[ ] Att. — Athens — 128/9-138 AD — IG II² 3966a+IG III.3841+ — Pr. 8th Cong. II (1987) 303-311
1 [Αὐ]τοκράτο[ρα Καίσαρα Τραϊανὸν]
[Ἁδρ]ιανὸν Σ[εβαστὸν Ὀλύμπιον]
[ἡ Φλ]αουιέων Φ̣[ιλαδελφέων πόλις —c.6—]
[․]η̣[․․]ια διὰ τῆς ἱ[ερωτάτης — — —c.15— — — βου]-
5 λῆς καὶ τοῦ εὐσε[βεστάτου δήμου — — —c.13— — —]
θεὸν Νέον Διόνυ[σον — — —c.23— — —]
καὶ τὴν πρὸς Ἀθη[ναίους ἐκ προγόνων φιλίαν καὶ συν]-
γέ[ν]ειαν. πρεσ[βευταὶ — — —c.20 {²name}²— — —]
πατὴρ παίδων Ὀ[λυμπιονικῶν — — —c.14— — — ἐν]
10 Ὀλυμπιάδι πρώτῃ [— — —c.13— — — καὶ {²praenomen}² Ἀν]-
τώνιος Κορνηλια[νὸς — — —c.24— — — —]
Ἐπιμεληθέντων [— — —c.27— — —]
Μαρκέλλου βου[λ]οφύλ[ακος(?) — — —c.18— — —]
Τρύφωνος καὶ Εἰσιδώρου τῶν [— — —c.18— — —]
15 ἱεροφαντῶν καὶ συνθυτῶν τῆς ἰδί[ας — — —c.10— — — διὰ]
βίου τετιμημένων ἡμῶν πολιτε[ίας — —c.13— — —]
Search Help