[ ] Att. — 229/30 or 230/1 AD — IG II² 1064+
IG II(2) 1064+, Oliver, Hesp. Suppl. VI (1941) 125, no. 31,
frgs. b-e, with Meritt, Hesp. 32 (1963) 28-30, Oliver,
Athenian Expounders (1950) 160, and Hesp. 20 (1951) 350-354:
frg. a.1 [— — — — — — — — — — — —] ον δω[— — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]ι δὲ αὐ[τ — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —]  φιλοτει̣[— — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —] προγραφ[— — — — — — — — — — — —]
5 [— — — — — — — — — — —]ι μετὰ τ[— — — — — — — — — — — —]
[— — — — ἐξηγητ — — κα]ὶ μάντε[— — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]υτον το[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —  σ]υνεδρι[— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —]εν τη[— — — — — — — — — — — — — — —]
10                                  lacuna
frg. b.10 [ὧν ἔδωκεν πέντε καὶ εἴ]κοσι μυριάδας, ἐ[ν] δ̣ὲ̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — καὶ τὴν Παναθην]αίων ἀγωνοθεσίαν αὐτεπάγγελτον ὑποστάντα μεγ̣α[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — κα]θάπαξ ἀνυπέρβλητον τὴν περὶ τὴν πόλιν
εὔνοιαν ἐπιδεικνύμενον ἣν ἐξ̣εδέξ̣ατ̣ο̣ π̣α̣[ρὰ τῶν προγόνων]·
[καὶ ἀνδριάντα αὐτ]ῶν χαλκοῦν προῖκα στῆναι ἐν τῷ συνεδρίῳ τῆς ἱερᾶς γερουσίας καὶ τῷ πρυτανείῳ· παρεστάναι δὲ [στήλα λι]-
15 [θίνα δύο ἀναγεγραμμ]ένα αἳ κὲ τοῖς ἐπιγιγνομένοις αὐτὰ τῇ ἐσαεὶ μνήμῃ παραδώσουσιν· ὑπάρχειν δὲ καὶ αὐτῷ τε κ[αὶ τοῖς]
[παισὶν αὐτοῦ τοῖς κρ(ατίστῳ)] Οὐλ(πίῳ) > Τεισαμενῷ καὶ Πουπηνίῳ Μαξίμῳ καὶ σείτησιν τὴν ἐν τῇ θόλῳ καὶ πρυτανείῳ ἐπὶ διμοιρίᾳ [καὶ στέ]-
[φανον ἐν τοῖς ἀγῶσι κα]ὶ πανηγύρεσιν· ἀπονενεμῆσθαί τε αὐτῷ προεδρίαν ἐν τοῖς αὐτοῖς ἀγῶσιν· θρόνον τε ἐν τῷ θ̣[εάτρῳ],
[εἰς τὴν προεδρίαν τ]ὴν δεδομένην αὐτῷ καὶ τοῖς παισὶν αὐτοῦ, τεθῆναι καὶ ἐπιγραφῆναι ἐκ τοῦ ὀνόματος αὐτο[ῦ ἐν]
[τῇ Οἰνηΐδι βαθμῷ τ]ρίτῳ ὑπὸ ἐξηγητῶν καὶ μάντεων, ᾧ θρόνῳ, ἑπομένην εἰληφέναι καὶ τὴν ἐν ταῖς οὐσίαις στ̣ά̣[σιν]
20 [ἀνεισφορίας αὐτό]ν τε καὶ τοὺς κρ(ατίστους) παῖδας αὐτοῦ Οὔλ(πιον) Τεισαμενὸν καὶ Πουπήνιον Μάξιμον, καὶ τὰ χρήματα αὐτῶν τελ̣ῶ̣[ν]
[ἀπολύεσθαι ἔν τε ἁ]π̣άσῃ τῇ Ἀττικῇ καὶ ταῖς ὑπηκόοις νήσοις· μετέχειν δὲ καὶ εἰσκλήσεως εἰς τοὺς Διονυσακοὺς ἀγῶ[νας]
[αὐτόν τε καὶ τοὺς παῖ]δας αὐτοῦ τοὺς κρ(ατίστους) Τεισαμενὸν καὶ Μάξιμον, ἃ ἦν μὲν καὶ ἐπὶ τῶν προγόνων ἡμῶν καὶ ἐδόκε[ι εὐεργε]-
[σιῶν ἕνεκα εἶναι εἰ]ς λόγον, ὑπῆρξεν δὲ τοῖς εὔνως μὲν οὐχ ἴσα δὲ ταῖς παρὰ τούτου πρὸς τὴν πόλιν εὐεργεσίαις διδ[οῦσιν ἐκ]
[τῶν ἰδίων· εἰσκαλεῖσ]θαι δὲ αὐτὸν καὶ εἰς τὸ θέατρον διὰ τῶν πρυτάνεων ἀεὶ ἐπὶ προεδριᾷ καὶ κοινωνίᾳ θυσιῶν καὶ [σπον]-
25 [δῶν τῶν ἔν τε πομ]παῖς πάσαις καὶ ἐκκλησίαις γεινομένων αὐτόν τε καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς κρ(ατίστους) Οὔλ(πιον) Τεισαμε[νὸν]
[καὶ Πουπήνιον Μά]ξιμον· μετεῖναί τε αὐτῷ τε καὶ τοῖς παισὶν αὐτοῦ τῶν ἀισ̣ε̣ι̣τ̣ι̣ῶ̣[ν καθάπερ τῷ] ἱεροφάντ̣ῃ κ[αὶ — — — — —]
[— — — — ον μὲν τ]ῶν γεινομένων ἔκ τε τῆς πόλεως καὶ τῶν ὑπὸ φιλοτειμ̣[ίας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — καθημερι]νὰς ὅτε βούλοιτο, καὶ εἰ βούλοιτο, ἑαυτὸν καθι<έ>ντος προ̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — ος λ]αμπρότητα v καὶ τὴν διὰ τὰς Ἀθήνησιν πολειτίας ἀμοιβὴ[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
30 [— — — φυλάττειν τὸ] δόγμα εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον καὶ τὰς εἰς τὸν λαμπρότα[τον ὑπατικὸν Μρ(κον) Οὔλ(πιον) Εὐβίοτον Λεῦρον Γαργήττιον δεδομένας τειμὰς]
[ἐάν τις τοῖς ἐξηγ]ηταῖς καὶ μάντεσι καὶ τοῖς ἐφ’ ἱερᾶς διατάξεως ωσ[— — — — — — — — — — — — — —· ὁ πρόεδρος· "ὅτῳ δοκεῖ κύ]-
[ρια εἶναι τὰ ἀνεγνω]σμένα v ἀράτω τὴν χεῖρα· v πάντες ἐπῆραν· v "καὶ ὅτῳ [μὴ δοκεῖ v ἀράτω τὴν χεῖρα· v οὐδεὶς ἐπῆρεν].
[ἐπὶ τῆς Οἰνηΐδος] καὶ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς v ει v, γνώμην ἀγορεύσαντος Αὐρ(ηλίου) [— — — — — — — — — — — — — — — ἐν τῷ σεμ]-
[νοτάτω συνεδρίῳ τ]ῆς βουλῆς vacat ἐπηρώτησεν v ὁ πρόεδρος· vacat [ἔδοξεν τῇ ἐξ Ἀρείου Πάγου βουλῇ· ἐπαινέ]-
35 [σαι μὲν τὸν λαμπρό]τατον ὑπατικὸν τὸν ἐπώνυμον ἄρχοντα Μρ(κον) > Ολ(πιον) > Εὐβ̣ί̣ο̣[τον Λεῦρον Γαργήττιον εὐεργετήσαντα ἰδίᾳ τε]
πέ[ντε καὶ εἴκοσι μυ]ριάδας ἐκτὸς τῆς τῶν πυρῶν ἀφθονίας ὧν ἐν τῇ σει̣τ̣[ενδείᾳ ἐπέδωκεν οὔτε παρασχὼν ἀντὶ σειτωνι]-
κῶν [χρημάτων οὔτε τ]ειμησάμενος χρήματα, καὶ ἀγωνοθετεῖν τῶν Πα̣ν̣α̣[θηναίων τῶν μεγάλων αὐτεπάγγελτον ὑφιστάμε]-
νον κα̣[ὶ οὐδεμίαν ὑπ]ερβολὴν εὐνοίας τῆς περὶ τὴν πατρίδα οὐδενὶ καταλ̣ε̣[ίποντα· στῆναι δὲ ἀνδριάντας ἐν τῷ συνεδρίῳ καὶ
τῷ πρυ[τανείῳ, καὶ σ]τήλας ἱδρῦσθαι καὶ παρεστάναι τοῖς ἀνδριάσιν τ̣ο̣[ῖς ἐν τῷ συνεδρίῳ καὶ πρυτανείῳ καθάπερ ἡ τῶν φ βου]-
40 λὴ περὶ το[ύτων ․․․] ἐβουλεύσατο· τετιμᾶσθαι <δ>ὲ αὐτόν τε καὶ τοὺς κρ(ατίστους) παῖδα[ς αὐτοῦ Μρ > Φλ > Τεισαμενὸν καὶ Πουπήνι]-
ον Μάξιμο[ν σειτήσε]ι τῇ τε ἐν θόλῳ καὶ τῇ ἐν τῷ πρυτανείῳ ἐπὶ διμοιρίᾳ, καὶ ἐν ἀ[γῶσι καὶ πανηγύρεσι στεφάνῳ, προεδρεύ]-
ειν τε αὐτὸν [ἐν τοῖς α]ὐτοῖς ἀγῶσιν καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς κρ(ατίστους)· καὶ ἐν θεάτρῳ Διον̣[ύσου — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐξηγ]ητα̣[ῖς καὶ μάντεσι(?) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
                                         lacuna
frg. d.44 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]πα[— — —]
45 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — α]ὐτῷ τε κα[ὶ] τ̣ο[ῖς κ]ρ̣(ατίστοις) π[α]ισ̣[ὶ]ν καὶ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κοινωνίᾳ θυσιῶν καὶ σπονδ]ῶν τῶν τε ἔν τε πομπαῖς [πά]σ[αις καὶ]
[ἐκκλησίαις γεινομένων· μετεῖναι δὲ αὐτῷ τε καὶ τοῖς παισὶν αὐτοῦ τῶν ἀισιτιῶν τοι]άδε καὶ τηλικαῦτα [τ]οι[αῦτα — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]μεντων γεινομένω[ν ἐκ] τῆς πό-
[λεως καὶ τῶν ὑπὸ φιλοτειμίας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] καὶ εἰ βούλοιτο ἑαυτὸν [κ]α̣θ̣ιέν̣[τος]
50 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] τὴν διὰ τὰς Ἀθήνησιν [πο]λ̣ι̣τ̣ε̣[ίας]
[ἀμοιβὴν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — αὐτῷ τε καὶ τοῖ]ς παισὶν αὐτοῦ τοῖς κρ(ατίστοις) Τ[εισαμενῷ]
[καὶ Μαξίμῳ θρόνον τεθῆναι καὶ ἐπιγραφῆναι ἐν ἐπιτηδείῳ τόπῳ προκρίτῳ ὑπὸ ἐξηγητῶν κ]αὶ μάντεων, ᾧ [θρ]όνῳ ἑ̣π̣[ομέν]ην
[εἰληφέναι καὶ τὴν ἐν ταῖς οὐσίαις στάσιν ἀνεισφορίας — — — — — — — — — — — — — — — — —]#⁷ φυλὴν τ[ὰς εἰς τ]ὸν λαμπρότ̣α̣τ̣ο̣ν̣
[ὑπατικὸν τειμὰς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — γε]γράφθαι #⁷[․․․․] πρώτη μ[․․․․] το[—]
55 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]οὺς ἐφ’ ἱε[ρᾶς δ]ιατάξεως τοὺς̣ ν̣[—]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἑλέ]σθαι ἕξ. ὑπο̣μ̣ν̣ηματίσαι̣ [δὲ — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὸν ἱερέα πυρφόρον ἐ]ξ Ἀκροπόλ[ε]ω̣ς Π̣[ό](πλιος) Φά[βιο]ν Α[— — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]οῦ Ἀπόλλωνος τὸ ἀ̣ξι[․․․]μιτ[— —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]ὸν ἱερέ[α π]υρ̣[φόρον ἐξ Ἀκρο]-
60 [πόλεως — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
                              lacuna
frg. e.61 μ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
τει̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
η̣λ̣#⁷[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us