Account of the epistatai at Eleusis and treasurers of the two goddesses.  Two large fragments of a stele of blue-gray marble. Stoich. 81 (I), 78 and 76 (II).
[ ] Attica — Eleusis — 329/8 BC — IG II² 1672
See also:
col. I.1 [λόγος ἐπιστατῶν Ἐλευσινόθεν καὶ] ταμιῶν τοῖν θεοῖν· ἐπὶ Κηφισοφῶντος ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀντιοχίδο-
[ς πρώτης πρυτανείας· τὸ περ]ιὸν [π]αρὰ ταμίαιν τοῖν θεοῖν Χ̣𐅅̣𐅄̣Δ̣𐅃ΙΙ̣Τ̣Χ̣, καὶ παρὰ ταμίαι τοῖν θεοῖν Νικο-
[φίλωι Ἀλωπε ∶ 𐅃ΙΙΙΙΧ ∶ καὶ π]α[ρὰ] τ[αμί]αι {[ν]} τοῖν [θ]εοῖ[ν] Νικοφίλω̣ι̣ Ἀ̣λ̣ Τ̣𐅅̣Η̣Η̣ ∶ κ̣αὶ παρ̣’ ἐπιστάταις Ἐλευσινόθεν
[ΔΔ𐅃· ἀπὸ τούτου τάδε ἀνή]λωτ[αι· σ]πο[ν]δοφόροις ἐπὶ νή[σ]ων εἰς μυστήρια τὰ μεγάλα Η̣Η̣𐅄· δημοσίοις τροφήν,
5 [ἀνδρ]άσιν δεκα[επτὰ καὶ] τῶι [ἐπιστάτηι] τῆς ἡμέρας τῶι ἀνδρὶ ∶ ΙΙΙ ∶ κεφάλαιο[ν] ∶ ΗΗΗΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ ἐπιστάτηι δημ-
ο̣σίων μισθὸς τῆς προτανεί[ας ∶ Δ ∶ τοῖς τὰ] γράμμα̣τ̣α̣ ἐ̣πικολάψασιν ἐπὶ τὸ ἀνάθημα ἐν τῶι Ἐλευσινίωι σιτ-
ία ∶ 𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ καὶ ἐπὶ τῆς Λειωντ[ίδ]ος τῆς ἡμέρας ∶ 𐅂Ι ∶ ἡμερῶν ∶ Δ𐅃ΙΙ ∶ κεφάλαι ∶ Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ ∶ καὶ ἐπὶ τῆς Οἰνηΐδος
δεκάτης προτανείας σιτ̣ί̣α̣ [ΔΔΔΔ𐅂𐅂]𐅂𐅂ΙΙ ∶ μισθωτεῖ τοῦ τείχους τῆς ὑπολογῆ̣ς Εὐθυμίδει ἐν Κολλυτῶι ο-
ἰκοῦντι, λίθους αὑτῶι παρ[εχ]ο[μέν]ωι πρὸς τῶι ἔργωι, τῆς ὀργυᾶς ∶ 𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ ΗΗ𐅄̣ [∶] ξύλα ἐλάϊνα εἰσφῆνας παρὰ Ἡρ-
10 ακλείδου ἐκ τοῦ Θησέου, εἰ[σ]φῆνα[ς τ]άλαντα ∶ Δ ∶ τὸ τάλαντον ∶ 𐅂ΙΙ ∶ κεφά ∶ Δ𐅂𐅂𐅂Ι[Ι· πρ]ίσις σφηνῶν Ἀρίστωνι ἐν Κ-
ολλυτῶι οἰκοῦντι μισσθ̣ὸς Δ̣ Ἀ̣θ̣η̣ν̣ο̣δ̣ώρωι ἀρχιτέκτονι, ὃ προέλαβεν Λυκούργου κελεύσαντος, τῆς προτ-
ανέας μισθὸς ∶ 𐅄ΔΔ𐅂𐅂 ∶ Τηλοφίλωι τῶι κ[ε]χειροτονημένωι ἀντιγράφεσθαι τὰ ἀναλισκόμενα ∶ 𐅃𐅂 ∶ μίλτου στ-
ατῆρες ∶ ΔΔ𐅃 ὁ στατὴρ ∶ ΙΙΙ𐅁 ∶ κεφά ∶ Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁 ∶ παρὰ Παμφίλου τοῦ σκην· πίττης δύο κεράμια, τὰ ξύλα τὰ περὶ τ-
ὸ τεῖχος ἀλεῖψαι, παρὰ Παμφίλου σκη ∶ Δ̣[Δ]𐅃̣ ∶ μελαντηρίας δύο μέδιμνοι, τιμὴ τοῦ μεδίμνου ∶ 𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ κεφάλ Δ𐅃𐅂∙
15 παρὰ Παμφίλου σκηνί ∶ κηκῖδος τρία ἡμιεκτεῖα, ἡ χοῖνι<ξ> ∶ ΙΙΙ, κεφά ∶ 𐅃𐅂 ∶ παρὰ Παμφίλου σκηνί ∶ τῶι ἀπαγαγόν-
τι τοὺς σφῆνας καὶ τὴν πίττ[α]ν καὶ τὴν μελαντηρίαν καὶ τὴν μίλτον Ἐλευσῖ(νάδε) Διοκλείδαι μισθὸς ∶ 𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∙
μισθωτεῖ τῆς τομῆς τῶν λίθων καὶ τῆς ἀγωγῆς καὶ τῆς θέσεως εἰς τὸ ἀνάλημμα τὸ κατὰ τὴν οἰκίαν τὴ<ν> Ἐλ-
ευσῖνι τῆς ἱερείας Ἀγάθω[ν]ι Ἀλωπε ∶ οἰκοῦντι τὸν λίθον ∶ 𐅂𐅂𐅂Ι ∶ κεφά λίθων 𐅅ΗΗΗΔΔΔΙ, κεφάλαιον ἀργυρίο
<ΧΧ𐅅ΗΔΔΔ𐅂ΙΙΙ> μισθωτεῖ τῆς ἀνακαθάρσεως τῶν ἐνδέσμων τοῦ ἀναλήμματος Δάωι ἐν Κυδα ∶ οἰκοῦντι ∶ ΗΔ𐅃 ∶ μισθωτεῖ τοῦ Ἀ-
20 κτίτου τῆς θέσεως καὶ τοῦ Αἰγιναίου εἰς τὸ ἀνάλημμα τὸ παρὰ τὸν πύργον τὸ<ν> στρονγύλον, τὴν τετραποδ-
ίαν ∶ 𐅂 ∶ τετραποδίαι ∶ ΗΗΗ𐅄ΔΔ ∶ κεφά ∶ ἀργυρ<ί>ου ∶ ΗΗΗ𐅄ΔΔ ∶ λίθοι ἀρουραῖοι ἀντιτιθέμενοι, ἀριθμὸς ∶ Η𐅄𐅃 ∶ ἀργύρι-
ον τούτων, τομὴ καὶ κομιδὴ καὶ θέσις τοῦ λίθου ∶ 𐅂𐅂𐅂Ι ∶ κεφά ∶ ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔΙΙΙΙΙ· μισθωτεῖ τῶν πλίνθων τῆς ἀγ-
ωγῆς, ὧν εἵλκυσε Λυκοῦγος Μελιτεύς, τῶν χιλίων ∶ Δ𐅃, Φερεκλείδει Βοιωτίωι δι<ὰ> ∶ ΜΜ𐅆Χ ∶ ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ ∶ μισθωτε-
ῖ τοῦ διατειχίσματος ἀνελόντι τὰ σαπρὰ καὶ τῶν πύργων καὶ τοῦ πυλῶνος καὶ τοῦ παρὰ τὸν Κηρύκων οἶκ-
25 ον ἄχρι τῆς πυλίδος τῆς ἀπαντροκὺ τοῦ δολίχου Φιλοκλεῖ ἐν Κορ<υ> οἰκοῦ ∶ ΗΗΗ ∶ πλίνθοι παρὰ Δάου Ἐλευσῖ-
νι οἰκοῦντο εἰς τὸν πυλῶνα ∶ 𐅆 ∶ τιμὴ καὶ κομιδὴ τῶν χιλίων ∶ ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ Η𐅄ΔΔΔΔ ∶ τέκτοσιν τοῖς πλινθοβολήσ-
ασιν τὰ περὶ τὸν πυλῶνα καὶ τὸν πύργον καὶ τὰ ξύλινα ἐργασαμένοις, ἀνδράσιν τρισὶν τῆς ἡμέρας ἑκάσ-
τωι οἰκοσί ∶ 𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ κεφά ∶ Η𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ μισθωτοῖς vvv τοῖς ἐπὶ τὸν πύργον καὶ τὸν πυλῶνα πλινθοφοροῦσ-
ιν καὶ πηλοδευστοῦσιν καὶ τὰ ξύλα ἀνακομίσασιν καὶ τὸν κέραμον, ἀνδράσιν ἕξ, τῶι ἀνδρὶ οἰκοσίτωι v
30 𐅂ΙΙΙ ∶ ἡμερῶν ∶ ΔΔ𐅃 ∶ κεφά ∶ ΗΗΔΔ𐅃 ∶ ἥ̣λω[ν στ]αθμὸν περὶ τὸ τεῖχος ∶ ΔΔ𐅃ΣΣ ∶ ὁ στατὴρ ∶ 𐅂𐅂Ι ∶ κεφά ∶ 𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ παρὰ Φίλων-
ος ἐκ τοῦ Θησεί ∶ ἐπιξέστει καὶ ὑπαγωγεῖ τοῖς ἐργασαμένοις ἐπὶ τῶι πυλῶνι καὶ τῶι πύργωι τῶι παρὰ τὸ-
ν πυλῶνα, τῆς ἡμέρας δυοῖν οἰκοσίτοι[ν 𐅂]𐅂ΙΙΙ ∶ ἡμερῶν ∶ Δ𐅃ΙΙ ∶ κεφά ∶ ΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ μισθωτοῖς τοῖς ἐργασαμέν-
οις ἐν τῶι ἱερῶι, ἀνδράσιν δέκα, ἀπὸ τῆς τετράδος ἱσταμένου τοῦ Ἑκατονβαιῶνο ∶ τῶι ἀνδρὶ οἰκοσίτωι ∶ 𐅂ΙΙΙ
ἡμερῶν ∶ ΔΔΔΔ ∶ κεφά ∶ 𐅅Η ∶ ἄχρι τῆς τρίτης ἐπὶ δέκα τοῦ Μεταγειτο ∶ κεφάλαιον ἀναλώματος ∶ Τ𐅅Η𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙ𐅁 ∶ πε-
35 ρίεστιν παρὰ ταμίαιν τοῖν θεοῖν ∶ Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙΤΧ ∶ καὶ παρὰ ταμίαι τοῖν θεοῖν Νικοφίλωι Ἀλωπε ∶ ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ v
καὶ παρ’ ἐπιστάταις Ἐλευσινόθεν ∶ ΔΔΙΙΙΙ𐅁Χ ∶ vac.
λόγος ἐπιστατῶν Ἐλευσινόθεν καὶ ταμιῶν τοῖν θεοῖν ἐπὶ τῆς Ἀντιοχίδος δευτέρας πρυτανείας· τὸ πε-
ριὸν παρὰ ταμίαιν τοῖν θεοῖν Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙΤΧ ∶ καὶ τὸ περιὸν παρὰ ταμίαι τοῖν θεοῖν Νικοφίλωι Ἀλωπεκῆθε
ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ καὶ παρ’ ἐπιστάταις Ἐλευσινόθεν ∶ ΔΔΙΙΙΙ𐅁Χ καὶ τὸ προσδανεισθὲν εἰς τὸ διατείχισμα τὸ Ἐλ-
40 ευσῖνι παρὰ ταμίου [σ]τρατιωτικῶν καὶ παρ’ ἀποδεκτῶν καὶ παρὰ τοῦ τραπεζίτου ∶ ΤΤΧ𐅅ΗΗ𐅄ΔΔ𐅂ΙΙΙΙ𐅁Τ· vv
ἀπὸ τούτου τάδε ἀνήλωται ∶ ἐξηγηταῖς Εὐμολπιδῶν εἰς ζεύγη μυστηρίοις ∶ ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἐπιστάταις εἰς θυσί-
αν μυστηρίοις ∶ ΔΔ ∶ δημοσίοις τροφῆς ἀνδράσιν ∶ Δ𐅃𐅂𐅂{𐅂} ∶ [καὶ] τῶι ἐπιστάτηι, τῆς ἡμέρας ἑκάστωι ∶ ΙΙΙ εἰς τὴ
πρυτα̣ ∶ κ̣ε̣φάλαι ∶ ΗΗΗΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ ἐπιστάτηι δημοσίων μισθὸς ∶ [Δ]· Τ[η]λοφίλωι τῶι [κ]εχειροτονημένωι ἀντιγράφ-
εσθαι τἀναλισκόμενα τῆς πρυτανείας ∶ 𐅃𐅂 ∶ εἰς τὸ τεῖχος κατὰ ψήφισμ[α βο]υ[λῆ]ς, ἀπὸ τοῦ πύργου τοῦ παλαι-
45 οῦ τοῦ πεσόντος μισθωτοῖς τοῖς τὰς πλίνθους καὶ τὸγ χοῦν ἀπο[φ]ο[ρήσ]ασ[ι] εἰς τὸ θέατρον καὶ βωλοκοπή-
σασι, ἀνδράσιν ∶ ΔΔΔ ∶ τῆς ἡμέρας τεττάρων ἡμερῶν τῶι ἀνδρὶ οἰκοσίτωι ∶ 𐅂ΙΙΙ ∶ κεφάλαι Η̣𐅄ΔΔΔ ∶ τῶι ἀνελόντ-
ι καὶ ἀνακαθήραντι τοῦ πύργου τὸ λιθολόγημα ἐπὶ τὸ στέριφον μισθωτεῖ Δάωι ἐν Κυ οἰκοῦ ∶ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· vv
λίθοι ἀρουραῖοι εἰς τὸ στρῶμα τῶι πύργωι καὶ ἐκ τοῦ ἐντὸς ἀντιστρῶσαι ἄχρι τοῦ ἐδάφους τῆς αὐλῆς, ἀ-
ρι<θ>μὸς ∶ ΗΗΗΙΙΙΙ ∶ τιμὴ τοῦ λίθου ∶ 𐅂̣{Ι} ∶ τούτους ἔτεμεν Δημήτριος, Ἐργασίων, Κύπριος, Εὔαρχος, Μίλακος ∶ κεφ
50 ΗΗΗ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἀγωγὴ τῶν λίθων τούτων εἰς τὸ ἱερόν, τοῦ λίθου ∶ 𐅂ΙΙΙ ∶ Φιλονίκωι, Εὐξίππωι, Ἀρχίαι, Φερεκλείδε,
κεφάλαιον ∶ ΗΗΗΗ𐅄𐅃𐅂 ∶ θέσις τῶν λίθων τούτων ∶ 𐅂 ∶ τοῦ λίθου, μισθωτεῖ Νεοκλείδει Κηφισιεῖ ∶ ΗΗΗ𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ ἐξαγ-
ωγὴ τῶν λίθων Πιστία<ι> Σφηττί ∶ Δ̣ο̣υ̣[ρι]κτονίδει ἐκ Κολω ∶ ΗΗ𐅄ΔΔ[․]· Αἰγιναῖοι λίθοι οἱ ἐπὶ τοῦ ἀρουραίου κε-
ίμενοι, ἀριθμὸς ∶ ΔΔΔΙΙΙΙ ∶ ὁ̣ λ̣ί̣θ̣ο̣ς̣ ∶ 𐅂̣ ∶ Ν̣εοκλείδει κεφά ∶ ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ Ἐλευσινιακοὶ λίθοι εἰς τὸν πύργον, τ<ο>μὴ
καὶ κομιδὴ Ἐργασίωνι, Δάωι ∶ 𐅄̣Δ̣Δ̣𐅃̣𐅂̣𐅂̣𐅂 ∶ μισθωτὴς Νεοκλείδης Κηφι τὴν ὀργυὰν τοῦ Ἐλευσινιακοῦ καὶ τὸν
55 πῆχυν ∶ 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ κεφάλαι ∶ ΔΔΔΔ̣𐅃̣𐅂̣𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ πλίνθοι αἱ ἑλκυθεῖσαι ἀπὸ τοῦ πύργου τριημιπόδιοι ∶ ΜΧΧΧΧ ∶ τα-
ύτας εἵλκυσεν Εὐθυμίδης ἐν Κολλυ ∶ οἰκῶν τὰς ∶ Χ ∶ ΔΔΔ𐅃𐅂 ∶ κεφά ∶ 𐅅𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ πλίνθους ἃς εἵλκυσεν Εὐθίας Ἐλευσί
<τρ>ιημιποδίους ∶ τὰς ∶ Χ ∶ σὺν [τ]ῶι γεωνίωι ∶ ΔΔΔΔ ∶ κεφά ∶ πλίνθων 𐅆ΧΧΧΧ ∶ κεφά ∶ ΗΗΗ𐅄Δ ∶ πλίνθοι αἱ περιγενόμεναι
Χ𐅅 τῶν περυσινῶν, τῶι κομίσ̣α̣ν̣τι ∶ ΔΔ𐅃ΙΙΙ ∶ ἀγωγὴ τῶν πλίνθων τῶν παρ’ Εὐθίου ∶ τῶν ∶ Χ ∶ ΔΔ𐅃 ∶ κεφάλαι ∶ ΗΗΔΔ𐅃 ∶ ταύ-
τας ἤγαγε Καρίων, Ἀρτίμας, Κύ̣π̣[ρι]ο̣ς, Εὐκλῆς, Κόνων· μισθωτῆι τῶι ἀναβαλόντι τὰς πλίνθους Δημητρίωι Ἀ-
60 λωπε ∶ οἰκοῦ ∶ τὰς ∶ Χ ∶ Δ𐅃𐅂𐅂 ∶ κεφά ∶ Η̣Η̣Η̣Η̣{Δ̣}Δ̣𐅃̣𐅂̣ΙΙΙ ∶ μισθωτοῖς τοῖς τὴν γῆν βωλοκοπήσασι καὶ διαττήσασιν εἰς τ-
ὸν ἐπαγωγέα τοῦ τείχους καὶ εἰς τοὺς πύργους καὶ εἰς τὴν περιαλιφὴν τοῦ τείχους ἀνδράσιν ∶ Δ ∶ τριῶν κ-
αὶ δέκα ἡμερῶν τῶι ἀνδρὶ ∶ 𐅂ΙΙΙ ∶ οἰκοσίτωι ∶ κεφάλαι Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃 ∶ δοκοὶ ἠγοράσθησαν ∶ παρὰ ∶ Φορμίωνος ∶ ΔΙΙ ∶ ἡ δ-
[ο̣]κὸς ∶ Δ𐅃𐅂𐅂 ∶ κεφάλαι ∶ ΗΗ𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ σ̣τ̣ρ̣ω̣τ̣ῆρες ∶ 𐅄ΔΔΔΔΙΙΙ ∶ π[α]ρ’ Ἀγάθωνος τοῦ Φιλεταίρου, ὁ στρωτὴρ ∶ 𐅂ΙΙΙΙ ∶ κεφάλα
Η𐅄𐅃 ∶ ἱμάντες παρ’ Ἀρχίου Σα̣μ̣ί̣ο̣υ Δ̣ΔΔΔ ∶ τιμὴ ∶ ΔΔΔΔ ∶ καλαμίδες παρ’ Ἀρτέμιδος ἐκ Πειραῶς· τιμὴ ∶ 𐅄ΔΔ ∶ ἐπιβλῆτ-
65 ες παρ’ Ἀρχίου Σαμίου ∶ ΗΗΗΗ ∶ τιμὴ ∶ ΔΔΔΔ ∶ κόφινοι ∶ 𐅃 ∶ παρ’ Ἀγάθωνος Ἀλωπε ∶ οἰκοῦτος ∶ τιμὴ 𐅂𐅂𐅂𐅂Ι ∶ κόφινοι παρ’ Ἀ-
μεινίου ἐκ τοῦ Θησείου ∶ Δ ∶ τιμὴ ∶ Δ ∶ πρ̣ίσταις τοῖς πρίσασι τῶν Μακεδονικῶν τρία μὲν εἰς τὰ ὑποτόναια, δύ-
[ο] δὲ εἰς τὰ θυρώματα, μισθωτῆ̣ι Καρίω[ν]ι ∶ ΔΔ𐅂𐅂𐅂 ∶ τῶι ποιήσαντι τὰς θύρας Διονυσίωι Ἐλευσῖ ∶ οἰκοῦτι μισ-
θὸς ∶ 𐅄Δ𐅃 ∶ κόλλα παρ’ Ἀγάθωνος τα̣ῖς θύραι̣ς [∶] 𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ ἧλοι ταῖς θύραις <παρὰ Φίλωνος> ἐκ τοῦ Θησέου ∶ Η𐅄ΔΔΔΔ ∶ ὁ ἧλος ∶ Ι ∶ κεφάλαιο
ΔΔΔ𐅂ΙΙΙΙ ∶ πίττα παρὰ Τιβείου ∶ κερά ∶ ΙΙΙ ∶ εἰς τοὺς πύργους καὶ τὰς οἰκίας τὰς ἱερὰς ∶ ΔΔΔ ∶ μίλτος ∶ 𐅃𐅂𐅂 ∶ μελα-
70 ντηρία παρ’ Ἀρτέμωνο ∶ Δ ∶ σταθμὰ ταῖς θύραις ἐπὶ τὰς ἱερὰς οἰκίας παρὰ Σύρου ἐμπόρου ∶ ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ πῖλοι
τοῖς δημοσίοις παρὰ Θεττάλης ∶ Δ𐅃ΙΙ ∶ 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ𐅁Τ· κεραμίδες Κορίνθιαι παρὰ Δ[η]μητρίο ἐλ Λακι οἰκοῦ
Η ∶ τιμὴ ∶ Η· κομιδὴ τούτων Ἐλευσῖνάδε ∶ ΔΔΔΔ ∶ κεραμίδες Κορίνθιαι ∶ ΗΗ ∶ ἐκ Κορίνθου, ἡ κε̣ρ̣αμὶς ∶ ΙΙΙΙΙ ∶ κεφάλα
Η𐅄Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ ∶ κομιδὴ τούτων Ἐλευσῖνάδε ∶ 𐅃𐅂ΙΙΙΙ ∶ ἀχύρων σάκοι εἰς τὴν οἰκοδομίαν τοῦ τείχους ∶ ΗΔΔ ∶ καὶ τ-
ὴν οἰκίαν τῆς ἱερείας καὶ ἐπιστάσιον, ὁ σάκος ∶ 𐅂ΙΙΙ ∶ παρ’ Ἀρτίμου, Μάνου ∶ Η𐅄ΔΔΔ ∶ μισθωτ[εῖ ․․․]ίαι Ἀλωπ
75 οἰκοῦτι τῆς καθαιρέσεως τῶν οἰκοπέδων τῆς ἱερᾶς οἰκίας ∶ ΗΔΔ𐅃 ∶ τῶι τὸν χοῦν ἐχφορή[σαντι ․․․6․․․]ωνι
μισθὸς ∶ 𐅄Δ ∶ μισθωτεῖ τῶι τὰ λιθολογήματα ἀνελόντι τὰ παλαιὰ καὶ ἐχφορήσαντι καὶ [ἀνακαθήραντι ἐπὶ]
[τ]ὸ στέριφο[ν ․․5․․․]ι Ἐλ̣[ε]υσῖνι οἰκοῦντ [∶] 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂 [∶] μισθωτεῖ τῶι λιθολογήσαντι τὴν ο[ἰκίαν τῆς ἱερείας ․․․]
[․․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․․] ὀρ[γ]υ̣[ᾶς ․ κ]εφά ∶ ἀρ[γυρί]ου Νεοκλ̣ε̣[ί]δ̣η̣ι ∶ Η𐅄̣[․․ π]λ̣ίνθο̣[ι ․․․․․․․․․18․․․․․․․․․]
                                                                                               ca. 60 versus desunt
140 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․74․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․μισ]θ̣ὸ[ς ․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․75․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ς̣ ἱμ̣άντ̣-
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․73․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ον παρὰ Με-
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․69․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἐ]ν Κυδαθηναίω-
[ι οἰκοῦντι ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․57․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]κ̣λείδει Ἀλωπεκῆσ̣-
145 [ι οἰκοῦντι ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․54․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τῶ]ι διαλείψαντι καὶ κ-
[ονιάσαντι ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․54․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ι Ἀλωπεκῆσι οἰκοῦτι ∶ 𐅃̣
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.50․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ στρωτῆρες — —]Δ̣𐅃̣ ∶ ὁ στ̣ρωτὴ̣ρ ∶ 𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ κεφάλα
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․48․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ στρωτῆρες — —]Ι̣ εἰς τὰς ἱερὰ̣ς οἰκί̣ας, ὁ στρ-
[ωτὴρ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․45․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ δοκίδες Δ]𐅃ΙΙ ∶ ἡ δοκὶς ∶ 𐅃𐅂 ∶ κεφάλαι ∶ Η̣𐅂𐅂Ι̣Ι̣
150 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․55․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ι̣ ἐν Πειραι οἰκοῦτι, τιμὴ ∶ ΔΔΔ𐅃  vv
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․51․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἡμι]εκτεῖα, τιμὴ παρὰ Παμφίλου ∶ 𐅃𐅂̣ΙΙΙΙ
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․52․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]τ̣ρία, τιμὴ ∶ παρὰ Κώνωπος ἐνπόρου ∶ ΔΔΔ
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․48․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ξύ]λα̣ εἰς τὸ κλεισίον τῆς ἱερᾶς οἰκίας πα-
[ρὰ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․46․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]Ι̣ παρὰ Τελέστου Βοιωτίου, κεφάλαιον ∶ ΗΗΔ
155 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․46․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ς δύο εἰς τὸ ἐπιστάσιον, τιμὴ παρὰ Ἀρχίου Σα-
[μίου ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․41․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ω τὰς ἱερὰς οἰκίας παρὰ Ἡρακλείδου ἐκ Σκαν v
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․43․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Β]ίωνι ∶ Παιανιεῖ, Διοκλείδαι Μεγαρικῶι ∶ Δ𐅂𐅂𐅂𐅂 v
[․․․․․․․․․․․․․․․․․35․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἐν Σκαμβ]ω̣νι οἰκοῦτι ∶ 𐅄ΔΔΔ ∶ τῶι τὰς θύρας ἐνστήσαντι Θραι-
[κ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․39․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] τ̣ιμὴ ∶ παρὰ Φίλωνος ∶ 𐅃𐅂 ∶ μισθωτεῖ τῆς λιθολογίας τοῦ
160 [․․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․․ τῆς ὀργυᾶς ․․․․ κεφά]λ̣αιον ὀργυῶν ∶ 𐅄ΔΔ𐅃 ∶ κεφάλαιον ἀργυρίου Παρμένοντι v
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․37․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]α̣ς Δ𐅂𐅂 ∶ κεφάλαιον Θέρσωνι μισθωτεῖ ∶ Η𐅄ΙΙΙ ∶ δοκοὶ τέττα-
[ρες, ὁ δοκὸς ∶ Δ𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ παρὰ ․․․․․․․14․․․․․․․] κ̣εφάλαιον ∶ 𐅄ΔΔ𐅂𐅂 ∶ τροφὴ τῶι παιδὶ τῶι Κηφισοδώρου τοῦ τὰ
[․․․․․․․․․․․․․․․․33․․․․․․․․․․․․․․․․․]τ̣ι δυοῖν προτανείαιν ∶ Δ𐅃 ∶ σχοῖνοι ἐπὶ τὰς ὀροφὰς <κ>αὶ καλαμί-
[δες ․․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․․]τ̣ι ∶ ΔΔΔ ∶ σχενδύλη Ἐλευσῖνάδε παρὰ Φίλωνος ∶ τιμὴ ∶ 𐅂𐅂𐅂 ∶ ἱμάτια δημ-
165 [οσίοις, ἀνδράσι Δ𐅃ΙΙ, ἑκάστωι ἀνδρὶ Δ]𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ κεφάλαιον παρὰ Ἀντιγένους Μεγαρικοῦ ∶ ΗΗΗΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ v
[διφθέραι δημοσίοις, ἀνδράσιν Δ𐅃ΙΙ] ∶ ἡ διφθέρα 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ παρὰ Ἄττου ἐμπόρου, κεφάλαιον 𐅄ΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ vvvv
[ὑποδήματα Δ𐅃ΙΙ ἀνδράσι, 𐅃𐅂 τῶι] ἀ̣νδρί, παρ’ Ἀπολλοφάνους Τυρμείδου, κεφάλαιον ∶ Η𐅂𐅂 ∶ βουλῆι εἰς θυσία[ν]
[․․․․․10․․․․․ εἰς Διονύσια τ]ὰ̣ ἐν Πειραιεῖ ἐπιστάταις εἰς θυσίαν ∶ ΔΔ ∶ σπονδοφόροις εἰς μυστήρια [τ][․․]
[․․․․․10․․․․․ μισθ]ωτεῖ [τῶι] τὸ ἐπιστάσιον διαλείψαντι καὶ κονιάσαντι Παρμένοντι μισθὸς ΔΔΔΔ𐅃· vvv
170 [κονίας μέδι]μνοι ∶ ΔΙΙΙ ∶ ὁ μέδιμνος ∶ 𐅂 ∶ παρὰ Τελέ<σ>του Βοιωτίου, κεφάλαιον ∶ Δ𐅂𐅂𐅂 ∶ ἀχύρων σάκοι ∶ 𐅃ΙΙΙΙ, ὁ [σ]άκ-
[ος  𐅂ΙΙΙ, παρ]ὰ Ἀρτέμωνος Θριῶθε<ν> ∶ τιμὴ ∶ Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· τῶι τὴν ἄμμον διαττήσαντι καὶ προσκομίσαντι Τιβ[ε]ίω-
[ι ․․․7․․․․] οἰκοῦντι ∶ 𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ τέκτοσιν τρισὶν τοῖς τὴν πάροδον τοῦ τείχους ἀποκεραμώσασιν καὶ τοὺς θρ-
[άνους θ]ε̣ῖ̣σιν, μισθὸς τῶι ἀνδρὶ οἰκοσίτωι ∶ 𐅂𐅂 ∶ δυοῖν ἡμέραιν κεφάλαιον Δ𐅂𐅂 ∶ κεφάλαιον ἀναλώματος vv
[․․․6․․․]· κ̣ε̣φάλαιον λήμματος ∶ ΧΧΧΗΗ𐅄 ∶ περίεστιν παρὰ ταμίαιν τοῖν θεοῖν ∶ Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙΤΧ ∶ καὶ παρὰ ταμία<ι> το-
175 [ῖν θεοῖν] Νικοφίλωι Ἀλωπεκῆθεν ∶ Δ[ΔΔ]Δ̣𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ καὶ παρ’ ἐπιστάταις Ἐλευσινόθεν ∶ Ι𐅁Χ.
                                                                                     vacat spatium trium versuum
176 [ἐπ]ὶ τῆς Κεκροπίδος πέμπτης προτανείας τὸ περιὸν παρὰ ταμίαιν τοῖν θεοῖν ∶ Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙΤΧ ∶ καὶ τὸ περιὸν
[π]αρὰ τα̣μ̣ίαι τοῖν θεοῖν Νικοφίλωι Ἀλωπεκῆθεν ∶ ΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ καὶ τὸ περιὸν παρ’ ἐπιστάταις Ἐλευσινόθε
[Ι]𐅁̣Χ̣ κ̣α̣ὶ̣ τὸ μερισθὲν παρ’ ἀποδεκτῶν ἐπιστάταις ∶ 𐅅ΗΗΗ𐅄· ἀπὸ τούτου τάδε ἀνήλωται· κανοῦν Ἐλευσῖνάδε v
[τ]ο̣ῖν θ̣[εο]ν παρὰ Σίκωνος Βοιωτίου ∶ 𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ τροφὴ δημοσίοις, ἀνδράσιν δεκαεπτὰ καὶ τῶι ἐπιστάτηι, τῆς ἡ-
180 [μ]έ̣ρα̣ς̣ [ἑκ]άστ̣ωι ∶ ΙΙΙ, κεφάλαιον ΗΗΗ[Δ]𐅃 ∶ ἐπιστάτηι δημοσίων μισθὸς ∶ Δ ∶ Τηλοφίλωι τῶι κεχειροτονημένωι
[ἀντ]ιγ̣ρ̣ά̣φ̣εσ̣θαι τἀνα̣λισκόμενα ∶ 𐅃[Ι]ΙΙΙΙ ∶ νέκυν ἀνελόντι ἐκ τῆς Ῥαρίας μισθὸς Νίκωνι Ἐλευσῖνι οἰκοῦ
[․· τῶι κα]θήραντι̣ τὴν Ῥαρίαν, χοίρου̣ τιμὴ [∶ ΔΔ𐅂], μισθὸς Σωτίωνι ἐν Μελίτει οἰκοῦντι ∶ 𐅃𐅂 ∶ κροταφὶς σημάντ-
[ριον? ξ]ύλω[ν πα]ρ[ὰ] Σάννου, τιμὴ ∶ 𐅃 ∶ ὄξυ̣ντρα σ[ιδήρ]ου, ὧι οἱ δημόσιοι ἐργάζονται, Ἡφαιστίωνι Ἐλευσῖνι οἰκ-
[οῦντι ․]𐅂̣[․] ∶ κ̣λεῖδες ἐπὶ τὴν πυλίδα τοῦ ἱερ[οῦ κ]αὶ τὴν αὐλείαν τοῦ ἐπιστασίου παρὰ Μένωνος ἐν Κολλυτῶ-
185 [ι οἰκ․․5․․․]· ἐ̣πισπατῆρ[ες] δύο παρὰ Φίλωνος [ἐκ το]ῦ Θησείου, τιμὴ ∶ 𐅂𐅂𐅂 ∶ Πέρσηι τῶι νεωκόρωι ὥστε τὸ ἐντερ-
[․․․․9․․․․․]ε̣ῖν̣, σίδηρ[ος παρὰ Σ]ωφίλου Ἀλωπεκ[ῆσ]ιν οἰκοῦντι, τιμὴ ∶ 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ ξύλα εἰς Ἁλῶια, τάλαντα ∶ 𐅄Δ𐅃ΙΙ,
[τὸ τάλαντ]ον 𐅂ΙΙΙ ∶ παρὰ Κ[εφαλί]ωνος? ἐγ Πειραιῶς ∶ ΗΙΙΙ ∶ κληματίδας ∶ 𐅄Δ ∶ δύο τοὐβολοῦ, τιμὴ ∶ 𐅃 ∶ καταφορὰ τού-
[των ἐπὶ θάλαττα]ν̣ μισθὸ̣[ς ․․․· να]ῦ̣λ̣ος τούτων Ἐλευσῖνάδε Μελανθίωι πορθμεῖ ∶ 𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ χοῖροι δύο καθῆ-
[ραι τὸ ἱερ][ν τὸ Ἐλ]ευσῖν[ι ․․․]ο̣[․․ κα]ὶ τὴν οἰκίαν τὴν ἱεράν, οὗ ἡ ἱέρεια οἰκεῖ, παρὰ Παταίκου Ἐλευσινίο-
190 [υ τιμὴ ∶ ΔΔ]ΔΔ𐅂𐅂· τῶι καθήρα[ντι ․․․6․․․] μισθὸς ∶ 𐅂𐅂 ∶ ξύλων ἐλαΐνων τάλαντα ΙΙΙΙ παρὰ Διοδώρου Ἐλευσῖνι v
[οἰκοῦντος 𐅃ΙΙ]· κ̣λημ̣ατίδες ∶ Ι[ΙΙΙ, τιμὴ] ΙΙ· ὀδὸς ταῖς θύραις †οὗ ’νεστιν ἅ ἐστιν† ἐν τῶι ἐν ἄστει Ἐλευσινίω-
[ὶ παρὰ ․․․․․10․․․․․] τιμὴ ἐξ Ἀκτ[ῆ]ς Δ̣Δ̣[․․]· λίθοι δύο μῆκος πεντέποδες, πλάτος τρίποδες, πάχος δίποδες vv
[παρὰ ․․․․․11․․․․․․]ντος ἐξ Ἀκτῆς [․]Δ̣[․․․]· λίθοι εἰς τὰς παραστάδας τέτταρες μῆκος πεντέποδες, πάχος v
[․․․․․․13․․․․․․․], π̣λάτος τρεῖς π[ό]δες, τιμὴ παρ’ Ἠνύτου <ἐν> Σκανβωνιδῶν οἰκοῦντ<ος> ∶ ΔΔΔΔ ∶ λίθοι δύο εἰς τὰ γεῖ-
195 [σα ․․․․․․12․․․․․․]· κ̣ομιδὴ τῶν λ̣ί[θω]ν τούτων ἁπάντων Βίωνι ∶ 𐅄Δ ∶ τῶι ποιήσαντι τὰ λίθινα μισθωτεῖ Δάωι ἐ-
[ν Κυδαθηνα]ίω̣ι̣ ο̣ἰκοῦντι̣ ∶ Η̣𐅄̣Δ𐅃[𐅂𐅂]𐅂̣𐅂 ∶ κεφάλαιον ἀναλώματος ∶ 𐅅ΗΗΗΗ𐅄Ι𐅁Χ ∶ κεφάλαιον λήμματος παρ’ ἀποδε-
[κτῶν 𐅅]Η̣Η̣Η̣𐅄̣ ∶ περίεστι[ν παρὰ] ταμίαιν τοῖν θεοῖν ∶ Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙΤΧ ∶ καὶ παρὰ ταμ̣ίαι τοῖν θεοῖν Νικοφίλωι Ἀλ-
[ωπε ΔΔ]Δ̣𐅂̣𐅂̣ΙΙΙ. vac.
col. II.199 λόγος ἐπιστατῶν Ἐλευσινόθεν καὶ ταμιῶν τοῖν θεοῖν ἐπὶ τῆς Πανδιονίδος ἕκτης πρυτανείας· τὸ π-
200 εριὸν παρὰ ταμίαιν̣ τ̣ο̣ῖ̣ν̣ θε{ιν}οῖν {²⁶θεοῖν}²⁶ ∶ Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙΤΧ ∶ καὶ τὸ περιὸν παρὰ ταμίαι τοῖν θεοῖν Νικοφίλωι Ἀλω-
πε̣κ̣ῆ̣θ̣ε̣ν̣ ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ κ̣α̣ὶ̣ τὸ μερισθὲν εἰς τὰ ἔργα̣ παρ’ ἀποδεκτῶν ἐπιστάταις Ἐλευσιν̣όθεν 𐅆𐅅ΗΗ vvvv
ἀπὸ τούτου τάδε ἀνήλωται· τὸν βωμὸν τοῦ Πλούτωνος περιαλεῖψαι καὶ κονιάσαι καὶ λευκῶσαι καὶ τ-
οὺς β̣ω̣μ̣ο̣ὺ̣ς̣ τοῖν θε{ιν}οῖν {²⁶θεοῖν}²⁶, μισθωτεῖ Σύρωι Ἀλωπεκῆσι οἰκοῦντ ∶ ΔΔ𐅃𐅂𐅂 ∶ δημοσίοις τροφή, ἀνδράσι δεκ-
αε̣π̣τ̣ὰ̣ καὶ τῶι ἐπιστάτει,  ἐπὶ τῆς ἡμέρας τῶι ἀνδρὶ ΙΙΙ ∶ κεφάλαιον ∶ ΗΗΗΔ𐅃 ∶ ἐπιστάτηι μισθὸς τῆς προ-
205 τανείας ∶ Δ ∶ Τηλοφίλωι τῶι κεχειροτονημένωι ἀντιγράφεσθαι τἀναλισκόμενα ∶ 𐅃̣Ι̣Ι̣ΙΙΙ ∶ μισθωτεῖ Ἀρ-
ιμνήστωι τῶι τὰς προσ̣β̣άθρας Ἁλώιοις ποιήσαντι, ὥστε αὐτὸν ἑαυτῶι ξ̣ύ̣λ̣α̣ π̣α̣ρ̣έ̣χ̣ε̣ι̣ν̣ 𐅄Δ ∶ τῶι ἐπισκε-
υάσαντι τὸ θακεῖον καὶ κολλήσαντι τοὺς πόδας τρεῖς ὄντας Χαρίαι μ̣ι̣σ̣θ̣ὸ̣ς̣ ∶ 𐅃̣ ∶ στροφίγγων ζεῦγος v
ταῖς θύραις ταῖς κεδρίναις ταῖς τοῦ θησαυροῦ παρὰ Παμφίλου ἐγ Πειρ̣α̣ι̣ῶ̣ς̣, τιμὴ ∶ 𐅄̣ ∶ ξύλα κέδρινα τρ-
ία δωδεκάποδα, πλάτος ἓγγ δακτύλων, πάχος τριδάκτυλα, τιμὴ τοῦ ξύλου ∶ 𐅄ΔΔ ∶ παρὰ Σιμίου ἐμπόρου ∶ ΗΗΔ∙
210 ξύλα ἑγκαίδεκα σχιστά, μῆκος δωδεκάποδα, πλάτος δεκαδάκτυλα, πάχος ἡμιποδίου, ταῖς θύραις ἐπὶ
τὰς πυλίδας καὶ εἰς τὴν ὀροφὴν τοῦ θησαυροῦ, τιμὴ τοῦ ξύλου ∶ ΔΔΔ𐅂𐅂 ∶ κεφάλαιον ∶ 𐅅Δ𐅂𐅂 ∶ ξύλα εἰς βάθρα
τα̣ῖ θύραις τῶν πυλίδων, κανόνες ∶ ΙΙΙΙ{Ι} ∶ ὁ κανὼν ΔΔ𐅃𐅂 ∶ παρὰ Φορμίωνος ἐγ Πειραιῶς, κεφάλαιον ∶ Η𐅂𐅂𐅂<𐅂>∙
[σ]ανίδες πτελείϊναι ἑπτὰ εἰς ἀντίζυγα, μῆκος δεκάποδες, πλάτος δεκαδάκτυλοι, πάχος τριδάκτυλ-
οι, τιμὴ τῆς σανίδος ∶ Δ𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ κεφάλαιον ∶ 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ ἕτεραι σανίδες πτελείϊναι τέτταρες, μῆκος δεκ-
215 άποδες, πλάτος ἡμιποδίου, πάχος παλαστιαῖαι, τιμὴ τῆς σανίδος ∶ Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ κεφά ∶ 𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ ἅτεραι σανίδ-
ες̣ πτελείϊναι τρεῖς, μῆκος ποδῶν ∶ Δ𐅃Ι ∶ πλάτος τριπάλαστοι, πάχος ἑγδάκτυλοι, τιμὴ τῆς σανίδ ∶ ΔΔΙΙ∙
κεφά ∶ 𐅄̣Δ̣𐅂 ∶ σανίδες μελίιναι τρεῖς εἰς κανονῖδας καὶ ζυγὰ [τ]αῖς θύραις, τιμὴ τῆς σανίδος ∶ Δ𐅃𐅂𐅂 ∶ κεφά
𐅄̣𐅂 ∶ σανίδες δύο πτελείϊναι τοῖς τροχίλοις προσβαλεῖν, μῆκος πεντεκαιδεκάποδες, πλάτος τριπά-
λαστοι, πάχος παλαστιαῖοι, τιμὴ τῆς σανίδος ∶ ΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁 ∶ ταῦτα πάντα τὰ ξύλα παρ’ Ἁγίου Κορινθίο,
220 κεφά̣ ∶ Δ̣Δ̣Δ̣Δ̣𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ μισθωτοῖς το[ῖς δ]ιακαλίσασι̣ν̣ τὰ ξ̣ύλα̣ ∶ 𐅃𐅂𐅂 ∶ μισθωτοῖς τοῖς ἐπὶ θ̣ά̣λ̣ατταν κατακο-
μίσασιν καὶ εἰς τὸ πλοῖον ἐνθεῖσιν ∶ Δ ∶ ναῦλος τῶν ξύλων τούτων ἁπάντων Κλέωνι πορθμεῖ v 𐅄𐅃𐅂 ∶ πρισ-
τῶν̣ [ζ]ε̣ύ̣γ̣ει τοῖς τὰ̣ [ξ]ύλα δ̣ιαπρίσασιν, τῆς ἡμέρας οἰκοσίτ<ο>ις ∶ 𐅂𐅂𐅂 ∶ ἡμερῶν ∶ ΔΔΔ𐅃 ∶ κεφάλαιον ∶ Η𐅃 ∶ κόλλα-
ν ταυρέαν παρ’ Ἀγάθωνος εἰς τὸν θησαυρόν, στατῆρες ∶ 𐅗𐅗ΣΣ ∶ ὁ στατὴρ ∶ 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ κεφάλαιον ∶ Η𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· vv
ἧλοι τ̣α̣ῖ θ̣ύ̣ραις τῶ̣ν̣ πυλίδων καὶ τ̣α̣ῖ θύραι ταῖ[ς] ε̣ἰ̣ς̣ τὸ Ἐλευσίνιον τὸ ἐν ἄ̣[σ]τ̣[ε]ι̣, ἀ̣ριθμὸς ∶ ΗΗ𐅃Ι ∶ ὁ ἧλος
225 ΙΙΙ ∶ παρ’ Ἀπολλοδώρου ἐν Κολλυτῶι οἰκοῦντι ∶ Η𐅂𐅂𐅂 ∶ τῶι ποιήσαντι τὰς θύρας τὰς ἐπὶ τὰς πυλίδας καὶ
ἐ<ν>στήσαντι μ̣ισθωτεῖ Καλλίαι ἐν Κ̣υ<δ> οἰκοῦντι ∶ 𐅄ΔΔΔ𐅃· κανόνες τρεῖς εἰς τὸ ὑπερτόναιον τοῦ νειωκ-
ορίου καὶ εἰς τὸ πρόθυρο<ν>, ὁ κανὼν ΔΔ𐅃 ∶ παρὰ Φορμίωνος ἐγ Πειραῶς 𐅄̣Δ̣Δ̣𐅃 ∶ τῶι ποιήσαντι τὰς θ̣ύρας v
τὰς εἰς τὸ Ἐλευσίνιον τὸ ἐν ἄστει καὶ τὸ πρόθυρον, μισθωτεῖ Παμφίλωι Ὀτρυνεῖ ∶ 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂 ∶ ἥλων στ[α]τῆ-
ρες τρεῖς, ὁ [σ]τατὴρ ∶ 𐅂𐅂Ι ∶ παρὰ Φίλωνος ἐκ τοῦ Θησέου ∶ 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ κόφινοι τοῖ δημοσίοις ἀναχῶσαι [τ]ὸ̣ Ἐλ-
230 ευσίνιον τ[ὸ ἐ]ν ἄστει παρ’ Ἀμεινίου Κυδαθηναι ∶ Δ ∶ ὁ 〚․〛 κόφινος ∶ 𐅂 ∶ κεφά̣ ∶ Δ ∶ σανίδες πτελεΐναι εἰς τὰς θυ-
[ρ]οκινκλίδα̣ς̣ ἐπὶ τ[ὸ] τ̣οῦ Π̣λο̣ύτ̣ω̣νος ὀκτώ, μῆκος ἐννεάποδες, πλάτος ἡμιποδίου, πάχος παλαστιαῖαι,
παρ’ Ἡγίου Κοριν̣θ̣ίου, τιμ̣ὴ̣ τῆς σανίδος ∶ 𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ κεφάλαιον ∶ 𐅄Δ̣Δ̣𐅂𐅂 ∶ πίττης κεράμια πέντε ἀλεῖψαι τὰς
ὀρο̣φὰ̣ς̣ τοῦ Ἐλευσινίου τοῦ ἐν ἄστει καὶ τὰς θύρας, τιμὴ τοῦ κεραμίου ∶ Δ𐅂𐅂· παρὰ Παμφίλου σκην[ί]του
𐅄̣Δ̣ ∶ μισθωτεῖ τῶι τὰς θυροκλινκλίδας ποιήσα{ι}ντι {²⁶ποιήσαντι}²⁶ τὰς ἐπὶ τοῦ Πλούτωνος, Παμφίλωι Ὀτρυνεῖ ∶ 𐅄Δ· v
235 ξύλα εἰ̣<στ>αθμὰ τ̣α̣ῖς̣ θ̣υροκλινκλ̣ίσιν παρὰ Ξανθίππου ἐγκ Περαιῶς ∶ ΔΔΔ· ἧλοι εἰς τὰς θυρ[ο]κλινκλίδ-
α̣ς̣, ἀ̣ρ̣ιθμὸς ∶ ΗΗ̣𐅄̣ ∶ παρὰ Φίλωνος Ἀλ[ω]πεκῆσιν οἰκοῦτος ∶ ΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙΙ· ὀδοὶ ταῖς θυροκινκλίσιν λίθινοι
τιμὴ̣ παρὰ Ἡρακλείδου ∶ ΔΔ𐅂 ∶ τῶι ἀπεργασαμένωι τοὺς ὀδοὺς καὶ κομίσαντι καὶ θέ[ν]τι καὶ τοῖς τόρμ[ο]-
ις̣ ἐ̣ν̣τ̣ετράναντι καὶ ταῖν ΗΜ̣Ι̣[․]ΙΝ̣ μισθὸς καὶ μολυβδοχοήσαντι ∶ ΔΔ𐅃 ∶ μολύβδου τά[λ]αντον καὶ χώνης
μισ̣θ̣ὸ̣ς ∶ 𐅂𐅂ΙΙΙΙ ∶ τοῖς ἀπο̣ξ̣έσασιν τὰς παραστάδας τὰς ἐν τῶι τοῦ Πλούτωνος, ἀνδράσ[ι]ν τέρταρσι[ν], τῶ-
240 ι ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ὶ οἰκοσίτωι τῆς ἡμέρα̣ς ∶ 𐅂𐅂 ∶ δυοῖν ἡμέραιν ∶ Δ𐅃𐅂 ∶ τῶι ἰκριώσαντι τ̣οῖς ἀποξοῦσιν τ̣ὰς παραστάδ-
α̣ς κ̣α̣ὶ κονιῶσιν καὶ τοῖς̣ πιττοκοποῦσιν τὰς ὀροφάς, μισθωτεῖ Ἀγάθωνι ἐ Σκαμβωνιδῶ̣ν οἰκοῦντι Η̣
μισ̣θ̣ωτεῖ τῶι ἀ̣λ̣ε̣ίψαντι τὰς ὀροφὰς τῆι πίττηι Λεπτίνηι ἐμ Μελίτει οἰκοῦντι ∶ ΔΔ𐅃𐅂· τῶι ἐρει<σ>αμέ-
νωι τὸ νεωκόριο̣ν̣ καὶ ξ̣ύ̣λα παρασ̣χ̣όντι Δ̣ιειτρέφει Ποταμίωι καὶ καθελόντ̣[ι] πάλιν καὶ τ̣ὰ̣ ξύλα̣ vvv
ΔΔΔΔ𐅃 ∶ ἐ̣πα̣ρχὴ Δήμητρι καὶ Κόρηι καὶ Πλούτωνι ∶ 𐅃 ∶ ἐπιστάταις Ἐπιλήναια εἰς Διονύσια θῦσαι ΔΔ ∶ πλί-
245 νθ̣ο̣ι εἰς τὸ Ἐλευσίνιον τὸ ἐν ἄστει Χ̣𐅅̣Η ∶ δι’ ἑκα̣τὸν ∶ 𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ, σὺν τῆι κομιδεῖ ἀπ’ Ἀγελάστου πέτρας ∶ ΗΔΔ∙
λ̣ε̣κά̣ναι ὀκτώ, τιμὴ ∶ 𐅂𐅂 ∶ μ̣ίλτου σ̣τατῆρ̣ες ∶ 𐅃 ∶ ὁ στατὴρ ∶ ΙΙΙ ∶ παρὰ Σωτηρίδ{ος}α̣ {²⁶Σωτηρίδα}²⁶  Προ v 𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ τέκτοσιν τοῖς ἀ-
ναβα̣λ̣οῦσιν τ̣ὰς π̣λ̣ίνθους ∶ ΔΔΙΙ ∶ μισ̣θ̣ωτεῖ Μοσχίωνι τῶι τὰ ἐπίκρανα ἐργασαμένωι τὰ ἐπὶ τοῦ Πλούτ-
ωνος ταῖς π̣α̣ρασ̣τάσιν ∶ 𐅄· Ἐ̣ργασίωνι τῶι ἐνκαύσαντι ΔΔΔΔ ∶ τῶι τὰ κυμάτια ποιήσαντι καὶ τὴν κανονί-
δ̣α̣ Ἀ̣ρτέμωνι ἐν Κυδ̣α̣θ̣η̣ν̣α̣ίωι οἰκοῦντι, ἐφ’ ὧι τε ξύλα αὐτὸς αὑτῶι παρέχειν ∶ Δ𐅃𐅂𐅂 ∶ τῶι γράψαντι τὰ κυ-
250 μάτια Δεξιθ̣έωι ἐμ Μελίτει οἰκοῦντι ∶ 𐅃 ∶ κεράμου Λακωνικοῦ ζεύγη ∶ 𐅄 ∶ τὸ ζεῦγος ∶ Ι[Ι]ΙΙ ∶ παρὰ Σίμου ∶ ΔΔ vv
κ̣αλαμίδ̣ες παρὰ Ἐργά̣σου Ἰκαριέως, τιμὴ ∶ 𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ λιθολόγωι τῶι τὸ ὀπτάνιον λιθολογήσσαντι Α̣ἰγυπ̣[τ]-
ίωι μισθὸς ∶ 𐅃 ∶ ὑποδημάτων δημοσίοις κάττυσις, τοῦ ζ[ε]ύγους Ἀπολλο̣φάνηι Τυρμείδει ∶ 𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ κεφάλα̣[ι]
𐅄̣Δ𐅃𐅂̣𐅂𐅂 ∶ κυπαρίττου κορμοὶ τέτταρες, ὁ κορμὸς ∶ 𐅄, κεφάλαιον παρὰ Σοφοκλείους Κνιδίου ∶ ΗΗ ∶ ἀμφιδ[έι]-
α̣ι ταῖς θυροκινκλίσιν τέτταρες παρὰ Φίλων̣ος ἐκ τοῦ Θησέου 𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶Ι ∶ κιβωτὸς Ἐλευσῖνάδε, ἐν ἧι τ[ἀ]-
255 πὸ τῶν κιόνων κείσεται ∶ ΔΔ ∶ ξ̣ύλα δύο τριῶν καὶ [δ]έκα ποδῶν ἑκάτερον, καὶ ἐπιβλῆτες εἴκοσιν εἰς τὸ[ν]
ἰπνὸν τὸν ἐν τῶι ἐν ἄστει Ἐλευσινίωι παρὰ Φίλωνος ∶ Δ𐅂̣𐅂̣𐅂 ∶ καλαμίδες παρὰ Ἐργάσου Ἰκαριέως τρεῖ[ς]
𐅂𐅂 ∶ γῆς Λουσιάδος ἀγωγαὶ ∶ ΔΔΔ{Δ} ∶ εἰς τὸ Ἐλευσίνιον [τ]ὸ ἐν ἄστει, τιμὴ καὶ κομιδὴ τῆς ἀγωγῆς ∶ 𐅂𐅂ΙΙΙ, παρ-
ὰ̣ Χα̣ρίου Ἑρμείου ∶ 𐅄ΔΔ𐅃 ∶ γῆς Σκιράδος ἀγωγαὶ <τ>ρεῖς, τ̣ιμ̣ὴ καὶ κομιδὴ Ἀρρενείδει Παι Δ𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ ἄχυρα κ-
αὶ χνοῦς, τιμὴ ∶ ΔΔΔ ∶ ἄμμου ἀγωγαὶ πέντε, τῶι διαττή̣σα̣ντι καὶ κομίσαντι μισθὸς Σωσίαι ∶ Δ𐅃 ∶ κονίας με-
260 λαίνης μέδιμνοι ∶ ΔΔΔ ∶ ὁ μέδιμνος ∶ 𐅂Ι ∶ παρὰ Σωπόλι̣δος Πτε ∶ ΔΔΔ𐅃 ∶ κομιδὴ τῆς κονίας καὶ σάκκων μισθὸς
𐅃 ∶ Ἀκτίτιδος μέδιμνοι ∶ 𐅃Ι ∶ ὁ μέδιμνος ∶ 𐅂{𐅂}ΙΙΙ ∶ κεφάλαιον ∶ 𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ Πυκνίτιδος μέδιμνοι ∶ 𐅃Ι ∶ ὁ μέδιμνος v
𐅂𐅂𐅂 ∶ κεφάλαιον ∶ Δ𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ λατύπης μέδιμνοι ∶ 𐅃Ι ∶ ὁ μέδιμνος ∶ 𐅂ΙΙΙΙ ∶ κεφά ∶ Δ ∶ χυλώματος χόες ∶ 𐅃 ∶ ὁ χοῦς ∶ 𐅂 ∶ κεφά ∶ 𐅃
χοινικίδες ταῖς θύραις τοῦ θησαυροῦ καὶ ταῖς θύραις τῶν πυλίδων καὶ <τ>αῖς τοῦ νεωκορίου καὶ τ̣α-
ῖς θυροκινκλίσιν καὶ ταῖς ἐπὶ τῶι θησαυρῶι, σταθμὸν ∶ 𐅗𐅗𐅗𐅗, ἡ μνᾶ ∶ 𐅂𐅂 ∶ πα̣ρὰ̣ Ἡδύλου ἐν Κυδαθ̣η οἰκοῦντ̣
265 𐅄ΔΔΔ ∶ Σόλωνι μισθωτεῖ κονιάσεως κα̣ὶ ἀλοιφῆς τοῦ Ἐλευσινίου τοῦ ἐν ἄστει 𐅄ΔΔΔ πλινθεῖα ∶ ΙΙΙΙ το-
ῖς πύργοις τοῖς Ἐλευσῖνι, μισθὸς Ἀρχία̣ι ∶ Δ ∶ εἰς Χόας δημοσίοις ἱερεῖον ∶ ΔΔ𐅂𐅂𐅂 ∶ κερ̣άμια ∶ 𐅃 ∶ οἴνου δύο
μετρηταὶ Δ𐅃𐅂· Σωσιδήμωι τροχιλείας σιδηρώσεως τὸ προσοφειλόμενον ἄνευ οὗ ἔλα̣βεν ἐπὶ Ἀριστο-
φῶντος ἄρχοντος ἐ̣ξ ὀκτὼ ’β[ο]λῶν καὶ ἡμιωβελίου τὸν στατῆρα, ταλάντων 𐅉𐅉𐅉𐅉ΤΤΤ𐅐𐅐ΣΣΣ ∶ Χ𐅅𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· v
μύησις δυοῖν τῶν δημοσίων̣ ∶ ΔΔΔ ∶ λατύπης μέδιμνοι ∶ 𐅄Δ ∶ ὁ μέδιμνος ∶ 𐅂ΙΙΙ ∶ κεφά̣λαιον ∶ 𐅄ΔΔΔΔ ∶ κομιδὴ ταύ-
270 της Ἐλευσῖνάδε Θουδεῖ ∶ ΔΔΔΔ ∶ ἱμάντες κα[ὶ] θρᾶν̣οι ἐπὶ τὸ πρόθυρον τοῦ νεωκορίου παρὰ Φίλωνος κα̣
εἰς τὸν κέλητα καὶ τὰς κερκίδας ξύλα ∶ Δ𐅃̣𐅂̣𐅂Ι̣ΙΙ κεραμίδε̣ς ἀγελαῖαι προσειωνήθησαν ἐπὶ τὸν θ̣η̣σα-
υρ̣ὸ̣[ν παρὰ] Μοιρο̣κλείους̣ ∶ ΔΔ𐅃 ∶ τιμὴ ∶ ΔΔ̣𐅃[𐅂𐅂𐅂𐅂Ι] κομ̣ιδὴ το̣[ύτω]ν̣ Ἐλευσῖνάδε Μοιροκλεῖ ∶ 𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ κεφά̣λαιο-
ν ἀ[ναλώματ]ος ∶ 𐅆𐅅Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· [κεφάλαιον] λ̣ή̣μ̣μ̣[ατος 𐅆𐅅ΗΗ]𐅃̣𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· περίεστιν παρὰ ταμίαιν τοῖν θεοῖν
[Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙΤΧ κα]ὶ παρὰ ταμίαι το[ῖν] θ[εοῖν Νικοφίλωι Ἀλω ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ κα]ὶ παρ’ ἐπιστάταις Ἐλευ[σ]ι [∶ 𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ]
                                                           vacat 0.013 m. (spatium duorum versuum)
275 [ἐπὶ τῆς Ἐρεχθηίδος ἑβδόμης πρυτανείας τὸ περιὸν παρὰ ταμίαιν τ]ο̣[ῖν θ]ε̣ιο̣[ῖ]ν, [Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙΤΧ καὶ τὸ πε]-
[ριὸν ταμίαι τοῖν θειοῖν Νικοφίλωι Ἀλωπεκῆ ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ καὶ τὸ περιὸν παρ’ ἐπιστάταις Ἐλευσι]-
[όθεν 𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
                                                                             ca. 65 versus desunt
343 πε̣[ρ][ε]στι[ν παρὰ ταμίαιν τοῖν θεοῖν Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙΤΧ καὶ παρὰ ταμίαι τοῖν θεοῖν Νικοφίλωι Ἀλωπεκῆ]
ΔΔΔ𐅂𐅂Ι̣Ι̣Ι ∶̣ κ̣α̣[ὶ παρ’ ἐπιστάταις Ἐλευσινόθεν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
                                                                             spatium unius versus
345 ἐπὶ τῆς Ἀ̣κα̣μα̣ντ̣ί̣[δος δεκάτης πρυτανείας τὸ περιὸν παρὰ ταμίαιν τοῖν θεοῖν Χ𐅅𐅄Δ𐅃ΙΙΤΧ vvvv]
κα̣ὶ τὸ περιὸν π̣α̣[ρὰ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ια̣ς τῶν̣ ἀ̣ποττη̣μ̣[α․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․57․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Ἀλεξι]-
μάχου τοῦ Τεισαμεν̣ο̣[ῦ ἐκ Κοίλης ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․50․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
τος τοῦ ἱερ̣οῦ μεδίμνου 𐅂𐅂̣ΙΙ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․53․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
350 ται ἱερο[π]οιοῖς τοῖς κατ’ ἐνια[υτὸν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․47․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τ]-
ῶν κιόνω[ν] καθελοῦσι ∶ καὶ μετα̣[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․49․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τιμ]-
ὴ ∶ 𐅄ΔΔΔ ∶ ἀ̣ρ[ε]σ̣τηρίαν θῦσαι ἑκατέρ̣α̣[ι τοῖν θεοῖν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․38․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
τῶ̣[ν] σπον̣[δῶν γ]ε̣νομένων 𐅄Δ𐅂𐅂 ε̣ἰ̣ς̣ τὰ /[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․47․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
αι [ἐς θ]υσ[ίαν ἑκ]ατέραιν τοῖν θεοῖν̣ [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․48․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
355 ΤΑΙ Ο̣ΙΜ[․․․6․․․]ι 𐅃ΙΙΙΙΙΤΧ· v ξύλα ε̣ἰς ὑπ̣[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․41․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ μισθ]-
ὸς ΔΔΔΔ[․․․· σπο]νδοφόροις εἰς μυστήρια̣ [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․43․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ σ]-
τρονγύλ̣ους Ἀρχία̣ι Ἐλευσι ΔΔΔ𐅃· μι̣σθ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․44․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τῆ]-
ς ἱματιοθήκης Παμφίλωι Ὀτρυ 𐅄ΔΔ𐅃𐅂̣𐅂𐅂[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․45․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
ὑποδημάτων κάττυσις τοῖς δημοσίο̣ις ΔΔΔ𐅂̣𐅂̣[․․․․․․․․․․․․․․․․․35․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τὰς θύ]-
360 [ρ]ας τοῦ θησαυροῦ καὶ ἐπισ̣κευάσαντ̣ι τὰ δεό̣μ[ενα ․․․․․․․․․․․․․․․․․․37․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
Ἐλευσῖνάδε Δ𐅂𐅂· τῶι καθήραντι τὸ ἱερὸν τὸ̣ Ἐ̣λε̣υ[σῖνι ․․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․․]
ς τὴν ἅλω τὴν ἱερὰν Ἀριστοκράτει, Ἀρχίαι ΔΔ̣𐅂𐅂̣𐅂[․․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․․ δημοσίοις τροφή, ἀν]-
δράσιν Δ𐅃Ι, τῆς ἡμέρας ΙΙΙ, ἡμερῶν ΔΙΙ, 𐅄ΔΔΔΔ̣𐅃𐅂· [πιστάτηι δημοσίων μισθός ․․․ Τηλοφίλωι τῶι δ]-
ημοσίωι 𐅂𐅂· Παμφίλωι Ὀτρυνεῖ μισθω τῆς τροχιλε[ίας ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
365 εἰς τοὺς πύργους Η̣· κάδων χαλκῶν τεττάρων πρὸς τὴ̣[ν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․35․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
ληνοῖν, κεφά ΔΔΔΔ· παρὰ Καλλικράτους ἐκ τοῦ Θ̣η̣σείο̣[υ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
καὶ ἔνκαυσις Λεύκωνι ἐΣκαμ {²⁶ἐν Σκαμ}²⁶ ΔΔΔΔΙΤ τῶι ἀπα̣γαγό̣ντι Ἐλ[ευσῖνάδε ․․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․․ μισ]-
θωτεῖ τῆς κονιάσεως τὸ πρόσλοιπον Η· τροχίλων σ̣ι̣δηρ[ώσεως ․․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․․]
ΤΤΤ, ὁ στατὴρ 𐅂ΙΙ𐅁, κεφάλαιον ἀργυρίου ΗΔΔΔ𐅃· ζεύγεσι̣ν μ[ισθὸς ․․․․․․․․․18․․․․․․․․․ ἀγαγόντι?]
370 τοὺς τροχίλους καὶ πάλιν ἀπαγα̣γόντι Ἀρχιάδει̣ ἐ̣Σ̣κ̣α̣μβ̣[ωνι {²⁶ἐν Σκαμβωνι}²⁶ οἰκ ․․․․․․․14․․․․․․․ εἰς μυστήρια]
τὰ μεγάλα ἔδωκαν ταμίαιν τοῖν θεοῖν οὐ μερισ[άν]τ̣ων τῶ[ν ἀποδεκτῶν ․․․․․․12․․․․․․ μισθωμάτων],
ἃ ἐμίσθωσεν ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ πάρεδροι καὶ οἱ ἐ[πι]στάται οἱ [Ἐ]λε[υσινόθεν καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ τῶν]
μυστηρίων, Εὐθυκράτης Δρακοντίδου Ἀφιδνα̣ῖ, Κ[α]λ̣λ̣ι̣κ̣ρ̣ά̣της Κ[α]λ̣λι[κρατίδου Στειρι ․c.3․․ εἰς μυσ]-
τήρια τὰ μεγάλα ἐπ’ Ἀριστοφάνους ἄρχοντος μισθ̣[ω]μάτων, ὧν ὁ βα̣σιλε[ὺς καὶ οἱ πάρεδροι καὶ οἱ ἐπι]-
375 στάται οἱ Ἐλευσινόθεν καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ τῶν μυ[σ]τη̣ρίων ἐμίσθωσαν, [ἔδωκεν ταμίαιν τοῖν θεοῖν]
Αἰσχύλος Ἱππίσκου Παιονίδης ΗΗΔΔ οὐ μερισάντ[ω]ν τῶν ἀποδεκτῶν· κεφά [λήμ ΧΧΧΗΗΗΗ𐅄Δ𐅂Ι𐅁Χ κεφ]
ἀναλώματος ΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂ΤΧ· περίεστιν ΗΗΗΗ̣𐅄̣Δ̣[𐅃]𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΤ· τούτου παρέ̣[δωκαν ταμίαι τοῖν θεοῖν]
Νικόφιλος Ἀλω v Κεράμων Φλυεὺς ταμίαιν τοῖν θεοῖ[ν] το<ῖ>ς ἐπ’ Εὐθυκρίτου ἄ̣ρ̣[χοντος ․․․․․c.11․․․․․․],
Καλλαίσχρωι Ἀφιδναί ΗΔΔ𐅃, ὃ κατέβαλεν Ἀλεξίμαχος Τεισαμενοῦ ἐκ Κοί, κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣π̣ι̣[στά]τ[αις Ἐλευσι καὶ]
380 ἱεροποιοῖς κατ’ ἐνιαυτὸν το<ῖ>ς ἐπ’ Εὐθυκρίτου ἄρχον̣τος κατὰ ψήφισμα δήμου τ̣ὸ̣ ε̣ἰ̣[․․․․․․c.12․․․․․․ γε]-
νόμενον Κριτοβούλωι Κολωνῆθεν, Νικομάχωι Στειρ[ι]εῖ καὶ συνάρχουσιν ΗΗΗ̣Δ̣[ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΤ· μισθω(τὴς)]
Ῥαρίας Ὑπερείδης Γλαυκίππου Κολλυ· παρὰ τούτου ἐλάβομεν μίσθωσιν μεδίμν̣ω̣[ν κρι 𐅅ΗΔ𐅃ΙΙΙΙ, ἐτῶν]
τεττάρων, γίγνονται μέδιμνοι ΧΧΗΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅃Ι· ἐπίμετρα τῶι διαμετρηθέντι σ[ί]τ̣ω̣ι̣ ΗΗ[𐅄]𐅃̣Ι̣· [κεφάλα]
μεδίμνων ΧΧ𐅅ΗΗΔΔΔΙΙ {Τ}· ἀπὸ τούτου ἐδόθη ἱερεῦσιν καὶ ἱερείαις κατὰ τὰ πάτρ̣[ι]α̣ ἐπ[ὶ Νικήτου ἄρχο]
385 μέδιμνοι 𐅄ΔΙ, ἐπὶ Ἀριστοφάνους ἄρχοντος μέδιμνο[ι] 𐅄ΔΙ, ἐπὶ Ἀριστοφῶντος ἄρ[χοντος μέδιμνοι 𐅄ΔΙ],
ἐπὶ Κηφισοφῶντος ἄρχοντος μέδιμνοι 𐅄ΔΙ· κεφάλαιο̣ν ἱερεῦσι καὶ ἱερεί[αι]ς ἐ̣[τῶν τεττάρων μέδι]-
μνοι ΗΗΔΔΔΔΜΜΜΜ· ε<ἰς> τὴν τριετηρίδα τῶν Ἐλευσινίων εἰς τὸν γυμνικὸν ἀγῶνα κ̣αὶ τῆ[ς ἱπποδρομίας]
καὶ τοῦ πατρίου ἀγῶνος καὶ τῆς μουσικῆς μέδιμνοι 𐅄ΔΔ· εἰς τὴν πεντετηρίδα τῶ[ν Ἐλευσινίων εἰς]
τὸν γυμνικὸν ἀγῶνα καὶ τῆς μουσικῆς καὶ τῆς ἱπποδρομία<ς> καὶ τοῦ πατρίου μέδ̣[ιμνοι ․․․․c.8․․․․]
390 εἰς τὴν ἱπποδρομίαν τὴν προστεθεῖσαν κατὰ ψήφισμα ἆθλα̣ μέδιμνοι 𐅄ΔΔ· σύμπα̣ν̣ κ̣ε̣φ̣ά̣λ̣α̣[ι ἱερεῦσι]
καὶ ἱερείαις εἰς τὴν τριετηρίδα τῶν Ἐλευσινίων καὶ εἰς τὴν πεντετηρίδα μ̣έδ̣ι̣μ̣[ν]ο[ι] Η̣Η̣Η̣Η̣[․․c.4․․]
τῆς ἐπαρχῆς τοῖν θεοῖν τοῦ σίτου κεφάλαια τῆς φυλῆς ἑκάστης· Ἐρεχθεῖδος κρι ΔΔΔ[․․․ πυρῶν ․․]
ἡμιεκτεῖα δύο χοίνικες· Αἰγηΐδος κρι 𐅄ΔΔΔΙΙΙΙ, πυρῶν δύο μεδίμνους ἑπτὰ χοίνικας· [Π]αν[δ]ιο̣[νίδος]
κρι 𐅄Ι, ἑπτὰ ἡμιεκτεῖα τρεῖς χοίνικας, πυρῶν τρί’ ἡμέδιμνα δύο χοίνικας· Λεωντίδος κρι 𐅄̣Δ̣ΔΔ𐅃̣[Ι]
395 ἕνδεκα ἡμιεκτεῖα, πυρῶν τρεῖς μέδιμνοι δέκα χοίνικες· Ἀκαμαντίδος κρι 𐅄Δ𐅃ΙΙΙ  π[έ]νθ’ ἡμιεκ[τεῖα],
πυρῶν τρεῖς μέδιμνοι δύο χοίνικες· Οἰνηΐδος κρι ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ ἑκτεὺς τρεῖς χοίνικες, πυρῶν δύο μέ[δι]-
μνοι ἕνδεκα ἡμιεκτεῖα δύο χοίνικες· Κεκροπίδος κρι ΔΔΔ𐅃ΙΙΙ τρί’ ἡμιεκτεῖα, πυρῶν μέ̣διμ̣ν̣[ος· v]
Ἱπποθωντίδος κρι 𐅄𐅃Ι ἓκ χοίνικες, πυρῶν τέτταρες μέδιμνοι {τέτταρες} ἡμέδιμνον χοίνικες Ι̣[Ι]
Αἰαντίδος κρι ΔΔΔΔΙΙΙ τέτταρ’ ἡμιεκτεῖα, πυρῶν δύο μέδιμνοι ἡμιεκτεῖον· Ἀντιοχίδος [κρ]ι 𐅄𐅃Ι̣
400 ἡμιεκτεῖα ὀκτὼ v δύο χοίνικες, πυρῶν μέδιμνος ἐννέα ἡμιεκτεῖα πένθ’ ἡμιχοινίκια. ἐγ <Δ>ρυμοῦ Φί-
λων στρατηγὸς κρι μέδιμνος δύο χοίνικες, πυρῶν μέδιμνοι δύο πενθ’ ἡμιεκτεῖα χοῖνιξ· ἐκ τῆς ἐπ’
Ἀμφιαράου δήμαρχος Προκλῆς Σουνιεὺς κρι ΔΔ, πυρῶν 𐅃 μέδιμνοι ἐννέα ἡμιεκτεῖα ὧν̣ αὐτοὶ ἀπήν-
εγκαν οὐδενὸς ἐγλέξαντος κρι Δ𐅃ΙΙ, πυρῶν τρία ἡμέδιμνα· ἐξαλαμῖνος Τιμόθεος Ἀλωπε κρι ΔΔΔΔ
δέκα ἡμιεκτεῖα δύο χοίνικες· ἐΣκύρου {²⁶ἐκ Σκύρου}²⁶ στατη̣γ̣ὸ̣ς {²⁶στρατηγὸς}²⁶ Μνησίστρατος Κυθ̣ήρ κρι ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙ, πυρῶν ὀκτώ·
405 ἐγ Μυρίνης στατηγὸς {²⁶στρατηγὸς}²⁶ Σθένυλλος Εἰρεσίδης, Σώπ̣[ατ]ρ̣[ο]ς Ἀλωπεκῆθεν, Αἰσχύλος Ἐρχι[ε]ὺς κρ[ι] Η𐅄̣ΔΙΙ,
πυρῶν ΔΔΙΙΙ πενθ’ ἡμιεκτεῖα· ἐξ Ἡφαιστίας στρατηγὸ[ς] Μνησίμαχος Ἁγνούσιος, Δημήτρ[ι]ος ἐκ Κοί,
Λυσιμαχίδης Ἁγνούσιος κρι ΗΗ𐅄ΙΙ ἑκτεὺς δύο χοίνικες, πυρῶν εἴκοσι τρεῖς δέκα ἡμιεκτεῖα δύ-
[ο] χοίνικες· κεφάλαιον κριθῶν μέδιμνοι ΧΗ𐅃ΙΙΙ ἡμιεκτεῖα τέτταρα δύο χοίνικες· ἀπὸ τούτων εἰς
[π]ροκώνια τοῖν θεοῖν μέδιμνος, εἰς τὸν πελανὸν ἱεροποιοῖς ἐγ βουλῆς ἑκκαίδεκα μέδιμνοι τρι-
410 ῶν χοινίκων ἀπολείποντες· ἀπεδόμεθα μεδίμνους ΧΔΔ𐅃ΙΙ ἑκτέα πένθ’ ἡμιχοινίκια καὶ ἐπίμετρα̣
ταύταις μέδιμνοι 𐅄ΔΙΙΙΙ ἑκτεὺ πένθ’ ἡμιχοινίκια· κεφάλαιον τιμῆς κριθῶν ΧΧΧ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ πρα-
θεισῶν ἐκ τριῶν δραχμῶν τὸν μέδιμνον ἕκαστον ὡς ὁ δῆμος ἔταξεν· πυρῶν κεφάλαιον μέδιμνοι 𐅄ΔΔΔ[𐅃Ι]
δέκα ἡμιεκτεῖα χοῖνιξ· ἀπὸ τούτων εἰς <προκώνια> τοῖν θεοῖν μέδιμνος καὶ <εἰς τὸν πελανὸν> ἱεροποιοῖς ἐγ βουλῆς
Δ μέδιμνοι καὶ ἐπιβολὴ πένθ’ ἡμιεκτεῖα· ἀπεδόμεθα μεδίμνους 𐅄ΔΔΙΙ ἑκτεία χοίνικα̣· ἐπίμετρα
415 τούτοις μέδιμνοι τρεῖς χοίνικες τρεῖς· κεφάλαιον τιμῆς πυρῶν τῶν ἑξήκοντα καὶ δυεῖν μεδίμνω(ν)
ΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂Ι𐅁 πραθέντων <ἐξ> ἓξ δραχμῶν τοῦ μεδίμνου ἑκάστου ὡς ὁ δῆμος ἔταξεν, πλὴν τῶν δέκα μεδίμνω[ν],
τούτων δὲ τιμὴ 𐅄· κεφάλαιον ἀργυρίου τῆς ἐπαρχῆς τοῦ σίτου ΧΧΧ𐅅ΔΙΙΙΙΙ𐅁· ἀπὸ τούτου τάδε ἀνήλω-
ται· ἱεροποιοῖς ἐγ βουλῆς ὅσον ὁ δῆμος ἔταξεν τοῦ προβάτου καὶ τῆς αἰγὸς ἑκάστου ΔΔΔ vvvvvvv
ἱερείων τετταράκοντα τριῶν, κεφάλαιον ΧΗΗ𐅄ΔΔΔΔ· τῶν βοῶν ἑκάστου ΗΗΗΗ, τριῶν βοῶν ΧΗΗ· Ἱπποθῶ[ν]-
420 τος ἱερεῖ πελανὸν ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ· προμετρητεῖ μισθὸς ἀπὸ τῶν ἑκατὸν 𐅂Ι𐅁, κεφάλαιον Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁· vvv
σανίδων ΔΙΙΙΙ τιμὴ καὶ γραφὴ 𐅄𐅂𐅂· τοῦ πύργου ἐπισκευὴ τῶι σίτωι 𐅄ΔΔ· μισθωτοῖς τοῖς ἐκφέρουσι
τὸν σῖτον, τῶν ἑκατὸν μεδίμνων ΙΙΙΙ, κεφά 𐅃𐅂𐅂𐅂· εἰς τὰς ἱερὰς οἰκίας ταῖς ἱερείαις θυρώματα ΔΙΙΙΙ
καὶ σταθμὰ ταῖς θ̣ύραις καὶ ὑπερτόναια, τιμὴ ξύλων καὶ ἥλων καὶ κόλλης καὶ μισθωτοῖς ἐργασαμέν[οις]
ΗΗΗΗ𐅄Δ𐅂𐅂· εἰς τὰ ἐπιθύσιμα 𐅄ΔΔΔΔ ἱεροποιοῖς ἐγ βουλῆς· κεφάλαιον λήμματος ΧΧΧ𐅅ΔΙΙΙΙΙ𐅁· κεφά
425 ἀναλώματος ΧΧΧΗΗΔΔΔ𐅃𐅁.       vacat
col. I+II.426 περίεστιν ΗΗ𐅄̣[Δ]ΔΔ𐅃ΙΙΙΙΙ· τοῦτο παρεδώκαμεν ἱεροποιοῖς τοῖς ἐγ βουλῆς καὶ ἐξ Ἴμβρο[υ τ]ῆς ἀπαρχῆς, οἱ ὕστερον <ἐ>λθ̣όντες τῆς θ̣υσίας, ἣν ἐκόμισε Χαιρέστρατος Ἀναγυράσιος, πυρῶ[ν] μέδιμνοι ΔΔΔ𐅃Ι, δέκα ἡμ[ι]-
εκτεῖα ἔχοντες τὴν ἐπιβολήν, τιμὴ τούτων ΗΗΔΔ𐅂· κριθῶν μέδιμνοι ΔΔΔΔΙΙΙ, ἡμιεκτε[ῖ]α τέτταρα ἔχοντες τὴν ἐπιβολήν, τιμὴ τούτων, τοῦ μεδίμνου ἑκάστου 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· σύμπαν τιμῆς κεφάλαιον ΗΗΗ𐅄ΔΔ<Δ>𐅃𐅂𐅂[𐅁]
ἀπὸ τούτου προμετρητεῖ 𐅂𐅂· μισθωτοῖς 𐅂ΙΙΙΙΙΤ· ἐνοίκιον 𐅂Ι· κεφάλαιον ἀναλώματος [𐅃]Τ· περίεστιν ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂Τ· καὶ τοῦτο παρεδώκαμεν ἱεροποιοῖς ἐγ βουλῆς Δημοφίλωι Ἀχαρνεῖ καὶ συνιεροποιοῖς vv[v]
εἰς ἀνάθημα τοῖν θεοῖν. <ἐ>κ τῶν θησαυρῶν ἐξειρέθη τῶν Ἐλευσῖνι τοῖν θεοῖν· ἐκ τοῦ {ς} τῆς πρεσβυτέρας Φιλίππειοι δύο, τριώβολον χρυσοῦν, ὀβολοὶ δύο χρυσοῖ, δραχμὴ Χαλκιδική, τριώβολον, ὀβολὸς Δελφικ[ός]·
430 νομίσματος 𐅅ΙΙΙΙΙ𐅁· ἐκ τοῦ νεωτέρας ὀβολοὶ δύο χρυσοῖ, νομίσματος 𐅅ΔΔΔΔΙΙΙΙΙΤΧ· σύμπαν κεφάλαιον σὺν τῆι τιμῆι τοῦ χρυσίου καὶ τοῦ ξενικοῦ Χ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙΧ· ἀ̣πὸ τούτου τάδε ἀνήλωται· Λύκητι [v]
Περιθ̣ο̣ί τῶι τοὺς θησαυροὺς ἀνοίξαντι μισθὸς 𐅂𐅂𐅂𐅂· ἀρεστηρίαν θῦσαι ἱερεῖον ἑκατέραι τοῖν̣ θεοῖν κατὰ ψήφισμα βουλῆς, ὃ Λυκοῦργος εἶπεν, 𐅄ΔΔ· κεφάλαιον τοῦ περιόντος ΧΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ<Ι>Χ· καὶ τοῦτο ἱερο-
ποιοῖς κατεβάλομεν κατὰ ψήφισμα δήμου, ὃ Λυκοῦργος εἶπεν, Νικομάχωι Στειρι[εῖ κα]ὶ συνιεροποιοῖς. ὧν παρελάβομεν παρὰ τῆς προτέρας ἀρχῆς μοχλῶν τρίνματα 𐅃ΙΙΙ, ταῦτα εἰ̣σφῆνας ἀνήλωται· μοχλο[ὶ]
ταῖς κατανκτηρίαις παλαιοὶ κατεχρήσθησαν εἰς σφῆνας καὶ σφύρα̣ς καὶ πιεστῆ̣[ρας· ξ]ύλα τετράγωνα τῶν Μακεδονικῶν ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ· κορμὸς τούτων ἐπὶ τῆι σκηνῆι σὺν τοῖς διαπεπρισμένοις καὶ τῶι κειμέν[ωι]
χα̣μαὶ ΔΔ, ἐπὶ τῆι κρήνηι 𐅃Ι, εἰς τοὺς ἱμάντας ΙΙ, εἰς Ἀμφιάραον 𐅃ΙΙΙΙ, εἰς τὸν πύργον [Ι, ε]ἰς τὸν πυλῶνα ΙΙ, ἐπὶ τῶι νοτίωι πυλῶνι Ι, εἰς τὰς θύρας τῆς ἱερεία<ς> καὶ τοῦ δαιδούχου ΙΙΙ, εἰς τοὺς ὀχετοὺς τῶν πύ[ργων]
435 κα̣ὶ τὰ ὑπερτόναια τοῖς ὀχετοῖς Ι καὶ κορμός, εἰς τὰς θύρας τὰς εἰς τὸ Ἐλευσίνιον τὸ ἐν ἄστει ΙΙ· ἱστοὶ [τέττ]αρες, τούτων εἷς μέν ἐστιν θ̣ριπήδεστος, οἱ δὲ τρεῖς οἱ ὑγιεῖς ἀνήλωνται εἰς τὴν τροχιλείαν·
ξύλ̣α̣ π̣τ̣ελέϊνα μονόβολα, ὧν παρελάβομεν, κατεχρησάμεθα εἰς τὴν τροχιλείαν ΔΔ𐅃Ι· ἕτερα δίβολα ΙΙΙ[Ι· ἕτ]ερα ῥυμείϊα μελέϊνα μονόβολα ΔΔ· ἕτερον δίβολον Ι· ἕτερα̣ ῥυμοὶ δίβολα ΔΔ𐅃 ἕτερα ῥυμεῖα μονόβο̣-
λα̣ 𐅃Ι· α̣ὐ̣[χ]ένε̣ς δρύϊνοι ΙΙΙΙ εἰς τὸ ἐσχαρεῖον καὶ τοὺς ἐνδέσζμους το τεί[χ]ους· ἕτεροι μελέϊνοι [εἰς τὴν τ]ροχιλείαν, πρὸ<ς> οἷς αὐτοὶ ἐπριάμεθα καὶ ἕτερον ξύλον πτελέϊνον καὶ τοῦτο εἰς τοὺς ἀναβαζμ[ο]-
ὺς τς̣ τροχιλεία̣ς· ἕτεροι μοχλοὶ δύο μελέϊνοι ὑπὸ τῆι κρήνηι· λίθοι Ἐλ[ευ]σινιακοὶ ΔΔΔ𐅃, τούτ[ο]υ̣ς [Π]ολύευκτος εἰς τὴν κρήνην κατεχρήσ̣ατο· λίθος Πεντελικὸς ἐν τῆι ἱματιοθήκηι· ἅτερος Πεντελεϊκὸς
[ἐπὶ τοῦ] Κ̣ηρυκείου· σφόνδυλοι Αἰγιναῖοι παλαιοὶ ΔΙ εἰς τὴν λιθολογίαν κατεχρησάμεθα τοῦ τείχους· σίδηρος καταβεβρωμένος ὑπὸ τοῦ ἰοῦ τάλαντα 𐅉Τ𐅐 ἐκ τούτου ἐποιησ<ά>μεθα τὰς ὀβελείας Δ𐅃ΙΙΙΙ vac.
440 [καὶ εἰς] τ̣ὴ̣ν τῶν τοπείων συμβολὴν [ἀ]μφιδέας̣ κα̣ὶ̣ ἥλους ἐποιησάμεθα τῶι συμβάλλοντι τὰ το<π>εῖα. vac.
                                                                                                                   vacat
Search Help
Contact Us