[ ] Delos — 278 BC
See also:
face A      θ[ε]ο[ί].
1 [λόγ]ος ἱεροποιῶν τῶν ἱεροποιησάντων ἐπὶ ἄρχοντος Ὑψοκλέους, Ἀριστοθέου τοῦ Τιμοθάλους, Ξενοκλέους τοῦ Φιλαρχίδου. παρελάβο[μεν]
[π]αρὰ ἱεροποιῶν τῶν ἱεροποιησάντων ἐπὶ ἄρχοντος Χάρμου, Ἡγία τοῦ Φωκαιέως, Ἀνασχέτου τοῦ Θεοξένου, παρόντων βουλευτῶγ καὶ γραμμ[α]-
τέων τοῦ τῆς πόλεως Τιμησιδήμου τοῦ Ἀντικράτους, τοῦ τῶν ἱεροποιῶν Λυσιμαχίδου τοῦ Λύσου, ἀργυρίου νομίσματος δραχμὰς ·Μ𐅆Χ
ΧΧ𐅅ΗΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅀· καὶ χρυσοῦς ·ΔΙ· καὶ τεττίγια πτολεμαϊκὰ χρυσᾶ δύο· καὶ φωκαΐδα· καὶ παντοδαποῦ ἀργυρίου εἰς ἀλεξανδρείου λόγ[ον]
5 δραχμὰς ·𐅃𐅂𐅂𐅂· καὶ παρὰ Ἀριστοκλέους τοῦ Φίλωνος ·Η· καὶ παρὰ Φιλαίθου καὶ Εὐκλείδου τῶν ἱεροποιησάντων ἐπ’ ἄρχοντος Γλαυκιάδου ·𐅅Η.
οἵδε τῶν ἱερῶν τεμενῶν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς ἐνηρόσια τεθήκασιν· τῆς γῆς τῆς ἐπὶ Πορθμῶι Ἀπολλόδωρος Ξενομήδους δρα-
χμὰς ·ΧΗΗΗΔΔ· τῆς γῆς τῆς ἐμ Πύργοις Δόρκων δραχμὰς ·ΧΗΗΔΔ𐅂𐅂𐅁/· τῆς γῆς τῆς ἐν Λίμναις Ἀριστέας Ἀμφοτεροῦ δραχμὰς ·ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃[𐅂]
𐅂𐅁/· τῆς γῆς τῆς ἐν Ῥάμνοις Ἀντίγονος Ἀνέκτου δραχμὰς ·ΗΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· τῆς γῆς τῆς ἐν Διονυσίωι Παρμενίων Χοιρύλου δραχμὰς ·𐅅ΗΔ̣Δ̣𐅂̣·
τῆς γῆς τῆς ἐν Νικοῦ χώρωι Διονύσιος Αὐτοκλέους δραχμὰς ·ΗΗ𐅄ΔΔ𐅂· τῆς γῆς τῆς ἐμ Πανόρμωι Ἰηκλῆς δραχμὰς ·𐅅ΗΗ𐅂𐅂𐅂𐅂· τῆς γῆς τῆς
10 Σκιτωνείας Δίδυμος Καλλιδίκου δραχμὰς ·𐅅ΔΔΔ· τῆς γῆς τῆς Χαρητείας Ἐμπεδοκλῆς Χαριλέοντος δραχμὰς ·Χ𐅅ΗΗΗ· τῆς γῆς τῆς Χαρω-
νείας Μελήσιππος Ῥηναιεὺς δραχμὰς ·𐅅̣ΗΗΗ· τοῦ Ἱπποδρόμου καὶ τῆς Ἀφέσεως Ἀριστείδης Ἀριστέου δραχμὰς ·𐅅Η𐅃· Λειμῶνος Φερεκλείδης
Εὐκλείδου δραχμὰς ·ΗΗΗΔΔΔ· τοῦ Κεραμείου Ἱερόμβροτος Ἐτεοκλείδου δραχμὰς ·Η̣ΔΔΔΔ· τῆς γῆς τῆς ἐν Σολόηι καὶ Κορακιαῖς Τελέσων Αὐ-
τοκλέους δραχμὰς ·ΗΗΗΗΔ· τῆς γῆς τῆς ἐν Ἄκραι Δήλωι Ζώπυρος Αὐτομέδοντος δραχμὰς ·𐅅𐅂· τῆς γῆς τῆς ἐμ Φοίνιξι Θεωρύλος ·𐅅ΗΗΔ·
τῆς γῆς τῆς Ἐπισθενείας Χοιρύλος Τελέσωνος δραχμὰς ·𐅅𐅄ΔΔΔΔ· τῶν ἐμ Φυταλιᾶι Καλλισθένης Διακρίτου δραχμὰς ·𐅄Δ· τοῦ Λυκωνείου
15 Ἀριστείδης Ἀριστέου δραχμὰς ·Η𐅄/////· τῶν Σωσιμαχείωγ Γέρυλλος Πιστοξένου δραχμὰς ·ΗΗΗΔΔΔΔ. vac.
καὶ τάδε τῶν ἱερῶν οἰκιῶν ἐνοίκια εἰσήκει· τῶν οἰκημάτων ἐν οἷς Ἔφεσος καπηλεύει παρὰ Ἐφέσου δραχμαὶ ·𐅄𐅂· τῆς Χαρητείας οἰκίας τῆς ἀν-
δρωνίτιδος παρὰ Ἴσου δραχμαὶ ·𐅄Δ𐅃· τῆς γυναικωνίτιδος παρὰ Ἀναψυκτίδου δραχμαὶ ·𐅄ΔΔΔΔ𐅃· τῆς ἀνδρωνίτιδος παρὰ Σωτέ-
λ̣[ου]ς τῶν ἀνδρώνων τῶμ πρὸς τῆι θαλάττηι ·𐅄· τοῦ ἀνδρῶνος τοῦ ἐχομένου τούτων παρὰ τῶν Διοφάντου παίδων ·Δ𐅃𐅂𐅂· τῆς οἰκίας ἣ ἦν
τῶν παίδων τῶν Ἀριστοβούλου παρ’ Αὐτοσθένους ·ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁· τῶν οἰκιῶν τῶμ πρὸς τῶι σιδηρείωι αἳ ἦσαν Κλεοκρίτου παρὰ Πρωτομάχου
20 ΔΔΔΔ𐅂𐅂· τῆς οἰκίας ἣ ἦν Ὀρθοκλέους παρὰ Γερύλλου τοῦ Πύθωνος ·ΔΔΔΔΙ· τῆς Σωσιλείας οἰκίας πρὸς ἧι ἡ κρηπὶς παρὰ Κτησικλέους ΗΔΔΔ𐅃𐅂·
τῶν οἰκημάτων τῶμ πρὸς τῆι θαλάττηι καὶ τῶν ἐπὶ τούτοις ὑπὲρ Διονυσοδώρου παρὰ Μνησίλεω ·𐅄ΔΔΔΔ𐅂· τῶν ἐχομένων τούτων οἰκη-
μάτων παρὰ Ἀγαθάρχου ·𐅄Δ· τῆς οἰκίας ἣ ἦν Ἐπισθένους, ἣν ἐμεμίσθωτο Ἀπήμαντος Λεωφῶντος δραχμῶν ·𐅄𐅂· παρὰ Πρωτόλε[ω]
τοῦ ἐγγυητοῦ κατὰ τὸ ἥμυσυ ·ΔΔ𐅃ΙΙΙ· τῆς οἰκίας ἣ ἦν Ἀρκέοντος παρὰ Ἀρκέοντος ·ΔΔ𐅃· τῆς οἰκίας ἣ ἦν Πυθαγόρου παρὰ Φίλτου ·ΔΔ𐅃· τῆ[ς]
οἰκίας ἐν ἧι Ἀντίγονος οἰκεῖ παρὰ Ἀρχεπόλιος ·𐅄Δ· τῆς οἰκίας ἣ ἦν Ἐπισθένους ὑπὲρ Τολμίδου οἱ ἔγγυοι Τεισικλῆς Λύσου, Ἀντίγονος Κυδι[θάλου] 𐅄Δ.
25 καὶ τάδε ἄλλα εἰσῆλθεν· εἰς τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἀργυρίου οὗ ἡ πόλις ὀφείλει τῶι θεῶι, παρὰ βουλευτῶν τῶν ἐπ’ ἄρχοντος Ὑψοκλέους,
ἐκ τῆς πεντηκοστῆς σὺν τοῖς ἐπωνίοις ·ΜΧΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗΔ· τῶν ἐνοικίων τῆς δεκάτης ὑπὲρ Τεισικλέο<υ>ς ·𐅅Η· τοῦ ὑποτροπίου ὑπὲρ Φίλλιος
𐅅ΔΔΔ· τῆς δεκάτης τοῦ σίτου ὑπὲρ Γνωσιδίκου ·ΗΔΔ· ἐπώνια τούτων δραχμὰς ·𐅄Δ𐅂ΙΙΙ· καὶ τὸ χορηγικὸν ἀργύριον ·ΧΧ𐅄𐅃𐅂ΙΙΙΙ.
οἵδε τόκους τεθήκασιν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς· Γέρυλλος Πιστοξένου δραχμὰς ·Η· Ἄθηνις Εὐρυμάνθους ὑπὲρ τῶγ χωρίων τῶν ἐμ Πασ-
σίρωι τοῦ αὑτοῦ μέρους δραχμὰς ·𐅄Δ· Μνήσαλκος Τελεσαρχίδου ὑπὲρ τῶγ χωρίων τῶν ἐμ Πασσίρωι, ἃ ἦν πρότερον Σωσιπόλιδο[ς],
30 δραχμὰς ·𐅄Δ· Ἀνδρομένης Ξένωνος ·ΔΔΙΙΙΙΙ· Ἀλεξικράτεια ὑπὲρ Ἀριγνώτου ·ΔΔΙΙΙΙΙ· Φωκαιεὺς Πιστοξένου ·Δ· Κλεινόδικος καὶ Δεξικράτης
Στησίλεω ·ΔΔ· Ἀνδρομένης Δημόνου καὶ Ἐρασῖνος Τλησιμένους ·ΔΔ· Ἀπολλόδωρος Ἀπολλωνίου Κυζικηνὸς ·Δ· Γοργὼ καὶ ὁ κύριος Εὐκλεί-
δης ὑπὲρ Χάρητος ·Δ· Φαναγόρας Φαναγόρου ὑπὲρ τοῦ οἰκήματος ὃ ἦν πρότερον Νεωκόρου δραχμὰς ·Δ𐅁· Τελέσων Χοιρύλου ·𐅃𐅂𐅀· Φίλτης
καὶ Ἀντιχάρης Τληπολέμου ·𐅂𐅂𐅂𐅂· Παρμενίων Χοιρύλου ·𐅃𐅂𐅀· Ἱερόμβροτος Μνησικλέους ·𐅄· Πύρραιθος Νησιώτου ·ΔΔΔ· Ὀλυμπιάδης Θή-
ριδος ·Δ𐅂𐅂ΙΙΙ· Ναυτέλης καὶ Ἀριστόβουλος Ἀμφιτίμου ·𐅃𐅂· Ἑρμόδοτος Ἀριστέου ·ΗΔΔ· Σωσισθένης Φιλοσόφου ·ΔΔΔΔ𐅂ΙΙΙΙ· Ἀντίπατρος ·𐅃𐅂ΙΙΙ·
35 Σώστρατος Στράτωνος ·𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ· Πόλυβος Διοδότου ·𐅂𐅂𐅂𐅀· Τελέσων Αὐτο<κλέους> ὑπὲρ Ξένωνος Ἑρμιονέως ·𐅂𐅂ΙΙ. vac.
καὶ τάδε ἄλλα εἰσήκει· τῶν ἰχθύων τῶν ἐν τῆι λίμνηι παρὰ Καλοδίκου ·𐅄Δ· ἐκ τῶν ἐγκυκλίων τὸ περιγενόμενον ·ΗΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂. vac.
ἐκ θησαυρῶν· τοῦ ἐν τῶι ἱερῶι ·Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· αἰγιναία ·𐅂· ῥόδιον ·ΙΙ· ἐπιδαύριον ·ΙΙΙ· τοῦ ἐν Ἀσκληπιείωι ·ΔΔ𐅃𐅂ΙΙ𐅀· ἐκ τοῦ ἐν Ἀφροδισίωι ·ΙΙΙΙ𐅀/·
καὶ χρυσοῦς. χηνὸς ἀποθανόντος ·𐅃ΙΙΙ· χηναλώπεκος καὶ χηνὸς ὠιῶν ·𐅂ΙΙ· πέρδικος ·Ι· ἀπὸ τοῦ Προπύλου ξύλων πραθέντων ·𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
παρὰ βουλευτῶν τῶν ἐπ’ ἄρχοντος Χάρμου τοῦ χορηγικοῦ ἀργυρίου δραχμὰς ·ΧΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλας παρὰ βουλευτῶγ καὶ ἱεροποιῶν
40 τῶν ἐπ’ ἄρχοντος Χάρμου δραχμὰς ·ΗΗ· ἃς ἐξέτεισεν Ὑψοκλῆς Ἀρχεστράτου ὑπὲρ τῆς ἐγγύης ἧς ἠγγύητο Ἀμφίστρατον Ὑψοκλέους· ἄλ-
λας παρὰ βουλευτῶν τῶν ἐπ’ ἄρχοντος Ὑψοκλέο<υ>ς ·Η𐅄ΔΔ𐅃· ἃς ἐξέτεισε Ἀρίγνωτος Ἀντιπάτρου ὑπὲρ τῆς ἐγγύης ἧς ἠγγύητο Δίαιτον Ἀπολλοδώρου
τῆς τοῦ θεάτρου περιοικοδομίας τὸ καθ’ αὑτὸν μέρος· καὶ παρ’ Ἀντικράτους τοῦ Τιμησιδήμου ἀντὶ τοῦ παλαιοῦ ἀργυρίου δραχμὰς ·Η· τοῦ
φοίνικος τοῦ περιγενομένου ἀπὸ τοῦ παραδείγματος, παρὰ Φανέου ·𐅃𐅂· τῶμ περιστερῶν τῆς κόπρου ·𐅃𐅂· τῆς πορφύρας ·Δ𐅂𐅂· συκαμίνο[υ ․].
τάδε ἔργα ἐξεδώκαμεγ κ̣ατὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου μετὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος καὶ τῶν ἐπιμελητῶν οὓς εἵλετο ὁ δῆμος καὶ {καὶ} κατὰ συγ-
45 γραφάς. τοῦ νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ περιστύλου τοῦ κατάπροσθεν τῆς ὀροφῆς ποιῆσαι φάτνας δέκα πέντε ἠργολάβησεν Φανέας
Καΐκου καὶ Πεισίβουλος Πάριος, τὴν φάτνην ἑκάστην δραχμῶν ·ΗΗΗ· ὥστε παρέχειν αὐτοὺς ἑαυτοῖς πάντα ὅσων ἂν δεῖ εἰς τὰ ἔργα
πλὴν ξύλων· τούτοις ἐδώκαμεν κελευόντων ἐπιμελητῶγ καὶ ἀρχιτέκτονος τὴμ πρώτην δόσιν δραχμὰς ·ΧΧΗΗ𐅄· ποιήσασι δὲ τὰ
ἡμίση τῶν ἔργων κατὰ τὴν συγγραφὴν ἐδώκαμεν δευτέραν δόσιν δραχμὰς ·Χ𐅅ΗΗΗ· συντελέσασι δὲ τὸ ἔργον καὶ ἀποδοῦσι 〚— —〛
δόκιμον κατὰ τὴν συγγραφὴν τὸ ἐπιδέκατον ἀπεδώκαμεν ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν κελευόντων δραχμὰς ·ΗΗΗΗ𐅄̣· τὸν θρᾶνον τοῦ
50 νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος ἐπικόψαντι Νίκωνι μισθὸς δραχμαὶ ·𐅃· Δεινοκράτει τὴν ταινίαν ἐπὶ τὸν θρᾶνον τοῦ νεὼ ἐπιθέντι δραχμαὶ ·ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂.
τοῦ νεὼ τοῦ πωρίνου τὴν ὑπωροφίαν ἐργάσασθαι καὶ ἐπιθεῖναι παρέχοντας αὐτοὺς αὑτοῖς εἰς τὰ ἔργα πάντα ὅσων ἂν δεῖ πλὴγ ξύλων
καὶ κεράμου ἠργολάβησαν Δεινοκράτης Λεωφάντου, Ξενοφάνης Σύριος, Θεόφαντος Καρύστιος δραχμῶν ·ΧΗΗΗ· 〚— —〛 τούτοις ἐδώκαμεν
ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν κελευόντων τὴμ πρώτην δόσιν δραχμὰς ·𐅅Η𐅄· ποιήσασι δὲ τὰ ἡμίση τῶν ἔργων, ὡς ἡ συγγραφὴ λέγει,
τὴν δευτέραν δόσιν ἐδώκαμεν δραχμὰς ·𐅅ΔΔ· συντελέσασι δὲ τὸ ἔργον καὶ ἀποδοῦσι δόκιμογ κατὰ συγγραφὴν τὸ ἐπιδέκατον
55 ἀπεδώκαμεν ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶγ κελευόντων δραχμὰς ·ΗΔΔΔ· 〚— —〛 τοῦ Πωρίνου τὰς παραετίδας ἆραι καὶ τὰς δοκοθήκας ἐπι-
τρῆσαι καὶ πάλιν καθαρμόσαι ἀρχιτέκτονος ἐγδόντος ἠργολάβησαν Νίκων καὶ Ἀριστοκλῆς δραχμῶν ·ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· τὸ περιοικοδόμημα τὸ πλίν-
θινον τὸ ἐν τῶι Πωρίνωι καθελοῦσι καὶ τοὺς πώρους καὶ τὸγ χοῦν ἐξενέγκασι καὶ τὸ ἔδαφος ὁμαλίσασι Θεοφάντωι καὶ Ξενοφάνει δρα-
χμαὶ ·ΔΔΔΔ. τῆς ὑποδομῆς τῆς ἐν τῆι νήσωι τῆι ἱερᾶι τῆς Ἀρτέμιδος ἀνοικοδομῆσαι καὶ συγχῶσαι ὀργυὰς πεντήκοντα ἠργολάβ[η]-
σαν Νίκων Σύριος, Ἀλεξικλῆς Σερίφιος, Δημόφιλος δραχμῶν ·𐅅· τού{του}τοις {²⁶τούτοις}²⁶ ἐδώκαμεν τὴν πρώτην δόσιν δραχμὰς ·ΗΗ𐅄· ἀρχιτέ{κ}-
60 κτονος {²⁶ἀρχιτέκτονος}²⁶ καὶ ἐπιμελητοῦ κελεύοντος· ποιήσασι δὲ τὰ ἡμίση τῶν ἔργων κατὰ τὴν συγγραφὴν δευτέραν δόσιν ἐδώκαμεν δραχμὰ[ς]
ΗΗ· συντελέσασι δὲ τὸ ἔργον καὶ ἀποδοῦσι δόκιμον τὸ ἐπιδέκατον ἀπεδώκαμεν ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητοῦ κελεύοντος δραχμ[ὰς]
𐅄· τὸ λοιπὸν τῆς ὑποδομῆς ἀνοικοδομῆσαι καὶ συγχῶσαι ἠργολάβησαν Μολπίων Ῥηναιεύς, Ἀλεξικλῆς, Δημόφιλος ὀργυὰς 〚— —〛 <πεντήκοντα> δρ[α]-
χμῶν ·𐅅· τούτοις ἐδώκαμεν ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητοῦ κελευόντων τὴμ πρώτην δόσιν δραχμὰς ·ΗΗ𐅄· ποιήσασι δὲ τὰ ἡμί[ση]
τῶν ἔργων δευτέραν δόσιν ἐδώκαμεν δραχμὰς ·ΗΗ· συντελέσασι δὲ τὸ ἔργον κατὰ τὴν συγγραφὴν τὸ ἐπιδέκατον ἀπεδώκαμεν ·<𐅄>.
65 [τ]ορνίσκον εἰς τὸ θέατρον ἐργασαμένωι Ἀντιγόνωι Καΐκου παρέχοντι αὑτῶι πάντα εἰς τὸ ἔργον πλὴγ ξύλων μισθὸς δραχμαὶ
․ΔΔ. τοῦ Προπύλου τὰς θύρας τὰς συντριβείσας κατασκευάσασι καὶ ἐπιστήσασι τὰ θύρετρα Ἀμεινονίκωι Θηβαίωι καὶ Θεοδήμωι δρα-
[χ]μαὶ ·ΗΔΔΔ· καὶ τὰς πυλίδας τὰς καινὰς τοῦ Προπύλου ποιήσασι καὶ ἐπιθεῖσι 〚— —〛 Θεοδήμωι καὶ Ἀμεινονίκωι μισθὸς δραχμαὶ ·ΔΔ· ἥλων πα-
[ρὰ] Δεξίου εἰς τὰς πυλίδας μναῖ πέντε· ἡ μνᾶ 𐅂Ι𐅁· τὸγ κίονα τοῦ Προπύλου τὸμ πεσόντα, πρὸς ὧι τὰ θύρετρα ἕστηκεν, ὥστε στῆσαι μισθ[ω]-
[τοῖ]ς τὴμ μηχανὴν ἐξενέγκασι καὶ στήσασι μισθὸς ·𐅂𐅂ΙΙΙΙ· Θεοδήμωι τέκτονι τὴμ μηχανὴν ἐπισκευάζοντι ἡμέρας δύο μισθὸς ·𐅂𐅂𐅂𐅂· ἥλων 〚— —〛
70 μνᾶ 〚— —〛 παρὰ Πρωτόλεω ·𐅂ΙΙ· εἰς τὸν ἄξονα τῆς μηχανῆς ξύλον ἀρέϊνον ·𐅂ΙΙΙ· ξύλον εἰς τὰς ἁψῖδας τοῖς σφονδύλοις τοῦ κίονος ·𐅂𐅂𐅂· Νίκω-
νι καὶ τῶι υἱῶι ἐργασαμένοις ἐπὶ τοῦ κίονος ἡμέρας δύο μισθὸς δραχμαὶ ·𐅃𐅂𐅂𐅂· μισθωτοῖς συνάρασι τὸγ κίονα ·𐅂𐅂ΙΙΙ· Καίρωι ὑπηρετοῦντι πρὸς
τῆι μηχανῆι ·ΙΙΙΙΙ· μισθωτοῖς τὴμ μηχανὴγ καθελοῦσι καὶ ἀπενέγκασι ·𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ. τοῦ νεὼ τοῦ Ἀσκληπιοῦ τῆς ὀροφῆς τὰ κρίνα λευκώ////σαντι κα[ὶ]
τὰς κάλχας χρυσώσαντι Ἀντιδότωι ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν ἐγδόντων ἐδώκαμεν δραχμὰς ·ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂. ἐπὶ τὸν νεὼ τὸμ πώρινον κε-
ράμου ζεύγη ·Η𐅄ΔΔ𐅃· ἐξύρου, τιμὴ τοῦ ζεύγους ·ΙΙΙΙΙ· ἡ πᾶσα τιμὴ δραχμαὶ ·ΗΔΔΔΔ𐅃· τέλος ἐν Σύρωι τοῦ κεράμου ·𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· ναῦλλον τοῦ ζεύγους ·Ι[𐅀/]
75 Νικοκλεῖ vac. τὸ πᾶν δραχμαὶ ·ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· ἀνακομίσασι τὸγ κέραμον εἰς τὸ ἱερὸν μισθὸς ·𐅂ΙΙΙ. εἰς τὸ παράδειγμα τοῦ Προπύλου πίνακα ἠγοράσαμεν παρὰ
Χρησίμου ·Δ𐅂𐅂· ἐπισκευάσαντι τὸμ πίνακα Θεοδήμωι ·𐅂𐅂· λευκώσαντι τὸμ πίνακα ἀμφοτέρωθεν ·𐅂𐅂𐅂. καὶ τάδε τῶμ πρὸ ἡμῶν ἔργων
ἐγδεδομένων ἐδώκαμεν ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶγ κελευόντων· Κροίσωι ἐργώνηι τῶν λίθων τῶν εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Διὸς τοῦ Κυνθ[ί]-
ου ἀπαγαγόντι καὶ ἀπομετρήσαντι τοὺς προσοφειλομένους λίθους εἰς τοὺς χιλίους καὶ τέτταρας πόδας τὴν δευτέραν δόσιν ἐδώκα-
μεν δραχμὰς ·Χ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂𐅀/. τοῦ νεὼ τοῦ Ἀσκληπιοῦ τὴν ὀροφὴν συντελέσαντι Δεινοκράτει τὸ ἐπιδέκατον ἀπεδώκαμεν
80 δραχμὰς ·𐅄𐅃. ὑπὲρ Θεοφίλου τοῦ ἐργολαβήσαντος τὰς παραετίδας ἐργάσασθαι τῶι νεῶι τῆς Ἀρτέμιδος τοῖς ἐγγυηταῖς αὐτοῦ Σωσιμέ<νει>
καὶ Τιμησιδήμωι συντελέσασι τὸ ἔργον κατὰ τὴν συγγραφὴν τὸ ἐπιδέκατον ἀπεδώκαμεν δραχμὰς ·ΗΔΔΔ𐅃. τοῦ θεάτρου τὴν ὀρχή-
στραν καὶ τοὺς θάκους ἀνακαθάρασι καὶ τὸγ χοῦν ἐξενέγκασι μισθωτοῖς ἀρχιτέκτονος ἐγδόντος μισθὸς ·𐅃𐅂𐅂. καὶ τάδε ἄλλα ἐδώκαμεν·
ἀρχιτέκτονι μισθὸς ·𐅅ΗΗΔΔ· τῆι ἀνθρώπωι εἰς τὰ ἐπιτήδεια ·ΗΔΔ· τῶι ὑπηρέτηι Δώρωι ·Η𐅄𐅃𐅂· Λεπτίνηι καὶ Βακχίωι τοῖς λιθουργοῖς
εἰς τὰ ἐπιτήδεια ·ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ· καὶ εἰς ἱματισμὸν ·ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· γραμματεῖ μισθὸς ·𐅄ΔΔΔ· κήρυκι ·𐅄Δ· νεωκόρωι εἰς Ἀσκληπιεῖον
85 Η𐅄ΔΔΔ· νεωκόρωι εἰς τὸν θεὸν ·𐅄Δ· κρηνοφύλακι ·𐅄ΔΔΔΔ· τῆι αὐλητρίδι τῆι αὐλούσηι τῶι χορῶι τῶγ γυναικῶν μισθὸς ·ΗΔΔ· χορῶι τῶι γε-
νομένωι τοῖς κωμωιδοῖς καὶ τῶι τραγωιδῶι Δράκοντι τοῖς ἐπιδειξαμένοις τῶι θεῶι δᾶιδες παρὰ Ἐργοτέλους ·𐅂𐅂𐅂𐅂· ῥυμοὶ καὶ
ξύλα ·ΙΙΙΙ· εἰς τὸν σίδηρον τῶν λιθουργῶν στόμωμα παρὰ Πολύβου ·𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· Δεξίωι στομώσαντι τύχους δύο καὶ γλαρίδα καὶ σφῆνας καὶ
παρασφήνια ποιήσαντι μισθὸς ·𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἱερισταῖς εἰς σπονδὰς ·Δ· εἰς τὸγ χορὸν τὸγ γενόμενον το[ῖ]ς Ἀπολλωνίοις δᾶιδες παρὰ Ἐργοτέλ<ους>
𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ῥυμὸς ·ΙΙ· τοῖς κατὰ μῆνα λόγοις ἐκτιθεμένοις εἰς τὴν ἀγορὰν λεύκωμα ·ΙΙΙ· στάμνον εἰς Ἀρτεμίσιον ·ΙΙΙ· εἰς τὸ ἄγαλμα τῶι Διονύ-
90 σωι κεραία παρὰ Ἐλπίνου ·ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἐργασαμένωι τὸ ἄγαλμα Ἀριστοθάλει ·𐅃· γράψαντι Δεινομένει ·𐅃· εἰς κόσμησιν τοῦ ἀγάλμα-
τος ·𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· τὴν ἅμαξαν ἧι ἄγεται τὸ ἄγαλμα τοῦ Διονύσου Θεοφάντωι ἐπισκευάσαντι ·𐅂· ἧλοι ·ΙΙΙ· τοῦ οἴκου οὗ Στρατονίκη κλῆιδα ποιή-
σαντι Δεξίωι ·𐅂𐅂· τοῦ Ἀρτεμισίου εἰς κόσμησιν νίτρον ·ΙΙΙΙ· σφόγγοι ·𐅂𐅂· ἔλαιον χοῦς ἡμίχουν ·𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· λίνογ καὶ κηρὸς ·ΙΙΙΙ· μύρον ῥόδινο[ν]
παρὰ Κωμωιδίας ·𐅃· εἰς τοὺς χοροὺς τοὺς γενομένους τοῖς Λητ<ώ>ιοις καὶ τοῖς Ἀρτεμισίοις καὶ τὸν τῆι ὀγδόηι δᾶιδες παρὰ Λυσίο[υ]
καὶ Ἐργοτέλους ·𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ῥυμοὶ παρὰ Μνησικλέους ·ΙΙΙΙ𐅁· Δεξίωι κλῆιδα ποιήσαντι ἀνάπαιστον ·𐅂ΙΙΙ· λαβὴ τῆι κληιδὶ ·ΙΙ· Θεοδήμωι
95 τὸν τρύφακτον τὸν ἐν τῆι νήσωι τῆς Ἑκάτης ἐπισκευάσαντι ·𐅂𐅂· ἧλοι ·ΙΙΙΙ· νίτρον ·Ι𐅁· τὴν θυμέλην τοῦ βωμοῦ τοῦ ἐν τῆι Νήσωι
κονιάσαντι Φιλοκράτει ·𐅂· σανίδες φιλύριναι ἐννέα παρὰ Δεινοκράτους ἀρχιτέκτονος κελεύοντος, τιμὴ ·𐅄ΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ· μισθωτοῖς
τὰς σανίδας ἀπενέγκασιν εἰς τὸ ἱερὸν ·ΙΙΙ· τὸν τρύφακτον τὸν ἐν τῶι Διοσκουρίωι καὶ τοῦ ἑστιατορίου τὰς θύρας ἐπισκευάσαν-
τι Θεοδήμωι ·𐅃· ἧλοι ·ΙΙΙΙ· Διοσκούροις ἐπίκρασις ·Δ· Δεξίωι παρασφήνια ποιήσαντι ·𐅂𐅂· τροχιλείας εἰς παλαίστραν ·𐅂· σχοινίον παρ
Διακοσίου ·𐅃· σκαφεῖον εἰς παλαίστραν παρὰ Ἀλεξιδήμου ·𐅃ΙΙΙ· χαλκίον ἐπισκευάσαντι Δεξίωι ·𐅂ΙΙΙ· κηρύκειον ἠγοράσαμεν ·𐅂𐅂·
100 εἰς τὸγ χορὸν τὸγ γενόμενον Τιμοστράτωι τῶι αὐλητῆι, ὅτε ἐπεδείξατο τῶι θεῶι, δᾶιδες παρὰ Ἀρχικλέους ·𐅂𐅂𐅂ΙΙ· ῥυμὸς ·ΙΙ· πίττης με-
τρηταὶ τρεῖς τὸγ Κερατῶνα ἀλεῖψαι, τιμὴ τοῦ μετρητοῦ δραχμαὶ ·ΔΔΔΔ· τὸ πᾶν ·ΗΔΔ· ἀλείψαντι τὸγ Κερατῶνα Ἕρμωνι ·ΔΙΙΙ· τοῦ κρατῆ-
ρος τοῦ ἀργυροῦ τοῦ ὠτὸς ἀποπεσόντος κολλήσαντι Ἀριστάρχωι ·𐅂𐅂· ἄνθρακες ·ΙΙΙ· εἰς τὴγ κόσμησιν τῆς Ἥρας σφόγγοι ·𐅂· μύρον ·𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
ταῖς ἱερείαις εἰς τἄλλα ·𐅃𐅂Ι· τοὺς βωμοὺς τοὺς ἐν τῶι Θεσμοφορίωι ἐξαλείψαντι καὶ γῆν ἐνέγκαντι καὶ λευκώσαντι καὶ ἀνακα-
θάραντι τὸ Θεσμοφόριον καὶ τὸγ χοῦν ἐξενέγκαντι Διονυσίωι μισθὸς ·Δ𐅃𐅂· γῆ λευκὴ ·𐅂· κρανείας τάλαντον παρὰ Μνησικλέους ·𐅂𐅂𐅂𐅂·
105 Θεοδήμωι τορνίσκον ποιήσαντι ·𐅂𐅂ΙΙΙ· τὸν λίθον τὸν ὑπὸ τὸ μέλαθρον ὑποκείμενον τοῦ Πωρίνου ἐκ τοῦ Ἀσκληπιείου παραγαγοῦσι καὶ ἀ-
νακομίσασιν εἰς τὸ ἱερὸν καὶ συνάρασι μισθωτοῖς ·𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· τὰς πλίνθους ἐκ τοῦ Πωρίνου ἐξενέγκασι μισθωτοῖς εἰς τὸγ ξυλῶνα ·𐅃𐅂· μό-
λυβδος ·ΙΙΙΙ𐅁· ποτήρια ἐπισκευάσαντι Ἀριστάρχωι ·𐅂Ι𐅁· ξύλον διαπρίσαντι Θεοδήμωι ·ΙΙΙΙΙ· Δεξίωι ὀξύνοντι τὰ σιδήρια τοῖς λιθουργοῖς εἰ[ς]
τὸν ἐνιαυτὸν ·ΔΔΔΔ· ἐλαίου εἰς ἱεροπόιον μετρητής, τιμὴ ·ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· ξύλων εἰς Πύθιον τάλαντα ·𐅄ΔΔΔ𐅃· τὸ τάλαντον ·𐅂ΙΙ· ἡ πᾶσα τιμὴ ·Η𐅃𐅂𐅂
𐅂ΙΙ· ἀνακομίσασι τὰ ξύλα ·𐅂· ἀνθράκων κάλαθοι δύο καὶ ἡμικαλάθιον, τιμὴ ·ΔΔ· τῆς οἰκίας τῆς Σωσιλείας πρὸς ἧι ἡ κρηπὶς τοῖχον οἰκοδομήσαντι
110 Θεοδήμωι ·𐅂𐅂𐅂· τῆς οἰκίας ἐν ἧι Ἱέρακος οἰκεῖ τὰ τέγη ἐπισκευάσαντι καὶ δοκὸν ὑποθέντι τῶι θαλάμωι Θεοδήμωι ·Δ𐅂𐅂· τράπεζα εἰς ἱερο-
πόιον ·𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· τοῦ κώθωνος τοῦ χαλκοῦ τοῦ πυθμένος ἀποπεσόντος κολλήσαντι Ἀριστάρχωι ·𐅂· ἄνθρακες ·𐅂· κηρὸς ·𐅂· κληὶς εἰς Κύνθο[ν ․]·
ξοΐδος Δεξίωι ·𐅂𐅂ΙΙΙ· χαρτία δύο ·𐅂𐅂𐅂𐅂· χορῶι τῶι γενομένωι τοῖς Ῥοδίων θεωροῖς δᾶιδες παρ’ Ἐργοτέλους ·𐅂𐅂𐅂· ῥυμὸς Ι𐅁· σανὶς πτελεΐνη εἰς
τὴν ταινίαγ καὶ τὰ καταζεύγματα τῆς ὀροφῆς τοῦ νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος παρὰ Ἱερομβρότου ·Δ𐅃· ταῖς συγγραφαῖς καὶ τῶι λόγωι λευκώματα λευκώ-
σαντι ·𐅂𐅂𐅂. —— καὶ τάδε ἄλλα ἀναλώσαμεγ κατὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου· τοῦ ἑστιατορίου τοῦ ἐν τῆι Νήσωι τὸ τέγος στεγνώσαντι Ἕρμων[ι]
115 Δ𐅂𐅂· τῆς σκηνῆς τὸ τέγος καταλείψαντι Ἕρμωνι ·Δ𐅂𐅂· τῶν οἰκημάτων τῶν ἐν τῆι ἀποβάσει τὰ τέγη στεγνώσαντι Διονυσίωι ·Δ𐅃𐅂· εἰς
{εἰς} τὰ Θεσμοφόρια προσαναλώσαμεν πρὸς ὧι παρὰ ταμίου ἐλάβομεν δραχμὰς ·𐅄ΔΔ𐅃· εἰς τὴν θυσίαν τῆι Εἰλειθύηι ·ΔΔ𐅃· πρὸς τὸ ἐκ φιά-
λης εἰσελθὸγ κατὰ μῆνα ὥστε τὸ ἱερὸγ καθαίρεσθαι προσαναλώσαμεν δραχμὰς ·Δ𐅂𐅂𐅂𐅂Ι𐅁· Δώρωι ὑπηρέτηι ἱμάτιον ·ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· στήλη
παρὰ Φιλωνίδου ·ΔΔ𐅃· παραγαγοῦσι τὴν στήλην ἐκ τοῦ Ἀσκληπιείου καὶ εἰς τὸ ἱερὸν ἀνακομίσασιν ·𐅂ΙΙΙ· γράψαντι τὴν στήλην Δεινομέν<ει>
τῆς δραχμῆς γράμματα τριακόσια, τὰ πάντα γράμματα τρισμύρια, μισθὸς δραχμαὶ ·Η· μόλυβδος ·𐅃· ξύλα ·𐅂· τοῖς στήσασι τὴν στήλην ·𐅂𐅂ΙΙΙ·
120 τῆς οἰκίας ἐν ἧι Ἀντίγονος ὁ Τιμοκράτους οἰκεῖ πτῶμα οἰκοδομήσαντι ·Δ· σανὶς πτελεΐνη εἰς τὴν ταινίαν τὴν ὑποκειμένην τῆι
ὀροφῆι τοῦ νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος παρὰ Δεινοκράτους ·Δ𐅃· ἅλες ·𐅂𐅂ΙΙΙ· ξύλον εἰς τύλους ·ΙΙΙΙ· πίττης ἡμιαμφόριον παρ’ Ἀμφιθάλους ·ΔΔ.
                                 {²vac.}²
122 κεφάλαιον οὗ τε παρελάβομεν ἀργυρίου καὶ τοῦ ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς εἰσελθόντος δραχμαὶ ·𐅇ΧΧΧΧΗ𐅄Δ𐅂𐅂· ἀργυρίου παντοδα-
ποῦ εἰς ἀλεξανδρείου λόγον δραχμὰς ·Δ𐅂· καὶ χρυσοῦς ·ΔΙΙ· καὶ τεττίγια χρυσᾶ δύο καὶ φωκαΐδα. κεφάλαιον ἀναλώματος δραχμ[αὶ]
ΜΧΧ𐅅ΗΗΔΔ. τὸ δὲ λοιπὸν παρεδώκαμεν ἱεροποιοῖς τοῖς ἐπ’ ἄρχοντος Μενεκράτους Δημόνωι τῶι Νίκωνος, Πίστηι τῶι Ξένωνος, πα-
125 ρόντων βουλευτῶν καὶ γραμματέων, τοῦ τῆς πόλεως Ἀντιπάτρου τοῦ Δημητρίου καὶ τοῦ τῶν ἱεροποιῶν Κλεινοδί[κου τ]οῦ Κλεινο-
δίκου, ἀργυρίου νομίσματος δραχμὰς ·ΜΜΜΜΧΗΗΗΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅁𐅀/· σὺν ταῖς ·ΜΜΧΧΧΧ𐅅ΗΔΔΔ· αἷς ὁ δῆμος ἐψηφίσατο [ἐν παραδ]όσει παρα-
λαμβάνειν ἀεὶ τοὺς ἱεροποιοὺς τοὺς ἐν τέλει ὄντας vac. καὶ τεττίγια ·ΙΙ· καὶ φωκαΐδα· καὶ ἀργυρίου παντοδ[αποῦ ·Δ𐅂· καὶ χρυσ]οῦς ΔΙ[Ι].
face B.1 [ἄρχοντ]ος Ὑψοκλέους μηνὸς Γαλαξιῶνος τάδε παρελάβομεν παρὰ ἱεροποιῶν τῶν ἱεροποιησάντων ἐπ’ ἄρχοντος Χάρμου, Ἀνασχέτου τοῦ
Θεοξένου, Ἡγία τοῦ Φωκαιέως, παρόντωμ βουλευτῶγ καὶ γραμματέων, τοῦ τῆς πόλεως Τιμησιδήμου τοῦ Ἀντικράτους καὶ τοῦ τῶν ἱεροποιῶν
Λυσιμαχίδου τοῦ Λύσου. [——] ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι· φιαλῶν ὁ πρῶτος ῥυμός, ὁλκὴν τρία ἡμιτάλαντα, ἀριθμὸς φιαλῶν ·ΗΙΙΙΙ· ὁ δεύτερος ῥυμός, τρία ἡμιτάλαν-
τα, ἀριθμὸς φιαλῶν ·ΗΙΙΙ· ὁ τρίτος ῥυμός, ὁλκὴν τρία ἡμιτάλαντα, ἀριθμὸς φιαλῶν ·ΗΙΙΙΙ· ὁ τέταρτος ῥυμός, ὁλκὴν τρία ἡμιτάλαντα, ἀριθμὸς φιαλῶν
5 ΗΙΙ· ὁ πέμπτος ῥυμός, ὁλκὴν τρία ἡμιτάλαντα, ἀριθμὸς φιαλῶν ·ΗΙΙΙΙ· ὁ ἕκτος ῥυμός, ὁλκὴν τρία ἡμιτάλαντα, ἀριθμὸς φιαλῶν ·ΗΔΔΙ· ὁ ἕβδομος ῥυ-
μός, ποτηρίων παντοδαπῶν, ὁλκὴν τάλαντον, ἀριθμὸς ποτηρίων ·ΗΔ· ὁ ὄγδοος ῥυμός, vac. c.12 ὁλκὴ τάλαντομ μναῖ δέκα, ἀριθμὸς
𐅄ΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙ· ὁ ἔνατος ῥυμός, ποτηρίων παντοδαπῶν, σταθμὸν τάλαντον, ἀριθμὸς ·𐅄Δ𐅃ΙΙ· ὁ δέκατος ῥυμός, πυθμένωγ καὶ ὠτῶγ καὶ τῶν
ἀπὸ τῆς γεράνου, ὁλκὴν μναῖ εἴκοσι δύο· ὁ ἑνδέκατος ῥυμός, φιαλῶγ καὶ ἄλλων ἀργυρωμάτων ἃ καθηιρέθη προσηλωμένα, ὁλκὴν
τάλαντον μναῖ δύο, ἀριθμὸς πάντων ·𐅄ΔΔΔ𐅃ΙΙΙ· σὺν τοῖς ἀλαβάστροις τοῖς ·𐅃· καὶ τῆι οἰνοχόηι τῆι παλαιᾶι· ὁ δωδέκατος ῥυμός, αἱ προτομαὶ καὶ
10 αἱ οἰνοχόαι καὶ τὰ λεοντόποδα, ὁλκὴ πάντων μναῖ τριάκοντα· τρεισκαιδέκατος ῥυμός, οἰνοχόαι δέκα δύο, ὁλκὴ πασῶν μναῖ ·ΔΔΙΙΙΙ. vac.
καὶ τάδε ἄστατα ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι· θυμιατήριον ὑπόχαλκον λεπίδα ἀργυρᾶν ἔχον συντετριμμένον· ζώιδια ἀργυρᾶ δύο, Κλεινοῦς
ἀνάθημα· ἀετὸς ἀργυροῦς τῶν ἀρχαίων διαπεπτωκώς· φιάλαι ἓξ ἐμ πλινθείοις, Ἰκαρίου ἀνάθημα· φιάλη, Βάκχωνος ἐπιδόντος Δηλιάσιν
χορεῖα· φιάλη χρυσόκλυστος, ἀνάθημα Δηλιάδωγ χορεῖα· φιάλη, Δηλιάδων ἀνάθημα χορεῖα ἐπὶ ἀρχεθεώρου Ῥοδίων Θρασυμάχου· φιάλη, [Φι]λώ-
[τ]α [Σι]κυωνίου ἀνάθημα· φιάλη, Φυλάκου ἀνάθημα· φιάλη, Λεοντίνων ἀνάθημα· φιάλη, Κώιων ἀνάθημα ἐπὶ ἀρχεθεώρου Σίμου· φιάλαι δύο ἐμ πλ[ιν]θεί-
15 ο[ις, Ἀπολ]λοδώρου ἀνάθημα· φιάλαι δύο, Στρατονίκης βασιλίσσης ἀνάθημα· φιάλαι δύο, Κώιων ἀνάθημα ἐπὶ ἀρχεθεώρου Πολυκλείτου· φιάλη, Ῥοδί-
ων [ἀνάθ]ημα ἐπὶ ἀρχεθεώρου Ἀγησάνδρου· φιάλη, Θεοτίμης ἀνάθημα· φιάλη ἔκτυπον ἔχουσα Ἡλίου πρόσωπον, ἀνάθημα Δηλιάδων χορεῖα ἐπ’ ἀρχεθεώ-
ρου Πολυχάρμου· κρατὴρ ἀργυροῦς, ὃν ἀνέθηκε Παρμίσκος, ὁλκὴν ·𐅆ΧΧΧΧ𐅅𐅄ΔΔ𐅂𐅂· ἀργύριον παντοδαπὸν καὶ ἀνδριαντίσκος καὶ ἠλακά-
ται καὶ ἀμφιδαῖ καὶ δελφὶς καὶ προχοΐδιον καὶ ἄλλα παντοδαπά, ὁλκὴ πάντων δραχμαὶ ·ΗΗΗΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλο παντοδαπὸν ἀργύριον, ὁλκὴ
ΧΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ψίλ̣ια ἀργυρᾶ δύο καὶ ἀμφιδῆ ἀποκεκλασμένη, ὁλκὴν ·𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· πεντόροβος χαλκοῦς ἐπίχρυσος· ὀρχομένιοι ὀβολοὶ ·ΗΗΗΗ[Δ]·
20 ἀργυρίου ἀττικοῦ καὶ ἀλεξανδρείου δοκίμου καὶ χαλκοῦ ἐπιχωρίου 〚— —〛 δραχμὰς ·𐅄ΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ· αἰγιναῖοι καὶ κρητικοὶ στατῆρες ἕνδεκα καὶ κο-
ρίνθιοι στατῆρες δύο καὶ μαυσσώλεια τετράδραχμα ἐννέα· νάξια τετράδραχμα δύο καὶ φωκαΐδα καὶ ὀβολὸν φωκαϊκόν· νομίσματος πα[ν]-
τοδαποῦ ὁλκὴν ·ΔΔ𐅃𐅂𐅂. vac. c.15 καὶ τάδε χρυσᾶ ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι· ὅρμος ὁ πρὸς τῶι θρόνωι ἠρτημένος, οὗ οἱ γρῦπες οἱ πέντε καὶ ὁ
λέων ὁ τὸν ταῦρογ κατέχων, ὁλκὴ δραχμαὶ ·ΗΗΔ𐅂𐅂𐅂· ὅρμος λογχωτός, ὃν ἀνέθηκε Σιμίχη Μυκονία, ἄστατος· ἀριθμὸς λογχίων ·𐅄ΔΔΔΙΙ· {ὅρμος λογ}
ὅρμος λογχωτός, ὃν ἀνέθηκε Δημοστράτη, ἄστατος· ἀριθμὸς λογχίων ·𐅄ΔΔΙΙΙΙ· τραγίσκοι χρυσοῖ <ΙΙ> ἄστατοι· δακτύλιος περίχρυσος, ὃν ἀνέθηκε
25 Στράτων Αἰτωλός, ἄστατος· ἀσπιδίσκη χρυσῆ, Αἰσχυλίος ἀνάθημα, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅂𐅂𐅂𐅂· φιάλη ῥαβδωτὴ χρυσῆ τετρυπημένη, ὁλκὴν ·𐅄ΔΔ̣[𐅃𐅂]·
ψίλιον στρεπτόν, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· ἐπιχύτης χρυσοῦς, ὁλκὴν δραχμαὶ ·ΗΔ𐅂𐅂· ἐνώτια χρυσᾶ δύο, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅃ΙΙΙΙΙ· θηρίκλειο[ς]
κύλιξ, ἀνάθημα Πτολεμαίου, ὁλκὴ ·ΗΗΔΔΔ𐅃𐅂· φιάλιον Δημοσῶντος Μυκονίου ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· φιάλαι χρυσαῖ λεῖαι
ἑπτά, ὁλκὴ τῆς πρώτης δραχμαὶ ·ΗΔΔΔΔ𐅃𐅂· τῆς δευτέρας ὁλκὴ δραχμαὶ ·ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂· τῆς τρίτης ὁλκὴ δραχμαὶ ·ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂· τῆς τετάρτης ὁλκ[ὴ] <δραχμαὶ>
ΗΔΔΔΔ· τῆς πέμπτης ὁλκὴ δραχμαὶ ·ΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· τῆς ἕκτης ὁλκὴ δραχμαὶ ·ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· τῆς ἑβδόμης ὁλκὴ δραχμαὶ ·ΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· φιάλαι
30 καρυωταὶ ἕξ, ὁλκὴν ἡ πρώτη δραχμὰς ·ΗΗ𐅂𐅂· ἡ δευτέρα ὁλκὴν ·ΗΗ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἡ τρίτη ὁλκὴν ·Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃· ἡ τετάρτη ὁλκὴν ·Η𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· ἡ πέμ-
πτη ὁλκὴν ·ΗΗ𐅂· ἡ ἕκτη ὁλκὴν ·Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂· φιάλη χρυσῆ καρυωτή, Ναξίων ἀνάθημα, ὁλκὴν ·ΗΗ𐅂· φιάλιον χρυσοῦν λεῖον τετρυπημένον, ὁλ-
κὴ ·ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἀνεπίγραφον· φιάλιον χρυσοῦν ῥαβδωτὸν τετρυπημένον, ὁλκὴν ·𐅄Δ𐅃· λευκοῦ χρυσίου φιάλιον ῥαβδωτόν, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄·
οἰνοχόαι δύο χρυσαῖ, ὁλκὴ τῆς πρώτης δραχμαὶ ·𐅅Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙ· τῆς δευτέρας ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅅Η𐅄ΔΔΔ𐅃· πέταλα χρυσᾶ πεντήκοντα καὶ {ο}
ὀκτὼ καὶ ἀσπιδίσκης κλασμάτιον καὶ στλεγγίς, ὁλκὴν πάντων δραχμαὶ ·ΗΗΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· κανοῦγ χρυσοῦν λεῖον ὦτα καὶ πυθμένα ἀργυρᾶ ἔχον, ἐπ[ι]-
35 γέγραπται ὁλκὴ τοῦ χρυσίου δραχμαὶ ·ΧΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· τοῦ ἀργυρίου ὁλκὴν ·𐅅ΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂· κλιμάκιον ξύλινομ περίχρυσον ὄφεσιν ἀργυροῖς δ[ιεζ]ω-
μένον, ἄστατον· θυμιατήριον φιαλωτὸν μέγα περίχρυσον, ὧι ἐπιγέγραπται ὁλκὴ τοῦ χρυσίου δραχμαὶ ·𐅅ΗΗΗΔΔΙΙ· τοῦτο οὐκ ἐστάθη· ἄλλο θυμιατή-
ριον ἔλαττον φιαλωτὸν ἐπίχρυσον ἀνεπίγραφον· τοῦτο οὐκ ἐστάθη· κανοῦν ὀρθηλὸν ἐπίχρυσον, ἐπιγραφὴν ἔχον σταθμὸν δραχμᾶς
ΧΗΗΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ𐅁· χρυσίον [λ]ευκόν, καὶ ἐν τούτωι στατῆρες κυζικηνοὶ δύο καὶ φωκαΐς, ὁλκὴ τούτων πάντων δραχμαὶ ·ΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ὅρμος ἀμφορέ-
ων, ὁλκὴν σὺν [τ]οῖς λίνοις δραχμαὶ ·Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἀριθμὸς ἀμφορέων ·𐅄𐅃ΙΙΙ· στλεγγὶς καὶ στεφάνωγ κλάσματα χρυσᾶ, ὁλκὴν ·ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· πεντόροβο[ς]
40 χρυσοῦς, ὁλκὴν ·𐅂· στεφάνωγ κλάσματα χρυσᾶ καὶ ἀσπιδίσκαι καὶ στλεγγίδωγ κλάσματα καὶ ἄλλα παντοδαπὰ χρυσία, ὁλκὴ πάντων δρα-
χμαι ·ΗΗΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· μῆλα χρυσᾶ, ἔνια πλήρη γῆς, ἀριθμὸν ·ΔΔΔΙΙΙΙ· καὶ ἀνθεμίου ὑπαργύρου κλάσμα, ὁλκὴ τούτων ·ΔΔΔΔΙΙΙ. περόναι χρυσαῖ καὶ
τούτωγ κλάσματα, ἀριθμὸν ·ΔΔΙΙΙ· ἄστατοι· ὅρμος ὁ Ἐριφύλης χρυσοῦς, ὁλκὴν δραχμαὶ ·Η𐅄𐅃𐅂· ἀσπιδίσκη καὶ φυκία δύο καὶ περιδειρίδια χρυσᾶ, ὁλκὴν
πάντων σὺν τοῖς λίνοις δραχμαὶ ·Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· δακτύλιοι χρυσοῖ ἕξ, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅃𐅂𐅂𐅂· σφραγίδια διάλιθα δύο ἄστατα· δαρεικοὶ χρυσοῖ ὀκτώ· χρυσ̣<ίου>
ὁλκὴ ·𐅃ΙΙΙ· ῥοαὶ χρυσαῖ πέντε ἄστατοι καὶ μῆλον καὶ πέταλα χρυσᾶ ἄστατα· ἄμπελος χρυσῆ ἄστατος· σφραγὶς μαράγδου δεδεμένη σειρᾶι χρυ-
45 σῆι, Ἀπολλοδώρου ἀνάθημα, ἄστατος· ὅρμος ἀμφορέων ἐφ’ οὗ ὁ Τριπτόλεμος καὶ ἄνθεμα καὶ ἀσπιδίσκη καὶ ἐνώτια καὶ στλεγγὶς χρυσᾶ, ὁλκὴ
δραχμαὶ ·ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς δάφνης ὁ παρ’ Ἀμεινώνδα ἀπελθών, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄ΔΔ· δακτύλιος χρυσοῦ[ς] Ἀρτεμίσιον ἔχων
ἐπίσημον, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅃ΙΙΙ· δακτύλιος χρυσοῦς λεῖος, ὁλκὴν ·𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· δακτύλιος χρυσοῦς, ὁλκὴν ·𐅂𐅂· ἐπίσημον ἔχων Ἔρωτα· δακτύλιος σιδη-
ροῦς χρυσίωι ἐνδεδεμένος ἄστατος· σφραγὶς χρυσίωι [ἐνδ]εδεμένη ἄστατος σημεῖον ἔχουσα τραγέλαφον· κυλινδρίσκος χρυσένδετος ἄστα-
τος· σφραγὶς χρυσένδετος ἄστατο<ς>· λυγγούριον κίρκον ἔχο[ν χ]ρυσοῦν ἄστατον· σφραγίδιον χρυσένδετον ἄστατον· σφραγίδιον κίρκον ἔχον χρυσοῦν
50 ἄστατον· σφραγίδιον ἀργυρίωι ἐνδεδεμένον· σφραγίδιον ὑάλινον χρυσένδετον· ἀνθέμια καὶ ὀφίδιογ καὶ κίρκος καὶ ἄλλα παντοδαπά, ὁλκὴν ·ΔΙ·
δακτύλιος χρυ<σ>οῦς ἐν ταινιδίωι ἐνδεδεμένος ξυλίνωι, Καλλικρίτης ἀνάθημα· στεφανίσκοι χρυσοῖ δύο, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅃𐅂𐅂𐅂· στέφανος
χρυσοῦς μυρρίνης, ἀνάθημα βασιλέως Πτολεμαίου, ὁλκὴν δραχμαὶ ·Η𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς μυρρίνης, Βερενίκης ὑπὲρ Πτολεμαίου
ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄ΔΔ𐅂· στέφανος δάφνης χρυσοῦς, ὃν ἀνέθηκε Πευκέστης, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄Δ𐅃· στέφανος μυρρίνης χρυσοῦς,
Δηλιάδων ἀνάθημα, χορεῖα Νικοκρέοντος ἐπιδόντος, ὁλκὴν δραχμαὶ ·ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· στέφανος δάφνης χρυσοῦς, Καλλικράτους ἀνάθημ[α],
55 ὁλκὴν δραχμαὶ ·ΔΔ· στέφανος δάφνης χρυσοῦς, ὁλκὴν δραχμαὶ ·ΔΔ𐅂𐅂· Ἰωμίλκου ἀνάθημα· στέφανος δάφνης χρυσοῦς, ἀνάθημα Δηλιάδων, χο-
ρεῖα Φιλοκλέους ἐπιδόντος, ὁλκὴν δραχμαὶ ·ΔΔΔΔ𐅂· στέφανος κιττοῦ χρυσοῦς, ἀνάθημα βασιλέως Πτολεμαίου, ὁλκὴν δραχμαὶ ·ΗΔΔΔΔ· στέ-
φανος χρυσοῦς δάφνης, Δημητρίου βασιλέως 〚— —〛 ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄Δ𐅃𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς, Δηλιάδων ἀνάθημα, χορεῖα
Μήτρωνος ἐπιδόντος, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄ΔΔ𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς δάφνης, Δηλιάδων ἀνάθημα, χορεῖα Κλείτου ἐπιδόντος, ὁλκὴν δραχμαὶ
𐅄ΔΔΔΔ· στέφανος μυρρίνης χρυσοῦς, Λυσάνδρου Λακεδαιμονίου ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂· σὺν τῶι ῥόδωι· στέφανος χρυσοῦς δάφνης {π},
60 Κρατεροῦ ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς, Φιλοκλέους ἀνάθημα, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅄ΔΔΔΔ· ἀνδριαντίσκος χρυσοῦς
σχέλος οὐδὲ χεῖρα ἔχων, ὁλκὴ δραχμαὶ ·𐅃𐅂ΙΙΙ· χρυσίου ἀσήμου ὁλκὴν ·𐅂𐅂𐅂· δακτύλιοι καὶ ἐνώτια ἀργυρᾶ ἀνειρμένα· ἡ καλουμένη γέρανος καὶ ὁ ὅρ-
μος ὁ ὑποτείνων ὑπὸ τὴγ γέρανον, ἄστατα· ὁ κόσμος ὁ τοῦ ἀγάλματος τοῦ τὴν ἐρειᾶν ἐσθῆτα ἔχοντος, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· περόνη ἀργυρᾶ ἐπί-
χρυσος, ὁλκὴν δραχμαὶ ·Δ𐅃· δακτύλιος χρυσοῦς, Πολυαράτου ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅂𐅂𐅂· φιάλη ἀργυρᾶ ἐμ πλινθείωι, Χοροιθίδος ἀνάθημα, ἄστατον·
φιάλη, Θυεσταδῶγ καὶ Ὠκυνειδῶν ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·Η· ἀντὶ τῆς θηρικλείου τῆς ἀποβληθείσης ἧς ἀνέθηκε Πύθειος, φιάλη ὁλκὴν
65 δραχμαὶ ·𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂. {²vac.}²
ἐν τῶι προδόμωι τοῦ νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος· ἄστατα· φιάλη ἀργυρᾶ ἐμ πλινθείωι. τῆς πόλεως τῆς Κώιων ἀνάθημα ἐπὶ ἀρχεθεώρου Ἀρά-
του· φιάλη ἔκτυπον ἔχουσα ἅρμα καὶ Νίκην καὶ ζώιδια δύο, Ἡρακλείδου ἀνάθημα· φιάλη λεία ὀμφαλὸν ἐπίχρυσον ἔχουσα, Ῥοδίων ἀνάθημα
ἐπὶ ἀρχεθεώρου Πολυαράτου· φιάλη ἐπίχρυσος ῥαβδωτή, Τιμάνθους Ῥοδίου ἀνάθημα· φιάλη λεία ὀμφαλὸν ἐπίχρυσον ἔχουσα, Ῥοδίων
[ἀν]άθημα ἐπὶ ἀρχεθεώρου Φρασίλα· φιάλη ἔκτυπος διάχρυσος, Διοκλέους Κώιου ἀνάθημα· φιάλιον Πυρρίου ἀνάθημα· φιάλη λεία ὀμφαλὸ[ν]
70 [ἐπίχ]ρυσον ἔχουσα, ἀρχεθεώρου Ἱππαγόρα καὶ θεωρῶν ἀνάθημα· φιάλη, Ῥοδίων θεωρῶν ἀνάθημα ἐπὶ ἀρχεθεώρου Ἀκεστία· φιάλη λογχωτὴ
[τῆς Κα]λυμνίων πόλεως ἀνάθημα ἐπὶ Πολυμήδους ἄρχοντος· φιάλη ἐμ πλινθείωι, Ἀρχία Καλυμνίου ἀνάθημα· φιάλαι τρεῖς, Στησίλεω ἀνάθημα·
[φιάλη] λεία, Νικίππου ἀνάθημα· φιάλη καρυωτὴ ἔκτυπος, Ἀρταπάτου ἀνάθημα· φιάλη λεία, Δηλιάδων ἀνάθημα, χορεῖα Ῥοδίων θεωρῶν ἐπιδόντων
[ἐπὶ ἀρχ]εθεώρου Ἀγησιδάμου· φιάλαι καρυωταὶ δύο ἔκτυπα ζῶια ἔχουσαι, τῶγ Χαρμίδου θυγατέρων ἀνάθημα· φιάλη λεία ὀμφαλὸν ἐπίχρυσον ἔχουσα,
[Ῥοδίω]ν θεωρῶν ἀνάθημα ἐπὶ ἀρχεθεώρου Φίλωνος· φιάλη καρυωτὴ ἔκτυπον ἔχουσα ζώιδιον, τῆς πόλεως τῆς Κώιων ἀνάθημα, τῶι Ἀπόλλωνι ἀ-
75 [παρχ]ήν· φιάλη λεία, Ἀμμωνίου ἀνάθημα· φιάλη λογχωτὴ κεχρυσωμένη, Ἀριστοφίλου Ῥοδίου ἀνάθημα· φιάλη ἐν ἐλάφου προτομῆι, Ἐτεάρχου ἀνάθημ[α]·
[φιάλη] ἐπάργυρος ἔκτυπα ζῶια ἔχουσα προσηλωμένα, Ἀρχεστράτου ἀνάθημα· κύρβη ἀργυρᾶ ἐν σανιδίωι προσηλωμένη, Κοσκάλου ἀνάθημα· ῥόδο[ν]
[ἀργυ]ροῦν, Δεξικράτους ἀνάθημα· τύπος ἀργυροῦς, Ὀνητορίδου ἀνάθημα· περικεφαλαία σιδηρᾶ περιηργυρωμένη, Λεωνίδου ἀνάθημα· κρατῆρε[ς]
[ἀργ]υροῖ μεγάλοι δύο ῥαβδωτοί, βασιλίσσης Στρατονίκης ἀνάθημα, ἄστατοι· τριήρης ἀργυρᾶ, βασιλέως Σελεύκου ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·Χ𐅅ΔΔ
[Δ]Δ{Δ}𐅂𐅂𐅂𐅂· θυμιατήριον ἐν [ναΐ]σκωι ἀργυροῦν, Στιλπύριος ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅃𐅂𐅂𐅂· κύλικες τηιουργεῖς ἀργυρένδετοι δύο, Κτήσωνος ἀνά-
80 [θ]ημα, ἄστατοι· πτολεμαϊκὰ τετράδραχμα δύο καὶ ἀρβυλικοὺς ὀβολοὺς δύο· ἀργυρίου παντοδαποῦ ἐπισήμου, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄· δακτύλιοι σιδηρ[οῖ]
[ὑ]πάργυροι ·ΗΗ𐅃ΙΙ· δακτύλιοι ὑπόχρυσοι σιδηροῖ ·𐅃ΙΙΙΙ· δακτύλιος χρυσοῦς ἀπείρων Ὀνασικράτους ἀνάθημα, ὁλκὴν ·𐅂ΙΙΙ· δακτύλιος χρυσοῦς
[σ]υντεθλασμένος, ὁλκὴν ·𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· δακτύλιος χρυσοῦς ἀνθράκιον ἔχων, Σαπφοῦς ἀνάθημα, ὁλκὴν ·𐅂𐅂𐅂· χρυσίου ἀσήμου παντοδαποῦ ὁλκὴν
δραχμαὶ ·Η𐅃· σὺν τῶι κλάσματι τῶι τοῦ θυμιατηρίου· χρυσοῦς, Νικολάου ἀνάθημα· στέφανος χρυσοῦς, ὃν ἀνέθηκε Πευκέστης, ὁλκὴν σὺν τῶ[ι]
λίνωι δραχμαὶ ·𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς κιττοῦ, βασιλέως Πτολεμαίου ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·ΗΔΔΔΔΙΙΙ· σὺν τῶι λίνωι· στέφαν[ος]
85 {στέφανος} δάφνης χρυσοῦς, βασιλέως Δημητρίου ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· στέφανος δάφνης χρυσοῦς, Ἀντιπάτρου ἀνάθημα. ὁλ[κὴν]
[δρ]αχμαὶ ·ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς, βασιλέως Σιδωνίων Φιλοκλέους ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· στέφανος δάφνης χρυσοῦς,
Πολυκλείτου ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄ΔΔΔΔΙΙΙ· στέφανος χρυσοῦς, Φάρακος Λακεδαιμονίου ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄· σὺν τῶι ξύλωι [καὶ]
τῶι λίνωι· στέφανος χρυσοῦς κιττοῦ, τοῦ δήμου τοῦ Δηλίων ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· στέφανος μυρρίνης χρυσοῦς, Πνυταγόρου
ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·ΔΔΔ𐅂𐅂· στέφανος δάφνης χρυσοῦς, Ξενοφάντου ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· στέφανος δάφνης χρυσοῦς, Καλλικρ[ά]-
90 [τ]ους ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς μυρρίνης, Νικοκρέοντος ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄Δ𐅃𐅂𐅂· στέφανοι χρυσοῖ δύο ἐπὶ <τοῦ>
αὐτοῦ ξύλου ἀνεπίγραφοι, ὁλκὴν δραχμαὶ ·ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς, Ἰωμίλκου ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· στέφανος ἀμπέλου χρυ-
σοῦς, Λυσάνδρου Λακεδαιμονίου ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· στέφανος δάφνης χρυσοῦς, Λυσάνδρου ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·ΔΔ𐅃𐅂[𐅂]·
στέφανος χρυσοῦς, [Κ]άρπου καὶ Ἀδράστου ἀνάθημα, ὁλ[κ]ὴν δραχμαὶ ·ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς μυρρίνης, Ἀνδροκλέους ἀνάθημα, ὁλκὴν
δραχμαὶ ·ΔΔΔ𐅂· σὺν τῶι λίνωι· στέφανος μυρρίνης, Τιμασιπόλιος ἀνάθημα, ὁλκὴν δραχμαὶ ·Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· στέφανος χρυσοῦς ἐπὶ τοῦ ὑπερθύρου
95 προσηλωμένος, ἄστατος, Τιμοκράτους ἀνάθημα· στέφανος χρυσοῦς δάφνης, ὧι τὸ ἄγαλμα ἐστεφάνωται, ὁλκὴν δραχμαὶ ·ΗΔΔΔΔ𐅃𐅂· στρεπτὸν
χρυσοῦν vac. πρὸς τῶι τοίχωι, Δάτιδος ἀνάθημα, ὁλκὴ δραχμαὶ ·ΔΔΔ𐅃𐅂· στέφανοι δάφνης χρυσοῖ δύο πρὸς τῶι τοίχωι, ὁλκὴν τοῦ πρώτου δραχ-
μαὶ ·𐅄Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· τοῦ ἑτέρου στεφάνου ὁλκὴν δραχμαὶ ·ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· χρυσίου παντοδαποῦ ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅃𐅂𐅂· [σ]ὺν τῆι σφραγῖδι τῆι ἀργυρᾶι· 〚— —〛
κηρύκειον ἀργυροῦν, ὁλκὴν δραχμαὶ 〚— —〛· κηρύκειον ἀργυροῦν· φοίνικα, ὁλκὴν δραχμαί·  vac.  στλεγγὶς χρυσῆ, Γλαύκου ἀνάθημα, ἄστατος·
μάχαιρα ἱππική, Θυμώιδου ἀνάθημα· κολεὸν μαχαίρας ἱππικῆς, Τιμέου ἀνάθημα· θυμιατήριον χαλκοῦν· κανοῦμ μέγα χαλκοῦν·
100 τόξα κρητικὰ δύο καὶ φαρέτραι ζωιωταί· ὀβελίσκους ·𐅃ΙΙΙ· χαλκοῦ ἐπισήμου παντοδαποῦ ἐν ὑδρίαι καὶ στάμνωι χαλκ[οῖ]ς, ὁλκὴν σὺν τοῖς ἀγγεί-
ο[ις] μναῖ ·ΙΙ· φυκίον χρυσοῦν πρὸς τῶι στυλί[σ]κωι, ὁλκὴ σὺν τῶι ἱμάντι ·𐅂· δακτύλιος Φωκαΐδος λόγχην ἔχων σημεῖον· σφραγῖδα ἐπίχρυσον·
[κ]υλίκιον ἀργυροῦν, ὁλκὴν ·ΙΙΙ· ἐσχαρὶς ἀργυρᾶ, Βουλομάγας ἀνάθημα, ὁλκὴν σὺν τῶι ἐμπύρωι δραχμαὶ ·𐅅Η. vac.
[ἐν] τῶι νεῶι οὗ τὰ ἑπτά· ἐν τῶι προδόμωι· φιάλη λεία ἐμ πλινθείωι, Καλλικλέους ἀνάθημα· φιάλαι τρεῖς ἐμ πλινθείωι ἔκτυποι, Ταυρομενι-
[τῶν ἀν]άθημα· φιάλη λεία ἐμ πλινθείωι, Εὐθυδίκου ἀνάθημα· στέφανος χρυσοῦς προσηλωμένος, Αὐτοκλέους ἀνάθημα, ἔχων φύλλα ·ΔΔΙΙ,
105 [κόκκου]ς ·𐅃ΙΙΙ· στέφανος δάφνης χρυσοῦς, Νικίου ἀνάθημα, ἀριθμὸς φύλλων ·ΔΔΔΔΙΙ· κόκκοι ·ΔΙΙΙΙ. ἐν τῶι νεῶι· στέφανος χρυσοῦς συντεθλα-
[σμένος] ἐγ κιβωτίωι, ὁλκὴν ·𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂· ἄλλος στέφανος χρυσοῦς συντεθλασμένος ἐν τῶι αὐτῶι κιβωτίωι, ὁλκὴν δραχμαὶ ·𐅄ΔΔ𐅂· φιάλ[αι]
[ΔΔΔ, ὁ]λκὴν πᾶσαι ·ΧΧ𐅅Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· κυμβία τέτταρα, ὁλκὴν ·Η𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂· τῶγ κρεμαμένων στεφάνω[ν] ὁ πρῶτος, ὁλκὴν δραχμὰς ·Η𐅁𐅀· ὁ δεύτερος, ὁλ-
[κὴν] ·𐅄̣ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ὁ τρίτος, ὁλκὴν ·𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· ὁ τέταρτος, ὁλκὴν ·𐅄Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙ· ὁ πέμπτος ἐπιγραφὴν εἶχεν ·ΗΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· σταθεὶς δὲ εἵλκυσεν
[Η]ΔΔ𐅂𐅂· ὁ ἕκτος ἐπιγραφὴν μὲν εἶχεν ·𐅄Δ𐅂𐅂𐅂· σταθεὶς δ’ εἵλκυσεν ·𐅄Δ𐅃· ὁ ἕβδομος, ὁλκὴν ·𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ὁ ὄγδοος, ὁλκὴν ·𐅄ΔΔ𐅂𐅂· ὁ ἔνατος, ὁλκὴν
110 [𐅄]Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· ὁ δέκατος ἐπιγραφὴν μὲν εἶχεν ·𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ· σταθεὶς δ’ εἵ<λ>κυσεν δραχμὰς ·𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂· ὁ ἑνδέκατος ἐπιγραφὴν μὲν εἶχεν ·𐅄Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ· σταθε<ὶς>
δ’ εἵλκυσεν ·𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· ὁ δωδέκατος, ὁλκὴν ·𐅄ΔΔΔΙΙ𐅁· ὁ τρίτος καὶ δέκατος εἶχε μὲν ἐπιγραφὴν ·𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· σταθεὶς δ’ εἵλκυσεν ·𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ὁ τέταρτος
{τος} καὶ δέκατος, ὁλκὴν ·ΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· ὁ πέμπτος καὶ δέκατος εἶχε μὲν ἐπιγραφὴν ·𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ· εἵλκυσεν δὲ σταθεὶς ·𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ὁ ἑκκαιδέκατος, ὁλ-
[κ]ὴν ·ΗΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· ὁ ἑπτακαιδέκατος, ὁλκὴν ·Η𐅂ΙΙ· ὁ ὀκτωκαιδέκατος, ὁλκὴν ·𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ὁ ἔνατος καὶ δέκατος εἶχε μὲν ἐπιγραφὴν ·𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ· σταθεὶς
[δ’] εἷλκεν ·𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ· ὁ εἰκοστὸς ἐπεγέγραπτο μὲν ὁλκὴν ·Η· σταθεὶς δ’ εἵλκυσεν ·Η𐅂ΙΙΙ· ὁ εἷς καὶ εἰκοστός, ὁλκὴν ·Η𐅂ΙΙΙ. [——] ἐν τῶι Εἰλειθυιαίωι· βατιά-
115 κη ἐμ πλινθείωι, ἣν ἀνέθηκε Κλεαρχίς· φιάλη ἔκτυπα ἔχουσα Περσῶν πρόσωπα, Κτησυλίος ἀνάθημα, ὁλκὴν ·𐅄ΔΔ𐅂𐅂· ἀμφιδαῖ καὶ τύποι καὶ
[ὄ]φεις καὶ δακτύλιοι καὶ κριθαὶ ἀργυρᾶ, ὁλκὴν ·𐅄ΔΔΔΔ𐅂· πυρήνια χρυσᾶ καὶ ἐνδεσμίδες καὶ τύποι καὶ κάρδια καὶ ἄλλα χρυσία, ὁλκὴν πάντων ·Δ𐅃ΙΙ·
ἄλλα ζωιδάρια τέτταρα, ἓν αὐτῶν ξύλινον ἐπίχρυσον, καὶ δακτύλιοι δύο, ὁ εἷς λιθάριον ἔχων, καὶ ἐνώτι<α>, ὁλκὴν ·𐅃𐅂𐅂𐅂· μῆλα ἐννέα ἐπάργυρα ἐπί<χρυ>-
σα, ὁλκὴν ·𐅃𐅂𐅂Ι· ἐρωτίωγ καὶ βουβαλίων ζεῦγος πρὸς ξύλωι, Θεσσαλίας ἀνάθημα. καὶ τάδε ἀνετέθη ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς τὸ Εἰλειθυιαῖον·
δακτυλίδιον χρυσοῦν, ἀνδριάντιον, τύπιον χρυσᾶ, ὁλκὴ πάντων ·𐅂𐅂· τπιον ἀργυροῦν, ὁλκὴν ·𐅂𐅂· δακτυλίδιον διάλιθον ἐν ταινιδίωι, Κερκίδος ἀ-
120 νάθημα. [——] ἐν τῆι Χαλκοθήκηι τάδε χαλκᾶ· ὑδρίας ·Δ𐅃· ἄλλη πυθμένα οὐκ ἔχουσα· ὑδρίαι δύο, ἑκατέρα ἓν οὖς ἔχουσα· ὑδρία ἓν οὖς ἔχου-
σα· ὑδρία ἓν οὖς ἔχουσα, πυθμένα οὐκ ἔχουσα· ἄλλη πυθμένα οὐκ ἔχουσα, οὖς ἔχουσα ἕν· ὑδρία ὦτα οὐκ ἔχουσα δύο· στάμνος μέγας ἓν οὖ[ς]
ἔχων· στάμνος βοιωτιακὸς ἓν οὖς ἔχων· στάμνος ἐλαιηρός· κρατῆρες τυρρηνικοὶ τρεῖς ὑπόστατα ἔχοντες· κρατήριον τυρρηνικὸν
οὖς οὐκ ἔχον· κρατήριον λακωνικὸν τὸμ πυθμένα ἔχον ἀπο<πε>πτωκότα· κρατῆρες λακωνικοὶ τρεῖς· κανᾶ ὀρθηλὰ δύο· κανοῦμ μέγα πυθμέ-
να οὐκ ἔχον· κανᾶ τρία· κάδοι λεῖοι δύο, ὁ εἷς πυθμένα οὐκ ἔχων· κάδοι στρεπτοὶ δύο· ἐσχάραι πυρκαιοὶ τρεῖς· λεβήτια ἐννέα ἀχρεῖα· χαλκία [με]-
125 γάλα τρία ἀχρεῖα· χαλκία δύο μικρὰ ἀχρεῖα· χαλκία ἑπτὰ μικρὰ ἀχρεῖα· κρατὴρ στρογγύλος ὑπόστατον ἔχων· ἐχίνη στρατιωτική· ἐξάλειπτρο[ν]·
κανᾶ μικρὰ πέντε· πινακίσκοι τέτταρες· περιρραντήριον ὑπόστατον ἔχογ καὶ ἐπιγραφήν· χερνιβεῖα δύο τετρυπημένα, τὸ ἓν οὖς οὐκ ἔχο[ν]·
χερνιβεῖα ὀκτὼ τετρυπημένα· ποδανιπτῆρες δύο οὐχ ὑγιεῖς, οὖς ἔχοντες ἓν ἑκάτερος· ψυκτῆρες τρεῖς ὦτα οὐκ ἔχοντες· λυχνεῖα
σιδηρᾶ δύο ἐπὶ τος μέσοις φιάλ[ας] οὐκ ἔχοντα· ὀβελίσκοι μικροὶ· ·ΔΔΔ𐅃· κλάσματα δύο· ἐσχάρα σιδηρᾶ· γαστροπτὶς διαπεπτωκυῖα· σκαφείω[ν]
κλάσματα ·𐅃· δίσκοι χαλκοῖ δύο· [ἐσχα]ρίου μικροῦ ἥμυσυ κατεαγὸς ὑπόστατον ἔχον· ψυκτήριον ὦτα καὶ πυθμένα οὐκ ἔχον· χεὶρ σιδηρᾶ· οἰνοχόη.
face C right {²initio vss. 5 omnino oblitterati}²
6 καὶ τάδε ἐν τῆι
Χαλκοθήκηι
παρελάβομεν·
οἰνοχό[ην] χ̣α̣λ̣κῆ[ν]
10 οὖς οὐκ ἔχουσαν·
οἰνοχό[ας ·Δ𐅃]· πυθμ[έ]-
νας οὐκ ἐχού[σας]·
οἰνοχό[ας δύο] οὖς
[οὐκ ἐχο]ύσ[ας]·
15 [ἄλλα]ς δύο [οὔτε οὖς]
[οὔτ]ε πυθμένα [ἐ]-
[χού]σας, σα[κ]νά[ς]·
[ἄλλας] δ[ύο σακνὰς]
[πυθμένας οὐκ ἐχού]-
20 [σας — — —]
{²c. vss. 12 e quibus ne una quidem littera conspicua est}²
32 [τ]ὸν [τράχηλον ἀπο]-
κεκλα[σμένην· ἄλ]-
[λην σ]υντεθλα[σμέ]-
35 [ν]ην πυθμένα οὐκ
[ἔχουσαν· ἄλλας]
[δύο] τοὺς πυθμέ-
νας ἐκκεκομμέ-
[νας]· ἄλλας ὀκτὼ
40 ὦτα οὐκ ἐχούσας
οὐδὲ πυθμένας
ἐχούσας· δύο [ο][τ]ε
[π]όδας [οὔτε]
πυθμένας οὐκ ἐ-
45 χούσα[ς], σακνάς·
[χόας ἐλαιη]-
ροὺς [τ]ρεῖ[ς]· τού-
των εἷς οὖς οὐκ
ἔχ[ει· σπονδο]χόα[ι ·ΙΙ]·
50 π̣ρ̣ο̣χ̣ο̣ΐ̣δ̣ι̣α̣ ΙΙΙΙ· ἓν
τούτων [— — — —]
τὸν πυθμένα οὐ̣[κ]
ἔχον·
53a    ἄ̣λ̣λ̣α̣ς̣ ο̣ἰ̣ν̣ο̣χ̣ό̣α̣ς̣
    δύο σακνά[ς]·
54 οἰνοχόης τράχη-
55 λον· προχοΐδιον λε-
οντόπουν· κύαθοι
μεγάλοι ·ΙΙΙΙ· μικρ[οὶ]
δύο διαπεπτωκό-
τες· ἄνθεμα
{²vac. vss. 3}²
{nihil unquam ibi exaratum fuisse videtur propter vitium lapidis}²
60 [κ]οτταβείων δύο·
θυμιατήριον πόδα
οὐκ ἔχον· Νίκη
ἐπὶ ἰκτίνου· ἀρυσ-
τῆρας μεγάλου[ς]
65 𐅃ΙΙ· μικροὺς ·ΔΔ𐅃Ι·
λυχνίαν χαλκῆν
συντετριμμένην·
στυλὶς μεγάλη λυ-
χνίας χαλκῆς· ἐ-
70 ξ̣αύσ[τρ]ιον· ξυσ[τῆ]-
ρα σιδηροῦν· ἠθμ[ὸν]
ἀπὸ κρατῆρος [συν]-
τετριμμένον· [ἄλ]-
λον ἐγ ξύλωι [ἐν]-
75 δεδεμένον· [σαυ?]-
νιοθῆκαι [σι]δ[ηραῖ]
δύο· λυχνείου [κλάσ]-
ματα δύο· λα[μπτῆ]-
ρα ὦτα οὐκ ἔ[χοντα]·
80 σκαφίδιον χαλκοῦ[ν]
τετρυπημένο[ν]·
[φι]άλαι ·ΙΙΙΙ· τούτω[ν]
μία ἀπὸ λυχνείο[υ]
τετρυ[πη]μένη·
85 χέρνιβ[ον]· ψυκτή-
ριον σακνὸν πυθ[μέ]-
να οὐκ ἔχον· ποτ[η]-
[ρ]ίδια δύο· λεβήτιον
μικρόν· κάδων
90 κλάσματα· χυτρί-
διον καὶ ψυκτήρι-
ον μικρὰ [ὦτα] οὐκ
[ἔ]χοντα· πυθμένας
𐅃ΙΙ· ἐπιστάτου
95 κλάσματα· ζ[ώι]-
δια καὶ ὦτα καὶ πό-
δες καὶ κλάσμα-
[τ]α παντοδαπά· ἄ[ν]-
θ̣ε̣μα λυχνείου δύ[ο]·
100 τριποδίσκος πό-
δα οὐκ ἔχω̣ν· κ̣ε̣[ρα]-
[μ]ύλλιον· ὁλκεῖον·
[λ]επίδας χαλκᾶς
[ἀπὸ τριπόδωγ καὶ
105 {καὶ} ἀσπίδων λόγ-
χας ·𐅃ΙΙΙ· ἀσπίδας ἐ-
πιχάλκους ·ΔΔ𐅃ΙΙ[ΙΙ]·
πέλτην ἐπίχαλ[κον].
τάδε τεμένη
110 ἀνεμισθώσα-
μεν· Πάνορμον,
[καὶ] ἐμισθώσατο
Σωτάδας Κρής·
ἔγγυος Ἀντίγον-
115 ος Ἀν[δρομένους?]·
Νικοῦ χῶρον, Ἡγη-
σαγόρας ·ΗΗ𐅄Δ
Δ𐅂· ἔγγυοι Ξενο-
κλείδης, Ξενο-
120 κλείδης· Χαρώ-
νειαν, Μελήσιπ-
πος Ῥηναιεὺς κ-
αὶ οἱ ἔγγυοι Ἱερόμ-
βροτος, Σωσισθέ-
125 νης· αὐτοὶ παρέ-
λαβον τά τε φυτ-
ὰ καὶ τἄλλα τὰ γε-
γραμμένα ἐν τῆι
στήληι ἧι ἔστησα-
130 ν Ἡγίας καὶ Ἀνά-
σχετος. vac.
face D left.1 καὶ τόδε ἄλλο ἀ[ρ]-
γύριον εἰσήκει·
παρὰ Ἀριστοβού-
λου τοῦ Λυσιξέ-
5 νου τοῦ ἱερέως
τοῦ Ἀσκληπιοῦ
τῶν ἱερείων
τῶν θυθέντων
τῶι Ἀσκληπιῶι
10 τῶν δερμάτων
τιμὴ δραχμαὶ ·․
ΔΔ𐅂ΙΙΙ· vac.
παρὰ Ἀμεινίου το[ῦ]
Εὐθυπόλιδος Δ𐅃·
15 παρὰ [․․․]δου
τοῦ Κρ[ι]το [— — — —]
ΔΔΔ𐅃· παρὰ Χάρη-
τος τοῦ Εὐκ̣λεί̣δου?
ΔΔ𐅂𐅂 καὶ [— — —]
20 ΓΕΙΣ ·Δ[— — —]
ΛΟΝ[․․]Τ[— — —]
ΛΤΕ[— — — ἀρ]-
γυρο[— — — — —]
ΝΕ[— — — — —]
25 ΑΥΡ[— — — —]
ΤΑΣΑ̣Μ̣[— — —]
[․]ΟΛ[— — — — —]
Σ̣[— — — — —]
ΛΙ[— — — — —]
30 ․Τ̣Λ̣[— — — — —]
․ΑΡ̣Α[— — — —]
Γ̣Ο̣Δ̣[— — — —]
ΛΥΜΩ[— — — —]
ΞΑ[— — — — —]
35 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ[— — — —]
Ν[— — — — —]
Ν̣Η̣[— — — — —]
ΑΝΑ[— — — —]
𐅄ΔΔΙ[— — — —]
40 [․․]ΤΟΚ[— — — —]
𐅃𐅂ΙΙΙ[— — — —]
ΕΠΙ[— — — —]
ΙΛΛΛΣ[— — — —]
Καλλισθέ[ν — — —]
45 ΔΟΥΑ[— — — —]
ΠΛΕΙΣ[— — — —]
[․]ΒΛ[․]Σ[— — —]
ΟΤ[— — — — —]
{²vss. 8 consulto erasi}²
57 οἵδε ἐνοίκια οὐ [τε]-
θήκασιν [ἐπὶ] τῆς
ἡμετέρας ἀρχῆ[ς],
60 ἀλλὰ ὀφεί[λουσι]
τῶι θεῶι αὐτοὶ
καὶ οἱ ἐγγυηταί·
Ἀριστοκράτης
Ἀμύνου δραχμὰς
65 ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἔ[γγυ]-
οι Ἡγησαγόρας Μ[η]-
τροδώρου, Μητ[ρό]-
δωρος Ἀμύνου·
Ἀπήμαντος Λε̣[ω]-
70 [φ]ῶντος ·ΔΔ𐅃ΙΙΙ· [ἔγ]-
γυος <Σ>φ̣όγγος? Ἀ[πη]-
μάντου· Ἱέρακο[ς]
Θεοκύδους ·ΔΔΔ
𐅂̣𐅂𐅂𐅁· ἔγγυοι Διον̣[υ]-
75 σόδωρος Μα̣[ρ]α[θω]-
νίου, Τιμοκράτης
Ἐπιγένους. vac.
{²vac. = vss. 2}²
78 οἵδε τόκους οὐ τε-
θήκασιν [ἐπὶ τῆς ἡ]-
80 μετέρας ἀρχῆς·
[Π]ολύξενος Φω[και]-
έως δρα[χμ][ς] ·Η· Δ[ίαι]-
τος Ἀπολλ[οδώρου] ·Δ𐅂[𐅂]·
[Θ]εόγν[ωτος ․․․․]
85 𐅄̣Δ̣Δ𐅃ΙΙΙ· Ξένων
Ἑρμιονεὺς ·ΔΔΙ̣Ι̣Ι̣·
[Φ]ερεκλείδης ὑπὲρ
[α]ὑτοῦ καὶ Προξένου
𐅄̣ΔΔ𐅃𐅂̣𐅂̣𐅂̣[ΙΙΙ? καὶ ὑ]-
90 πὲρ Χάρητος ·ΔΔ𐅃̣·
ὑπὲρ Νεωκόρου ·Δ𐅃.
ξύλα κέδρινα πα-
ρελάβομεν Δ̣Δ̣Δ̣𐅃̣·
τούτων κατεχρή-
95 σθη εἰς τὴν [ὀρο?]-
φὴν τοῦ νεὼ τοῦ Ἀ-
πόλλωνος 𐅃̣Ι̣Ι̣[․․․․]
[․․․․]ΙΙΙ· ε̣ἰ̣ς̣ [τὴν ὀροφὴν? τοῦ]
Πωρίνου [․․․․․․․]
100 ξύλα Δ̣Δ̣Δ̣[․․․․ εἰς]
τὰς θυρίδας [τοῦ Προ]-
πύ[λου — — — —].
περιεγ[ένετο ξύ]-
λα δύο· [ταῦτα πα]-
105 ρεδ[ώκαμεν ἱερο]-
ποιοῖ[ς Δ]ημόνωι
Νίκω[νος, Πίστηι]
Ξένω[νος ․․․․․]
ΝΗ̣ΣΕ[— — — —]
110 Χ̣ΛΝ̣[— — — — —]
καὶ τάδε ἄλλα ξύλα
κατεχρήσθη· [εἰς]
τὴν ὀ[ροφὴ]ν τοῦ [Πω]-
ρ̣ίνου ξύλα [ἀπὸ]
115 τῶμ παλαιῶν ξύ-
λων τῶν [πα]-
ρὰ Νικομήδου ἀ[γορασ]-
θέντων· εἰς τὸ[ν ἔμ]-
βολον τῶι μελάθρωι
120 δοκὸν ἑκκαιδεκά-
πηχυν καὶ ἄλλην [δο]-
κὸν δεκάπηχυν <κ>α̣[ὶ]
τόμους τετραπή-
χεις ποδιαίους ·ΙΙΙΙ·
125 ἄλλην δοκὸν ἑνδε-
κάπηχυν εἰς τὸ λο-
[γ]εῖον τῆς σκηνῆς·
τ̣όμον τετράπη-
χυν εἰς τὰς θύρας
130 τοῦ Προπύλου· τόμον
τετράπηχυν· σανί-
δας πτελεΐνας ·ΙΙ.
Search Help
Contact Us