[ ] Att. — non-stoich. — ante med. s. III a. — IG II² 702 Add. (pt. 1.2 p. 665)
1 [θ]εο[ί].
[ἐπὶ ․․c.7․․ ἄ]ρχοντος ἐπὶ τῆς Πανδιονίδος ἕκτης πρυτα-
[νείας, ἧι ․․․]ω̣ν Μιλτιάδου Ἀλωπεκῆθεν ἐγραμμάτευεν· vv
[Μαιμακτηρι]ῶνος δεκάτει ὑστέραι, ἑνδεκάτει τῆς πρυτ[α]-
5 [νείας· ἐκκλη]σία κυρία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προέδρων ἐπε-
[ψήφιζεν Δημ]ήτριος Δημητρίου Φαληρεὺς καὶ συμπρό%⁸⁰%⁸⁰-
[εδροι]· vac. ἔδοξεν τῶι δήμωι· vacat
[․․․․․c.14․․․․․ Λ]ακιάδης εἶπεν· ὑπὲρ ὧ[ν] ἀπ[αγγέλλουσιν οἱ] π̣ρ[υτά]-
[νεις τῆς — — — ος] ὑπὲρ τῶν θυσιῶν ὧν ἔ[θυον τὰ πρὸ τῶν ἐκκλησι]-
10 [ῶν τῶι τε Ἀπόλλωνι] τῶι Προστατηρίω[ι καὶ τῆι Ἀρτέμιδι τῆι Βου]-
[λαίαι καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖ]ς οἷς πάτρ[ιον ἦν — — — — — —]
Search Help
Contact Us