[ ] Att. — non-stoich. — 138-161 AD — IG II² 1105+4795+
face a.frg. a IG II(2) 1105+4795+SEG 21.507 (Geagan):
1 ὁ ἱερεὺς τ̣οῦ Χορείου [Διονύσου folium ἱερεὺς τῆς — — — — —]
ὁμονο[ία]ς τῶν Ἑλ[λήνων ∙ Τιβ ∙ Κλ ∙ Ἄτταλος Ἀν]-
[δ]ράγαθ[ος Σφ]ήττιος [— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․]κτη[․․․]του καὶ π[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
5 [․․․]λο[— — —]σπο̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — —]ρ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
frg. b.7 [— — — — — — — — — —]․․[— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]vacat [— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —] τοιούτων Ι̣[— — — — — — — — — — — —]
10 [— — — — τῆς σ]υνόδου ἤρτηται πρω[τεύων(?)— — — — — — —]
[— — — — — —]δον καί τινος τέχνης [— — — — — — — — — — —]
[— — — — Αὐτοκ]ρ̣άτωρ Καῖσαρ Τραιανὸς [Ἁδριανὸς Σεβαστὸς — — — — — —]
12a         a small gap between lines 12 and 13
13 [— — — — — — — — ἔ]χο̣υ̣σι τὴν σύν[οδον — — — — — — — — — —]
frg. c.14 [Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ] θ̣εοῦ̣ Τ̣ρ̣αιανοῦ [Παρθικοῦ υἱὸς Τραιανὸς Ἁδρια]-
15 [νὸς Σεβαστὸς ἀρχ]ιερεὺς μέγιστος [δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ — — — ὕπατος]
[τὸ ∙Γ∙ συνόδῳ τῶν] π̣ερὶ τὸν Χο[ρ]εῖον τ̣[εχνειτῶν· χαίρειν. — — — — — —]
[— — — — — — — — — ὅ]ποια ἡ πομπὴ εστα̣[— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —] δέησθε ἔργῳ βεβα[ι — — — — — — — — —]
[εὐτυχεῖτε. folium Αὐτο]κράτωρ Καῖσαρ θε[οῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱὸς Τραιανὸς]
20 [Ἁδριανὸς Σεβαστ]ὸς ἀρχιερεὺς μέγισ[τος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ — — — ὕπατος]
[τὸ ∙Γ∙ συνόδῳ τῶν π]ερὶ τὸν Χορεῖον τ[εχνειτῶν· χαίρειν. — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —]ωτω αὐτοῦ φησ[— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —] one line lost [— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — σ]υνο̣[δ — — — — — — — — — —]
25 [— — — — — — — — — — — — — — —]πατ[— — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]νεπο̣[— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — το — — — — — —]ῦ̣ χορ[οῦ — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — —] ἐστιν̣ [— — — — — — — — — —]
[— — — — — εὐτυχεῖτε· folium Αὐτ]οκράτω[ρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱὸς]
30 [Τραιανὸς Ἁδριανὸς Σεβασ]τ̣ὸς ἀρχιερ̣[εὺς μέγιστος δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ — — — ὕπα]-
[τος τὸ ∙Γ∙ πατὴρ πατρ]ί̣δος συνόδῳ τῶν̣ [περὶ τὸν Χορεῖον
 τεχνειτῶν· χαίρειν. — — —]
[— — — — — — — — — — —]σθη ὁ λόγος καὶ ωσ̣[— — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —] περιμενοντ̣[— — — — — — — — — —]
frg. de.34 [— — — — — — — — — — — — — — — —]ο̣ξ̣[— — — — — — — — — —]
35 [— — — — — — — — — — — — στεφα]νειτῶν μο[υσικῶν — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]ην Κέλσου περο̣[— — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —]π̣εν ὑμῖν τῆς ἐπιστ̣[ολῆς — — — —]
[— — — — — — — — — —] Αὐτοκράτωρ Καῖσα̣[ρ — — — — — — —]
[— — — — — — — — — ἐ]νταῦθα γραφῆναι ἐξ[— — — — — — — —]
40 [— — — — — — — — — —]π̣α ἐν αὐτῷ εἰ δέ τι λ[— — — — — —]
[— — — — — — — — — —]α πράξει δικαίως Ι̣[— — — — — — — —]
[— — — — — εὐτυχεῖτε. folium Αὐτοκράτω]ρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιαν[οῦ Παρθικοῦ υἱὸς Τραια]-
[νὸς Ἁδριανὸς Σεβαστὸς ἀρχιερεὺς μέγ]ιστος δημαρχικῆ[ς ἐξουσίας τὸ — — — ὕπατος]
[τὸ ∙Γ∙ πατὴρ πατρίδος συνόδῳ τῶν περὶ] τὸν Χορεῖον τεχνει[τῶν· χαίρειν. — — —]
45 [— — — — — — — — ?Ἄτταλο]ς ὁ κράτιστος φίλ̣ο̣ς μο̣[υ — — —]
[․1-2․]α̣τρ[․․․․]ν[— — — — — —]α ποτὲ ἐν τῇ πατρίδι αὐ̣[τοῦ — — — — — —]
καὶ τὰ [․․․]ρ̣ιλ[— — — — — — ἡ]γεμόνων μετέσ̣τω[— — — — — —]
τοῖς [․]ρ̣ουλ[— — — — — —] εὐτυχεῖτε. folium Αὐτοκ[ράτωρ Καῖσαρ]
θεοῦ [Τ]ραια[νοῦ Παρθικοῦ υἱὸς Τραιαν]ὸς Ἁδριανὸς Σεβαστὸ̣[ς ἀρχιερεὺς μέγιστος]
50 δημ[αρχικῆς ἐξουσίας τὸ — — — ὕπατος] τὸ ∙Γ∙ πατὴρ πα̣τρίδ̣[ος συνόδῳ τῶν περὶ]
τὸν̣ [Χο]ρεῖ[ον τεχνειτῶν· χαίρειν. — — — — — — — — — — —]
ἱεροφαν[τ — — — — — — — — — εὐτυχεῖτε. folium Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραια]-
νοῦ Παρ[θικοῦ υἱὸς Τραιανὸς Ἁδριανὸς Σεβαστὸς ἀρχιερεὺς μέγιστος δημαρχικῆς]
ἐξουσία[ς τὸ — — — ὕπατος τὸ ∙Γ∙ πατὴρ πατρίδος συνόδῳ τῶν περὶ τὸν Χορεῖον]
55 τεχν̣ειτ̣[ῶν· χαίρειν. — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἀνδρῶν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
τὴν γεν[έθλιαν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
παρασκ[ευ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
folium  Αὐτοκ[ράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ υἱὸς Τραιανὸς Ἁδριανὸς Σεβαστὸς]
60 [ἀ]ρ̣[χιερεὺς μέγιστος — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
frg. f.1 [— — — — — —]ο̣σ̣[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — —]λ̣οστ․λ̣[— — — — — — — — — — — —]
[— — — — —]ι̣οστ[— — — — — — —]ι̣ο̣[— — — — —]
[— — — — —]ε̣στη̣θ̣[— — — — — —]νου[— — — — —]
5 [— — — — —]λ̣[․․]λ̣ιπσ̣[— — — —]τσ̣[— — — — —]
[— — — — —]σθετο[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — —]λ̣εμ․εσ̣[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — —]π․ι․ι․[— — — — — — — — — — — —]
[— — — — —]τ̣ης̣ [— — — — — — — — — — — — —]
face b.frg. a.1 [ὁ ἱερεὺς τοῦ Χορείου Διονύσ]ου folium ἱε[ρεὺ]ς̣ τ̣ῆ̣ς̣
[ὁμονοίας τῶν Ἑλλήνων ∙ Τιβ ∙] Κλ ∙ Ἄτταλος [Ἀν]-
[δράγαθος Σφήττιος — — — — — —]τω τοῖς περὶ τὸν
[Χορεῖον Διόνυσον μουσι]κ̣οῖς τεχν̣ε̣ίταις
5 [— — — — — — — — — — — —]ν̣ας       vacat
[— — —]α̣ι̣σ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ων
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ος
frg. b.8 [— — — — — — —]ιμισ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — —]οιτο καὶ ὑμε̣ῖν αυ̣τ̣[— — — — — — — — — —]
10 [— — — — — — —]τῷ μὴ προσποίητον τ[— — — — — — — — —]
[— — — — — —] ὁ αὐτὸς δὲ ἄλλα γεινώσκ[ω — — — — — — —]
[— — — — μου]σικοῖς τεχνείταις vv χαίρε[ιν — — — — —]
[— — — — — — —]ιστα ἐπρέσβευσεν Σαλ[— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]ο̣σ̣ιο̣τ̣ι[— — — — — — — — — — — — —]
frg. c.15 [— — — — — θεὸν Ἁδρι]α̣νὸν καὶ Αὐτ̣ο̣κρά[τ]ορ̣[α Τίτον Αἴλιον Ἀντωνῖνον Εὐσεβῆ]
[— — — — — — — —]τάτοις vv χαίρειν vv εισ̣[— — — — — —]
[— — — — — — — τηλ]ικούτων· ἣν ἂν οὖν ἐθεμ[— — — — — —]
[— — — — — — — ο]ὕτως αἰσχρὰ καὶ ἀνάξια κα[ὶ — — — —]
[— — — — — — —]νας μισθοῦ καὶ ἔγωγε οὐκ ἂ[ν — — — — —]
20 [— — — — — — —] γ̣ένοιτο ὁ δημοσίᾳ τοιουτ[— — — — — —]
[— — — — — — —] διαβο<λ>ὴν ἡ σύνοδος λαμ[βαν — — — —]
[— — — — — — —]νων οὖν τὰ ἡμῖν τῆς συν̣[όδου — — — — —]
[— — — — — — —] ἐπ̣αινέσεται ὑμᾶς καὶ συμπ[— — — — — —]
[— — — ἐρρῶσθα]ι̣ εὔχομαι. vacat παρὰ Ἀτ[τάλου — — —]
25 [— — — — — —]μην φέρουσαν πολλὴν [— — — — — — — — — —]
[— — — — —]α̣ρ πρὸς τὸν ἀδικεῖν [— — — — — — — — — —]
[— — — — —] κ[α]λ̣ὸν μὲν οὖν [— — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]ληγ[— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —]ν̣ δὲ ἅπαξ το̣[— — — — — — — — — — —]
30 [— — — — — — — ?γρά]ψαντα ὑμᾶς ε̣ι̣[— — — — — — — — —]
[— — — — — — — —]αι ἄξιον ἃ ἅλωντο̣ [— — — — — — — — —]
[— — — — — — — ξ]όανον· ἐγὼ δ’ ὁ στρ[ατηγὸς? — — —]
[— — — — — — — — δο]κεῖ δ’ ἐμοὶ πονηρὸ[ν — — — — — —]
[— — — — — — — — —]σας καὶ τὰς ἑορτὰς ειτ[— — — — — —]
35 [— — — — — — — — —]θε ὑμ<ε>ῖς v καὶ γὰρ τὸ μ[— — — —]
[— — — — — — — — —]τ̣ῆς παρούσης διαιτῆ̣[ς — — — — — —]
[— — — — — — — — —]ειδην ἐμαυτοῦ κρα[τιστ — — — — — —]
[— — — — — — — — —] πολλάκις ἄλλοις με[— — — — — — —]
[— — — — — — — —] μὲν τούτοις ἑαυτοὺς̣ [— — — — — — —]
40 [στρατηγ— — — ἐπὶ] τὰ ὅπλα μετὰ ταύτη[ν — — — — — —]
[— — — — — — — — πεπ]οίηκά τε μακρότερο̣[ν — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — —] ἕ̣τε̣ρον χορὸ̣[ν — — — — —]
frg. de.43 [— — — — — — μὲ]ν οὖν ἐπεὶ̣ [— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — —]εις γινόμενοι καὶ̣ [— — — — — — — — — — —]
45 [— — — — — — —]ε τῷ καλῶς ἔχοντι και̣[ρῷ — — — — — — — —]
[— — — — — —]ν v τὸ μὲν οὖν πρέπον ἐνκώ[μιον — — — — — —]
[— — — τοῖς εὐ]φρονοῦσιν πᾶς καιρὸς εὐ[— — — — — — — — —]
[— — — — — —]ν οὕτοις ἁρμονίαν τε καὶ συ[μφωνίαν — — — —]
[— — — — — — —]ων οὐδ’ ἂν Ἄτταλός μοι δ[οκεῖ? — — — — —]
50 [— — — — —]αι τῶν δικαίων ἀκριβεῖς π[— — — — — — — — — —]
[— — — — — —]ον ἐξενηνόχατε Μουσῶ[ν — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — —] πατρίδι πάντα μὲν μέλη λ̣[— — — — — — — —]
[— — — — — πολ]λῶν μὲν δειθυράμβ̣[ων — — — — — — — — — —]
[— — — — — —]ο̣ς ἄξιον νομίσαντες [— — — — — — — — — — —]
55 [— — — — — — —]ων καὶ πονηρῶν κ[— — — — — — — — — — — —]
[— — — — — —]αι πανταχοῦ ταὐτὸ [— — — — — — — — — — — —]
[— — — — εὐερ]γέτην θεὸν Ἁδρια[νὸν — — — — — — — — — —]
[— — — μουσικ]οῖς τεχνείταις vv [χαίρειν — — — — — — — —]
[— — — — — τ]ὴν τοῦ ἱερέως ηπ[— — — — — —]Ι̣Ο̣[— — — — — —]
60 [— — — — Ἄτ]ταλον δὲ ἐπαινεῖ μ[— — — — — — — — — — — —]
[— — — — —]αμεν καὶ παραχρῆ[μα — — — — — —]ε̣ω̣ο̣[— — — — —]
[— — — — —] τὸν νοῦν πρόθυ[μον — — — — — — — — — — —] κ̣α̣ι̣
[— — — — — —]α̣του καὶ κορ̣υ̣φ[— — — — — — — — — — — — — —]ς
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —] vacat to bottom
frg. f.65 [— — — — — — — — — — — — — —]ομ̣[— — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — —]Ι̣ δίκης ἄ̣[ξι]ον ἀλλὰ σ[— — — — — — — — —]
[— — — — — —]νοι π[ά]ντας δὲ ῥυθμοὺ[ς — — — — — — — — —]
[— — — — — — —]ατων τὸ τὴν γνώμην [— — — — — — — — — — —]
[— — — — — ?στή]λ̣ην παρ’ ἑνὸς ὑμῶν τόσα[— — — — — — — —]
70 [— — — — — — — —] καὶ ἀποπομπὴν ἐκ τῆ[ς — — — — — — — —]
[— — — — — — — —]υ νῦν̣ π̣ρῶτον ὤφθ̣η vac.[— — — — — — — —]
[— — — — — —] Τίτον Αἴλιον [Ἁ]δριανὸν Ἀ[ντωνῖνον Σεβαστὸν Εὐσεβῆ]
[— — — — — — — —]ν̣τες φαίνεσθε̣ οἷς Κλα[ύδιος Ἄτταλος — — — — — —]
[— — — — — — — — —]τ̣ος τὸν ὀρθότ[— — — — — — — — — — — —]
75 [— — — — — — — — — το]ὺ̣ς̣ με̣.το[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]ε̣ν ὑμ[ῖν — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]σ[— — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us