[ ] Att. — stoich. 61 — 421/0 a.
1 [θ]ε[οί]·
[Προκλε͂ς] Ἀτάρβο Ε[ὐονυμεὺς]
[ἐγραμμάτ]ευε ἐπὶ Ἀριστ[ίονος ἄρχοντος]·
[ἔδοχσεν τε͂ι βολε͂ι καὶ το͂ι δ]έμοι· ℎιπποθοντὶ[ς ἐπρυτάνευε, Προκλε͂ς ἐγραμμά]-
5 [τευε, ․․․8․․․․ ἐπεστάτε, Ἀρισ]τ̣ίον ἐ͂ρχε, ℎυπέ[ρβολος(?) εἶπε ․․․․․․15․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․]ι πεντετ[ερίδ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․] ν̣ῦμ μὲν τε̣[․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․17․․․․․․․․]ο[․․․․․12․․․․․]ονοστ[․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․17․․․․․․․․]ν δὲ̣ [․․․․․12․․․․․]ερε[․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․]
10 [․․․․․․․17․․․․․․․․] μὲν πο̣[․․․․․․․․․․․․․․․․․․39․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․16․․․․․․․ ἐ]ν τε͂ι ἀγορ̣ᾶι [․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․16․․․․․․․ τ]οῖς δεμότεσι ε̣ν̣[․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․12․․․․․ πεντέ]κοντα καὶ ℎεκατὸν̣ [․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․16․․․․․․․ τ]ε͂ς μοσικε̣͂ς καθάπερ̣ [․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․]
15 [․․․․11․․․․․] το͂ ℎε[φα]ίστο καὶ τε͂ς Ἀθεναίας̣ [․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․]
[․․․․9․․․․] Ἀθεναίο[ι]ς̣ ℎόθεν χρὲ ἐχσαιρε͂<ν> ἀργύ̣[ριον ․․․․․․․․19․․․․․․․․․]
[․․․7․․․ ℎι]εροποιὸ[ς] δὲ ℎοίτινες ℎιεροποιέσοσ[ι τὲν θυσίαν δέκα ἄνδρας δι]-
[α]κλε[ροσαι] ἐκ το͂ν δ[ικα]σ̣το͂ν ℎένα ἐκ τε͂ς φυλε͂ς ἐκ το͂ν̣ [․․․․․․․․19․․․․․․․․․α]-
[ρ]χοι δ[ιακλ]εροσάντ[ον μ]ετὰ το͂ν τε͂ς βολε͂ς· διακλεροσ[άντον δὲ ℎοῦτοι ἐναντί]-
20 ον τε͂ς βολ[ε͂]ς· ℎοι δὲ λ[αχ]όντες μισθοφορόντον καθάπερ ℎ̣[οι βολευταί, ℎέος ἂν ἐ]-
πιμέλοντα[ι] τούτον· ℎ[ο]ι̣ δὲ κολακρέται ἀποδιδόντον αὐτ̣ο[ῖς τὸ ἀργύριον. δια]-
κλεροσάτο δὲ καὶ ℎε β[ο]λὲ σφο͂ν αὐτο͂ν ℎιεροπ[ο]ιὸς δέκα ἄνδρ[ας ℎένα ἐκ τε͂ς φυλ]-
ε͂ς ℎεκάστε[ς]. δο͂ναι δὲ [κ]αὶ τοῖς μετοίκοις τρε͂ς βοῦς, τούτον τ[ο͂ν τριο͂ν δὲ(?) ℎοι ℎ]-
ιεροποιοὶ [νε]μόντον [α]ὐτοῖς ὀμὰ τὰ κρέα. τε͂ς δὲ πονπε͂ς ℎόπος [ἂν ℎος κάλλιστα]
25 πενφθε͂ι ℎο[ι ℎι]εροπ[οι]οὶ ἐπιμελόσθον, καὶ ἂν τίς τι ἀκοσμε͂[ι, κύριοι ὄντον αὐ]-
τοὶ μὲν ζεμ[ιο͂ν μέχρι πε]ντέκοντα δραχμο͂ν καὶ ἐκγράφεν ἐς̣ [τὸς πράκτορας· ἐὰ]-
[ν] δέ τις ἄχσ[ιος ἐ͂ι μέζον]ος ζε[μ]ίας, τὰς ἐπιβολὰς ποιό[ντ]ον [ℎοπόσας ἂν δοκε͂ι κ]-
[α]ὶ ἐσαγό̣ν̣[τον ἐς τὸ δικασ]τ̣έρι̣[ο]ν τὸ το͂ ἄρχοντος. τὸς δ[ὲ β]οῦ[ς ℎέκαστον ἀπὸ σάλ]-
πινγος [προσαγαγε͂ν πρὸς τ]ὸν βομόν· ℎοίτιν[ε]ς δὲ ἀρο͂νται ἐ̣[πάνδρος αὐτός, ℎοι]
30 ℎ̣ιεροπ̣οιο[ὶ ℎαιρέσθον] διακοσίος ἐχς Ἀθε[ν]α̣ίον. τὲν δὲ λ[ανπάδα ․․5․․ τε͂ι πε]-
[ν]τετερίδι [καὶ τοῖς ℎεφ]αιστίοις. ποιόντο[ν δ][ℎ]ο̣ι ℎιεροπ[οιοὶ ℎούτος ℎόστε]
[τὲ]ν λανπαδ[εδρομίαν καὶ] τὸν ἄλλον ἀγο͂να γίγνεσθαι καθά[περ τοῖς Προμεθίο]-
[ις τὲ]ν θέαν̣ [ℎοι λανπάδαρχ]οι ποιο͂σι· καὶ τὸ λοιπόν, ἐὰν δοκε͂[ι ․․․․․13․․․․․․]
[το͂ι Π]οσει̣[δο͂νι ․․․․9․․․․]ντον ℎοι ℎιεροποιοὶ καὶ το͂ι Ἀπόλ̣[λονι ․․․․9․․․․]
35 [․․5․․]ν· ℎ[οι δὲ γυμασίαρ]χοι ℎοι ℎειρεμένοι ἐς τὰ Προμέθια [․․․․․13․․․․․․]
[․․6․․․]τ̣[․․․․․13․․․․․․]ος ℎελόσθον. τὸν δὲ βομὸν το͂ι ℎεφαί[στοι ․․․․9․․․․]
[․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]το ποιεσάτο ℎε βολὲ καθότι ἂν αὐτε͂[ι δοκε͂ι καὶ το͂ι ἀ]-
[ρχιτέκτονι. καὶ ․․6․․․]θ̣αι καθ’ ἑμέραν ἐν τε͂ι τελευταίαι πε[․․․․․13․․․․․․]
[․․․․․․․․19․․․․․․․․․]αν καὶ ἀναγορεύεν καθότι ἂν κριθε͂ι ℎ̣[ο ἀγὸν ℎέκαστο]-
40 [ς· παρόντον δὲ ℎοί τε ℎιερ]ο̣π̣[ο]ι̣οὶ̣ καὶ ℎοι ἀγονισταί. τὸς δὲ κρ[ιτὰς ․․․․9․․․․]
[․․․․․․15․․․․․․․· ἐπιμελόσθον] δὲ το͂ν ἄθλον τε͂ς ἀναγραφε͂ς ℎ̣[οὶ ℎιεροποιοί]·
[․․․․․․14․․․․․․ εἶπε· τὰ μὲν ἄλλα καθά]π̣ε̣ρ τε͂ι βολε͂ι· ἀναγράφ[σαι δὲ τὸ φσέφι]-
[σμα τόδε ἐστέλει λιθίνει καὶ καταθε͂ναι ἐ]ν το͂ι ℎιερο͂ι· ℎο δ̣ὲ̣ [γραμματεὺς τε͂ς]
[βολε͂ς ἐπιμελέσθο τε͂ς ἀναγραφε͂ς· καὶ ἀποδόντο]ν̣ [τὸ] ἀ̣ργ̣ύ̣[ριον ℎοι κολακρέτα]-
45 [ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us