[ ] Crete, E. — Itanos — 112/111 BC
1 ․․․․․․․․․․․․․․ καταστάσιος πρεσβευταὶ Κρῆτες Ἱεραπύτνιοι Φείδων Ἐτεάνορος ὑός,
Κ̣ώμων [․․․․․․]ρος [ὑ]ός, Μνάσιππος Δίωνος ὑός, Εὐβέτης Βειδύλω ὑός, λόγον ἐποιή-
σαντο χ[άριτα φιλ]ίαν συμμαχίαν τε ἀνενεώσαντο καὶ συνησθῆναι τῇ συνκλήτῳ ἐπὶ τῷ
[— — — — — — — — — εἴπ]ασαν καὶ καθ’ ἰδίαν ἐπὶ τὸ βέλτειον προχωρεῖν περί τε τῆς γεγενημ[έ]-
5 νης [— — — — — — — — — φιλοτ]ιμίας εὐχαρίστησα[ν] καὶ περὶ τῶν ἀδικημάτων τῶν ἡμῖν γεγενη-
μένων [— — — — — — — — — — —] Ἰτάνιοι γὰρ ἀδικημάτων μὴ γινομένων ὑ[φ’] ἡμῶν αὐτοῖς, ὑπὸ δὲ
[τῆς τῶν] Κνωσίων [πό]λεως ποτέ, πόλεμον ἀπαράνγελτον ἡμῖν ἐποίησαν παρὰ τὰ τῆς συν-
κλήτου δόγματα καὶ ἀδικήματα [ἡμῖν] ἐξετελέσαντο, περὶ ὧν καὶ πρότερον πρεσβείας ἀ-
πεστείλαμεν [ἐπὶ τὴν σύνκλητον] μ[αρτυρού]σας τὰ γεγενημένα ἀδικήματα εἰς ἡμᾶς. ἡ δὲ
10 [σύνκλ]ητος κατα[— — — — — — — — — — — — — — — —]μεν ἐπὶ Μάρκου Αἰμυλίου καὶ ἐπὶ Μανί-
ου Ἀκιλίου ὑπάτων καὶ [ο]ὔτε συμμάχους αὐτοὺς προσηγόρευσε οὔτε Κνωσίους οὔτε τοὺς
ε̣π̣[․․c.7․․] Δραγμίοις οὔτε [— — —] ὅπως ἀνεκρίθη καὶ ἐδογμάτισε πόλεμον καὶ ἀδικήματα ἡ-
μῖν αν[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] παραγενόμενοι ὑπέρ τε τοῦ πολέμου
καὶ [— — — — — — — — — — — — — — —]της ἡμέρας [․․․․․]ν ην ἀπεδείξαμεν ἡμετέραν οὖ-
15 σαν [— — — — — — — — — — — — — —] διὰ γένους καὶ ἀνάβατ[ο]ν ὑπὸ μηθενὸ[ς] γεωργηθεῖσαν, τὴν
δὲ νῆσον τὴν καλουμένην Λεύκην ἡμετέραν οὖσαν ἐκ προγόνων. Ἰτάνιοι δὲ μὴ δυνάμενοι περὶ τῶν
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]των εἰς ἡμᾶς ἀδικημάτ[ω]ν ἀπολογήσασθαι μήτε πρότερον
μήτε νῦν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]των πρεσβευτῶν ἀντενκαλοῦσιν ἡμῖν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —] τὴν χώραν περισσὰν οὖσαν ἔτεσι εἴκοσι ὀκτώ, λόγους ἐ-
20 ποιησα[— — — — — — — — — — — — — —] πρὸς τῇ συνκλήτῳ, ἡ δὲ σύνκλητος ἐδογμάτισε
[ὅπως τὴν χώραν καὶ τὴν νῆσον πολ][μου ἀρ]χὴν ἑλομένου διακατέσχομεν, ἵνα οὕτως κα-
τέ[χω]μεν· πρᾶξιν στρατηγοῦ εἶναι, καὶ ὅπως Λαίλιος δῆμον δῷ τὸν ἐν ἡμῖν κρινοῦντα. δοθέν-
τος δὲ ἡμῖν τοῦ Μαγνήτων δήμου καὶ Γαΐου Λαιλίου ὑπάτου γράψαντος [πρ]ὸς τὸν δῆμον τὸν Μα-
γνήτων [— — — — — — — — — — —] καὶ τὴν ἐπιστολὴν τὴν ὑπ’ αὐ[τ]οῦ [γ]ραφεῖσαν ἐμ μη-
25 [— — — — — — — — — — — — —] δὲ ὡς ὑφ’ ἡμῶν τε κἀκείνων ὁμόλογον ἐγενήθη. vac.
[— — — — — — — — — — — — — —] ἴσαντι τὴν νῆσον τὴν καλουμένην Λεύκην καὶ τὴν χώ-
ραν [— — — — — — — — — — — — — — — —]ος ὁ δῆμος ὁ Μαγνήτων ἔκρινε κατὰ τὸ δό-
[γμα τῆς συνκλήτου ὑπ’] Ἰτανίων [προγο]νικὰς οὔσας καρπίζεσθαι κυρίως. οὐ συναντη-
σαμέν[ων δὲ ἡμῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἡμῶν αἰτίαν ἐπιφέρουσι
30 ․ε․σον[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τε]λευτα[ί]ας ὑπ’ αὐτῶν ἀνει-
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]αντες ἐπὶ τὴν σύνκλητον εν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ν εἰς Κρήτην τε παραγεγονότων
καὶ τὰς [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — πρ]εσ[β]είας̣ οὐδέποτε περὶ τούτων φω-
νὴν προῆκαν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] πρεσβεύοντες περὶ τῶν ἐν[ε]-
35 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ν μνήμην ἐποιήσαντο
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν τῷ] μεταξὺ χρόνῳ συνβόλων γεγε-
νημένων ὑπε[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]χότων ὑπέρ τε ἀνδρῶν ε̣
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ν ἀντιποιοῦ[ν]ται καὶ νενικηκό-
των [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]νημα κα[θ]ὼς συνεθέμε-
40 θα [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]αυ[․․]ν καὶ δεδωκότων καὶ εἰ-
ληφότων [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — οὔ]τε λόγον ἐποιήσαντο οὔ-
τε σα[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]τουμ[έ]νους ὑπ’ αὐτῶν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]του καθὼς ἡμεῖς ο
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἐν Μ[α]γνησίᾳ γενομε-
45 ν[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]σης διὰ τοῦ πρὸς αὐ-
τ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ι̣ω[․] δ’ ἐνκαλέσαι καὶ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — πε]ρὶ τῶν ἀνδρῶν καὶ περὶ τῶν οἰ-
κετῶν οὓς ἐπι[— — — — — — — — — — — — — — ἀδ]ικήματά τε κ[α]ὶ πρότερον καὶ νῦν
․․․7․․․ιοι οὖσιν [— — — — — — — — — — — — — — —] τῶν πα[ρα]γεγονότων εἰς
50 Ῥώμην πρεσβευτῶν ὑμῶν, ἐπέμψαμεν δὲ ἐπὶ τὴν σύνκλητον, ἀξιοῦμεν οὖν τὴν
σύνκλητον [— — — — — — — — — — — — — — —] ἐμ παντὶ καιρῷ τὴν εὔνοιαν πρὸς
ἡμᾶς [— — — — — — — — — — — — — — — τοῖ]ς ὑμετέροις δόγμασι βοηθῆσαι ἡ-
μῖν ὅπως ἴσαντι [— — — — — —] ψηφίσματος δι’ ὑμῶν ἀναγκασθῶσιν ἡμῖν τὸ δίκαι-
ον [— — — — — — — — — — — —]τες πρὸς τὴν ὑμετέραν φιλίαν καὶ συμμαχίαν πρὸς ἡ-
55 [μᾶς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — πρεσβ]ευταῖς. περὶ τούτου τοῦ πράγματος
[οὕτως ἔδοξεν]· ὃν τρόπον ἑκάτεροι [τὴν χώραν καὶ τὴν νῆσ]ον νενωμημένοι εἴησαν τῇ πρὸ
τοῦ ἡμέρα[ι ἢ ὁ πόλεμος ἐν αὐτοῖς ἤρξατο οὗ πο]λέμου ἕνεκεν Σερούιος Σο<λ>πίκιος κἀκείνη ἡ
πρεσβεία εἰς Κρήτην ἀπεστάλησαν ὅπως οὕτως [νωμ]ῶνται ἔχωσιν καρπίζωνταί τε
τοῦτο το[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]σθαι πρὸς Λεύκιον Καλοπόρνιον
60 στρατηγὸν ὕπατον [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —] τινες τούτου τοῦ κριτη-
[ρίου — — — — — — — — — — — — — — — — οὔ]τ[ε] ἐπὶ τὸ κριτήρι[ον] παρετύχοσαν οὔτε
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Λεύκιος Καλοπ]όρ[νιος σ]τρατηγὸς ὕπα-
τος [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ην [ὅ]πως ἑαυτοῖς κρί-
νηι ὃν τρόπον ἑκάτεροι ταύτην [τὴν χώραν καὶ] τὴν νῆσον περὶ οὗ ἡ πρᾶξις [ἐνέ]στηκε νενωμη-
65 μένοι εἴησαν τῆι πρὸ τοῦ ἡμέραι ἢ ὁ πόλεμος ἐν αὐτοῖς ἤρξατο οὗ πολέμ[ου] ἕνεκεν Σερούιος
Σολπίκιος κἀκείνη ἡ πρεσβεία εἰς Κρήτην ἀπεστάλησαν ὅπως ο[ὕτ]ω κρίνωσιν αὐτοὺ[ς]
[ἔχειν] κατέχειν καρπίζεσθαί τε ἐξεῖναι καὶ θύματα τελῇ ἡμέραν τε ὁρίσῃ πρὸ ἧς ἡμέ-
ρας κρίνωσιν ε[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]τας Κόϊντος Φάβιος κα
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ν ὅπως Λεύκιος Καλο-
70 πόρνιος στρατηγὸς ὕπατος ὑπὸ τῆς αὐτοῦ πρεσβείας ἐπιγνῷ ἐὰν ἐν ταύτῃ τ[ῇ]
χώρᾳ ὠικοδομημένον ἔνεσ[τιν] ὅπως αὐτοὺς καθελεῖν κελεύ[σ]ῃ. περὶ δὲ τῶν λο[ι]-
[π]ῶν πραγμάτων ὧν λόγους ἐποιήσασθε ὅταν ἡ ἐσχάτη Κρητῶν πρεσβεία εἰς
τὴν σύνκλητον εἰσεπρέσ[βευ]σαν οὕτ[ω]ς ἀποκρῖναι καθὼς ἂν αὐτῷ ἐκ τῶν δημοσί-
ων πραγμάτων πίστεώς τε τῆς ἰδίας φαίνηται, ἔδοξε. vac.
75 [τοῦ]το τὸ πρᾶγμα δέλτου ὀγδόης κηρώματι [— — — — —]καιδεκάτῳ μετὰ συμ-
βουλίου ἐπέγνων πρὸ ἡμερῶν δέκα ἑπτὰ Καλ. Κοινκτειλίων ἐν τῇ βασιλι-
κῇ τῇ Πορκίᾳ ταισι[․․]ραισ[— — — ἡ]μέρας τυχούσ[ης ἱε]ρᾶς κατὰ συνκλήτου
[δόγμα — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀπὸ συμβουλί]ου γνώμης γνώμην
[ἀπεφηνάμην — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ο]ὕτω[ς] καθὼς πρότερον
80 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]σι ἡμέραν ὁρ[ιῶ] πρὸ ἧς ἡμέρας κρίνωσι
ε[— — — — — — — — — — — — — — — — — —] καὶ ε[ἴ τι ἐνῳ]κοδόμηται μετὰ τὸ
τοὺς πρεσβευτὰς [— — — — — — — — — — — — —]ν̣ι̣ο̣ι̣ σ̣τ̣ή̣σω? ἐν αὐτοῖς τὸν δῆ-
μον τὸν ὑμέτερον κατα[— — — — — — — — — — — — — — —] φροντίσαι ὅπως ἐκ τοῦ
πολιτεύματος [— — — — — — — — — — — — δικα]στὰς καλοὺς κἀγαθοὺς τριάκον-
85 τα ἕνα οἳ το[— — — — —] κατὰ τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα κρίνωσι Κοινκτειλί-
ων τῶν ἐ[πὶ Λευκίου Καλο]πορνίου καὶ Μάρκου Λειβίου ὑπάτων ἐν ἡμέραις τριακο-
σίαις ἑξήκοντα, ἐὰν δὲ πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας μὴ κρίνωσι, τότε ὅπως
ἐν τῇ ἑξηκοστῇ καὶ τριακοσιοστῇ ἡμέρᾳ κρίνωσ[ι]. vac.
Λεύκιος Καλοπόρνιος Λευκίου ὑὸς Πείσων ὕπατος Ἱεραπυ-
90 τνίων τοῖς ἄρχουσι καὶ τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν· [ἰό]ντες
Ἰτάνιοι πρεσβευταὶ καὶ ὑμέτεροι προσήλθοσάν μ[οι ὅπ]ως
αὐτοῖς σύνκλητον δῷ. ἐγὼ αὐτοῖς σύνκλητ[ο]ν ἔδωκα.
συνκλήτου δόγμα τοῦτο γεγονός ἐστι· ὑμᾶς θέλ[ω] φροντί-
σαι εἴ τι ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ τῇ ἐν ἀνφιλ[ογ]είᾳ οὔσῃ ἐνῳ-
95 κοδομημένον ἐστί, ὅπως ἐκ ταύτης τ[ῆς χώ]ρας καθέ-
λητε οὕτως καθὼς ἡ σύνκλητος ἐδογμάτισε καὶ κα
[․․․․․]Ι̣ωσε. ἀπὸ συμβουλίου γνώμης γνώ[μην ἀ]πεφηνάμην.
Search Help
Contact Us