[ ] Delos — after 156/5 BC
face A.frg. a.col. I.1 [— — — — σκύφους δύο — — — — ὧν τοῦ ἑνὸς ὁ καθήμενος — — ἔχει — — — — τὸν — — μηρὸν — — —]
διαβε[βρωμένον καὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — οὐκ ἔστιν — — τοῦ Ἑρμοῦ ἡ κε]-
φαλή, οὗ ὁλκὴ — — — — —· ἄλλον οὗ ὁ καθήμενος? οὐκ ἔχει τὸν δεξιὸν βραχίονα ἀπὸ τοῦ]
ὤμου οὐδὲ ὁ κατακείμεν[ος — — — — — — — — — — — — — — — — οὐδὲ ὁ Ἔρως τὸμ βραχίονα]
5 τὸν δεξιὸν οὐδὲ ὁ κύων τὸ δεξιὸ[ν σκέλος — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· τρίπο]-
δα περιηργυρωμένην· λεοντόβασιν [— — — — — — — — — — — — — —· τράπεζαν ξυλίνην πε]-
ριηργυρωμένην ἐντελῆ, ὁλκὴ κατὰ τὴν ἐ[πιγραφὴν — — — — — — — — — — — — —, ἡμεῖς δὲ]
παρελάβομεν ἐνλείπουσαν ἥ<λ>οις Δ𐅃Ι [καὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — τῆς ἀκρο]-
βάσεως λεπίδα ἐνλείπουσαν μῆκος δα[κτύλων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]·
10 τρίποδα παλαιὸν περιηργυρωμένον οὐχ ὅλο[ν, το]ῦ δὲ [ποδὸς — — — — — — τὴν ἀκρόβασιν]
[ο]ὐκ ἔχοντα, τὴν δ’ ὑπότυψιν σιδηρᾶν ἄστατον· ἀπ̣ό̣[λλωνα — — — ἔχοντα φιάλην — — —]
[κ]αὶ στεφάνιον χρυσοῦν τὸ μέσον οὐκ ἔχον, ἀνάθημα Βιβί[ου· — — — — — — — — — — — — —]
[ἐ]πὶ βάσεως λιθίνης· θυμιατήριον πομπικὸν περιηργυρωμένον, ἀνά[θημα Φιλωνίδος τῆς]
Ἡγησαγόρου, ὁλκὴ μία μὲν ὑπὸ τὸν πυθμένα ξύλινον ὄντα ΗΗΗΗΔ[ΔΔΔ, ἡ δὲ ἄλλη — — —]
15 ἄστατον· τὰ ποδάρια τὰ δύο κολοβὰ καὶ τῶν κρίνων τινὰ κολοβά· λ<ε>πίδι[α παντοδαπὰ]
ἀπ’ ἀνδριάντων ὧν ὁλκὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂, ἐν οἷς ἦν καὶ ἡ χεὶρ ἡ ἀπὸ τοῦ σκύφ[ου — — — καὶ]
ὠτά<ρ>ιον ἀργυροῦν ἐν τῶι αὐτῶι καὶ λυσιμάχεια τέτραχμα δύο, ἃ οὐ συνεστάθη. vac.
frg. b.col. II.1                       — [ἄλλην — —], πρόσωπον ἔχουσαν Ἀπ[όλλωνος καὶ]
[Ἀρτέμιδος, ἀνάθημα Δηλιάδων χορεῖον ἐπ]ιδόντος [Στράτων]ος Ἀραδίου· ἄλλην ὡς ποδ[ιαίαν ἀπερ]-
[ρωγεῖαν μέρος τι, ἔχουσαν ἐκτύπωμα· τρίπ]οδα δελφικόν, ἀνάθημα Δηλιάδων, χορεῖον ἐπιδό[ντων]
[θεωρῶν τῶν ἐκ Ῥόδου· ἄλλην καρυ]ωτὴν ὡς ποδιαίαν, ἀνάθημα Κλεομέδοντος. ἐν τῶι [τρίτωι]
5 [στίχωι· φιάλην ὡς τριπάλαστον ἔχουσαν ἐ]κτύπωμα ζω̣δάριον ἐπ<ὶ> δελφῖνος, ἀνάθημα Ταραντίν[ων· ἄλ]-
[λην ὡς ποδιαίαν, πρόσωπον ἔχουσα]ν Ἀπόλλωνος, ἀνάθημα Ἱππάκου· περικεφαλαίαν τινὰ πε[ριηργυ]-
[ρωμένην, τὰς δὲ παραγναθίδας ἔχο]υσαν σκυτίνας, ἐφ’ ἧς ἐπιγραφή· εὐχή· φιάλιον λεῖον ὡς δ[ακτύ]-
[λων δέκα, ἀνάθημα Μηνόφιλου· ἄλ]λο λεῖον ὡς τριπάλαστον, ἀνάθημα Μενεστράτου Ἀθ[ηναίου]·
[φιάλην λείαν ὡς ποδιαίαν, ἀν]άθημα Κωίων· ἄλλην λε[ίαν] ὡς ποδιαίαν, ἀνάθημα [Δηλ]ιά[δων, χορε]-
10 [ῖον ἐπιδόντων θεωρῶν τ]ῶν ἐκ Κῶ. vac.
face B.frg. b.col. I.1                                          — ισ̣ε̣․․․λ —
․․να ἐν πλινθεί[ωι ἔχουσαν ἐπιγ]ραφήν, ἀνάθημα ․αγυε̣ —
ΔΔ𐅃Ι· ἀμφορέα ἠρτ̣η[μένον], ἀνάθημα Εὐαγί[ω]νος Ἀθη[ναίου]
σα ἐντελῆ· θυρώματα· ἐλλείπουσιν ἧλοι χαλκοῖ Δ· θυρίδας [— — — — — — — — — — —· ἐν]
5 [τῶι] ἱεροποιείωι· ἀγάλματα ἀρχ[αι]κὰ ξύλινα κολοβὰ [Δ𐅃]· τράπε[ζα]
[․․ ἀ]π’ Εἰλειθυίας· στήλην λιθίν̣[ην]· σανίδ[α]ς τ[ὰς] ἐν τῶι περιφράγ̣[ματι]
— — — — λ̣ου ὡς ποδιαῖον. ἐν τῶι Ἀνδ[ρί]ων οἴκωι· χαλκοῦ λεπτοῦ παντ[οδαποῦ]
            — ἀφαιρεθείσαις τάλαντ[α ΔΔ]ΔΔ𐅃 μναῖ ΔΔΔ· ἐν δὲ τούτω[ι]
            — αρ̣ια παλαιὰ πυθμένα οὐκ ἔχουσα καὶ κρατὴρ παλαιὸς ὦς̣ [ἔχων?]
frg. a.col. II.1                                           — [ἀσπίδας χαλκᾶς] ἕνδεκα ἐν
[τῶι ἐπιστασίωι· — — — — ὑδρίας δύο — — — — — — — — — — —, τὴν δὲ ἄλλην ὦς οὐκ ἔχουσα]ν καὶ τὸν τράχηλ[ον]
[διαβεβρωμένον· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀσκοὺς δύ]ο ἀνεπιγρ<ά>φους· κάδον ἱμη-
[τῆρα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ληνοὺς — — — — ἐπ]ὶ τοῦ ἐδάφους δύο καὶ ἡμικύ-
5 [κλιον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ὡρολόγιο]ν ἐπὶ κιονίου· ἀσπίδας περιχρύσους
[ἄλλας γρ]αφὰς ἐχούσας, ἀχρυσώ{σω}τους {²⁶ἀχρυσώτους}²⁶ ΔΙΙΙ· πίν[α]-
[κας — — — — — — — — — — — — — —]Ιι· ἄλλα ΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙ· καὶ ῥείτους ἐπιχρύσους ΙΙ και λ̣ι̣
— αχον ἐν τῶι τοίχωι, ἀνάθημα Δημητρίου. ἐν τῶι Σαμ[ο]-
[θρακείωι· — — — — — — — ἀνδριαντίδι]ον τὸ ἀριστερὸν {πτερον} σκέλος κατεαγὸς καὶ τὴν ἀρισ-
10 [τερὰν χεῖρα· — — — — — — — — — —· στέφανον] ἀργυροῦν ὃν ἔχει ὁ Ἡρακλῆς, ἀνάθημα Μαάρκου, ὁλκὴ 𐅂𐅂· πῖλ[οι]
[ἀργυροῖ δύο — — — — — — — — — — — — — — — — —] ὧν ὁλκὴ 𐅂· ναΐδιον ξύλινον ἐν ὧι τὰ τῶν θεῶν ἀγάλματα ξύλιν[α]
[— — — — — — — — — — — ἀνδρι]αντίδιον λίθινον ἐπὶ βάσεως, ἀνάθημα Ἀντιδότου Τυρίου· τρά-
[πεζαν — — — — — —. ἐν τ]εῖ αὐλεῖ· ἀνδριαντίδιον Ἡρακλῆν χαλκοῦν ἐπὶ βάσεως λιθίνης
[— — — — — — — — — κλίνα?]ς λιθίνας ΙΙΙ καὶ ἄλλας κατεαγεῖας ΙΙ· ἄγκυρα ξυλίνη δίβολος· σ[κυτάλιο]ν ἐβέν[ι]-
15 [νον — — — —]· τρίαιναν ἐντελῆ καὶ πελέκιον καὶ ἀπ’ ἀγκύρας σιδήριον κίρκον ἔχον καὶ ἄγκυ-
[ραν ξυλίνην, τ]ὸ μόλυβδον ἀποκεκομμένον· λύχνον χαλκοῦν τὸ ἄνωθεν οὐκ ἔχοντα· ἄγκυραν σιδη-
[ρᾶν ἐντελῆ. ἐν] τῶι Ἀφροδισίωι· τὸ ἄγαλμα τῆς θεοῦ λίθινον ἔχον φιάλην ἐν τεῖ δεξιᾶι ξυλίνην περίχ[ρυ]-
[σον· ἐνώιδια χρ]υσᾶ <ἃ> ἔχει ἡ θεὸς ὧν ὁλκὴ δρα. 𐅂𐅂, ἀνάθημα Δημητρίας· ταῦτα ἐκ<τ>ὸς ἔχει ἡ ἱέρεια· τὰ <ἐ>νώιδια
[ἃ — — — — ἔχ]ει ἡ θεὸς ἀργυρᾶ περικεχρυσωμένα ἀνέθηκεν ἡ ἱέρεια ἡ πρότερον Πλειστάρχη· τράπεζα[ν]
20 [λιθίν]ην· θυμ[ι]ατήριον χαλκοῦν· ἀφροδίσιον λίθινον ἐπὶ βάσεως λιθίνης, ἀνάθημα Ἐχενίκης· ἄλλο ἐπὶ βάσ[ε]-
[ω]ς λιθίνης, ἀνάθημα Κτησωνίδου· ἄλλο ἐπὶ κιονίου, ἀνάθημα Προμαθίωνος· ἄλλο ἐπὶ βάσεως, ἀνάθημα
[Πρ]αξιμένου· ἄλλο μικρόν, ἀνάθεμα Στησικράτου· ἄλλα ἐλάττονα ἀχρεῖα ὧν τὰ δύο κολοβάφινα(?)· πίνα-
[κας] ἀναθεματικοὺς δύο· θύρας τοῦ ναοῦ ἐχούσας ἀσπιδίσκας δύο χαλκᾶς καὶ ἥλους χαλκοῦς.
                          vacat
Search Help