[ ] Att. — ca. 230 AD — IG II² 1064+
frg. bc IG II(2) 1064+ [SEG 21.506], copy A (Oliver):
1 [ὧν ἔδωκε πέντε καὶ εἴ]κοσι μυριάδας, ἐ[ν] δ̣ε̣ [— — — — — — — — —]
[— — — καὶ τὴν Παναθην]αίων ἀγωνοθεσίαν αὐτεπάγγελτον ὑποστάντα μεγ̣α[λομερῶς — — — — — — — —]
[— — — — — — κα]θάπαξ ἀνυπέρβλητον τὴν περὶ τὴν πόλιν εὔνοιαν ἐπιδεικνύμενον ἣν ἐξ̣εδέξ̣ατ̣ο̣ π̣α̣[ρὰ τῶν προγόνων]
[καὶ ἀνδριάντα αὐτ]ῶν χαλκοῦν προῖκα στῆναι ἐν τῷ συνεδρίῳ τῆς ἱερᾶς γερουσίας καὶ τῷ πρυτανείῳ· παρεστάναι δὲ [στήλα λι]-
5 [θίνα δύο ἀναγεγραμμ]ένα αἳ κὲ τοῖς ἐπιγιγνομένοις αὐτὰ τῇ ἐσαεὶ μνήμῃ παραδώσουσιν· ὑπάρχειν δὲ αὐτῷ τε κ[αὶ τοῖς]
[παισὶν αὐτοῦ τοῖς κρ] Οὐλ Τεισαμενῷ καὶ Πουπηνίῳ Μαξίμῳ καὶ σείτησιν τὴν ἐν τῇ θόλῳ <κ>αὶ πρυτανείῳ ἐπὶ διμοιρίᾳ [καὶ στέ]-
[φανον ἐν τοῖς ἀγῶσι κα]ὶ πανηγύρεσιν· ἀπονενεμῆσθαί τε αὐτῷ προεδρίαν ἐν τοῖς αὐτοῖς ἀγῶσιν· θρόνον τε ἐν τῷ θ̣[εάτρῳ]
[εἰς τὴν προεδρίαν τ]ὴν δεδομένην αὐτῷ καὶ τοῖς παισὶν αὐτοῦ τεθῆναι καὶ ἐπιγραφῆναι ἐκ τοῦ ὀνόματος αὐτο̣[ῦ ἐν τῷ]
[Οἰνηίδι βαθμῷ προκ]ρίτῳ ὑπὸ ἐξηγητῶν καὶ μάντεων, ᾧ θρόνῳ ἑπομένην εἰληφέναι καὶ τὴν ἐν ταῖς οὐσίαις στ̣[άσιν v]
10 [ἀνεισφορίας αὐτό]ν τε καὶ τοὺς κρ παῖδας αὐτοῦ Οὔλ Τεισαμενὸν καὶ Πουπήνιον Μάξιμον, καὶ τὰ χρήματα αὐτῶν τελ̣ῶ̣[ν ἀπο]-
[λύεσθαι ἐν τῇ πόλει] <καὶ ἐν> π̣άσῃ τῇ Ἀττικῇ καὶ ταῖς ὑπηκόοις νήσοις· μετέχειν δὲ καὶ εἰσκλήσεως εἰς τοὺς Διονυσιακοὺς ἀγῶ[νας]
[αὐτόν τε καὶ τοὺς παῖ]δας αὐτοῦ τοὺς κρ Τεισαμενὸν καὶ Μάξιμον ἃ ἧν μὲν καὶ ἐπὶ τῶν προγόνων ἡμῶν καὶ ἐδόκε[ι εὐεργε]-
[σιῶν ἕνεκα εἶναι πρὸ]ς λόγον, ὑπῆρξεν δὲ τοῖς εὔνως μὲν οὐχ ἵσα δὲ ταῖς παρὰ τούτου πρὸς τὴν πόλιν εὐεργεσίαις [ἰ]δίᾳ̣ π̣[αρεχο]-
[μένοις· εἰσκαλεῖσ]θαι δὲ αὐτὸν καὶ εἰς τὸ θέατρον διὰ τῶν πρυτάνεων ἀεὶ ἐπὶ προεδρίᾳ καὶ κοινωνίᾳ θυσιῶν καὶ [σπον]-
15 [δῶν τῶν ἔν τε πομ]παῖς πάσαις καὶ ἐκκλησίαις γεινομένων αὐτόν τε καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς κρ Οὔλ Τεισαμε[νὸν v]
[καὶ Πουπήνιον Μά]ξιμον· μετεῖναί τε αὐτῷ τε καὶ τοῖς παισὶν αὐτοῦ τῶν ἀισειτιῶν̣ ἐ̣π̣ὶ̣ ο̣ἷ̣ς̣ Τ̣ΑΞ̣ΟΝ ἱερ̣ο[φά]ν̣τ̣ῃ̣ [․․․․9․․․․]
[․․․․c.13․․․․․]ων γεινομένων ἔκ τε τῆς πόλεως καὶ τῶν ὑπὸ φιλοτειμ[ίας — — — — — — — — — — —]
[․․5․․ καθημερι]νὰς ὅτε βούλοιτο, καὶ εἰ βούλοιτο, ἑαυτὸν καθι<έ>ντος προ̣[— — — — — — — — — — — — —]
[․․․․c.12․․․․ λα]μπρότητα v καὶ τὴν διὰ τὰς Ἀθήνησιν πολειτίας ἀμοιβὴ[ν — — — — — — — — — — — —]
20 [․․ φυλάττειν τὸ δ]όγμα εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον καὶ τὰς εἰς τὸν λαμπρότα[τον ὑπατικὸν τειμὰς — — —]
[— — — — — ἐξηγ]ηταῖς καὶ μάντεσι καὶ τοῖς ἐφ’ ἱερᾶς διατάξεως ΩΣ[— — — — — vacat ὁ πρόεδρος v ὅτῳ δοκεῖ κύ]-
[ρια εἶναι τὰ ἀνεγνω]σμένα v ἀράτω τὴν χεῖρα v πάντες ἐπῆραν vacat καὶ ὅτῳ μ̣ή̣ [v ἀράτω τὴν χεῖρα v οὐδεὶς ἐπῆρεν v ἔδοξεν]
[τῷ δήμῳ vacat] καὶ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς v ει v γνώμην ἀγορεύσαντος Αὐρ [Ἑρμώνακ]τ̣ο̣ς [κήρυκος τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῆς]
[ἐν τῷ συνεδρίῳ τῆ]ς βουλῆς vacat ἐπηρώτησεν v ὁ πρόεδρος vacat [ἔδοξεν τῇ ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῇ vacat ἐπαι]-
25 [νέσαι τὸν λαμπρό]τατον ὑπατικὸν τὸν ἐπώνυμον ἄρχοντα Μρ> Οὔλ> Εὐβ̣ί̣ο̣[τον Λεῦρον Γαργήττιον εὐεργετήσαντα τοὺς]
[πολείτας ἰδίᾳ καὶ] κοινῇ τὴν πόλιν καὶ διασωσάμενον αὐτὸν ἐν σ̣πάνε[ι μεγάλῃ χρήμασι σειτωνικοῖς οἷς ἁθρόως ἔδωκε]
πέ[ντε καὶ εἴκοσι μυ]ριάδας ἐκτὸς τῆς τῶν πυρῶν ἀφθονίας ὧν ἐν τῇ σει̣τ̣[ενδείᾳ ἐπέδωκεν οὔτε παρασχὼν ἀντὶ σειτωνι]-
κῶν [χρημάτων οὔτε τ]ειμησάμενος χρήματα, καὶ ἀγωνοθετεῖν Πα̣ν̣α̣[θηναίων τῶν μεγάλων αὐτεπάγγελτον ὑφιστάμε]-
νον κα[ὶ οὐδεμίαν ὑπ]ερβολὴν εὐνοίας τῆς περὶ τὴν πατρίδα οὐδενὶ καταλε[ίποντα· στῆναι δὲ ἀνδριάντας ἐν τῷ συνεδρίῳ καὶ]
30 τῷ πρυτ[ανείῳ καὶ σ]τήλας ἱδρῦσθαι καὶ παρεστάναι τοῖς ἀνδριάσιν αὐτοῦ τ̣ο̣[ῖς ἐν τῷ συνεδρίῳ καὶ πρυτανείῳ καθάπερ ἡ βου]-
λὴ περὶ το[ύτων προ]εβουλεύσατο· τετειμῆσθαι <δ>ὲ αὐτόν τε καὶ τοὺς κρ παῖδα[ς αὐτοῦ Μρ > Ολ > Φλ > Τεισαμενὸν καὶ Πουπήνι]-
ον Μάξιμο[ν σειτήσε]ι τῇ τε ἐν θόλῳ καὶ τῇ ἐν τῷ πρυτανείῳ ἐπὶ διμοιρίᾳ, καὶ ἐν ἀ[γῶσι καὶ πανηγύρεσι στεφάνῳ, προεδρεύ]-
ειν τε αὐτὸν [ἐν τοῖς α]ὐτοῖς ἀγῶσιν καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς κρ· καὶ ἐν θεάτρῳ Διον̣[ύσου — — —]
               lacuna: one to three lines
frg. a+d.35                     [ὑπάρχειν δὲ α]ὐτῷ τε κα[ὶ] τ̣ο[ῖς κ]ρ̣ π[α]ισ̣[ὶ]ν καὶ
[εἰσκαλεῖσθαι εἰς τὸ θέατρον Διονύσου ἀεὶ ἐπὶ προεδρίᾳ καὶ κοινωνίᾳ διανομ]ῶν τῶν ἔν τε πομπαῖς [ἁπά]σ[αις καὶ]
[ἐκκλησίαις γεινομένων σπ]ονδῶ[ν καὶ θυσιῶν, καὶ μετέχειν τῶν ἀισειτιῶν τοι]ά̣δ̣ε̣ καὶ τηλικαῦτα τ̣ῷ̣ ἱ̣[εροφάντῃ]
[καὶ τῷ δᾳδούχῳ· ἀπονενεμῆσθα]ι δὲ αὐ[τῷ τε καὶ τοῖς κρ παισὶν ἀγώνων πρότερον] μὲν τῶν γεινομένω[ν ἐκ] τῆς πό-
[λεως καὶ τῶν ὑπὸ τῆς τῶν ἰδιωτῶν] φιλοτε[ιμίας ἀεὶ διὰ τῶν πρυτάνεων εἰσκαλεῖσθαι] καὶ εἰ βούλοιτο, ἑαυτὸν [κ]α̣θιέν̣[τος]
40 [— — — — — — — — — — —] προγραφῳ[— — — — — — — — — — — — — — — —] τὴν διὰ τὰς Ἀθήνησιν [πο]λ̣ι̣τ̣ε̣[ίας]
[ἀμοιβὴν — — — — — — —]Ι μετὰ τ[— — — — — — — — θρόνον αὐτῷ τε καὶ τοῖ]ς παισὶν αὐτοῦ τοῖς κρ τ[εθῆναι]
[ἐν βαθμῷ προκρίτῳ ὑπὸ ἐξηγητῶν κα]ὶ μάντε[ων καὶ ἐπιγραφῆναι γνώμῃ(?) ἐξηγητῶν κ]αὶ μάντεων, ᾧ [θρ]όνῳ ἑ̣π̣[ομέν]ην
[ἀνεισφορίαν ἑλέσθαι αὐτοὺς κατὰ το]ῦτον τ[ὸν νόμον
— — — — — — τῶ]ν̣ Φ χ̣ά̣ρ̣ι̣ν τ̣[ὰς εἰς τ]ὸν λαμπ̣ρότα̣τ̣ο̣ν̣
45 [ὑπατικὸν τειμὰς τὰς ὑπὸ τοῦ σ]υνεδρί[ου καὶ τῆς πόλεως ἁπάσης δεδομένας ἀναγε]γράφθαι Ι[․․6․․․] πρώτῃ Μ[— — —]
[— — — — — — — — —]εν τη[— — — — — — — — τ]οὺς ἐφ’ ἱ[ερᾶς] δ̣ιατάξ̣εως τοὺς̣ ν[ῦν]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἑλέ]σθαι ἕξ, ὑπομ̣ν̣ηματίσαι̣ [δὲ — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἱερέα πυρφόρον ἐ]ξ Ἀκροπόλ[ε]ως Τ̣ί̣τ̣ Φλ̣[— — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]οῦ Ἀπόλλωνος ΤΟ[— — — — — — — — —]
50 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὸ]ν ἱερέ[α π]υρφ̣[όρον — — —]
Search Help
Contact Us