[ ] Delos — 280 BC
See also:
face A.1                    [— — — —]
[— — — — — — — — — — — — ἔδο]μεμ μ[ετὰ τ]οῦ ἀρχ[ιτέκτονος — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —] Ἀλέξιος δραχμῶν ·Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· φ̣ι̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]νων ·Δ𐅃․· μισθωτοῖς τοὺς λίθους [κατακομίσασι? — — — — — — — — — — — — — —]
5 [— — — — — — — — —] δραχμῶν ·Δ· προσκεφάλαια ἠγοράσαμ[εν — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —]𐅃̣· πα̣ρὰ τοῦ Κυθ̣ν̣ίου ·𐅂𐅂𐅂𐅂· πρὸς τὸ ἐκ φιάλης [— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —] μναῖ τρεῖς εἰς ἱεροπόιον, τιμὴ ·Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· Διοσκούροις ἐπίκρασις δρα[χμαὶ — — — — — — — —]
[— — — — — — — —] δραχμαὶ [․· ․․․]ίτωι κηρυκείου ·𐅂𐅂𐅂𐅂· τοῦ δήμου ψηφισαμένου κατὰ [— — — — — — — — — —]
[— —c.20— —]μον χοῖροι τρεῖς παρὰ Φιλωνύμου δραχμῶν· Δ𐅂· χοῖρος παρὰ Ξενοτίμο[υ — — — — — — — — —]
10 [— — — — — — — —] χοῖρος ·𐅂𐅂Ι̣ΙΙΙ· γῆμ παρὰ Τιμώνακτος ·𐅂𐅂ΙΙΙ· ξύλα παρὰ Πυρραίθου ·𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· στεφα[νώματα ․․․]
[— — — — — — — —]ΛΙΙΛ𐅂𐅂· Σ[ωσ]ιπόλι<δι> τὸν εἰς τὴν λίμνην ἐμπεσόντα ἐξελόντι δραχμαὶ ·Δ· τοῖς [— c.10 —]
[— — — — — — — — — — —]ΤΗΙ[․]𐅂[․․․․․]ΛΛ[․․․․] τὸ ἱερὸν τοῦ Διὸς τοῦ Κυνθίου κατὰ ψήφισμα τοῦ δήμου Ι[— —c.10— —]
[— — — — — — — — —]· Δ· ξύλα ·𐅂̣𐅂̣ΙΙ· Ἀγάθωνι καὶ Στεφάνωι εἰς τὰ ἐπιτήδεια ·𐅂· τῶι Λεωφάντου ΛΙΓ[—c.10—]
[— — —c.22— — —]𐅂· ἐλαίου χοεῖς ἐννέα εἰς ἱεροπόιον, τιμὴ ·ΔΔ𐅃𐅂ΙΙ     {²vac.}²   · καὶ χαλκίον [— —c.10— —]
15 [— — — — — — — — — —] κίον̣α̣ ἐπιγράψαντι Ἀριστάρχωι μισθὸς ·𐅂ΙΙΙ· τ̣αῖς ΗΛΕΙΣΙΝ {²⁷ΕΛΕΙΣΙΝ?, ΕΛΠΙΣΙΝ?}²⁷ εἰς ἐνδύματα καὶ [— — — —]
[— — — — — — — — — —] δραχμῶν ·𐅄[․· τ]οῦ στημνίου καὶ ἐργασαμένηι· 𐅂𐅂ΙΙΙΙ· τοῖς ἀγάλμασιν [— —c.12— —]
[— — — — — — — — — — δρα]χμῶν ·𐅄Δ[Δ]𐅃· εἰς τὴγ κόσμησιν τῆς Ἥρας ·𐅃𐅂ΙΙΙ· εἰς τὸ Θεσμοφόριον· [— —c.12— —]
[— — — — — — — — — — —] χρίσαντι καὶ τοὺς βωμοὺς τοὺς ἐν τῶι Θεσμοφορίωι καὶ τὰ ἄλλα ὅσα χρίεται [․․․․․]
[— — — — — — — — — — — —]ης παρὰ Μικύθου ·𐅂𐅂𐅂𐅂· τῆς στοᾶς τ[ὴν] θύραν καὶ τοῦ ταμιείου ·𐅃· [— —c.12— —]
20 [— — — — — — — — — — ἀναλώ]σαμεμ πρὸς ὧι παρὰ τοῦ ταμίου ἐ[λ]άβομεν δραχμὰς ·𐅄Δ𐅃̣· [εἰ]ς? ἱμα[τισμὸν? ․․․]
[— — — — — — — — — — —] μνᾶς εἴκοσι ἓξ παρὰ Ἀπολλοδώρου, τὴμ μνᾶν· 𐅂ΙΙΙ· παρὰ Αἰσ̣χίν̣ου τοῦ α[․․․․․]
[— — — — — — — — — — — —] παρὰ Θεστίου μναῖ τρεῖς ἡμιμναῖον, ἡ μνᾶ· 𐅂ΙΙΙ· τῆι ἱερείαι [․․․․] ἀπέδο[μεν — — —]
[— — — — — — — — — — — — — —] ·Δ𐅃· ξύλα ὥστε [․․]Ε[․]ΛΚΟΠ̣[․]ΛΕ[․․] ΑΙ[․․]𐅁· πορφύρας ἡμιμναῖον, τιμ[ὴ ․․․․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — —]ς ·𐅂𐅂· κέδρου ·𐅂ΙΙΙ· ῥη[τίνης] ·Ι· ἔρια παρ’ Ἐργοτέλους ·𐅂𐅂ΙΙ· εἰς ἀναλ[․․․․․․․․․]
25 [— — — — — — — — σχοινίον παρὰ] Διακοσίου ·𐅃[․․․․․․] τ[οῦ νεὼ] τοῦ Ἀσκληπιοῦ συντελέσαι [․․․]ΙΛ[․․․․․․․․․]
[— — — — — c.32 — — — — σι]δηρώσαντι τὴν χελώνην ·ΔΔ𐅃ΙΙΙ· {²vac.}² μισθωτοῖς λίθους κατακο[μίσασι ․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — —] τοὺς μὲν ὀκτὼ ἀνὰ [․․] τοὺς δὲ ἄλλ̣ο̣υ̣ς ἀνὰ ·𐅂𐅁· ὁ πᾶς μισθὸς ·Δ𐅃̣· []— —c.11—]
[— — — — — — — — — — — — — —] τοῖς ἀπὸ τοῦ χώματος τοὺς λίθους προσκομίσασιν πρὸς [— —c.12— —]
[— — — — — — — — — — — — — —]τωνι δραχμαὶ ·Δ𐅃𐅂𐅂· σχοινίον εἰς παλαίστραν παρὰ Ἱππ[— — — — —]
30 [— — — — — — — — — — — —]ΝΕΩ̣ ·𐅂𐅂𐅂Ι· τοὺς πίνακας εἰς τὸ θέατρον ἀνενέγκασι ·𐅂ΙΙΙ· πέτ[ευρον? ․․․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — —] τοις ·𐅂[․․]ΕΙΝΟΙΙΜΩ[․․․․․․․] χαλκίον εἰς τὴν σκηνὴν μνᾶς ·𐅂𐅂· χ̣ε̣ι̣[— —c.10— —]
[— — — — — — — — — — — — — —]𐅂· εἰς τὸγ [χο]ρὸν τῶγ γυναικῶν τὸγ γενόμενον τοῖς Ἀπολλω[νίοις ․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — —]𐅂· εἰς τοὺς χοροὺς τοὺς γενομένους τοῦ μηνὸς τοῦ Ἀρτεμισιῶν[ος ․․․․․․․․]
[— — — — — — — δᾶιδες παρ’ Ἐργοτέλ]ους καὶ Λυσίου ·𐅃𐅂Ι𐅁̣· ξύλα καὶ ῥυμοὶ ·𐅂𐅂· ὅτ’ ἦν ὁ χορὸς Ἐπικράτ[ει — —]
35 [— — — — — — — — — — — — — — Ῥο?]δίων θεωροῖς δᾶιδες παρ’ Ἐργοτέλους· 𐅂𐅂𐅂𐅂· ξύλα καὶ ῥυμ[οὶ ․․․․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — —]ι μισθωτοῖς ·𐅂𐅂· ἅλες ·𐅂𐅂ΙΙΙ· Σωσίλωι τὰ θυμιατήρια ἐπισκε[υάσαντι ․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]σαντι τῶν θυρῶν τοῦ Διοσκουρίου μισθὸς ·𐅂𐅂ΙΙΙ· χάρτας [— — — — —]
[— — — — — — — — — — Ἡρακλείδ]ηι παρασφήνια ποιήσαντι μνᾶς δύο· 𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁· λίθους κατακομ[ίσαντι ․․․․]
[— — — —]ΝΤ[— — —]ωι [τοῦ Νυμ]φαίου μισθωτοῖς ·𐅂𐅂ΙΙΙ· Σ[ω]σίλωι μολυβδοχοήσαντι τὴν στήλην τ[ὴ]ν ἐπε[․․․․․․․․․]
40 [․․․․․․]Υ̣Π̣ΕΡΑ παρὰ Σατύρου τέτταρα, ἀνὰ ·ΙΙΙΙ· κόσκινον παρὰ Ἀθηνάκου ·𐅂ΙΙ· Σωσίλωι κύλικας ἐπισκευάσ[αντι ․․․․․]
[․․․․․․]Ι· λεκάνην ἐπισκευάσαντι ·𐅂ΙΙ· τὸ ἄβατον καθάρασθαι κατὰ ψήφισμα, ὅτε τὸ ἐγχειρίδι[ον] ἐφάνη, ἀρὴν [— c.9 —]
[․․․․․․] Ἀγά[θω]νι εἰς τὰ ἐπιτήδεια ·ΙΙΙ· τὴν θύραν ἐπισκευάσαντι τὴν ἐν τῶι Ἀρχηγέτηι ·𐅂· ἧλοι ·ΙΙΙ· τὴν ὁδὸν ἀ[․․․․․․ τὴν]
[ἐν τῆι Ν]ήσωι τῆς Ἑκάτης μισθωτοῖς ·𐅂𐅂𐅂ΙΙ· Θεοφάντωι φιάλημ ποιήσαντι τῆι Ἀρτέμιδι τῆι ἐν Νήσωι μισθὸ[ς ․․․․․․․․]
[․․․․․ ἐξ]ενέγκασιν {²Haussoullier}² ἐκ τῆς στοᾶς τῆς ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι ·𐅂· ἐπὶ τὸμ βωμὸν τοῦ Διονύσου λίθους ἐνέγκα[σι —· μισθω]-
45 [τοῖς τ]οῖς [μ]ε̣τ̣’ [Ἰ]ωνίδου? δοκὸν ὑποθεῖσιν τοῦ οἰκήματος ἐν Ἀσκληπιείωι οὗ ὁ νεωκόρος οἰκεῖ μισθὸς ·𐅃ΙΙ· τὴγ κ[․․․․․․․]
[․․․․․ο]υ ἀπενέγκασι μισθωτοῖς ·𐅂· ἐκ τοῦ Νυμφαίου εἰς παλαίστραν ληνὸγ κατακομίσασι μισθωτοῖς ·𐅂𐅂· κ[․․․․․․․]
[․․․․․]Ι τῆς κρηνῖδος τῆς πρὸς τῶι ἱερῶι τὸ τέγος ἐπισκευάσαντι Ἕρμωνι μισθὸς ·𐅂𐅂· τὰ δρύϊνα ξύλα ἀπὸ τοῦ [․․․․․․]
[κομίσασιν] ἐργάταις μισθός ·𐅃ΙΙΙ· τὴμ πίτταν ἀπενέγκασιν παρὰ Καλλίου εἰς τὸ ἱερὸν ἐργάταις ·ΙΙ· τὸγ κώθων[α ․․․․․․]
[μισθωτ]οῖς τὰ ξύλα ἐκ τοῦ Πουλυδάμαντος εἰς τὴν ἀγορὰν ἐνέγκασι· ΙΙΙ· Διονυσίωι ἐκκόψαντι τὰς ἐλαίας [․․․․․․․․]
50 [․․․․․ τ]ὸ ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι [Ἕρμωνι ἀλείψαντι ·𐅂𐅂ΙΙΙ· μισθωτοῖς ἐκ τοῦ [Ν]υμ̣[φα]ίου λίθον κατακομίσασιν [․․․․․․․․]
[․․․․․ ἐ]ν τῶι προδόμωι τοῦ νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος θύραν διαφράξαντι Σατ[ύρωι] 𐅃̣𐅂𐅂· λίθον συναναστήσα[σι ․․․․․․]
[․․․ μισ]θωτοῖς ·ΙΙ· δοκοὺς ἐνέγκασι μισθωτοῖ[ς] 𐅂̣𐅂[— —c.18— —]ΕΠΙΣ[․]ΗΓΙΛΙΛ[․․]𐅃𐅂𐅂· ἱερα [— —c.13— —]
[․․․․․․]Ι ἐνιαυτοῦ Ἱεράρχωι ·𐅂𐅂𐅂𐅂· τοῖς νυκτοφυλαξίοις ξύλα ταῖς ἱερείαις [․․․․․․․]· Ἀρτίμαι καὶ Δεινί[αι {²⁷Δεινί[ωνι]?}²⁷ οὗ ὁ πτο]-
[λεμαϊ?]κὸς σῖτος ἔκειτο κλεῖδας ποιήσασι καὶ ἐπιθεῖσι ·𐅂𐅂𐅂𐅂· Νίκωνι τὴν στήλ[ην] τὴν τῶν ἱερομνημόν[ων ․․․․․]
55 ․․․․․․ου ·𐅂ΙΙ· μισθωτοῖς ἐν τῶι Ἀσκληπιείωι τὸμ φοίνικα καθελοῦσιν ·Ι· τῶν ἱερ[ῶν τ]εμενῶν τοῖς ἐπιτιμητ[αῖς ·ΗΔΔ]·
․․․․․․ τῆς Σωσιλείας οἰκίας θύρα δραχμῶν ·Δ𐅂[․․· τῆς] Σωσιλείας οἰκίας ἐπὶ τὸγ ξυλῶνα καὶ τὸ ἐχόμενον ․․․․․․․
․․․․․ Ἡρακλείδηι κλῆιδα συμβαλόντι τοῦ νεὼ οὗ τὰ ἑπτὰ ἀγάλματα ·ΙΙΙΙ· δίκελλαν εἰς Ἀσκληπιεῖον ·𐅃̣․․․․․․․
․․․․․․ ·𐅂ΙΙΙΙ· τοῖς τεχνίταις εἰς τὸν ἐνιαυτὸν τὰ σιδήρια ὀξύνασιν Ἡρακλείδηι καὶ Δεξίωι, τὸ σιδήριον ἕκαστο[ν ·Ι· σιδή]-
[ρια δι]ακόσια ὀγδοήκοντα ἑπτά, μισθὸς δραχμαὶ ·ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· τοῖς τεχνίταις ὀψώνιον ·ΗΗΔΔΔΔ· εἰς ἱματισμόν· [․․․· εἰς τὰ]
60 [ἐπιτ]ήδεια τοῖς τεχνίταις τοῦ ἐνιαυτοῦ ·ΗΗ𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· Θεοφάντωι χελώνην ποιήσαντι ·𐅂𐅂𐅂𐅂· ΤΗ[— — — — κήρυκι]
[Ἀρισ]τολόχωι ·𐅄Δ· γραμματεῖ Ξενοκλεῖ ·𐅄ΔΔΔ· κρηνοφύλακι Ἀριστοκράτει ·𐅄ΔΔΔΔ· εἰς τὸν θεὸν νεωκόρωι ·[𐅄Δ· ἐπ’ Ἀσ]-
[κληπι]εῖον νεωκόρωι Δημάκωι ·Η𐅄ΔΔΔ· αὐλητρίδι τοῦ ἱεροῦ χοροῦ ·ΗΔΔ· ἀρχιτέκτονι Σίμωι μισθὸς μηνὸς [τοῦ Λη]-
[ναιῶ]νος ἡμερῶν δέκα ἑπτὰ ·ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἀρχιτέκτονι Σατύρωι μηνῶν ·Δ· ἡμερῶν ·ΔΙΙΙ·ΧΗΗΔΔΔ𐅂𐅂· ὑπηρέτει [․․․․․․․․]
[․․․ ἐ]π̣ι̣γρ̣αφικὸν? ·𐅂𐅂· εἰς τὰ ἐπιτήδεια τῶι ὑπηρέτηι τοῦ μηνὸς ·Δ𐅂𐅂𐅂· τ[ὸ] πᾶν δραχμαὶ ·Η𐅄̣𐅃̣𐅂· ε̣ἰ̣ς̣ ἱμάτιον καὶ [․․․․․․․․]
65 [․․․․ Ἡρ]ακλείδηι χαλκίον ἐπισκευάσαντι ·ΙΙΙΙΙ· τὴν στήλην καὶ τὸμ βατῆρα κατακομίσασιν ἐκ τοῦ Νυμφαίου εἰς [τὸ ἱερὸν? —]
․․․․․․․ γράψαντι τὰς στήλας Δεινομένει, γράμματα τριακόσια τῆς δραχμῆς· τὰ πά[ντ]α γράμματα δισμ[ύρια πεντακισχίλια]
[πεντακόσια· ὁ πᾶ]ς μισθὸς δραχμαὶ ·𐅄ΔΔΔ𐅃· στήσαντι τὰς στήλας ·𐅂ΙΙ· μόλυβδος ·𐅂𐅂· ξύλα ·𐅂· τοὺς θησαυροὺς ἀνοίξα[ντι ․․․· πέ]-
[τευρον? παρ’] Ἀριστέου ·𐅂· λευκώσαντι Δεινοκ[ρ]άτει ·ΙΙΙΙ. σύμπαγ κεφάλαιον ἀναλώματος σὺν ὧι ἡ πόλις ὀφείλ[ει ․․․․․․]
[— —c.13— —] δραχμαὶ ·𐅇ΜΜΜΧΗΗ𐅄Δ[ΔΔ]𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁𐅀/. κεφάλαιον οὗ παρέδομεν ἱεροποιοῖς τοῖς ἐπ’ ἄρχ[οντος Χάρμου]
70 [Ἡγίαι τῶι Φωκαέω]ς, Ἀνασχέτωι τῶι Θεοξένου, Θεοδότωι τῶι [Α]ἰχμοκρίτου, Ἀριστοκλεῖ τῶι Φίλωνος, παρόντων [βουλευτῶγ καὶ]
[γραμματέων Ἀριστ]είδου τοῦ Ἀριστέου, Λεωνίδου τοῦ Μνησίκου, ἀργυρίου νομίσματος δραχμὰς ·𐅆ΗΗΔΔ [— —c.14— —]
[τεττίγια πτολεμαϊ?]κὰ χρυσᾶ 𐅃 καὶ πτολεμαϊκὰ τετράδραχμα δύο καὶ παρέδομεν τετράδραχμον καὶ ἀρβυλ[ικοὺς ὀβολοὺς]
[δύο — —c.12— —]Δ̣Ι̣ΙΙ· κῶιον ·ΙΙΙ· χαλκᾶς ·𐅃· καὶ ἄλλας Ἡγίαι ·ΗΔΔ𐅁· καὶ Θεο[δότωι ․․]𐅃. vac. καὶ [τ]όδε [— —c.12— —]
[— —c.17— — ἐ]δ̣ανείσαμεν τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου κατὰ τὸν νόμον [καὶ κατὰ συγγραφὰς?] βουλῆς κελευούσ[ης — — — —]
75 [— — — — — — — — —]ΛΟΧΟΙ[․․․․․․] τοῦ Ἡρακλείδου [— —c.20— — Ὀλυμπιά]δης Θήριδος [․․․․]ΛΠΙ[— — — — —]
[— — — — — — — — — —]ο[— — — — — — — — — — — — — — — — — Ἱερόμβ]ρ̣οτος Μνησικλέους ·𐅂[— — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοῦ ἱ]εροῦ ἀργυρίου ἄλ[λ— — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Δ· Πύρραιθος Νησιώτ[ου — — — — —]
                                     {²rasura}²
80                [— — — — — —] Θεο]φράστου ·ΔΔΔΔ[— — — — — — —]
              [— — — — — —] Πρόξενος ·𐅄𐅂𐅂[— — — — — — —]
                  [— — — — — —]ικος Κε[— — — — — — — —]
                               [— — — — — —]Α̣Π̣Ο̣[— — — — — —]
face B {²vss. c. 2 deleti}²
1 [— — — — — —]ΙΣ․ΠΑΝ[— — —]
{²deletum c. 0.13 m.}²
2 [Ἀνδρ]ομένης Δημόνου [ὑπὲρ Δηλίκου ΔΔ? — — —]
[— — —]σα[— — —]
[το]ῦ ἐνια[υτοῦ — — —]
5 [— — —]αν ἔ̣χον [— — —]
[— — —]σαι ανε[— — —]
[— — —]υιου[— — —]
Εὐκλείδου ·Δ𐅃𐅂̣𐅂𐅂ΙΙΙ[— — —]
            {²deletum c. 0.12 m.}²
9 [․]νκ[— — —]
10 [— — —]ΔΛ[— — —]
           {²deletum c. 0.11 m.}²
11 [․․․․․]𐅄ΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ
            {²deleti vss. 3}²
12 [․]ΣΣΩ[— — —]
[— — —]ευ[— — —]
[— — —]ΧΔΛΛ[— — —]
             {²deleti vss. 3}²
15 [․]Σ[— — —]
[ο]υς ὑπ[ὲρ? — — —]
[— — —]
[․․․]κα[— — —]
[— — —]ειδ[— — —]
20 [— — —]εφοι[— — —]
[— — —]ΙΙΣ[— — —]
[— — —]σοχη[— — —]
[— — —]Ι ἄλλα 𐅂[— — —]
[— — —]σα[— — —]
25 [— — —]
[— — —]ΙΙΙΙΙ𐅁[— — —]
[— ——]ου[— — —]
[․]ΣΙΙ[— — —]
Search Help
Contact Us