[ ] Att. — ca. 230 AD — IG II² 1064+
IG II(2) 1064+ [SEG 30.82], frgs. b+c.8-9 (Oliver [1983]):
frg. bc.8 [εἰς τὴν προεδρίαν τ]ὴν δεδομένην αὐτῷ καὶ τοῖς παισὶν αὐτοῦ, τεθῆναι καὶ ἐπιγραφῆναι ἐκ τοῦ ὀνόματος αὐτο̣[ῦ ἐν ․․]
[Οἰνηΐδι βαθμῷ τ<ῷ κ>]ρίτῳ ὑπὸ ἐξηγητῶν καὶ μάντεων, ᾧ θρόνῳ, ἑπομένην εἰληφέναι καὶ τὴν ἐν ταῖς οὐσίαις στ̣ά̣[σιν v]
IG II(2) 1064+ [SEG 30.82], frgs. b+c.11 (Oliver [1983]):
11 [ἀπολύεσθαι ἐν ἁ]π̣άσῃ τῇ Ἀττικῇ καὶ ταῖς ὑπηκόοις νήσοις· μετέχειν δὲ καὶ εἰσκλήσεως εἰς τοὺς Διονυσακοὺς ἀγῶ[νας]
IG II(2) 1064+ [SEG 30.82], frgs. a+d.42 (Oliver [1983]):
frg. ad.42 [ἐν βαθμῷ τ<ῷ κ>ρίτῳ ὑπὸ ἐξηγητῶν κα]ὶ μάντε[ων καὶ ἐπιγραφῆναι γνώμῃ(?) ἐξηγητῶν κ]αὶ μάντεων, ᾧ [θρ]όνῳ, ἑ̣π̣[ομέν]ην
Search Help
Contact Us