[ ] Aiol.Mys.: Adramyttenos Kolpos — Nasos/Poroselene? (Alibey Ad.): Nasos (Dulapi) — 319-317 v.Chr. — IG XII 2, 645; OGIS 4
A.1 [․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ κα]ὶ Ἀλέξανδρο[ς]
[․․․․․․․17․․․․․․․․ χ]ώρας τᾶι πόλι καὶ̣
[․․․․․12․․․․․ ὄτα δὲ] Ἀλέξανδρος διάλ[λα]-
[ξεν τὸμ παρ’ ἀνθρώ]πω〚ν β〛ίον, Φίλιππος δὲ [ὀ]
5 [Φιλίππω καὶ] Ἀλέξανδρος ὀ Ἀλεξάνδρω τ[ὰ]-
[μ βασιλεί]αν παρέλαβον, Θέρσιππος ἔων
[τοῖς βασι]λήεσσι φίλος καὶ τοῖς στροτ[ά]-
[γοισι] καὶ τοῖς ἄλλοισι Μακεδόννεσι μ[ε]-
[γάλων ἀγά]θων αἴτιος γέγονε τᾶι πόλι· Ἀ[ν]-
10 [τιπάτρω] γὰρ ἐπιτάξαντος χρήματα εἰς
[τὸμ πόλε]μον εἰσφέρην πάντων τῶν ἄλλων
[εἰσφερ]όντων Θέρσιππος παργενόμενος
[πρὸς το]ὶς βασίληας καὶ Ἀντίπατρον ἐκο[ύ]-
[φισσε τ]ὰμ πόλιν, ἔπραξε δὲ καὶ πρὸς Κλε[ῖ]-
15 [τον περ]ὶ τᾶς εἰς Κύπρον στρατείας καὶ ἐ-
[κ μεγάλ]ας δαπάνας εἰς μίκρον συνάγαγε·
[ἐγένετ]ο δὲ καὶ περὶ τὰν σιτοδείαν ἄνη[ρ]
[ἄγαθος] καὶ πὰρ τῶν σαδράπαν εἰσαγώγα[ν]
[σίτω κα]τεσκεύασσε, ἔδωκε δὲ καὶ τᾶι πόλι
20 [χρήματ]α εἰς σωτηρίαν καὶ τόκοις ἐλάσ[σο]-
[νας αἴτ]ησε τῶγ κατεστακόντων, ἐβαθόη
[δὲ χρη]μάτεσσι καὶ τοῖς πολίταισι εἰς [σι]-
[τωνία]ν̣· καὶ Πολυπέρχοντος εἰς τὰν Ἀσί[αν]
[στάλε]ντος διώικησε φίλον αὖτον τᾶι πο-
25 [λι ὐπά]ρχην, παρεσκεύασσε δὲ καὶ Ἀῤῥάβαι̣-
[ον καὶ] τοὶς ἄλλοις τοὶς ἐπί τινων τετα-
[γμένο]ις ὐπὸ τῶν βασιλήων φίλοις τᾶι πό-
[λι, κα]ὶ τἆλλα πράσσει μετ’ εὐνοίας πρὸς
[τὸν δ]ᾶμον πάντα· δέδοσθαι αὔτω ἀτέλει[αν]
30 [πάντω]ν τὸμ πάντα χρόνον καὶ αὔτω καὶ [ἐκ]-
[γόν]οισι, στᾶσαι δὲ αὔτω καὶ εἴκονα χα̣λ[κί]-
[αν], δέδοσθαι δὲ καὶ σίτησιν ἐμ προτανη[ΐ]-
[ω, κ]αὶ ὄτα κε ἀ πόλις ἰροπόηται μέρις δ[ι]-
[δώ]σθω Θερσίππω καὶ τῶν ἐκγόνων ἄϊ τῶ γ[ε]-
35 [ραι]τάτω, κάλησθαι δὲ καὶ εἰς προεδρίαν̣·
[στε]φανώτω δὲ αὖτον ὀ χοροστάτας ἄϊ ὀ ἐν[έ]-
[ων] ἐ̣ν τῶ ἄγωνι καὶ ὀγκαρυσσέτω ἀνδραγ[α]-
[θί]ας ἔνεκα καὶ εὐνοίας τᾶς πρὸς τὸν δᾶ-
[μον], ἵνα γινώσκωισι πάντες ὄτι ὀ δᾶμος ὀ
40 [Να]σιώταν τοὶς ἀγάθοις ἄνδρας <κ>αὶ εὐε[ρ]-
[γέ]τ̣αις τί[μαι] καὶ σώθεντος αὔτω ἐστεφα̣-
[νο]φόρησεν ἀ̣μέραις τρὶς καὶ εὐαγγελία̣
κ̣αὶ σωτήρια ἔ[θ]υσε καὶ παν[άγυρ]ιν συνά-
γαγε δαμοτέλ̣ην καὶ νῦν τίμ̣α̣ι δικάως· ἀ-
45 νάγραψαι δὲ τοὶς ταμίαις τοὶς μετ’ Ἠρα-
κλείτω τὸ [ψ]άφισμα εἰς στάλλαν λιθίναν̣
τῶ ἐκ Θέρμας λίθω καὶ στᾶσαι ὄππα κε Θε[ρ]-
σίππω συνα[ρ]έσκη μέχρι Πορνοπίας· ἐξέ[σ]-
τω δὲ Θερσί[π]πω καὶ ἄλλα ὄππα κε θέλη τῶ[ν]
50 ἴ̣ρων στᾶσα[ι] τὸ ψάφισμα, καί κέ τι θέλη [πρ]-
οσγράφην ἔμμεναι αὔτω τῶγ κεν εὐεργέ-
τη τὰμ πόλιν.
B.1 [․․․]Π/̣[․․․․․․]
[․․․․․ τ]οὶ[ς ἐ]-
[ξετ]άσταις [ἐπ]-
[ιμέ]λεσθα[ι· πα]-
5 [ρέχ]ην δὲ α[ὔτω]
[τὰ] ἰρήϊα [καὶ ο]-
[ἶν]ον καὶ τ̣[ἆλλ]-
[α] τὰ περὶ τ[ὰν θ]-
[υ]σί[αν], ἴ̣να [․․․]
10  — — — — — — —
 — — — — — — —
[․․․․․․․]Ο̣Ι[․․]
[․․․․․]ΩΕ̣Σ̣Ι {²⁷]ΩΞ̣Σ̣Ι?}²⁷ [․․]
[․․․․]Κ\̣[․․]Γ[․․]
15 [․․ κ]αὶ ἐν τᾶ [βό]-
λλ[α]·   vacat
vacat    π[ερὶ]
[ὦ]ν <Κ>ρέων Π[․․․]
[․․]α̣ρχε̣ιο[ς εἶ]-
20 [πε, δᾶ]μος ἔ[γνω]
[․․]Λ̣Λ̣ατριο[․․]
[ἐ]γ κυ[ρ]ί̣α ἐκ[λ]-
[ησί]α· ταὶς δω̣[ρ]-
[έαι]ς παίσαι[ς]
25 [τα]ὶς δεδομέ[ν]-
[α]ις Θερσίππ[ω]
[ὐ]πὸ τῶ δάμω κα-
[ὶ] ἐκγόνοισι δ-
[ια]μ̣ένην εἰς τ-
30 [ὸν π]ά̣ντα χρόν-
[ον] καθ[ά]περ ὀ δ-
[ᾶμ]ο[ς] ἔδωκε κα-
[ὶ μὴ ἔ]μμεναι [π]-
[ὰρ τ]αῦτα μήτε
35 [ἄ]ρχοντι προθ-
[έ]μ̣εναι μήτε ῥ-
[ή]τ̣ορι εἶπαι μ̣-
[ή]τε ἐπιμηνί[ω]
[ἐ]σένικαι· αἰ δ-
40 [έ] κ̣έ τις ἢ ῥήτω-
[ρ] εἴπη ἢ ἄρχων
[ἐσ]αγάγη 〚ΕΣ․․〛 [ἢ]
[ἐπ]ιμήνιος ἐσ-
[εν]ίκη, ἄκυρά τ-
45 [ε] ἔ̣στω καὶ ὀφε-
[λ]λ̣έτω ἔκαστο-
[ς] σ̣τ̣άτηρας τρ-
[ια]κοσίοις ἴρ-
[οι]ς τῶ Ἀσκλαπ-
50 [ίω] καὶ ἐπάρατ-
[ος] ἔ̣στω καὶ ἄτι-
[μος] καὶ γένος
[ε]ἰς τὸν πάντα̣
[χρ]όνον καὶ ἐν-
55 [․․] ἔστω τῶ νόμ-
[ω π]ερὶ τῶ καλλ-
[ύο]ντος τὸν δᾶ-
[μον]· τὸ δ̣ὲ ψάφι-
[σμ]α τοῦτο ἀνά-
60 [γρ]αψαι τοὶς [ἐ]-
[ξ]ετάσταις εἰ-
[ς] ταὶς στάλλα-
[ις] ταὶς ὐ̣πὲρ τ̣-
[ῶν δ]ωρήταν, κ̣α̣-
65 [ὶ τὸ] ἀνάλωμα [ ]
— — — — — — —
Search Help