Honorific decree of the Chrysaoric Confederation for Aristonidas (?) of Stratonikeia.  Fragmentary stele with upper moldings.
[ ] Caria — Lagina — early 2nd c. BC — EA 35 (2003) 1-7 — SEG 53.1229
1 ἔδοξ[ε Χρυσαο]ρ̣έ̣ων̣ τ̣ῶ̣ι κ[οινῶ]ι· vac. Λέων̣ [․․․․․․․]νος εἶπ̣[εν]·
ἐ̣[π]ε̣[ιδὴ Ἀριστωνίδα]ς Ἀρι[στ]ε̣ίδ[ο]υ̣ Σ[τρατονικεὺς — — — — — — —]
ΤΩ[— — — — — — — —]․ καὶ ΚΛ̣[․․․] κο̣ι̣νὸν̣ [— — — — — — — — — —]
εὔχ̣ρηστ[ος — — — — — —] Ἀ̣λ[αβα]ν[δ]έων ΤΕ[․]Λ̣Ω̣Ξ[— — ?ἐν τῶι πολέ]-
5 μ[ωι] κα̣ὶ̣ [— — — — — — ἐστ]ρ̣α̣τε̣ύ[σα]το [— — — — — — — — — — —]
ὑπ[ὸ τ]ῶν̣ [— — — — — — — — — — — —]Υ̣ΝΑ̣Ε̣[— — — — — — — — —]
Λ̣Ο̣[— — — — — — — — — — — — — —]Κ̣Ω̣[— — — — — — —]Ο[— — —]
ΣΕΙ̣[— — — — — — — — — — — — προ]θύμω[ς κ]αὶ ἐ̣[τί]μησα̣[ν — — τοῖς]
ἰδίο[ις] δ̣[απαν]ήμασιν̣ [— — — — — —]Α․ πλῆθ[ο]ς ἱκανὸν ἤγαγεν εἰς̣
10 τ̣ὴ[ν] πόλιν [γ]ενόμενο[ν], σ̣υ̣νέ̣βη καθυπεραγαγεῖν τῶι πολέμωι καὶ <πρὸς>
το[ὺ]ς ὑπεναν̣[τ]ίους, ποιή̣[σας τ]ὸ δέον τῶι δήμωι τῶι Ἀ[λ]α̣βανδέω[ν]· πά-
λιν [δ]ὲ κινδυνε[υσάσ]ης [τῆ]ς πόλεως καὶ ἀποσκευά[σ— — — —]ν ἀπ[ὸ] τῶν
εἰς [Στρατ]ονίκε[ιαν το]ὺ̣ς μὲν ἐ̣ν τοῖς αὑτοῦ ἀγροῖς ὑ[πε]δέξα[το, ἄλλ]ας δὲ
καὶ ἐν̣ [τῆι π]όλει, [τὰς] δ̣απάνας ἐκ τ[ο]ῦ ἰδίου ὑπομένω[ν]· vac. πολέμου [δ]ὲ συσ-
15 σ[τάντος Ῥ]οδίοις̣ [τε κ]α̣ὶ τοῖς συμ̣[μάχ]οις καὶ ἰδίαι Στρατο̣νικέων γ̣[ρ]α̣ψάν-
των [αὐ]τ̣ὸν [πρεσ]βε[υτὴν? — — — — τοῖς] ἰοῦσιν ἀφρόν[ω]ς ὡς Ι[․․․․ αἰ]τ̣ήσας
Φ̣Α̣Λ̣Ε̣[— — τῆ]ς̣ πό[λεω]ς β̣ου̣[λόμενος? — — —] ἅπαντα κ[αθάπερ ἐ]κ̣τε[νὴς ἀγ]ω̣νισ-
τὴ[ς — — —]ΕΙ[— — — ὑπὲρ τ]ῆς πατ[ρίδος ἐκ] τ̣ῶν αὑτοῦ μεθοδίων ἀπεδήμησεν̣
καὶ ἠξ[ίωσεν — — — —]․ΕΝΟ[— — — ἀργυρ]ίο[υ π]λῆθος ἱκανὸν καὶ δοῦναι ὄργα-
20 νά τε κ[αὶ ὅπλα] καὶ Α[— — — — — δραχμὰ]ς τρισχιλίας τ̣ῆι πόλε[ι κ]αὶ διὰ ταῦ̣τα
[σ]υνέβη Στρ̣[ατονικεῦσιν — — — — — — —]ρ̣ου το̣[ὺς πολίτ]ας [ἀσπ]ασαμένους
[φύ]λακα τόπ̣[ου — — — — — — — — — —]Κ[— — — — — ?χώρα]ν ἐν ἧι τὸ κοινὸν ἱε-
[ρὸν] ὑπάρχει Α[— — — — — — — — — — — — κινδυνευσ]αμ̣ένων τε Στρατονι-
[κέων] δι̣ὰ̣ τὸν πόλεμ[ον — — — — — — — — — — —]Α̣Σ βουλόμεν[ος κ]αὶ ἐν τού-
25 [τοις μηδε]ν̣ὸς ἀφίστασθα[ι τῶν τῶι ἔθνει συμφ]ερ̣όντω[ν], vac. ἐδέξατο Π̣ισυή-
[τας — — — — — — — — — — — — — — — —]λ̣ύσειν̣ [— — — — — —]ΝΤΩ̣Ν̣
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]ΗΜ[— — — — — — — — —]Μ
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]ΑΛΕ[— — — — — —]δότου
[— — — — — — — — — — — — — — — τῆι Μ]υ̣λα[σέων π]όλει καὶ
30 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Α ληφθ[εν]-
[τ— — — — — — — — — — — — — — — — —]Η̣Σ̣Ο̣[— — — —]ΣΟΣ[․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — π]ρὸς τὸν δῆ[μον ․․․․․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — σ]υγγενῶν Ε[— — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — γ]ενέσθαι̣ [— — — — — — —]
35-39                                                             {²lines 35-39 vacant}²
40 τω[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
δημ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — πρεσ]-
βει̣[α— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
το․[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
λέγω[ν καὶ πρά]σ̣σ̣[ων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
45 τῶν χω[ρίων χρ]ήσιμος ἐ[γένετο — — — — — — — — — — — — — — ?στρατη]-
γὸς βουλό̣[μενος — —]Ρ̣ΑΣΗ․ΙΟ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․]Η̣ΣΕΝ̣[— — — — — — — — —]Ν[— — — — — — — — — — — — — —]
κα̣[ὶ — — — — — — —]ς ἀπὸ Σ[τρατονικείας? — — — — — — — — — τ]ὸν
πόλεμον πισ[τεύσας? — —]ΕΙΣ τὰ [— — — ?δέ]οντα ἐξα[γαγεῖν εἰς Ἀλά]βανδα,
50 οἷς δὲ καὶ εἰς Ῥόδο[ν κ]οινὸν Ε[— — — —]․ τὴν αὐτ[ὴν — — — — — — — — τ]ῶν
Χρυσα̣ο̣ρέων vac. συνε[δρίαν λ]υσάντω[ν ․․․․․]ω̣ν Τ[— — —]ων πόλιν καὶ̣ δ̣ι̣-
κῶν ε[ἰσενεχθ]εισῶν ․[— — — —]Ε̣Ο̣[— — — — — εἰ]ς Ῥόδο[ν] κ̣αὶ μείνας ἕως {τ}
τὴν δίκην γε[γονέ]ναι ἐκ τῶν αὑτ̣[οῦ δ]α̣πανημ̣[ά]τ̣ων ἐκτενὴς ἀγωνι[σ]-
τὴς ἐγένετ[ο τοῦ μ]ὴ παραβραβευθ̣ῆ̣ναι μηδὲ̣ κατασ̣τασιασθῆνα̣[ι Στρ]ατο-
55 νικεῖς ἀλλὰ [τὸ τελευταῖ]ο̣ν νικῆ̣σαι τὴν δίκην· vac. ὅ τε πάτρ̣ω̣[ς αὐτο]ῦ Μέναν-
δρος χρείαν [παρέσχηται? — —]Ν[— — —]Ρ̣ΟΥ ἱκανοῦ ε̣ἰ̣[ς τὴν ἐ]λευθερί-
αν τ[ε — — — — — ὑπ]εδέξατο, κα̣[ὶ — — — μεγ]ά̣λοις Σ[— — παραίτι]ος ἐγέ-
νετο τῆς Ἀλι%⁸¹νδέων ἐλευθερίας· vac. ὅπω[ς ο]ἱ Χρυσ[αορεῖ]ς μν[είαν]
[τη]ρ̣ῶσιν τῶν εὐεργετούντων, δεδόχθ[αι τῶι κοι]νῶι· ἐπ[αινέ]σαι Ἀρ[ιστωνί]-
60 δ̣[αν Ἀρ]ιστείδου Στρατονικῆ καὶ στεφαν[ῶσαι χρ]υσῶι σ[τε]φάνω[ι, στῆ]-
σαι δ[ὲ αὐτοῦ] κ̣αὶ εἰκό[να] χαλκῆν ἐν τ[ῶι ἱερῶι τ]οῦ Διὸς Χρ̣υ̣[σαορίου]
ἐν τῶι ἐπιφανεσ[τάτωι] τόπωι παρὰ̣ [τῶι ναῶι? πέρ]αν τοῦ βωμ̣[οῦ —]ΩΣΗΕΛ[—]
[εἶναι δ]ὲ̣ αὐτῶ[ι πρ]οεδρίαν ἐν το[ῖς ἀγῶ]σιν ἀρετῆς ἕ̣[νεκ]εν [καὶ εὐνοίας]
[ἣν ἔχων διατελεῖ] εἰς τὸ πλ̣[ῆθ]ος τὸ Χ̣ρ[υ]σαορέων [— — — — — — — —]ΕΙΝ
65 [— — — — — — — — — — — τ]εταγμένων· vac. τὴν δὲ ἀ̣[ναγόρευσιν το]ῦ στε-
[φάν]ου καὶ τῆς εἰκ[όνος π]ο̣ι̣η̣σάσθωσαν οἱ ἱερομνή[μονες ἐν τῆι γενεθ]λ̣ίου [ἑορ]-
[τῆ]ι̣ τῆι συντ̣[ελ]ο̣υμένηι ὑπὸ Χρυσαορέω[ν καὶ ἀναγράψ]αι ἐπὶ
[τοῦ] βήματος vac. “τὸ κοινὸν τὸ Χρυσαορέων ἐτί[μησεν Ἀριστω]νίδαν
[Ἀρισ]τείδου Στρατ[ονικῆ ἐπαίν]ωι, χρυσέ[ωι στεφά]νωι, vac. εἰκόνι,
70 προεδρί̣αι ἐν τοῖς [ἀγῶσιν ἀρ]ετῆς ἕνεκε[ν καὶ ε]ὐ̣νοίας vac. ἣν ἔ-
χων διατελεῖ εἰς τὸ [πλῆθο]ς̣ τὸ Χρυσαορέω[ν].
frg. a [— — — — — — — — — — — — —]
[— — — τ]ῆι Μυλ[ασέων πόλει — — —]
[— — — —] ἑ̣αυτὸν Ο̣[— {²⁷Θ̣[— —]}²⁷ — —]
[— — — — — — — — — — — — —]
frg. b [— — — — — — — — — —]
[— — —]ς διὰ τὴν [— — — — —]
[— — —] ὑ̣ποδεξ̣[άμενος — — —]
[— — — — — — — — — —]
frg. c [— — — — — — — — — —]
[— — —] καὶ ἐξ̣ ἁ̣μά[ξης — — —]
[— — —] πεπτωκό̣[τ— — — — —]
[— — —]․ λιπ[όντ— — — — —]
[— — — — — — — — — —]
frg. d [— — — — — — — — — — —]
[— — — — —] ψ̣ηφ[ισμα?— — —]
[— — —]θ̣αι Πισυη[τ— — — — —]
[— — — τ]ῆι συνφ̣[ιλίαι? — — —]
[— — — —]․τε[— — — — — —]
[— — — — — — — — — — —]
frg. e [— — — — — — —]
[— — —]σα ηι̣[— — —]
[— — —]․ε̣ι[— — — —]
[— — — — — — —]
frg. f [— — — — — — — — — —]
[— — — ἐπάν]δρως α․[— — —]
[— — — — — — — — — —]
frg. g [— — — — — — — — — —]
[— — — ἐχ]αρίζ[ετο — — —]
[— — — —] ἅ̣πα[ντα — — —]
[— — — — — — — — — —]
frg. h [— — — — — — — —]
[— — —]σαι εγ̣[— — —]
[— — —]οις τε[— — —]
[— — — — — — — —]
frg. i [— — — — — — — — — —]
[— — — σ]υ̣μφέ[ροντα — — —]
[— — — — — — — — — —]
Search Help