[ ] Delos
1 Λεύκιον Κορνήλιον Σερουίου υἱὸν Λέντελον
ταμίαν Ῥωμαίων, Ἰταλοὶ καὶ Ἕλληνες.
      Δημόστρατος Δημοστράτου Ἀθηναῖος ἐποίει.
Search Help