[ ] Att. — c. 117-138 p.
See also:
face A.frg. a.1 ․․․τ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
καὶ τα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
τοῖς ε[— — — — — — — — — — — — — — — — — Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ]
θεοῦ [Τ]ραϊα[νοῦ Παρθίκου υἱός, Τραϊανὸς Ἁδριανὸς Σεβαστός, ἀρχιερεύς μέγιστος],
5 δημ[α]ρχι[κῆς ἐξουσίας τὸ —, ὕπατος τὸ —, πατὴρ πατρίδος — — —]
τ̣ον․․ορε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[ἱ]εροφάν[της — — — — — — — — — Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραϊα]-
νοῦ Παρθ[ικοῦ υἱός, Τραϊανὸς Ἁδριανὸς Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς]
ἐξουσία[ς τὸ —, ὕπατος τὸ —, πατὴρ πατρίδος τοῖς περὶ τὸν Χορεῖον]
10 τεχ[ν]εί[ταις χαίρειν — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἀνδρ̣ῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
τὴν γεν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
παρασι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
αὐτοί — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
frg. b.1 [— — — — — — — — — — — — — στεφα]νειτῶν μ — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — ην Κέλσου περ — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — ι ἐν ὑμῖν τῆς ἐπισ[τολῆς — — — —]
[— — — — — ἀντίγραφον ἣν] Αὐτοκράτωρ Καῖσ[αρ — — — — — — — —]
5 [— — — — — — ἔγραψεν· ὃ ἐ]νταῦθα γραφῆναι ἀξ[ιῶ? — — — — — —]
— — — — — — — — — — α εν αὐτῷ· εἰ δέ τι λ — — — — — — — — —
— — — — — — — — — α πράξει δικαίως Ι/// — — — — — — — — — —
[— — — — Αὐτοκράτω]ρ Καῖσαρ θεοῦ Τραϊαν[οῦ υἱός, Τραϊανὸς Ἁδρια]-
[νὸς Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέ]γιστος, δημαρχικ[ῆς ἐξουσίας τὸ —, ὕπατος τὸ —],
10 [πατὴρ πατρίδος, τοῖς περὶ] τὸν Χορεῖον τεχνεί[ταις χαίρειν — — —]
— — — — — — — — — ς ὁ κράτιστος φί[λο]ς μ[ου — — — — — — —]
— — — — — — — — — α ποτὲ ἐν τῆ πατρίδι μ[ου — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — ἡγεμόνων μετέ[σ]τω — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — εὐτυχεῖτε ❦ Αὐτοκ[ράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ]
15 [Παρθικοῦ υἱός, Τραϊαν]ὸς Ἁδριανὸς Σεβαστό[ς, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημ]-
[αρχικῆς ἐξουσίας τὸ —, ὕπατος] τὸ γʹ, πατὴρ [π]ατρίδ[ος — — —]
frg. c.1 [Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ] θεοῦ Τραϊανοῦ [Παρθικοῦ υἱός, Τραϊα]-
[νὸς Ἁδριανὸς Σεβαστός, ἀρχι]ερεὺς μέγιστος, [δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ —, ὕπατος]
[τὸ —, πατὴρ πατρίδος τοῖς π]ερὶ τὸν Χορεῖον [τεχνείταις χαίρειν — — —]
— — — — — — — //Ιοια ἡ πομπὴ ἐστ — — — — — — — — — — — — —
5 — — — — — — — δέησθε ἔργῳ βεβα[ι — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — Αὐτο]κράτωρ Καῖσαρ θε[οῦ Τραϊανοῦ Παρθικοῦ — — —]
[υἱός, Τραϊανὸς Ἁδριανὸς Σεβαστό]ς, ἀρχιερεύς μέγισ[τος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ —],
[ὕπατος τὸ —, πατὴρ πατρίδος τοῖς π]ερὶ τὸν Χορεῖον τ[εχνείταις χαίρειν — —]
— — — — — — — — — — — ωτω αὐτοῦ φησ — — — — — — — — — — —
frg. d.1 — — — — — — — — — — — — — τοιούτων Ι/// — — — — — — — — —
[— — — — — — — — σ]υνόδου ἤρτ[η]ται πρῶ[τον — — — — — — — —]
[— — — — — — σύνο]δον καί τινος τέχνης — — — — — — — — — — —
[— — — — — Αὐτοκ]ράτωρ Καῖσαρ Τραϊανὸ[ς Ἁδριανὸς Σεβαστὸς — — — — —]
5 [— — — — — — — ἔ]χουσι τὴν σύν[οδον — — — — — — — — — — — —]
face B.frg. a.1 ․․․․ιο
— — — —
․․․εως
․c.5․και
5 υουσ․․․σ
vacat
frg. b.1 [— — — — — — — — — μὲ]ν οὖν ἐπεὶ — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — εις γινόμενοι καὶ — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — ε τῷ καλῶς ἔχοντι και[ρῷ — — — — — — — — — —]
— — — — — ν̣ τὸ μὲν οὖν πρέπον ἐγκώ[μιον — — — — — — — — — —]
5 [— — τοῖς εὖ φ]ρονοῦσιν πᾶς καιρὸς εὐ — — — — — — — — — — —
[— — — — — — τ]ούτοις ἁρμονία τε καὶ συ — — — — — — — — — —
— — — — — — ων οὐδ’ ἂν Ἄτταλός μοι δ’ — — — — — — — — — —
[— — ἐξεταστ]αὶ τῶν δικαίων ἀκριβεῖς — — — — — — — — — — — —
— — — — — — ν ἐξενηνόχατε Μουσῶ[ν? — — — — — — — — — — — —]
10 — — — — — — πατρίδι πάντα μὲν μελη — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — πολ]λῶν μὲν δειθυράμβ[ων — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — ς ἄξιον νομίσαντες — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — ων καὶ πονηρῶν κ — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — αι πανταχοῦ ταὐτό — — — — — — — — — — — — —
15 [— — — — ἀγωνοθ]έτην θεὸν Ἁδρια[νὸν — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — τ]οῖς τεχνείταις [χαίρειν — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — ην τοῦ ἱερέως ἐπ — — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — Ἄτ]ταλον δὲ ἐπαινεῖν̣ — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — μεν καὶ παραχρῆ[μα — — — — — — — — — — — — —]
20 — — — — — — — — τὸν νοῦν προθυ[μ — — — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — του καὶ το — — — — — — — — — — — — — — —
frg. c.1 — — — — — — — — — ον καὶ Αὐτοκράτ— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — τάτοις vv χαίρειν vv ει — — — — — — — — — — — —
[— — — — τηλ]ικούτων ἣν ἂν οὖν ἐθεμ — — — — — — — — — — — —
[— — — — — ο]ὕτως αἰσχρὰ καὶ ἀνάξια κα[ὶ — — — — — — — — — —]
5 — — — — — — ν̣α̣ς μισθοῦ καὶ ἔγωγε οὐκ ἂ[ν — — — — — — — — —]
[— — — — — γ]ένοιτο ὁ δημοσίᾳ τοιουτ — — — — — — — — — — — —
— — — — — — διαβολὴν ἡ σύνοδος λαμ[βαν — — — — — — — — — —]
— — — — — — νων οὖν τὰ ἡμῖν τῆς συ[νόδου — — — — — — — — —]
[— — — — — ἐ]παινέσεται ὑμᾶς καὶ συμ̣ — — — — — — — — — — — —
10 — — — — — — εὔχομαι vvvvvv παρὰ α — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — μην φέρουσαν πολλὴ[ν — — — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — ρ πρὸς τὸν ἀδικεῖ̣[ν? — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — τ]ὸν μὲν οὖν̣ — — — — — — — — — — — — — — —
frg. d.1 — — — — — — — — ιμι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — οιτο καὶ ὑμεῖν — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — τῷ μὴ προσποίητον Ι/// — — — — — — — — — —
— — — — — — — ο αὐτὸς δὲ ἄλλα γεινώσκ[ω. Αὐτοκράτωρ — — — —]
5 [— — — — — Διονυ]σικοῖς τεχνείταις vv χαίρε[ιν — — — — — — —]
[— — — — — — — κράτ]ιστα ἐπρέσβευεν Σάλ[ουιος? {²⁷Σαλ[λούστιος?}²⁷]
— — — — — — — — — — — — — ισ — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us