[ ] Att. — stoich. 31 — ante med. s. III a. — IG II² 703 Add. (pt. 1.2 p. 665)
1           [Μυρλε]ανῶ[ν].
1a                vacat 0.075
2 [ἐπὶ ․․․7․․․ ἄ]ρχοντος ἐπὶ τ[ῆς Δ]η[μητ]-
[ριάδος ἐνάτης(?) πρ]υτανείας, ἧι Λ[ύκω]ν? {²⁷Λ[ύσω]ν? Λ[όβω]ν?}²⁷ [Μιλτι]-
[άδου Ἀλωπεκῆ]θεν ἐγ[ραμμ]άτ[ευε]ν· Ἐ[λαφη]-
5 [βολιῶνος δε]υτέρα[ι με]τ’ εἰκ[άδ]ας, τρ[ιακ]-
[οστῆι τῆς πρ]υτανε[ίας]· ἐκκλη[σ]ία· τ[ῶν πρ]-
[οέδρων ἐπεψή]φ̣ι̣[ζεν Θε]οτέλη[ς] Σ[․]κ․․․․
[․․․8․․․․ καὶ] συμ[πρόε]δροι· ἔ[δ]οξεν [τῶι]
[δήμωι· ․․6․․․]λη[ς ․․․․]αρχίδου Κη[φισι]-
10 [εὺς εἶπεν· ἐπε]ιδ[ὴ ὁ] δῆμος ὁ Μυρλεα[νῶν ἄ]-
[ποικος ὢν τοῦ] δή[μ]ου τοῦ Ἀθηναίων ἀ[ναν]-
[ενέωται τὴν οἰ]κε[ι]ότ[η]τ[α ․․․․11․․․․․]
․․․․․12․․․․․υπ̣α̣ντ․․․․․․14․․․․․․
․․․․․․15․․․․․․․ωνκ․․․․․13․․․․․․
Search Help
Contact Us