[ ] Crete, Ctr. — Gortyna (Hagioi Deka) — shortly after 205 BC — IC IV 174
A.1 [θεὸς ἀγαθ]ός. [τύχαι ἀγαθᾶι καὶ ἐπὶ σωτηρίαι. — — — — — —]
[․]․ΜΜΕΝ․․[․]․Σ․․․[․]ΙΚ[— — — — — — — τῶι — — — — — — — — — — —]
ν̣ύμω,ἐν δ’ Ἱεραπύτναι ἐπ[ὶ τῶν — — — τῶν σὺν — — — τῶι — —]
δ̣ος κορμιόντων, ἐν Πριανσι[οῖ δὲ ἐπὶ τῶν — — — — — — κορμιόντων]
5 [τ]ῶν σὺν Αἰσίμωι τῶι Ἁβρα[— —. τάδε συνέθεντο οἱ Γορτύνιοι κὠι Ἱερα]-
[π]ύτνιοι τοῖς Πριανσιεῦσιν κ[αὶ οἱ Πριανσιέες τοῖς Γορτυνίοις καὶ το]-
[ῖ]ς Ἱεραπυτνίοις· συμμαχη[σῆν τὸνς Πριανσιέας τὸν ἅπαντα χρόνον ἁπ]-
λ̣όως καὶ ἀδόλως καὶ ἑψ[ῆθθαι τοῖς Γορτυνίοις καὶ τοῖς Ἱεραπυτνί]-
[ο]ις καὶ πολέμω καὶ ἱρήνας ὁπ[ῦι κα παρακαλίωντι αὐτοί, πολεμίοντας ἀ]-
10 [πὸ] χ̣ώ̣ρ̣ας ὧι κα καὶ ὁ Γορτύν[ιος κὠ Ἱεραπύτνιος. πορτὶ δὲ τὸνς Γορτυνίο]-
[ν]ς καὶ τὸνς Ἱαραπυτνίονς̣ [μήτε κακοτεχνησῆν αὐτοὺς οὐθὲν(?) μήτε]
[π]οτὲ ἄλ[λοι]ς ἐπιτραψῆν, κ[ατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ οἱ Γορτύνιοι κὠι Ἱεραπύτ]-
[ν]ιοι πορτὶ τὸνς Πριανσιέα[ς μήτε κακοτεχνησῆν αὐτοὺς(?) μήτε ποτὲ ἄλλοις]
ἐπιτραψῆν. αἰ δέ τίς κα ἀ[ποτάμνηται χώρας τᾶς Πριανσιέων, βοα]-
15 θησίοντι οἵ τε Γορτύνιοι κὠι [Ἱεραπύτνιοι τοῖς Πριανσιεῦσιν παντὶ σθένε]-
[ι] ἀπροφασίστως καὶ κατὰ [γᾶν καὶ κατὰ θάλαθθαν. ὧροι τᾶς Πριανσί]-
[α]ς· ἀπὸ θαλάθθας ἐς ΠΟΡΩ[— — — — — — — — — — — —]
[․․]κωνος δηράδα καὶ κατὰ Τ[— — — — — — — — — — — —]
[․]Υ̣ΛΙΕΙΟΝ ἐς τὰν δηράδα κἠς Κ․[— — — — — — — — — — — — τ]-
20 ὸ Ταντάλιον ἇι οἱ ὧροι ἐντι Ε[— — — — — — — — — — — — κα]-
τὰ τὸν ῥόον ἐς τὸν ΜΙΞΑΥ[— — — — — — — — — —]
ἇ̣ι οἱ ὧροι κίαται κα[ὶ] ἐς κεφα[λὰν — — — — — — Ττηνὸ]-
[ς] τῶ Βιδατάω κἐς τὰνς ΑΝΤΡΙ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[ἐς(?)] τὰν βωίαν ΟΠΥΚΟΠΠΑΝ καὶ Κ[— — — — — — — — —]
25 [․․]ΔΑΙΕΑ χἇι ὁ ποταμὸς ὁ ΠΑΝΔ[— — ῥεῖ καὶ κατὰ ποταμὸν τὸν(?) — — — — —]
[․․] καὶ ποταμὸν τὸν Τηλεφίλα[ν — — — — — — — — — — — — καὶ ποτα]-
[μ]ὸ̣ν τὸν Φαρανγίταν κἠς Τ[— — — — — — — — — — — — — —]
[․] ἐς τὸς φοίνικανς τὸν[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․ΧΑ[․]ΜΑΚΡΟΣ ἐς τὰν ὁδὸν τὰ[ν — — — — — — — — — —]
30 [τᾶ]ς περικάτω χώρας, τὰν Ἱαρ[απυτνίων χώραν — — — — — — — ἀπὸ θα]-
[λά]σσας ἄμ ποταμὸν ΑΓΚΑΙΑ[— — — — — — — — — — — —]
[τὰ]ν Βιαννίαν. τὰν δὲ χώραν Τ̣[— — — — — — — — —]
[․․]τῶν Πριανσιέων. ἐξέστω ․[— — — — — — — — — — — —]
[ὥσ]π̣ε̣ρ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣ς̣ τ̣ᾶ̣ν̣ ἰδίαν πόλιν, τέ[λη καταβάλλονσι. ἐξαγωγὰν δ’ ἦμεν τῶι τε Γορτυνί]-
35 [ω]ι καὶ̣ τ̣ῶ̣ι̣ Ἱα[ρ]απυτνίωι καὶ Π[ριανσιεῖ ἐξ ἑκατέρας πόλιος κατὰ γᾶν]
[μὲ]ν̣ ἀτε̣λ̣ε̣ί̣, κ̣α̣τ̣ὰ̣ θ̣ά̣λαθθαν δὲ [καταβάλλονσι τέλη κατὰ τὸς νόμος]
[τὸς ἐκατέρωθι κει]μένος. θύ[εν δὲ — — — — — — — — — — — —]
[․]ΟΙΒ[— —]κ̣α̣ὶ̣ θ̣ί̣ασον συν[— — — — — — — — — — — — — — — ἐς τὰ]
[Π]ύθια̣ σ̣[υν]έ̣ρ̣πεν θίασον[— — — — — — — — — — —]
40 [․]ττέθ̣θω κ̣α̣ὶ̣ κ̣οιν̣ενότω Ν[— — — — — — — — — — — —. ἀναγιγνωσκέτω δὲ τὸν]
[κ]όρμον ἑκατέρ̣ω̣θ̣ι τ̣ὰ̣ ἐ̣ν̣ τᾶι στ[άλαι τᾶιδε γεγραμμένα — — — — — — — — — —]
[τὸ]ς τούτων δρ̣ομ̣[․․․] ὁ ἐν τῶ[ι — — — — — — — — — — — — —]
[․․]Λ̣ΟΣΘ̣ΙΟ[— — — — — — — —]ΑΙ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — αἰ δέ]
[κα] μὴ κατ[— — — — — — — — — — — — — —]
45 [— —]Τ[․․․․]ΕΠΕ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
45a {²Es fehlen ca. 30 Zeilen.}²
46 [— — —]ΤΩ[․․․․] τῶ ἀδικ̣[— — — — — — — — — — — — — — —]
[․․]κλαρώντων [․․․․]ΠΩΝ[— — — — — — — τὰ δὲ κριθέντ(?)]-
[α κ]ύρια ἔστω. τ̣ὸ̣ δὲ συνκυρ̣[— — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․]Ι τὸ ἐπικριτήριον ἐν ἁμέραις̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — ]
50 [ἐ]π̣ικριτήριον ἐν ἁμέραις πέν̣[τε(?) — — — — — — — — — — — — — — — — — αἰ]
[δέ] κα μὴ ἰθθόντι ἢ ἰθθάντες Α[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․] τ̣άδδ’ ἀπογρόφονσι̣ τὰν δίκ̣[αν — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․]εν κατὰ τὸ διάγραμμα τῶν Κ̣[ρηταιέων — — — — — — — — — — — — — — — —]
[δι]αγράμματος ἐξ ἡμίνας. ὁδ[ὲ κόρμος αἴ κα ἕρπηι ἐς τὸ πρυτανεῖ]-
55 [ο]ν ἐχέτω τὸ ἡμάτιον ἀμφανῶ κ̣[ὠ Γορτύνιος κὠ Ἱεραπύτνιος Πριανσοῖ κὠ]
[Π]ριανσιεὺς Γόρτυνι <καὶ Ἱαραπύτναι>. ὅρκος Π[ριανσιέων Γορτυνίοις καὶ Ἱεραπυτνίοις]·
[ὀμ]νύω τὰν Ἱστίαν καὶ Ττῆνα [Βιδάταν καὶ Ττῆνα Ἀγοραῖον καὶ Ττῆνα]
[Σκ]ύλιον καὶ Ττῆνα Ὀράτριον κ̣[αὶ Ἥραν καὶ Ἀθαναίαν Πολιάδα καὶ Ἀθα]-
[ν]αίαν Ὠλερίαν καὶ Ἀπόλλων̣[α Πύθιον καὶ Λατὼ κἄρτεμιν κἄρεα καὶ Ἀ]-
60 [φρο]δίταν καὶ Ἑρμᾶν Δακύτιο̣[ν καὶ Κωρῆτας καὶ Νύμφανς καὶ Ἐλευ]-
[θυί]αν Βινατίαν καὶ θιὸς πάντ̣[ας καὶ πάνσας. ἦ μὰν συμμαχησῆν τοῖς Γορτυνίοις <καί τοῖς Ἱαραπυτνίοις>]
[ἐς τὸν ἅ]π̣α̣ν̣τ̣α̣ χρόνον ἁπλό[ως κἀδόλως καὶ ἑψῆθθαι τοῖς]
b.63 {[ἐς τὸν ἅπαντα χρόνον ἁπλόως] κἀ[δόλ]ως̣ καὶ ἑψῆθθαι τοῖς}
[Γορτυνίοις καὶ τοῖς Ἱαραπυτνίοις καὶ] πολέμω κ̣α̣ὶ̣ ἱρήνας ὁπῦι κα
65 [παρακαλίωντι αὐτοί, πολεμίοντας] ἀπὸ χώρας ὧι κα κὠ Γορτύν[ι]-
[ος καὶ ὁ Ἱαραπύτνιος καὶ πάντα τἄλ]λα καθεξ̣ῆν τὰ ἐν τᾶι σ[υν]-
[θήκαι τᾶιδε γεγραμμένα. ταῦτα δὲ εἰ] μὲν εὐο̣ρ̣κ̣ί̣ο̣ιμεν, ἱλέος̣ ἦμ[εν]
[ἁμῖν τὸς θιὸς πάντας καὶ πάνσας τὸς ὠμό]σαμεν· ε̣ἰ δ’ ἐπιορκίοιμεν, μή[τε]
[ἁμῖν γᾶν μήτε δένδρεα καρπὸς φέρεν μ]ή̣τε γυναῖκας τίκτεν κατὰ φ̣[ύ]-
70 [σιν τῶι τε πολέμωι νικε͂σθαι καὶ κα]κίστωι ὀλέθρωι ἐξόλλυσ[θαι]
[αὐτοί τε καὶ γενεά, οἱ δὲ θεοὶ μήτε εὔνοι(?) μή]τ̣ε χἴλεοι ἁμῖν εἶεν. ὅ̣[ρ]κ̣ος Γ[ορ]-
[τυνίων καὶ Ιαραπυτνίων τοῖς Πριανσιεῦσιν]· ὀμνύω τὰν Ἱστίαν καὶ Τ[τῆ]-
[να Βιδάταν καὶ Ττῆνα Ἀγοραῖον καὶ Τ]τ̣ῆνα Σκύλιον καὶ Ττῆνα̣ [Ὀρά]-
[τριον καὶ Ἥραν καὶ Ἀθαναίαν Πολιάδα] κ̣α̣ὶ̣ Ἀθ̣αναίαν Ὠλερίαν κα̣[ὶ Ἀ]-
75 [πόλλωνα Πύθιον καὶ Λατὼ κἄρτεμιν κἄρε]α κἀφροδίταν καὶ Ἑρμᾶν Δα̣[κύ]-
[τιον καὶ Κωρῆτας καὶ Νύμφανς καὶ Ἐλεύ]θυιαν Βινατίαν καὶ θιὸς [πάντας καὶ]
[πάνσας· συμμαχησῆν τοῖς Πριανσιεῦσι]ν̣ τ̣ὸ̣ν̣ ἅ̣π̣αντα χρόνον [ἁπλόως κἀδόλως].
[τὰν δὲ χώραν, ἃν ἔχοντες τὰν συνθήκαν ἔθε]ντο, οὔτ’ αὐτοὶ ἀφαιλ[ησόμεθα]
[οὔτ’ ἄλλοις ἐπιτραψῶμεν. αἰ δέ κα ἄλλος τις] ἀφαιλῆται ἢ πολεμ[ῆι τοῖς]
80 [Πριανσιεῦσιν, βοαθησίοντι οἵ τε Γορτύνι]ο̣ι καὶ οἱ Ἱαραπύτνιοι τ[οῖς]
[Πριανσιεῦσιν κατὰ τὸ δυνατόν, καὶ πάντα τ]ἄ̣λλα καθεξῆν τὰ ἐν [τᾶι συν]-
[θήκαι τᾶιδε γεγραμμένα. εἰ μὲν εὐορκίοιμεν, ἱλέ]ονς ἦμεν τὸς π̣ά̣[ντας]
[θιὸς οὓς ὠμόσαμεν· εἰ δ’ ἐπιορκίοιμεν, μήτε ἁμῖν] γᾶν μήτε δέν[δρεα καρ]-
[πὸς φέρεν μήτε γυναῖκας τίκτεν κατὰ φύσιν] τῶι τε πο̣[λέμωι]
85 [νικε͂σθαι καὶ κακίστωι ὀλέθρωι ἐξόλλυσθαι α]ὐτοί [τε καὶ γενιά],
[οἱ δὲ θεοὶ μήτε εὔνοι μήτε ἵλεοι ἁμῖν εἶε]ν̣ Δ[— — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
alt rdg.46 [οἱ δὲ κόσμοι πρόδικον]
[ἐπι]κλαρώντ[ω]ν [ἐξ]έσ[τ]ω κ[αὶ τῷ βωλομένῳ ἑλέσθαι ἄλλον πρόδικον]
[τῶν] Πρια[ν]σιέω[ν· δεῖ δ]ὲ συνκυ[ρῶν τὸν ἕτερον· ἐξέστω δὲ καὶ ἐπικαλέσα]-
[σθα]ι τὸ ἐπικριτήριον ἐν ἁμέραις [δέκα(?)· ἱθθάντων δὲ παρ’ ἑκατέροις οἱ κόσμοι]
50 [τὸ ἐ]πικριτήριον ἐν ἁμέραις πε[ντήκοντα(?), ἀφ’ ἇς κα ἁμέρας ἀπενεχθῆι ἁ δίκα]·
[αἰ δέ] κα μὴ ἱθθ[ᾶ]ντι ἢ ἱθθάντες ἀ[δικῶντι, ἀποτεισάντων στατήρας πεντήκοντ(?)]
[τοῖς] τάδδ’ ἀπογρόφονσι τὰν δί[καν ἐπὶ τῶν κόσμων· τὰν δὲ διεξαγωγὰν τᾶν δικᾶν]
[ἦμ]εν κατὰ τὸ διάγραμμα τῶν [ἀδικημάτων· διεξάγεν δὲ τὰς δίκας ἔξοι τῶ]
[δι]αγράμματος ἐξῆμ[ε]ν, ἃς ὁ [νόμος παραχρῆμα κρίνεν κελεύει· ἐν δὲ τᾷ δίκᾳ]
55 [παρ]εχέτω τὸ ἠμάτιον ἃμ φανῶ[ντι ὁ Γορτύνιος κὠ Ἱεραπύτνιος Πριανσοῖ],
[ὁ δὲ Π]ριανσιεὺς Γόρτυνι.
72 ὀμνύω τὰν Ἰστίαν καὶ Τ[τῆ]-
[να Βιδάταν — — — — — — καὶ Τ]τῆνα Σκύλιον καὶ Ττῆνα [Ὀρά]-
[τριον καὶ Ἤραν — — — — — — — — — —] καὶ Ἀθαναίαν Ὠλερίαν κα[ὶ Ἀ]-
75 [πόλλωνα Πύθιον καὶ Λατὼ κἄρτεμιν κἄρε]α κἀφροδίταν καὶ Ἑρμᾶν κα[ὶ Κύρ]-
[βαντας καὶ Κωρῆτας καὶ Νύμφας καὶ Ἰλίθ]υιαν Βινατίαν καὶ θιὸς [πάν]-
[τας καὶ πάνσας· ἦ μὰν ἐγὼ συμμαχησῆν ἐς] τὸν ἅπαντα χρόνον [ἁπλό]-
[ως καὶ ἀδόλως τοῖς Πριανσιεῦσιν, οὐδέ] τ[ε] οὔτ’ αὐτοὶ ἀφαιλ[ήσε]-
[σθαι τᾶς χώρας οὔτ’ ἄλλοις ἐπιτραψῆν· αἰ δέ τίς κ’] ἀφαιλῆται ἢ πολεμ[ήσηι]
80 [τοῖς Πριανσιεῦσι, βοαθησίοντι οἵ τε Γορτύνι]οι καὶ οἱ Ἰαραπύτνιοι π[αν]-
[τὶ σθένει κατὰ τὸ δυνατόν· ὀμνύω δὲ καὶ πάντα τ]ἄλλα καθεξῆν τὰ ἐν [τᾶι]
[συνθήκαι τᾶιδε γεγραμμένα. ἐπιορκίονσι μὲν ἐμμ]ανία[ς] ἦμεν τὸς πά[ντας]
[θιὸς καὶ τὰν θάλασσαν μὴ πλωτὰν ἦμεν καὶ μήτε] γᾶν μήτε δέν[δρεα]
[καρπὸς φέρεν, μήτε γυναῖκας τίκτεν κατὰ φύσιν] τῶι τε πο[λέμωι]
85 [μὴ σῶοι νέεσθαι, καὶ κακίστωι ὀλέθρωι ἐξόλλυσθαι α]ὐτοί [τε καὶ χρήια τὰ]
[ἁμά· εὐορκίονσι δὲ ἁμὶν τὸς θεὸς ἱλέος ἦμεν καὶ πολλ]ὰ δ[όμεν ἀγαθά].
Search Help