[ ] Att. — stoich. 81 — 329/8 — IG II² 1672 Add. (pt. 2.2 p. 812)
col. I.frg. a.1 [λόγος ἐπιστατῶν Ἐλευσινόθεν καὶ] ταμιῶν τοῖν θεοῖν· ἐπὶ Κηφισοφῶντος ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀντιοχίδο-
[ς πρώτης πρυτανείας· τὸ περ]ιὸν [π]αρὰ ταμίαιν τοῖν θεοῖν Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙ𐅀Χ, καὶ παρὰ ταμίαι τοῖν θεοῖν Νικο-
[φίλωι Ἀλω ∶ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ∶ καὶ π]α[ρὰ] τ[αμί]αι[ν] τοῖν [θ]εοῖ[ν] Νικοφίλωι Ἀλω ∶ΧΧΧ∶ καὶ παρ ἐπιστάταις Ἐλευσινόθεν
[․․․· ἀπὸ τούτου τάδε ἀνή]λωτ[αι· σ]πο[ν]δοφόροις ἐπὶ νή[σ]ων εἰς μυστήρια τὰ μεγάλα ΗΗ𐅄· δημοσίοις τροφήν,
5 [ἀνδρ]άσιν δεκα[επτὰ καὶ] τῶι [ἐπιστάτηι] τῆς ἡμέρας τῶι ἀνδρὶ ∶ΙΙΙ∶ κεφάλαιο[ν] ∶ΗΗΗΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ ἐπιστάτηι δημ-
οσίων μισθὸς τῆς προτανεί[ας ∶Δ∶ τοῖς τὰ] γράμματα ἐπικολάψασιν ἐπὶ τὸ ἀνάθημα ἐν τῶι Ἐλευσινίωι σιτ-
ία ∶𐅃𐅂𐅂𐅂∶ καὶ ἐπὶ τῆς Λειωντ[ίδ]ος τῆς ἡμέρας ∶𐅂Ι∶ ἡμερῶν ∶Δ𐅃ΙΙ∶ κεφάλαι ∶Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ∶ καὶ ἐπὶ τῆς Οἰνηΐδος
δεκάτης προτανείας σιτία ΔΔ[ΔΔ]𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ μισθωτεῖ τοῦ τείχους τῆς ὑπολογ[ῆ]ς Εὐθυμίδει ἐν Κολλυτῶι ο-
ἰκοῦντι, λίθους αὑτῶι παρ[εχ]ο[μέν]ωι πρὸς τῶι ἔργωι, τῆς ὀργᾶς ∶𐅃𐅂𐅂𐅂∶ΗΗ#⁷[∶] ξύλα ἐλάϊνα εἰσφῆνας παρὰ Ἡρ-
10 ακλείδου ἐκ τοῦ Θησέου, εἰ[σ]φῆνα[ς τ]άλαντα ∶Δ∶ τὸ τάλαντον ∶𐅂ΙΙ∶ κεφά ∶Δ𐅂𐅂𐅂Ι[Ι· πρ]ίσις σφηνῶν Ἀρίστωνι ἐν Κ-
ολλυτῶι οἰκοῦντι μισσθὸς ΔΔ․․5․․ώ̣ρωι ἀρχιτέκτονι, ὃ προέλαβεν Λυκούργου κελεύσαντος, τῆς προτ-
ανέας μισθὸς ∶𐅄ΔΔ𐅂𐅂∶ Τηλοφίλωι τῶι κ[ε]χειροτονημένωι ἀντιγράφεσθαι τὰ ἀναλισκόμενα ∶𐅃𐅂∶ μίλτου στ-
ατῆρες ∶ΔΔ𐅃 ὁ στατὴρ ∶ΙΙΙ𐅁∶ κεφά ∶Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁∶ παρὰ Παμφίλου τοῦ σκην· πίττης δύο κεράμια, τὰ ξύλα τὰ περὶ τ-
ὸ τεῖχος ἀλεῖψαι, παρὰ Παμφίλου σκη ∶Δ𐅂𐅂∶ μελαντηρίας δύο μέδιμνοι, τιμὴ τοῦ μεδίμνου ∶𐅃𐅂𐅂𐅂∶ κεφάλ Δ𐅃𐅂·
15 παρὰ Παμφίλου σκηνί ∶ κηκῖδος τρία ἡμιεκτεῖα, ἡ χοῖνι<ξ> ∶ΙΙΙ, κεφά ∶𐅃𐅂∶ παρὰ Παμφίλου σκηνί ∶ τῶι ἀπαγαγόν-
τι τοὺς σφῆνας καὶ τὴν πίττ[α]ν καὶ τὴν μελαντηρίαν καὶ τὴν μίλτον Ἐλευσῖ<νάδε> Διοκλείδαι μισθὸς ∶𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ·
μισθωτεῖ τῆς τομῆς τῶν λίθων καὶ τῆς ἀγωγῆς καὶ τῆς θέσεως εἰς τὸ ἀνάλημμα τὸ κατὰ τὴν οἰκίαν τὴ<ν> Ἐλ-
ευσῖνι τῆς ἱερείας Ἀγάθω[ν]ι Ἀλωπε ∶ οἰκοῦντι τὸν λίθον ∶𐅂𐅂𐅂Ι∶ κεφά λίθων 𐅅ΗΗΗΔΔΔΙ, κεφάλαιον ἀργυρίο·
μισθωτεῖ τῆς ἀνακαθάρσεως τῶν ἐνδέσμων τοῦ ἀναλήμματος Δάωι ἐν Κυδα ∶ οἰκοῦντι ∶ΗΔ𐅃∶ μισθωτεῖ τοῦ Ἀ-
20 κτίτου τῆς θέσεως καὶ τοῦ Αἰγιναίου εἰς τὸ ἀνάλημμα τὸ παρὰ τὸν πύργον τὸ(ν) στρονγύλον, τὴν τετραποδ-
ίαν ∶𐅂∶ τετραποδίαι ∶ΗΗΗ𐅄ΔΔ∶ κεφά ∶ ἀργυρ<ί>ου ∶ΗΗΗ𐅄ΔΔ∶ λίθοι ἀρουραῖοι ἀντιτιθέμενοι, ἀριθμὸς ∶Η𐅄𐅃∶ ἀργύρι-
ον τούτων, τομὴ καὶ κομιδὴ καὶ θέσις τοῦ λίθου ∶𐅂𐅂𐅂Ι∶ κεφά ∶ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔΙΙΙΙΙ· μισθωτεῖ τῶν πλίνθων τῆς ἀγ-
ωγῆς, ὧν εἵλκυσε Λυκοῦγος Μελιτεύς, τῶν χιλίων ∶Δ𐅃, Φερεκλείδει Βοιωτίωι δι[ὰ] ∶ΜΜ𐅆Χ∶ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ∶ μισθωτε-
ῖ τοῦ διατειχίσματος ἀνελόντι τὰ σαπρὰ καὶ τῶν πύργων καὶ τοῦ πυλῶνος καὶ τοῦ παρὰ τὸν Κηρύκων οἶκ-
25 ον ἄχρι τῆς πυλίδος τῆς ἀπαντροκὺ τοῦ δολίχου Φιλοκλεῖ ἐν Κορι οἰκοῦ ∶ΗΗΗ∶ πλίνθοι παρὰ Δάου Ἐλευσῖ-
νι οἰκοῦντο εἰς τὸν πυλῶνα ∶𐅆∶ τιμὴ καὶ κομιδὴ τῶν χιλίων ∶ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂∶Η𐅄ΔΔΔΔ∶ τέκτοσιν τοῖς πλινθοβολήσ-
ασιν τὰ περὶ τὸν πυλῶνα καὶ τὸν πύργον καὶ τὰ ξύλινα ἐργασαμένοις, ἀνδράσιν τρισὶν τῆς ἡμέρας ἑκάσ-
τωι οἰκοσί ∶𐅂𐅂ΙΙΙ∶ κεφά ∶Η𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ μισθωτοῖς vvv τοῖς ἐπὶ τὸν πύργον καὶ τὸν πυλῶνα πλινθοφοροῦσ-
ιν καὶ πηλοδευστοῦσιν καὶ τὰ ξύλα ἀνακομίσασιν καὶ τὸν κέραμον, ἀνδράσιν ἕξ, τῶι ἀνδρὶ οἰκοσίτωι v
30 𐅂ΙΙΙ∶ ἡμερῶν ∶ΔΔ𐅃∶ κεφά ∶ΗΗΔΔ𐅃∶ ἥ̣λω[ν στ]αθμὸν περὶ τὸ τεῖχος ∶ΔΔ𐅃ΣΣ∶ ὁ στατὴρ ∶𐅂𐅂Ι∶ κεφά ∶𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ παρὰ Φίλων-
ος ἐκ τοῦ Θησεί ∶ ἐπιξέστει καὶ ὑπαγωγεῖ τοῖς ἐργασαμένοις ἐπὶ τῶι πυλῶνι καὶ τῶι πύργωι τῶι παρὰ τὸ-
ν πυλῶνα, τῆς ἡμέρας δυοῖν οἰκοσίτοι[ν 𐅂]𐅂ΙΙΙ∶ ἡμερῶν ∶Δ𐅃ΙΙ∶ κεφά ∶ΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ∶ μισθωτοῖς τοῖς ἐργασαμέν-
οις ἐν τῶι ἱερῶι, ἀνδράσιν δέκα, ἀπὸ τῆς τετράδος ἱσταμένου τοῦ Ἑκατονβαιῶνο ∶ τῶι ἀνδρὶ οἰκοσίτωι ∶𐅂ΙΙΙ
ἡμερῶν ∶ΔΔΔΔ∶ κεφά ∶𐅅Η∶ ἄχρι τῆς τρίτης ἐπὶ δέκα τοῦ Μεταγειτο ∶ κεφάλαιον ἀναλώματος ∶Τ𐅅Η𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙ𐅁∶ πε-
35 ρίεστιν παρὰ ταμίαιν τοῖν θεοῖν ∶Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙ𐅀Χ∶ καὶ παρὰ ταμίαι τοῖν θεοῖν Νικοφίλωι Ἀλωπε ∶ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ v
καὶ παρ ἐπιστάταις Ἐλευσινόθεν ∶ΔΔΙΙΙΙ𐅁Χ∶ vac.
λόγος ἐπιστατῶν Ἐλευσινόθεν καὶ ταμιῶν τοῖν θεοῖν ἐπὶ τῆς Ἀντιοχίδος δευτέρας πρυτανείας· τὸ πε-
ριὸν παρὰ ταμίαιν τοῖν θεοῖν Χ𐅅𐅄𐅃ΙΙ𐅀Χ∶ καὶ τὸ περιὸν παρὰ ταμίαι τοῖν θεοῖν Νικοφίλωι Ἀλωπεκῆθε
ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ∶ καὶ παρ ἐπιστάταις Ἐλευσινόθεν ∶ΔΔΙΙΙΙ𐅁Χ καὶ τὸ προσδανεισθὲν εἰς τὸ διατείχισμα τὸ Ἐλ-
40 ευσῖνι παρὰ ταμίου [σ]τρατιωτικῶν καὶ παρ ἀποδεκτῶν καὶ παρὰ τοῦ τραπεζίτου ∶ΤΤΧ𐅅ΗΗ𐅄ΔΔΙΙΙΙΙ𐅁𐅀· vv
ἀπὸ τούτου τάδε ἀνήλωται ∶ἐξηγηταῖς Εὐμολπιδῶν εἰς ζεύγη μυστηρίοις ∶ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἐπιστάταις εἰς θυσί-
αν μυστηρίοις ∶ΔΔ∶ δημοσίοις τροφῆς ἀνδράσιν ∶Δ𐅃ΙΙ{Ι}· [καὶ] τῶι ἐπιστάτηι, τῆς ἡμέρας ἑκάστωι ∶ΙΙΙ εἰς τὴ
πρυτα ∶ κεφάλαι ∶ΗΗΗΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ ἐπιστάτηι δημοσίων μισθὸς ∶[Δ]· Τ[η]λοφίλωι τῶι [κ]εχειροτονημένωι ἀντιγράφ-
εσθαι τἀναλισκόμενα τῆς πρυτανείας ∶𐅃𐅂∶ εἰς τὸ τεῖχος κατὰ ψήφισμ[α βο]υ[λῆ]ς ἀπὸ τοῦ πύργου τοῦ παλαι-
45 οῦ τοῦ πεσόντος μισθωτοῖς τοῖς τὰς πλίνθους καὶ τὸγ χοῦν ἀπο[φ]ο[ρήσ]ασ[ι] εἰς τὸ θέατρον καὶ βωλοκοπή-
σασι, ἀνδράσιν ∶ΔΔΔ∶ τῆς ἡμέρας τεττάρων ἡμερῶν τῶι ἀνδρὶ οἰκοσίτωι ∶𐅂ΙΙΙ∶ κεφάλαι Η𐅄ΔΔΔ∶ τῶι ἀνελόντ-
ι καὶ ἀνακαθήραντι τοῦ πύργου τὸ λιθολόγημα ἐπὶ τὸ στέριφον μισθωτεῖ Δάωι ἐν Κυ οἰκοῦ ∶ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· vv
λίθοι ἀρουραῖοι εἰς τὸ στρῶμα τῶι πύργωι καὶ ἐκ τοῦ ἐντὸς ἀντιστρῶσαι ἄχρι τοῦ ἐδάφους τῆς αὐλῆς, ἀ-
ρι<θ>μὸς ∶ΗΗΗΙΙΙΙ∶ τιμὴ τοῦ λίθου ∶𐅂{Ι}∶ τούτους ἔτεμεν Δημήτριος, Ἐργασίων, Κύπριος, Εὔαρχος, Μίλακος ∶ κεφ
50 ΗΗΗ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἀγωγὴ τῶν λίθων τούτων εἰς τὸ ἱερόν, τοῦ λίθου ∶𐅂ΙΙ∶ Φιλονίκωι, Εὐξίππωι, Ἀρχίαι, Φερεκλείδε,
κεφάλαιον ∶ΗΗΗΗ𐅄𐅃𐅂∶ θέσις τῶν λίθων τούτων ∶𐅂∶ τοῦ λίθου, μισθωτεῖ Νεοκλείδει Κηφισιεῖ ∶ΗΗΗ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ ἐξαγ-
ωγὴ τῶν λίθων Πιστία<ι> Σφηττί ∶ Δου[ρι]κτονίδει ἐκ Κολω ∶ΗΗ𐅄ΔΔ[․]· Αἰγιναῖοι λίθοι οἱ ἐπὶ τοῦ ἀρουραίου κε-
ίμενοι, ἀριθμὸς ∶ΔΔΔΙΙΙΙ∶ ὁ λίθος ∶𐅂∶ Νεοκλείδει κεφά ∶ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ Ἐλευσινιακοὶ λίθοι εἰς τὸν πύργον, τιμὴ
καὶ κομιδὴ Ἐργασίωνι, Δάωι ∶𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ μισθωτὴς Νεοκλείδης Κηφι τὴν ὀργυὰν τοῦ Ἐλευσινιακοῦ καὶ τὸν
55 πῆχυν ∶𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ κεφάλαι ∶ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ πλίνθοι αἱ ἑλκυσθεῖσαι ἀπὸ τοῦ πύργου τριημιπόδιοι ∶ΜΧΧΧΧ∶ τα-
ύτας εἵλκυσεν Εὐθυμίδης ἐν Κολλυ ∶ οἰκῶν τὰς ∶Χ∶ΔΔΔ𐅃𐅂∶ κεφά ∶𐅅𐅂𐅂𐅂𐅂∶ πλίνθους ἃς εἵλκυσεν Εὐθίας Ἐλευσί
<τρ>ιημιποδίους ∶ τὰς ∶Χ∶ σὺν [τ]ῶι γεωνίωι ∶ΔΔΔΔ∶ κεφά ∶ πλίνθων 𐅆ΧΧΧΧ∶ κεφά ∶ΗΗΗ𐅄Δ∶ πλίνθοι αἱ περιγενόμεναι
Χ𐅅 τῶν περυσινῶν, τῶι κομίσαντι ∶ΔΔ𐅃ΙΙΙ∶ ἀγωγὴ τῶν πλίνθων τῶν παρ Εὐθίου ∶ τῶν ∶Χ∶ΔΔ𐅃∶ κεφάλαι ∶ΗΗΔΔ𐅃∶ ταύ-
τας ἤγαγε Καρίων, Ἀρτίμας, Κύπ[ρι]ος, Εὐκλῆς, Κόνων· μισθωτῆι τῶι ἀναβαλόντι τὰς πλίνθους Δημητρίωι Ἀ-
60 λωπε ∶ οἰκοῦ ∶ τὰς ∶Χ∶Δ𐅃𐅂𐅂∶ κεφά ∶ΗΗΗΗ{Δ}Δ𐅃𐅂ΙΙΙ∶ μισθωτοῖς τοῖς τὴν γῆν βωλοκοπήσασι καὶ διαττήσασιν εἰς τ-
ὸν ἐπαγωγέα τοῦ τείχους καὶ εἰς τοὺς πύργους καὶ εἰς τὴν περιαλιφὴν τοῦ τείχους ἀνδράσιν ∶Δ∶ τριῶν κ-
αὶ δέκα ἡμερῶν τῶι ἀνδρὶ ∶𐅂ΙΙΙ∶ οἰκοσίτωι ∶ κεφάλαι Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃∶ δοκοὶ ἠγοράσθησαν ∶ παρὰ ∶ Φορμίωνος ∶ΔΙΙ∶ ἡ δ-
[ο]κὸς ∶Δ𐅃𐅂𐅂∶ κεφάλαι ∶ΗΗ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ στρωτῆρες ∶𐅄ΔΔΔΔΙΙΙ∶ π[α]ρ Ἀγάθωνος τοῦ Φιλεταίρου, ὁ στρωτὴρ ∶𐅂ΙΙΙΙ∶ κεφάλα
Η𐅄𐅃∶ ἱμάντες παρ Ἀρχίου Σαμίου ∶ΔΔΔΔ∶ τιμὴ ∶ΔΔΔΔ∶ καλαμίδες παρ Ἀρτέμιδος ἐκ Πειραῶς· τιμὴ ∶𐅄ΔΔ∶ ἐπιβλῆτ-
65 ες παρ Ἀρχίου Σαμίου ∶ΗΗΗΗ∶ τιμὴ ∶ΔΔΔΔ∶ κόφινοι ∶𐅃∶ παρ Ἀγαθῶνος Ἀλωπε ∶ οἰκοῦτος ∶ τιμὴ 𐅂𐅂𐅂𐅂Ι∶ κόφινοι παρ Ἀ-
μεινίου ἐκ τοῦ Θησείου ∶Δ∶ τιμὴ ∶Δ∶ πρίσταις τοῖς πρίσασι τῶν Μακεδονικῶν τρία μὲν εἰς τὰ ὑποτόναια, δύ-
[ο] δὲ εἰς τὰ θυρώματα, μισθωτεῖ Καρίω[ν]ι ∶ΔΔ𐅂𐅂𐅂∶ τῶι ποήσαντι τὰς θύρας Διονυσίωι Ἐλευσῖ ∶ οἰκοῦτι μισ-
θὸς ∶𐅄Δ𐅃∶ κόλλα παρ Ἀγάθωνος ταῖς θύραις [∶]𐅂𐅂𐅂𐅂∶ ἧλοι ταῖς θύραις ἐκ τοῦ Θησέου ∶Η𐅄ΔΔΔΔ∶ ὁ ἧλος ∶Ι∶ κεφάλαιο
ΔΔΔ𐅂ΙΙΙΙ∶ πίττα παρὰ Τιβείου ∶ κερά ∶ΙΙΙ∶ εἰς τοὺς πύργους καὶ τὰς οἰκίας τὰς ἱερὰς ∶ΔΔΔ∶ μίλτος ∶𐅃𐅂𐅂∶ μελα-
70 ντηρία παρ Ἀρτέμωνο ∶Δ∶ σταθμὰ ταῖς θύραις ἐπὶ τὰς ἱερὰς οἰκίας παρὰ Σύρου ἐμπόρου ∶ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ πῖλοι
τοῖς δημοσίοις παρὰ Θεττάλης ∶Δ𐅃ΙΙ∶𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ𐅁𐅀· κεραμίδες Κορίνθιαι παρὰ Δημητρίο ἐλ Λακι οἰκοῦ
Η ∶ τιμὴ ∶ Η· κομιδὴ τούτων Ἐλευσῖνάδε ∶ΔΔΔΔ∶ κεραμίδες Κορίνθιαι ∶ΗΗ∶ ἐκ Κορίνθου, ἡ κεραμὶς ∶ΙΙΙΙΙ∶ κεφάλα
Η𐅄Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ∶ κομιδὴ τούτων Ἐλευσῖνάδε ∶𐅃𐅂ΙΙΙΙ∶ ἀχύρων σάκοι εἰς τὴν οἰκοδομίαν τοῦ τείχους ∶ΗΔΔ∶ καὶ τ-
ὴν οἰκίαν τῆς ἱερείας καὶ ἐπιστάσιον, ὁ σάκος ∶𐅂ΙΙΙ∶ παρ Ἀρτίμου, Μανοῦ ∶Η𐅄ΔΔΔ∶ μισθωτε[ῖ ․․․]ίαι Ἀλωπ
75 οἰκοῦτι τῆς καθαιρέσεως τῶν οἰκοπέδων τῆς ἱερᾶς οἰκίας ∶ΗΔΔ𐅃∶ τῶι τὸν χοῦν ἐχφορή[σαντι ․․6․․․]ωνι
μισθὸς ∶𐅄Δ∶ μισθωτεῖ τῶι τὰ λιθολογήματα ἀνελόντι τὰ παλαιὰ καὶ ἐχφορήσαντι καὶ [ἀνακαθήραντι ἐπὶ]
[τ]ὸ στέριφο[ν ․․6․․․ Ἐλε]υσῖνι οἰκοῦντ [∶]𐅄Δ𐅃𐅂𐅂[∶] μισθωτεῖ τῶι λιθολογήσαντι τὴν ο[ἰκίαν τῆς ἱερείας ․․․]
․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ορ[․․5․․ κ]εφά ∶ ἀρ[γυρί]ου Νεοκλε[ίδηι∶] Η𐅄․․ πλίνθο[ι ․․․․․․․․18․․․․․․․․]
frg. b.78 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․74․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ μισ]θὸς ὑ-
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․75․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ς ἱμάντ-
80 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․73․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ον παρὰ Με-
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․69․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἐ]ν Κυδαθηναίω-
[ι οἰκοῦντι ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․57․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]κλείδει Ἀλωπ̣ε̣κῆσ-
[ι οἰκοῦντι ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․54․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τ]ῶι διαλείψαντι καὶ κ-
[ονιάσαντι ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․54․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ι Ἀλωπεκῆσι οἰκοῦτι ∶𐅄
85 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.50․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ στρωτῆρες — —] Δ𐅃∶ ὁ στ̣ρωτὴ̣ρ ∶𐅂𐅂ΙΙΙ∶ κεφάλα
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․48․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ στρωτῆρες — —]Ι∶ εἰς τὰς ἱερὰ̣ς οἰκί̣ας, ὁ στρ-
[ωτὴρ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․45․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ δοκίδες Δ] Δ𐅃ΙΙ∶ ἡ δοκὶς ∶<𐅂>𐅂∶ κεφάλαι ∶𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․55․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ι ἐν Πειραι οἰκοῦτι, τιμὴ ∶ΔΔΔ𐅃 vv
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․51․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἡμι]εκτεῖα, τιμὴ παρὰ Παμφίλου ∶𐅃𐅂ΙΙΙΙ
90 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․52․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τρία, τιμὴ ∶ παρὰ Κώνωπος ἐνπόρου ∶ΔΔΔ
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․48․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ξύ]λα εἰς τὸ κλεισίον τῆς ἱερᾶς οἰκίας πα-
[ρὰ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․46․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]Ι∶ παρὰ Τελέστου Βοιωτίου, κεφάλαιον ∶ΗΗΔ
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․46․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ς δύο εἰς τὸ ἐπιστάσιον, τιμὴ παρὰ Ἀρχίου Σα-
[μίου ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․41․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ω τὰς ἱερὰς οἰκίας παρὰ Ἡρακλείδου ἐκ Σκαν v
95 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․43․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Βίωνι ∶ Παιανιεῖ, Διοκλείδαι Μεγαρικῶι ∶Δ𐅂𐅂𐅂𐅂 v
[․․․․․․․․․․․․․․․․35․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἐν Σκαμβ]ω̣νι οἰκοῦτι ∶𐅄ΔΔΔ∶ τῶι τὰς θύρας ἐνστήσαντι Θραι-
[κ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․39․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] τιμὴ ∶ παρὰ Φίλωνος ∶𐅃𐅂∶ μιστωτεῖ τῆς λιθολογίας τοῦ
[․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․ κεφά]λαιον ὀργυῶν ∶𐅄ΔΔ𐅃∶ κεφάλαιον ἀργυρίου Παρμένοντι v
․․․․․․․․․․․․․․․․․37․․․․․․․․․․․․․․․․․․ας Δ𐅂𐅂∶ κεφάλαιον Θέρσωνι μισθωτεῖ ∶Η𐅄ΙΙΙ∶ δοκοὶ τέττα-
100 [ρες ․․․․․․․․․․․․․․․32․․․․․․․․․․․․․․․] κεφάλαιον ∶𐅄ΔΔ𐅂𐅂∶ τροφὴ τῶι παιδὶ τῶι Κηφισοδώρου τοῦ τά
․․․․․․․․․․․․․․․33․․․․․․․․․․․․․․․․τι δυοῖν προτανείαιν ∶Δ𐅃∶ σχοῖνοι ἐπὶ τὰς ὀροφὰς <κ>αὶ καλαμί-
[δες ․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․]τι ∶ΔΔΔ∶ σχενδύλη Ἐλευσῖνάδε παρὰ Φίλωνος ∶ τιμὴ ∶𐅂𐅂𐅂∶ ἱμάτια δημ-
[οσίοις, ἀνδράσι Δ𐅃ΙΙ, ἑκάστωι ἀνδρὶ Δ]𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ κεφάλαιον παρὰ Ἀντιγένους Μεγαρικοῦ ∶ΗΗΗΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ v
[διφθέραι δημοσίοις, ἀνδράσιν Δ𐅃ΙΙ]∶ ἡ διφθέρα 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ παρὰ Ἄττου ἐμπόρου, κεφάλαιον 𐅄ΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ vvvv
105 [ὑποδήματα Δ𐅃ΙΙ ἀνδράσι, 𐅃𐅂 τῶι ἀ]νδ̣ρί, παρ Ἀπολλοφάνους Τυρμείδου, κεφάλαιον ∶Η𐅂𐅂∶ βουλῆι εἰς θυσία[ν]
[․․․․10․․․․ εἰς Διονύσια τ]ὰ ἐν Πειραιεῖ ἐπιστάταις εἰς θυσίαν ∶ΔΔ∶ σπονδοφόροις εἰς μυστήρια [τ]ὰ με-
[γάλα ․․6․․․· μισθ]ωτεῖ [τῶι] τὸ ἐπιστάσιον διαλείψαντι καὶ κονιάσαντι Παρμένοντι μισθὸς ΔΔΔΔ𐅃· vvv
[κονίας μέδι]μνοι ∶ΔΙΙΙ∶ ὁ μέδιμνος ∶𐅂∶ παρὰ Τελέ<σ>του Βοιωτίου, κεφάλαιον ∶Δ𐅂𐅂𐅂∶ ἀχύρων σάκοι ∶𐅃ΙΙΙΙ, ὁ [σ]άκ-
[ος 𐅂ΙΙΙ, παρ]ὰ Ἀρτέμωνος Θριῶθε<ν> ∶ τιμὴ ∶Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· τῶι τὴν ἄμμον διαττήσαντι καὶ προσκομίσαντι Τιβ[ε]ίω-
110 [ι ․․․7․․․] οἰκοῦντι ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ τέκτοσιν τρισὶν τοῖς τὴν πάροδον τοῦ τείχους ἀποκεραμώσασιν καὶ τοὺς θρ-
․․5․․ θεῖσιν, μισθὸς τῶι ἀνδρὶ οἰκοσίτωι ∶𐅂𐅂∶ δυοῖν ἡμέραιν κεφάλαιον Δ𐅂𐅂∶ κεφάλαιον ἀναλώματος vv
․․6․․․· κεφάλαιον λήμματος ∶ΧΧΧΗΗ𐅄∶ περίεστιν παρὰ ταμίαιν τοῖν θεοῖν ∶Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙ𐅀Χ∶ καὶ παρὰ ταμία<ι> το-
[ῖν θεοῖν] Νικοφίλωι Ἀλωπεκῆθεν ∶Δ[ΔΔ]Δ𐅂𐅂ΙΙΙ∶ καὶ παρ ἐπιστάταις Ἐλευσινόθεν ∶Ι𐅁Χ.
vacat spatium trium versuum.
114 [ἐπ]ὶ τῆς Κεκροπίδος πέμπτης προτανείας τὸ περιὸν παρὰ ταμίαιν τοῖν θεοῖν ∶Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙ𐅀Χ∶ καὶ τὸ περιὸν
115 [π]αρὰ ταμίαι τοῖν θεοῖν Νικοφίλωι Ἀλωπεκῆθεν ∶ΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ∶ καὶ τὸ περιὸν παρ ἐπιστάταις Ἐλευσινόθε
[Ι]𐅁Χ καὶ τὸ μερισθὲν παρ ἀποδεκτῶν ἐπιστάταις ∶𐅅ΗΗΗ𐅄. ἀπὸ τούτου τάδε ἀνήλωται· κανοῦν Ἐλευσῖνάδε v
[τ]οῖν θ[εο]ῖν παρὰ Σίκωνος Βοιωτίου ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ τροφὴ δημοσίοις, ἀνδράσιν δεκαεπτὰ καὶ τῶι ἐπιστάτηι, τῆς ἡ-
[μ]έρας [ἑκ]άστωι ∶ΙΙΙ, κεφάλαιον ΗΗΗ[Δ]𐅃∶ ἐπιστάτηι δημοσίων μισθὸς ∶Δ∶ Τηλοφίλωι τῶι κεχειροτονημένωι
[ἀντ]ιγράφεσθαι τἀναλισκόμενα ∶𐅃ΙΙΙΙΙ∶ νέκυν ἀνελόντι ἐκ τῆς Ῥαρίας μισθὸς Νίκωνι Ἐλευσῖνι οἰκοῦ
120 [․· τῶι κα]θήραντι τὴν Ῥαρίαν, χοίρου τιμὴ [∶ΔΔ𐅂], μισθὸς Σωτίωνι ἐν Μελίτει οἰκοῦντι ∶𐅃𐅂∶ κροταφὶς σημάντ-
[ριον? ξ]ύλω[ν πα]ρ[ὰ] Σάννου, τιμὴ ∶𐅃∶ ὄξυντρα σ[ιδήρ]ου, ὧι οἱ δημόσιοι ἐργάζονται, Ἡφαιστίωνι Ἐλευσῖνι οἰκ-
[οῦντι ․]𐅂[․]· κλεῖδες ἐπὶ τὴν πυλίδα τοῦ ἱερ[οῦ κ]αὶ τὴν αὐλείαν τοῦ ἐπιστασίου παρὰ Μένωνος ἐν Κολλυτῶ-
[ι οἰκ․․5․․]· ἐπισπατῆρ[ες] δύο παρὰ Φίλωνος [ἐκ το]ῦ Θησείου, τιμὴ ∶𐅂𐅂𐅂∶ Πέρσηι τῶι νεωκόρωι ὥστε τὸ ἐντερ-
[․․․ ἀπαγαγ]εῖν σιδήρ[ου παρὰ Σ]ωφίλου Ἀλωπεκ[ῆσ]ιν οἰκοῦντι, τιμὴ ∶𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ξύλα εἰς Ἁλῶια, τάλαντα ∶𐅄Δ𐅃ΙΙ,
125 [τὸ τάλαντ]ον 𐅂ΙΙΙ∶ παρὰ Κ[εφαλί]ωνος? ἐγ Πειραιῶς ∶ΗΙΙΙ∶ κληματίδας ∶𐅄Δ∶ δύο τοὐβολοῦ, τιμὴ ∶𐅃∶ καταφορὰ τού-
[των ἐπὶ θάλαττα]ν μισθω[τοῖς. ·να][λ]ος τούτων Ἐλευσῖνάδε Μελανθίωι πορθμεῖ ∶𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ χοῖροι δύο καθῆ-
[ραι τὸ ἱερ][ν τὸ Ἐλ]ευσῖνι ․․․ο[․․ κα]ὶ τὴν οἰκίαν τὴν ἱερὰν, οὗ ἡ ἱέρεα οἰκεῖ, παρὰ Παταίκου Ἐλευσινίο-
[υ τιμὴ ∶ΔΔ]ΔΔ𐅂𐅂· τῶι καθήρα[ντι ․․6․․․] μισθὸς ∶𐅂𐅂∶ ξύλων ἐλαΐνων τάλαντα ΙΙΙΙ παρὰ Διοδώρου Ἐλευσῖνι v
[οἰκοῦντος 𐅃ΙΙ]· κλη[μ]ατίδες ∶Ι[ΙΙΙ, τιμὴ] ΙΙ· ὀδὸς ταῖς θύραις {ουνεστιναεστιν} ἐν τῶι ἐν ἄστει Ἐλευσινίω-
130 [ὶ παρὰ ․․․․10․․․․] τιμὴ ἐξ Ἀκτ[ῆ]ς ΔΔ․․· λίθοι δύο μῆκος πεντέποδες, πλάτος τρίποδες, πάχος δίποδες, vv
[τιμὴ παρὰ Παρμένο]ντος ἐξ Ἀκτῆς [․][Δ]Δ[𐅂𐅂𐅂]· λίθοι εἰς τὰς παραστάδας τέτταρες μῆκος πεντέποδες, πάχος v
[ἑπτὰ παλαισταί], πλάτος τρεῖς πόδες, τιμὴ παρ Ἠνύτου Σκανβωνιδῶν οἰκοῦντι ∶ΔΔΔΔ∶ λίθοι δύο εἰς τὰ γεῖ-
[σα δωδεκάποδες 𐅄]· κομιδὴ τῶν λί[θω]ν τούτων ἁπάντων Βίωνι ∶𐅄Δ∶ τῶι ποιήσαντι τὰ λίθινα μισθωτεῖ Δάωι ἐ-
[ν Κυδαθηναίωι] οἰκοῦντι ∶Η𐅄Δ𐅃[𐅂𐅂]𐅂𐅂∶ κεφάλαιον ἀναλώματος ∶𐅅ΗΗΗΗ𐅄Ι𐅁𐅀∶ κεφάλαιον λήμματος παρ ἀποδε-
135 [κτῶν 𐅅]ΗΗΗ𐅄∶ περίεστι[ν παρὰ] ταμίαιν τοῖν θεοῖν ∶Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙ𐅀Χ∶ καὶ παρὰ ταμίαι τοῖν θεοῖν Νικοφίλωι Ἀλ-
[ωπε ΔΔ]Δ𐅂𐅂ΙΙΙ. vac.
col. II.frg. a.137 λόγος ἐπιστατῶν Ἐλευσινόθεν καὶ ταμ<ι>ῶν τοῖν θεοῖν ἐπὶ τῆς Πανδιονίδος ἕκτης πρυτανείας· τὸ π-
εριὸν παρὰ ταμίαιν τοῖν θει{ν}οῖν {²⁶θειοῖν}²⁶ ∶Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙ𐅀Χ∶ καὶ τὸ περιὸν παρὰ ταμίαι τοῖν θεοῖν Νικοφίλωι Ἀλω-
πεκῆθεν ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ∶ καὶ τὸ μερισθὲν εἰς τὰ ἔργα παρ ἀποδεκτῶν ἐπιστάταις Ἐλευσι<ν>όθεν 𐅆𐅅ΗΗ vvvv
140 ἀπὸ τούτου τάδε ἀνήλωται· τὸν βωμὸν τοῦ Πλούτωνος περιαλεῖψαι καὶ κονιάσαι καὶ λευκῶσαι καὶ τ-
οὺς βωμοὺς τοῖν θει{ν}οῖν {²⁶θειοῖν}²⁶, μισθωτεῖ Σύρωι Ἀλωπεκῆσι οἰκοῦντ ∶ΔΔ𐅃𐅂𐅂∶ δημοσίοις τροφή, ἀνδράσι δεκ-
αεπτὰ καὶ τῶι ἐπιστάτει, ἐ<π>ὶ τῆς ἡμέρας τῶι ἀνδρὶ ΙΙΙ∶ κεφάλαιον ∶ΗΗΗΔ𐅃∶ ἐπιστάτηι μισθὸς τῆς προ-
τανείας ∶Δ∶ Τηλοφίλωι τῶι κεχειροτονημένωι ἀντιγράφεσθαι τἀναλισμόμενα ∶𐅃ΙΙΙΙΙ∶ μισθωτεῖ Ἀρ-
ιμνήστωι τῶι τὰς προσβάθρας Ἁλώιοις ποιήσαντι, ὥστε αὐτὸν ἑαυτῶι ξύλα παρέχειν 𐅄Δ∶ τῶι ἐπισκε-
145 υάσαντι τὸ θακεῖον καὶ κολλήσαντι τοὺς πόδας τρεῖς ὄντας Χαρίαι μισθὸς ∶𐅃∶ στροφίνγων ζεῦγος v
ταῖς θύραις ταῖς κεδρίναις ταῖς τοῦ θησαυροῦ παρὰ Παμφίλου ἐγ Πειραιῶς, τιμὴ ∶𐅄∶ ξύλα κέδρινα τρ-
ία δωδεκάποδα, πλάτος ἓγγ δακτύλων, πάχος τριδάκτυλα, τιμὴ τοῦ ξύλου ∶𐅄ΔΔ∶ παρὰ Σιμίου ἐμπόρου ∶ΗΗΔ·
ξύλα ἑγκαίδεκα σχιστά, μῆκος δωδεκάποδα, πλάτος δεκαδάκτυλα, πάχος ἡμιποδίου, ταῖς θύραις ἐπὶ
τὰς πυλίδας καὶ εἰς τὴν ὀροφὴν τοῦ θησαυροῦ, τιμὴ τοῦ ξύλου ∶ΔΔΔ𐅂𐅂∶ κεφάλαιον ∶𐅅Δ𐅂𐅂∶ ξύλα εἰς βάθρα
150 ταῖ θύραις τῶν πυλίδων, κανόνες ∶ΙΙΙΙ{Ι}∶ ὁ κανὼν ΔΔ𐅃𐅂∶ παρὰ Φορμίωνος ἐγ Πειραιῶς, κεφάλαιον ∶Η𐅂𐅂𐅂<𐅂>·
[σ]ανίδες πτελείϊναι ἑπτὰ εἰς ἀντίζυγα, μῆκος δεκάποδες, πλάτος δεκαδάκτυλοι, πάχος τριδάκτυλ-
οι, τιμὴ τῆς σανίδος ∶Δ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ κεφάλαιον ∶𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ ἕτεραι σανίδες πτελείϊναι τέτταρες, μῆκος δεκ-
άποδες, πλάτος ἡμιποδίου, πάχος παλαστιαῖαι, τιμὴ τῆς σανίδος ∶Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ κεφά ∶𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂∶ ἅτεραι σανίδ-
ες πτελείϊναι τρεῖς, μῆκος ποδῶν ∶Δ𐅃Ι∶ πλάτος τριπάλαστοι, πάχος ἑγδάκτυλοι, τιμὴ τῆς σανίδ ∶ΔΔΙΙ·
155 κεφά ∶𐅄Δ𐅂∶ σανίδες μελίϊναι τρεῖς εἰς κανονῖδας καὶ ζυγὰ [τ]αῖς θύραις, τιμὴ τῆς σανίδος ∶Δ𐅃𐅂𐅂∶ κεφά
𐅄𐅂∶ σανίδες δύο πτελείϊναι τοῖς τροχίλοις προσβαλεῖν, μῆκος πεντεκαιδεκάποδες, πλάτος τριπά-
λαστοι, πάχος παλαστιαῖοι, τιμὴ τῆς σανίδος ∶ΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁∶ ταῦτα πάντα τὰ ξύλα παρ Ἁγίου Κορινθίο,
κεφά ∶ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ μισθωτοῖς το[ῖς δ]ιακαλίσασιν τὰ ξύλα ∶𐅃𐅂𐅂∶ μισθωτοῖς τοῖς ἐπὶ θάλατταν κατακο-
μίσασιν καὶ εἰς τὸ πλοῖον ἐνθεῖσιν ∶Δ∶ ναῦλος τῶν ξύλων τούτων ἁπάντων Κλέωνι πορθμεῖ v 𐅄𐅃𐅂∶ πρισ-
160 τῶν ζεύγει τοῖς ξύλα διαπρίσασιν, τῆς ἡμέρας οἰκοσίτ<ο>ις ∶𐅂𐅂𐅂∶ ἡμερῶν ∶ΔΔΔ𐅃∶ κεφάλαιον ∶Η𐅃∶ κόλλα-
ν ταυρέαν παρ Ἀγάθωνος εἰς τὸν θησαυρόν, στατῆρες ∶𐅐𐅐ΣΣ∶ ὁ στατὴρ ∶𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ κεφάλαιον ∶Η𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· vv
ἧλοι ταῖ θύραις τῶν πυλίδων καὶ ταῖ θύραι ταῖ[ς] εἰς τὸ Ἐλευσίνιον τὸ ἐν ἄστει, ἀριθμὸς ∶ΗΗ𐅃Ι∶ ὁ ἧλος
ΙΙΙ∶ παρ Ἀπολλοδώρου ἐν Κολλυτῶι οἰκοῦντι ∶Η𐅂𐅂𐅂∶ τῶι ποιήσαντι τὰς θύρας τὰς ἐπὶ τὰς πυλίδας καὶ
ἐ<ν>στήσαντι μισθωτεῖ Καλλίαι ἐν <Κ>υ[δ] οἰκοῦντι ∶𐅄ΔΔΔ𐅃· κανόνες τρεῖς εἰς τὸ ὑπερτόναιον τοῦ νειωκ-
165 ορίου καὶ εἰς τὸ πρόθυρο<ν>, ὁ κανὼν ΔΔ𐅃∶ παρὰ Φορμίωνος ἐγ Πειραιῶς 𐅄ΔΔ𐅃∶ τῶι ποιήσαντι τὰς θύρας v
τὰς εἰς τὸ Ἐλευσίνιον τὸ ἐν ἄστει καὶ τὸ πρόθυρον, μισθωτεῖ Παμφίλωι Ὀτρυνεῖ ∶𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂∶ ἥλων στ[α]τῆ-
ρες τρεῖς, ὁ [σ]τατὴρ ∶𐅂𐅂Ι∶ παρὰ Φίλωνος ἐκ τοῦ Θησέου ∶𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ κόφινοι τοῖ δημοσίοις ἀναχῶσαι [τ]ὸ Ἐλ-
ευσίνιον τ[ὸ ἐ]ν ἄστει παρ Ἀμεινίου Κυδαθηναι ∶Δ∶ ὁ ∶ κόφινος ∶𐅂∶ κεφά ∶Δ∶ σανίδες πτελείϊναι εἰς τὰς θυ-
ροκινκλίδας ἐπὶ τ[ὸ τ]οῦ Πλούτωνος ὀκτώ, μῆκος ἐννεάποδες, πλάτος ἡμιποδίου, πάχος παλαστιαῖαι,
170 παρ Ἡγίου Κορινθίου, τιμὴ τῆς σανίδος ∶𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶ κεφάλαιον 𐅄ΔΔ𐅂𐅂∶ πίττης κεράμια πέντε ἀλεῖψαι τὰς
ὀροφὰς τοῦ Ἐλευσινίου τοῦ ἐν ἄστει καὶ τὰς θύρας, τιμὴ τοῦ κεραμίου ∶Δ𐅂𐅂· παρὰ Παμφίλου σκην[ί]του
𐅄Δ∶ μισθωτεῖ τῶι τὰς θυροκλινκλίδας ποιήσα{ι}ντι {²⁶ποιήσαντι}²⁶ τὰς ἐπὶ τοῦ Πλούτωνος, Παμφίλωι Ὀτρυνεῖ ∶𐅄Δ· v
ξύλα εἰσταθμὰ ταῖς θυροκλινκλίσιν παρὰ Ξανθίππου ἐγκ Περαιῶς ∶ΔΔΔ· ἧλοι εἰς τὰς θυροκλινκλίδ-
ας, ἀριθμὸς ∶ΗΗ𐅄∶ παρὰ Φίλωνος Ἀλ[ω]πεκῆσιν οἰκοῦτος ∶ΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙΙ· ὀδοὶ ταῖς θυροκινκλίσιν λίθινοι,
175 τιμὴ παρὰ Ἡρακλείδου ∶ΔΔ𐅂∶ τῶι ἀπεργασαμένωι τοὺς ὀδοὺς καὶ κομίσαντι καὶ θέντι καὶ τοῖς τόρμ[ο]-
ις ἐντετράναντι καὶ ταῖν η․․․ι[ν] μισθὸς καὶ μολυβδοχοήσαντι ∶ΔΔ𐅃∶ μολύβδου τά[λ]αντον καὶ χώνης
μισθὸς ∶𐅂𐅂ΙΙΙΙ∶ τοῖς ἀποξέσασιν τὰς παραστάδας τὰς ἐν τῶι τοῦ Πλούτωνος, ἀνδράσ[ι]ν τέρταρσιν, τῶ-
ι ἀνδρὶ οἰκοσίτωι τῆς ἡμέρας ∶𐅂𐅂∶ δυοῖν ἡμέραιν ∶Δ𐅃𐅂∶ τῶι ἰκριώσαντι τοῖς ἀποξοῦσιν τὰς παραστάδ-
ας καὶ κονιῶσιν καὶ τοῖς πιττοκοποῦσιν τὰς ὀροφάς, μισθωτεῖ Ἀγάθωνι ἐ Σκαμβωνιδ[ῶ]ν οἰκοῦντι [𐅄]·
180 μισθωτεῖ τῶι ἀλείψαντι τὰς ὀροφὰς τῆι πίττηι Λεπτίνηι ἐμ Μελίτει οἰκοῦντι ∶ΔΔ𐅃𐅂· τῶι ἐρει<σ>αμέ-
νωι τὸ νεωκόριον καὶ ξύλα παρασχόντι Διειτρέφει Ποταμίωι καὶ καθελόντι πάλιν καὶ τὰ ξύλα vvv
ΔΔΔΔ𐅃∶ ἐπαρχὴ Δήμητρι καὶ Κόρηι καὶ Πλούτωνι ∶𐅃∶ ἐπιστάταις Ἐπιλήναια εἰς Διονύσια θῦσαι ΔΔ∶ πλί-
νθοι εἰς τὸ Ἐλευσίνιον τὸ ἐν ἄστει Χ𐅅Η∶ δι ἑκατὸν ∶ 𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ, σὺν τῆι κομιδεῖ ἀπ Ἀγελάστου πέτρας ∶ΗΔΔ·
λεκάναι ὀκτώ, τιμὴ ∶𐅂𐅂∶ μίλτου στατῆρες ∶𐅃∶ ὁ στατὴρ ∶ΙΙΙ∶ παρὰ Σωτηρίδος Ἀπρο v 𐅂𐅂ΙΙΙ∶ τέκτοσιν τοῖς ἀ-
185 ναβαλοῦσιν τὰς πλίνθους ∶ΔΔΙΙ∶ μισθωτεῖ Μοσχίωνι τῶι τὰ ἐπίκρανα ἐργασαμένωι τὰ ἐπὶ τοῦ Πλούτ-
ωνος ταῖς παραστάσιν ∶𐅄· Ἐργασίωνι τῶι ἐνκαύσαντι ΔΔΔΔ∶ τῶι τὰ κυμάτια ποιήσαντι καὶ τὴν κανονῖ-
δα Ἀρτέμωνι ἐν Κυδαθηναίωι οἰκοῦντι, ἐφ ὧι τε ξύλα αὐτὸς αὑτῶι παρέχειν ∶Δ𐅃𐅂𐅂∶ τῶι γράψαντι τὰ κυ-
μάτια Δεξιθέωι ἐμ Μελίτει οἰκοῦντι ∶𐅃∶ κεράμου Λακωνικοῦ ζεύγη ∶𐅄∶ τὸ ζεῦγος ∶ΙΙΙΙ∶ παρὰ Σίμου ∶ΔΔ vv
καλαμίδες παρὰ Ἐργάσου Ἰκαριέως, τιμὴ ∶𐅃𐅂𐅂𐅂∶ λιθολόγωι τῶι τὸ ὀπτάνιον λιθολογήσσαντι Αἰγυπ[τ]-
190 ίωι μισθὸς ∶𐅃∶ ὑποδημάτων δημοσίοις κάττυσις, τοῦ ζ[ε]ύγους Ἀπολλο̣φάνηι Τυρμείδει ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ κεφάλαι
𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ κυπαρίττου κορμοὶ τέτταρες, ὁ κορμὸς ∶𐅄, κεφάλαιον παρὰ Σοφοκλείους Κνιδίου ∶ΗΗ∶ ἀμφιδέι-
αι ταῖς θυροκινκλίσιν τέτταρες παρὰ Φίλωνος ἐκ τοῦ Θησέου 𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶Ι∶ κιβωτὸς Ἐλευσῖνάδε, ἐν ἧι τ[ἀ]-
πὸ τῶν κιόνων κείσεται ∶ΔΔ∶ ξύλα δύο τριῶν καὶ δέκα ποδῶν ἑκάτερον, καὶ ἐπιβλῆτες εἴκοσιν εἰς τὸ[ν]
ἰπνὸν τὸν ἐν τῶι ἐν ἄστει Ἐλευσινίωι παρὰ Φίλωνος ∶Δ𐅂𐅂𐅂∶ καλαμίδες παρὰ Ἐργάσου Ἰκαριέως τρεῖ[ς]
195 𐅂𐅂∶ γῆς Λουσιάδος ἀγωγαὶ ∶ΔΔΔ{Δ}∶ εἰς τὸ Ἐλευσίνιον [τ]ὸ ἐν ἄστει, τιμὴ καὶ κομιδὴ τῆς ἀγωγῆς ∶𐅂𐅂ΙΙΙ, παρ-
ὰ Χαρίου Ἑρμείου ∶𐅄ΔΔ𐅃∶ γῆς Σκιράδος ἀγωγαὶ τρεῖς, τιμὴ καὶ κομιδὴ Ἀρρενείδει Παι Δ𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ἄχυρα κ-
αὶ χνοῦς, τιμὴ ∶ΔΔΔ∶ ἄμμου ἀγωγαὶ πέντε, τῶι διαττήσαντι καὶ κομίσαντι μισθὸς Σωσίαι ∶Δ𐅃∶ κονίας με-
λαίνης μέδιμνοι ∶ΔΔΔ∶ ὁ μέδιμνος ∶𐅂Ι∶ παρὰ Σωπόλιδος Πτε ∶ΔΔΔ𐅃∶ κομιδὴ τῆς κονίας καὶ σάκκων μισθὸς
𐅃∶ Ἀκτίτιδος μέδιμνοι ∶𐅃Ι∶ ὁ μέδιμνος ∶𐅂{𐅂}ΙΙΙ∶ κεφάλαιον ∶𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶ Πυκνίτιδος μέδιμνοι ∶𐅃Ι∶ ὁ μέδιμνος v
200 𐅂𐅂𐅂∶ κεφάλαιον ∶Δ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ λατύπης μέδεμνοι ∶𐅃𐅂∶ ὁ μέδιμνος ∶ 𐅂ΙΙΙΙ∶ κεφά ∶Δ∶ χυλώματος χόες ∶𐅃∶ ὁ χοῦς ∶𐅂 κεφά ∶𐅃·
χοινικίδες ταῖς θύραις τοῦ θησαυροῦ καὶ ταῖς θύραις τῶν πυλίδων καὶ <τ>αῖς τοῦ νεωκορίου καὶ τα-
ῖς θυροκινκλίσιν καὶ ταῖς ἐπὶ τῶι θησαυρῶι, σταθμὸν ∶𐅗𐅗𐅗𐅗, ἡ μνᾶ ∶𐅂𐅂∶ παρὰ Ἡδύλου ἐν Κυδαθη οἰκοῦντ
𐅄ΔΔΔ∶ Σόλωνι μισθωτεῖ κονιάσεως καὶ ἀλοιφῆς τοῦ Ἐλευσινίου τοῦ ἐν ἄστει 𐅄ΔΔΔ· πλινθεῖα ∶ΙΙΙΙ το-
ῖς πύργοις τοῖς Ἐλευσῖνι, μισθὸς Ἀρχίαι ∶Δ∶ εἰς Χόας δημοσίοις ἱερεῖον ∶ΔΔ𐅂𐅂𐅂∶ κεράμια ∶𐅃∶ οἴνου δύο
205 μετρηταὶ Δ𐅃𐅂∶ Σωσιδήμωι τροχιλείας σιδηρώσεως τὸ προσοφειλόμενον ἄνευ οὗ ἔλαβεν ἐπὶ Ἀριστο-
φῶντος ἄρχοντος ἐξ ὀκτὼ β[ο]λῶν καὶ ἡμιωβελίου τὸν στατῆρα, ταλάντων 𐅊𐅉𐅉𐅉ΤΤΤ𐅐𐅐ΣΣΣ∶Χ𐅅𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· v
μύησις δυοῖν τῶν δημοσίων ∶ΔΔΔ∶ λατύπης μέδιμνοι ∶𐅄Δ∶ ὁ μέδιμνος ∶𐅂ΙΙΙ∶ κεφάλαιον ∶𐅄ΔΔΔΔ∶ κομιδὴ ταύ-
της Ἐλευσῖνάδε Θουδεῖ ∶ΔΔΔΔ∶ ἱμάντες καὶ θρᾶνοι ἐπὶ τὸ πρόθυρον τοῦ νεωκορίου παρὰ Φίλωνος καὶ
εἰς τὸν κέλητα καὶ τὰς κερκίδας ξύλα ∶Δ[Δ]𐅂𐅂ΙΙΙ∶ κεραμίδες ἀγελαῖαι προσειωνήθησαν ἐπὶ τὸν θησα-
210 υρὸ[ν παρὰ] Μοιροκλείους̣ ∶ΔΔ𐅃∶ τιμὴ ∶ΔΔ𐅃[𐅂𐅂𐅂𐅂Ι]· κομιδὴ το[ύτων] Ἐλευσῖνάδε Μοιροκλεῖ ∶𐅃𐅂𐅂𐅂∶ κεφάλαιο-
ν ἀ[ναλώματ]ος ∶𐅆𐅅Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· [κεφάλαιον] λήμ[ματος ․c.3․] 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· περίεστιν παρὰ ταμίαιν τοῖν θεοῖν
[Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙ𐅀Χ κα]ὶ παρὰ ταμίαι το[ῖν] θ[εοῖν Νικοφίλωι Ἀλω ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ κα]ὶ παρ ἐπιστάταις Ἐλευ[σ]ι ∶𐅃․․․7․․․
                    vacat 0.013
212a [— — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]οῖν θειοῖν #⁷#⁷ — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
frg. b.213 ․․․#⁷Ο
π[ερ][ε]στι[ν παρὰ ταμίαιν τοῖν θεοῖν Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙ𐅀Χ καὶ παρὰ ταμίαι τοῖν θεοῖν Νικοφίλωι Ἀλωπεκῆ]
215 ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ∶ κα[ὶ παρ ἐπιστάταις Ἐλευσινόθεν — — — — — — — —]
  spatium unius versus.
216 ἐπὶ τῆς Ἀκαμαντί[δος δεκάτης πρυτανείας ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․42․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․]
καὶ τὸ περιὸν πα[ρά ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․61․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․]
ιας τῶν αποττη̣μα [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․57․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Ἀλεξι]-
μάχου τοῦ Τεισαμενο[ῦ ἐκ Κοίλης ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․50․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․]
220 τος τοῦ ἱεροῦ μεδίμνου 𐅂𐅂ΙΙ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․53․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․
ται ἱερο[π]οιοῖς τοῖς κατ ἐνια[υτὸν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․47․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․ τ]-
ῶν κιόνων καθελοῦσι ∶ καὶ μετα [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․49․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․ τιμ]-
ὴ ∶𐅄ΔΔΔ∶ ἀρ[εσ]τηρίαν θῦσαι ἑκατέραι[ν τοῖν θεοῖν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․38․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
τ[ῶν] σπον̣[δῶν γε]νομένων 𐅄Δ𐅂𐅂 εἰς τὰ #⁷․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․47․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․
225 αι [ἐς] θυσ[ίαν ἑκ]ατέραιν τοῖν θεοῖν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․48․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․
τα․․ιμ․․6․․․#⁷ 𐅃ΙΙΙΙΙ𐅀Χ· v ξύλα εἰς ὑπ [․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․41․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ μισθ]-
ὸς ΔΔΔΔ[․․․· σπο]νδοφόροις εἰς μυστήρια [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․43․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․ σ]-
τρονγύλους Ἀρχίαι Ἐλευσι ΔΔΔ𐅃· μισθ [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․44․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․ τῆ]-
ς ἱματιοθήκης Παμφίλωι Ὀτρυ 𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․45․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․
230 ὑποδημάτων κάττυσις τοῖς δημοσίοις ΔΔΔΔ𐅂̣ [․․․․․․․․․․․․․․․․35․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․ τὰς θύ]-
[ρ]ας τοῦ θησαυροῦ καὶ ἐπισκευάσαντι τὰ δεόμ[ενα ․․․․․․․․․․․․․․․․․37․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․]
Ἐλευσῖνάδε Δ𐅂𐅂· τῶι καθήραντι τὸ ἱερὸν τὸ Ἐλευ[σῖνι ․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․]
ς τὴν ἅλω τὴν ἱερὰν Ἀριστοκράτει, Ἀρχίαι ΔΔ𐅂𐅂𐅂 [․․․․․․․․․․․․․․․․․36․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἀν]-
δράσιν Δ𐅃Ι, τῆς ἡμέρας ΙΙΙ, ἡμερῶν ΔΙΙ, 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂· ἐ[πιστάτηι δημοσίων? ․․․․․․․․18․․․․․․․․ τῶι δ]-
235 ημοσίωι 𐅂𐅂· Παμφίλωι Ὀτρυνεῖ μισθω τῆς τροχιλε[ίας ․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․]
εἰς τοὺς πύργους Η· κάδων χαλκῶν τεττάρων πρὸς τὴ[ν ․․․․․․․․․․․․․․․․35․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․]
[μ]ηνοῖν, κεφά ΔΔΔΔ· παρὰ Καλλικράτους ἐκ τοῦ Θησείο[υ ․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․]
καὶ ἔνκαυσις Λεύκωνι ἐΣκαμ {²⁶ἐν Σκαμ}²⁶ ΔΔΔΔΙ𐅀· τῶι ἀπαγαγόντι Ἐλ[ευσῖνάδε ․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․ μισ]-
θωτεῖ τῆς κονιάσεως τὸ πρόσλοιπον Η· τροχίλων σιδηρ[ώσεως ․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․]
240 ΤΤΤ, ὁ στατὴρ 𐅂ΙΙ𐅁, κεφάλαιον ἀργυρίου ΗΔΔΔ𐅃· ζεύγεσιν μ[ισθὸς ․․․․․․․․18․․․․․․․․ ἀγαγόντι?]
τοὺς τροχίλους καὶ πάλιν ἀπαγαγόντι Ἀρχιάδει ἐΣκαμβ[ωνι {²⁶ἐν Σκαμβωνι}²⁶ οἰκ ․․․․․․14․․․․․․ εἰς μυστήρια]
τὰ μεγάλα ἔδωκαν ταμίαιν τοῖν θεοῖν οὐ μερισ[άν]των τῶ[ν ἀποδεκτῶν ․․․․․12․․․․․ μισθωμάτων],
ἃ ἐμίσθωσεν ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ πάρεδροι καὶ οἱ ἐ[πι]στάται οἱ [Ἐ]λε[υσινόθεν καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ τῶν]
μυστηρίων, Εὐθυκράτης Δρακοντίδου Ἀφιδναῖ, Κ[α]λλικράτης Κ[α]λλι[κρατίδου Στειρι․c.3․· εἰς μυσ]-
245 τήρια τὰ μεγάλα ἐπ Ἀριστοφάνους ἄρχοντος μισθ[ω]μάτων, ὧν ὁ βασιλε[ὺς καὶ οἱ πάρεδροι καὶ οἱ ἐπι]-
στάται οἱ Ἐλευσινόθεν καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ τῶν μυ[σ]τηρίων ἐμίσθωσαν, [ἔδωκεν ταμίαιν τοῖν θεοῖν]
Αἰσχύλος Ἱππίσκου Παιονίδης ΗΗΔΔ οὐ μερισάντ[ω]ν τῶν ἀποδεκτῶν· κεφά [λήμματος ․․c.7․․· κεφά]
ἀναλώματος ΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅀Χ· περίεστιν ΗΗΗΗ𐅄Δ[․]𐅂𐅂𐅂𐅂Ι𐅀· τούτου παρέ[δ]ω[καν ταμίαι τοῖν θεοῖν]
Νικόφιλος Ἀλω v Κεράμων Φλυεὺς ταμίαιν τοῖν θεοῖ[ν] το<ῖ>ς ἐπ Εὐθυκρίτου ἄρ[χοντος ․․․c.11․․․․],
250 Καλλαίσχρωι Ἀφιδναί ΗΔΔ𐅃, ὃ κατέβαλεν Ἀλεξίμαχος Τεισαμενοῦ ἐκ Κοί, καὶ ἐπι[στά]τ[αις Ἐλευσι καὶ]
ἱεροποιοῖς κατ ἐνιαυτὸν το<ῖ>ς ἐπ Εὐθυκρίτου ἄρχοντος κατὰ ψήφισμα δήμου τὸ εἰ[ς θ]υσ[ίας ․c.5․ γε]-
νόμενον Κριτοβούλωι Κολωνῆθεν, Νικομάχωι Στειρ[ι]εῖ καὶ συνάρχουσιν ΗΗΗΔ[․c.6․․ μισθωτὴς]
Ῥαρίας Ὑπερείδης Γλαυκίππου Κολλυ· παρὰ τούτου ἐλάβομεν μίσθωσιν μεδίμνω[ν κρι 𐅅ΗΔ𐅃ΙΙΙΙ, ἐτῶν]
τεττάρων, γίγνονται μέδιμνοι ΧΧΗΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅃Ι· ἐπίμετρα τῶι διαμετρηθέντι σ[ί]τωι ΗΗ[𐅄]𐅃Ι· [κεφάλα]
255 μεδίμνων ΧΧ𐅅ΗΗΔΔΔΙΙ{𐅀}· ἀπὸ τούτου ἐδόθη ἱερεῦσιν καὶ ἱερείαις κατὰ τὰ πάτ[ρι]α ἐπ[ὶ Νικήτου ἄρχο]
μέδιμνοι 𐅄ΔΙ, ἐπὶ Ἀριστοφάνους ἄρχοντος μέδιμνοι 𐅄ΔΙ, ἐπὶ Ἀριστοφῶντος ἄρ[χοντος μέδιμνοι 𐅄ΔΙ]
ἐπὶ Κηφισοφῶντος ἄρχοντος μέδιμνοι 𐅄ΔΙ· κεφάλαιον ἱερεῦσι καὶ ἱερεί[αι]ς ἐ[τῶν τεττάρων μέδι]-
μνοι ΗΗΔΔΔΔΙΙΙΙ· ε<ἰς> τὴν τριετηρίδα τῶν Ἐλευσινίων εἰς τὸν γυμνικὸν ἀγῶνα καὶ τῆ[ς ἱπποδρομίας]
καὶ τοῦ πατρίου ἀγῶνος καὶ τῆς μουσικῆς μέδιμνοι 𐅄ΔΔ· εἰς τὴν πεντετηρίδα τ[ῶν Ἐλ]ε[υσινίων εἰς]
260 τὸν γυμνικὸν ἀγῶνα καὶ τῆς μουσικῆς καὶ τῆς ἱπποδρομία<ς> καὶ τοῦ πατρίου μέδιμνοι ․․c.8․․․·
εἰς τὴν ἱπποδρομίαν τὴν προστεθεῖσαν κατὰ ψήφισμα ἆθλα μέδιμνοι 𐅄ΔΔ· σύμπαν κεφάλα[ι ἱερεῦσι]
καὶ ἱερείαις εἰς τὴν τριετηρίδα τῶν Ἐλευσινίων καὶ εἰς τὴν πεντετηρίδα μέδιμ[ν]ο[ι] ΗΗΗΗ․c.4․
τῆς ἐπαρχῆς τοῖν θεοῖν τοῦ σίτου κεφάλαια τῆς φυλῆς ἑκάστης· Ἐρεχθεῖδος κρι ΔΔΔ[․․․, π]υρῶ[ν․․]
ἡμιεκτεῖα δύο χοίνικες· Αἰγηΐδος κρι 𐅄ΔΔΔΙΙΙΙ, πυρῶν δύο μεδίμνους ἑπτὰ χοίνικας· [Π]αν[δ]ιο[νίδος]
265 κρι 𐅄Ι, ἑπτὰ ἡμιεκτεῖα τρεῖς χοίνικας, πυρῶν τρί ἡμέδιμνα δύο χοίνικας· Λεωντίδος κρι 𐅄ΔΔΔΙ[․]
ἕνδεκα ἡμιεκτεῖα, πυρῶν τρεῖς μέδιμνοι δέκα χοίνικες· Ἀκαμαντίδος κρι 𐅄Δ𐅃ΙΙΙ π[έ]νθ ἡμιεκ[τεῖα],
πυρῶν τρεῖς μέδιμνοι δύο χοίνικες· Οἰνηΐδος κρι ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ ἑκτεὺς τρεῖς χοίνικες, πυρῶν δύο μέ[δι]-
μνοι ἕνδεκα ἡμιεκτεῖα δύο χοίνικες· Κεκροπίδος κρι ΔΔΔ𐅃ΙΙΙ τρί ἡμιεκτεῖα, πυρῶν μέδιμν[ο]ς· v
Ἱπποθωντίδος κρι 𐅄𐅃Ι ἓκ χοίνικες, πυρῶν τέτταρες μέδιμνοι {τέτταρες} ἡμέδιμνον χοίνικες ․․·
270 Αἰαντίδος κρι ΔΔΔΔΙΙΙ τέτταρ ἡμιεκτεῖα, πυρῶν δύο μέδιμνοι ἡμιεκτεῖον· Ἀντιοχίδος κρι 𐅄𐅃[․]
ἡμιεκτεῖα ὀκτὼ v δύο χοίνικες, πυρῶν μέδιμνος ἐννέα ἡμιεκτεῖα πένθ ἡμιχοινίκια. ἐγ <Δ>ρυμοῦ Φί-
λων στρατηγὸς κρι μέδιμνος δύο χοίνικες, πυρῶν μέδιμνοι δύο πενθ ἡμιεκτεῖα χοῖνιξ· ἐκ τῆς ἐπ
Ἀμφιαράου δήμαρχος Προκλῆς Σουνιεὺς κρι ΔΔ, πυρῶν 𐅃 μέδιμνοι ἐννέα ἡμιεκτεῖα, ὧν αὐτοὶ ἀπήν-
εγκαν οὐδενὸς ἐγλέξαντος κρι Δ𐅃ΙΙ, πυρῶν τρία ἡμέδιμνα· ἐξαλαμῖνος Τιμόθεος Ἀλωπε κρι ΔΔΔΔ
275 δέκα ἡμιεκτεῖα δύο χοίνικες· ἐΣκύρου {²⁶ἐκ Σκύρου}²⁶ στρατη[γ]ὸς Μνησίστρατος Κυθήρ κρι ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙ, πυρῶν ὀκτώ·
ἐγ Μυρίνης στρατηγὸς Σθένυλλος Εἰρεσίδης, Σώπ̣[ατρο]ς Ἀλωπεκῆθεν, Αἰσχύλος Ἐρχι[ε]ὺς κρ[ι] Η𐅄ΔΙΙ,
πυρῶν ΔΔΙΙΙ πενθ ἡμιεκτεῖα· ἐξ Ἡφαιστίας στρατηγὸ[ς] Μνησίμαχος Ἁγνούσιος, Δημήτρ[ι]ος ἐκ Κοί,
Λυσιμαχίδης Ἁγνούσιος κρι ΗΗ𐅄ΙΙ ἑκτεὺς δύο χοίνικες, πυρῶν εἴκοσι τρεῖς δέκα ἡμιεκτεῖα δύ-
[ο] χοίνικες· κεφάλαιον κριθῶν μέδιμνοι ΧΗ𐅃ΙΙΙ ἡμιεκτεῖα τέτταρα δύο χοίνικες· ἀπὸ τούτων εἰς
280 [π]ροκώνια τοῖν θεοῖν μέδιμνος, εἰς τὸν πελανὸν ἱεροποιοῖς ἐγ βουλῆς ἑκκαίδεκα μέδιμνοι τρι-
ῶν χοινίκων ἀπολείποντες· ἀπεδόμεθα μεδίμνους ΧΔΔ𐅃ΙΙ ἑκτέα πένθ ἡμιχοινίκια καὶ ἐπίμετρα
ταύταις μέδιμνοι 𐅄ΔΙΙΙΙ ἑκτεὺ πένθ ἡμιχοινίκια· κεφάλαιον τιμῆς κριθῶν ΧΧΧ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ πρα-
θεισῶν ἐκ τριῶν δραχμῶν τὸν μέδιμνον ἕκαστον ὡς ὁ δῆμος ἔταξεν· πυρῶν κεφάλαιον μέδιμνοι 𐅄ΔΔΔ
δέκα ἡμιεκτεῖα χοῖνιξ· ἀπὸ τούτων εἰς πελανὸν τοῖν θεοῖν μέδιμνος καὶ ἱεροποιοῖς ἐγ βουλῆς
285 Δ μέδιμνοι καὶ ἐπιβολὴ πένθ ἡμιεκτεῖα· ἀποδόμεθα μεδίμνους 𐅄ΔΔΙΙ ἑκτεία χοίνικα· ἐπίμετρα
τούτοις μέδιμνοι τρεῖς χοίνικες τρεῖς· κεφάλαιον τιμῆς πυρῶν τῶν ἑξήκοντα καὶ δυεῖν μεδίμνω[ν]
ΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂Ι𐅁 πραθέντων ἓξ δραχμῶν τοῦ μεδίμνου ἑκάστου ὡς ὁ δῆμος ἔταξεν, πλὴν τῶν δέκα μεδίμνω[ν],
τούτων δὲ τιμὴ 𐅄· κεφάλαιον ἀργυρίου τῆς ἐπαρχῆς τοῦ σίτου ΧΧΧ𐅅ΔΙΙΙΙΙ𐅁· ἀπὸ τούτου τάδε ἀνήλω-
ται· ἱεροποιοῖς ἐγ βουλῆς ὅσον ὁ δῆμος ἔταξεν τοῦ προβάτου καὶ τῆς αἰγὸς ἑκάστου ΔΔΔ vvvvvvv
290 ἱερείων τετταράκοντα τριῶν, κεφάλαιον ΧΗΗ𐅄ΔΔΔΔ· τῶν βοῶν ἑκάστου ΗΗΗΗ, τριῶν βοῶν ΧΗΗ· Ἱπποθῶ[ν]-
τος ἱερεῖ πελανὸν ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ· προμετρητεῖ μισθὸς ἀπὸ τῶν ἑκατὸν 𐅂Ι𐅁, κεφάλαιον Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁· vvv
σανίδων ΔΙΙΙΙ τιμὴ καὶ γραφὴ 𐅄𐅂𐅂· τοῦ πύργου ἐπισκευὴ τῶι σίτωι 𐅄ΔΔ· μισθωτοῖς τοῖς ἐκφέρουσι
τὸν σῖτον, τῶν ἑκατὸν μεδίμνων ΙΙΙΙ, κεφά 𐅃𐅂𐅂𐅂· εἰς τὰς ἱερὰς οἰκίας ταῖς ἱερείαις θυρώματα ΔΙΙΙΙ
καὶ σταθμὰ ταῖς θύραις καὶ ὑπερτόναια, τιμὴ ξύλων καὶ ἥλων καὶ κόλλης καὶ μισθωτοῖς ἐργασαμέν[οις]
295 ΗΗΗΗ𐅄Δ𐅂𐅂· εἰς τὰ ἐπιθύσιμα 𐅄ΔΔΔΔ ἱεροποιοῖς ἐγ βουλῆς· κεφάλαιον λήμματος ΧΧΧ𐅅ΔΙΙΙΙΙ𐅁· κεφά
ἀναλώματος ΧΧΧΗΗΔΔΔ𐅃𐅁. vacat
col. I et II.frg. b.297 περίεστιν ΗΗ𐅄[Δ]ΔΔ𐅃ΙΙΙΙΙ· τοῦτο παρεδώκαμεν ἱεροποιοῖς τοῖς ἐγ βουλῆς καὶ ἐξ Ἴμβρο[υ τ]ῆς ἀπαρχῆς, οἱ ὕστερον <ἐ>λθόντες τῆς θυσίας, ἣν ἐκόμισε Χαιρέστρατος Ἀναγυράσιος, πυρῶ[ν] μέδιμνοι ΔΔΔ𐅃Ι, δέκα ἡμ[ι]-
εκτεῖα ἔχοντες τὴν ἐπιβολήν, τιμὴ τούτων ΗΗΔΔ𐅂· κριθῶν μέδιμνοι ΔΔΔΔΙΙΙ, ἡμιεκτε[ῖ]α τέτταρα ἔχοντες τὴν ἐπιβολήν, τιμὴ τούτων, τοῦ μεδίμνου ἑκάστου 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· σύμπαν τιμῆς κεφάλαιον ΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂[․]·
ἀπὸ τούτου προμετρητεῖ 𐅂𐅂· μισθωτοῖς 𐅂ΙΙΙΙΙ𐅀· ἐνοίκιον 𐅂Ι· κεφάλαιον ἀναλώματος [𐅃]𐅀· περίεστιν ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅀· καὶ τοῦτο παρεδώκαμεν ἱεροποιοῖς ἐγ βουλῆς Δημοφίλωι Ἀχαρνεῖ καὶ συνιεροποιοῖς
300 εἰς ἀνάθημα τοῖν θεοῖν. <ἐ>κ τῶν θησαυρῶν ἐξειρέθη τῶν Ἐλευσῖνι τοῖν θεοῖν· ἐκ τοῦ {ς} τῆς πρεσβυτέρας Φιλίππειοι δύο, τριώβολον χρυσοῦν, ὀβολοὶ δύο χρυσοῖ, δραχμὴ Χαλκιδική, τριώβολον, ὀβολὸς Δελφικ[ός]·
νομίσματος 𐅅ΙΙΙΙΙ𐅁· ἐκ τοῦ νεωτέρας ὀβολοὶ δύο χρυσοῖ, νομίσματος 𐅅ΔΔΔΔΙΙΙΙΙ𐅀Χ· σύμπαν κεφάλαιον σὺν τῆι τιμῆι τοῦ χρυσίου καὶ τοῦ ξενικοῦ Χ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙΧ· ἀπὸ τούτου τάδε ἀνήλωται· Λύκητι
Περιθοί τῶι τοὺς θησαυροὺς ἀνοίξαντι μισθὸς 𐅂𐅂𐅂𐅂· ἀρεστηρίαν θῦσαι ἱερεῖον ἑκατέραι τοῖν θεοῖν κατὰ ψήφισμα βουλῆς, ὃ Λυκοῦργος εἶπεν, 𐅄ΔΔ· κεφάλαιον τοῦ περιόντος ΧΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΧ· καὶ τοῦτο ἱερο-
ποιοῖς κατεβάλομεν κατὰ ψήφισμα δήμου, ὃ Λυκοῦργος εἶπεν, Νικομάχωι Στειρι[εῖ κα]ὶ συνιεροποιοῖς. ὧν παρελάβομεν παρὰ τῆς προτέρας ἀρχῆς μοχλῶν τρίνματα 𐅃ΙΙΙ, ταῦτα εἰσφῆνας ἀνήλωται· μοχλοὶ
ταῖς κατανκτηρίαις παλαιοὶ κατεχρήσθησαν εἰς σφῆνας καὶ σφύρας καὶ πιεστῆ[ρας· ξ]ύλα τετράγωνα τῶν Μακεδονικῶν ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ· κορμὸς τούτων ἐπὶ τῆι σκηνῆι σὺν τοῖς διαπεπρισμένοις καὶ τῶι κειμέν[ωι]
305 χαμαὶ ΔΔ, ἐπὶ τῆι κρήνηι 𐅃Ι, εἰς τοὺς ἱμάντας ΙΙ, εἰς Ἀμφιάραον 𐅃ΙΙΙΙ, εἰς τὸν πύργον [ΙΙ ε]ἰς τὸν πυλῶνα ΙΙ, ἐπὶ τῶι νοτίωι πυλῶνι Ι, εἰς τὰς θύρας τῆς ἱερεία<ς> καὶ τοῦ δαιδούχου ΙΙΙ, εἰς τοὺς ὀχετοὺς τῶν πύ[ργων]
καὶ τὰ ὑπερτόναια τοῖς ὀχετοῖς Ι καὶ κορμός, εἰς τὰς θύρας τὰς εἰς τὸ Ἐλευσίνιον τὸ ἐν ἄστει ΙΙ· ἱστοὶ [τέττ]αρες, τούτων εἷς μέν ἐστιν θριπήδεστος, οἱ δὲ τρεῖς οἱ ὑγιεῖς ἀνήλωνται εἰς τὴν τροχιλείαν·
ξύλα πτελέϊνα μονόβολα, ὧν παρελάβομεν, κατεχρησάμεθα εἰς τὴν τροχιλείαν ΔΔ𐅃Ι· ἕτερα δίβολα ΙΙΙ[Ι· ἕ]τερα ῥυμείϊα μελέϊνα μονόβολα ΔΔ· ἕτερον δίβολον Ι· ἕτερα ῥυμοὶ δίβολα ΔΔ𐅃· ἕτερα ῥυμεῖα μονόβ-
λα 𐅃Ι· αὐχένες δρύϊνοι ΙΙΙΙ εἰς τὸ ἐσχαρεῖον καὶ τοὺς ἐνδέσζμους τοῦ τεί[χ]ους· ἕτεροι μελέϊνοι [εἰς τὴν τ]ροχιλείαν, πρὸ<ς> οἷς ἐπριάμεθα καὶ ἕτερον ξύλον πτελέϊνον καὶ τοῦτο εἰς τοὺς ἀναβαζμ[ο]-
ὺς τῆς τροχιλείας· ἕτεροι μοχλοὶ δύο μελέϊνοι ὑπὸ τῆι κρήνηι· λίθοι Ἐλ[ευ]σινιακοὶ ΔΔΔ𐅃, τούτ[ο]υς [Π]ολύευκτος εἰς τὴν κρήνην κατεχρήσατο· λίθος Πεντεληικὸς ἐν τῆι ἱματιοθήκηι· ἅτερος Πεντελεϊκὸς
310 [ἐπὶ] τοῦ Κηρυκείου· σφόνδυλοι Αἰγιναῖοι παλαιοὶ ΔΙ εἰς τὴν λιθολογίαν κατεχρησάμεθα τοῦ τείχους· σίδηρος καταβεβρωμένος ὑπὸ τοῦ ἰοῦ τάλαντα 𐅉Τ𐅐· ἐκ τούτου ἐποιησάμεθα τὰς ὀβελείας Δ𐅃ΙΙΙΙ vac.
[καὶ εἰς] τὴν τῶν τοπείων συμβολὴν [ἀ]μφιδέας κ[αὶ] ἥλους ἐποιησάμεθα τῶι συμβάλλοντι τὰ το<π>εῖα. vac.
                      vacat
Search Help
Contact Us