[ ] Delos — 301 BC
See also:
face A c. vss. 8 omnino oblitterati
9 [— — — — — — — — — —ί]ππο[υ — — — — παρὰ — —]ος [․․․ Φο]ινίκων
10 ΧΗ𐅂ΙΙΙ· παρὰ Πέλοπος ἐκ τῆς [Λ]ειμῶνος 𐅅Η𐅄· ἐκ Πύργων παρὰ Δημέ[ου]
Χ𐅅Η𐅄· παρ’ Αὐτοσθένου[ς] Διονυσίου Χ· παρὰ Λεωνύμου τοῦ [Λυ]κωνείου Η𐅂․․․
Νικοῦ χώρου — — — — — — — — — — — — — — — Γερ̣ύλλου ΔΔΙΙΙ
— — — Εὐκλ̣είδου [— — — — — — — — — — — — — παρέ]δομεν ․․․․
[παρόν]τος γραμμ[ατέως — — — — — — — — — — — —]πιου Ἀ̣ρ̣χ̣εκράτου
15 ․σαρχίδου ἄρχο[ν]το[ς] Λυ̣σιξ̣έν̣ο̣υ̣ — — — — — — — — — ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂
συμμαχικοῦ 𐅃ΙΙ· πρα․․․ απ[—c.9— κ]αὶ χ[ην]ὸς ἀποθανόντος 𐅂𐅂𐅂· ὠιῶ̣ν 𐅂𐅂
[— — — — — — — — δάν?]ειον τὸν ὀφε̣[ίλοντα? — — — — — —]η̣ν 𐅂
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ΛΚ̣․ΗΣ․ΤΑ․
                           vs. omnino deletus
20 [— — — — — — — δραχμ]ὰς ΗΗΗΗ καὶ ἄλλας ἐπ’ ἀ̣ξ̣ίαν τοῦ σίτου οὗ ἡ
πόλις ἐπρίατο Χ· κεφάλαιον οὗ ἡ πόλις ὀφείλει 𐅆ΧΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄·
[τ][δε] ἀνήλωται· εἰς ἐπισκ[ευ]ὴν τοῦ — — — — — — — — — — — λ̣ο̣υ̣ς̣
— — — [Λεω]φωντί[δ]ηι? μισθὸς Δ𐅂ΙΙ· Σω— — — — — — — — — —τια τοῦ
[Κ]ερατ[ῶν]ος — — — — — —έ̣ν̣ωι— — — — — — — — — — — — —Α
25 — — — — — — — — — — — —τα— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — Δ․․Χ̣Α̣Ι̣Α̣— — — — — — — — — — — — —
․𐅃𐅂 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ΟΥΣΙΙΔΙΓ
— — 𐅂 Ο— — — — — — — — — — — — — — — — — — —άκια ἐπισκευ-
— — — — — — — τὸγ γαυλὸν τὸν [εἰς] τὴν παλα[ίστραν —c.7—]Ο̣Λ̣ΙΣΑ#⁷
30 — — — — —ΙΛ․Σ ξύλα Ι#⁷․․․ρεα τῆι στοᾶι ․․ΔΔ —c.10—· 𐅂𐅂 Πρωτ[έ]-
αι ἐρ․․․․․․․․․ς 𐅂𐅂𐅂𐅂· ξύλα [— — — — — — — — — μν]αῖ τρεῖς, τιμὴ 𐅃·
[ἐ]ργασαμένωι Πρωτέαι 𐅂𐅂․․․․․ΔΗ παρὰ — —c.18-20— — νον στεγνῶσα[ι]
․․ΤΙ ΔΔΔ — —η̣λ̣ω̣ι̣ καὶ τῶι — — — — ἐπισκευάσαν[τι — — — —] μισθὸς 𐅃𐅂
— — — — — — — — — — — ης τὰ ὑπ[ο]ρέον[τα ἐ]πι[στρ]ώσαντι μισθὸς 𐅂𐅂ΙΙΙΙ
35 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοὺ[ς λ]ίθους καὶ τὸ
[— — — — — — — — — — — — — — — τὸ ἄγαλμ?]α τῶι Διονύσωι ἐ․․․․․
— — — — — — — Πρωτέαι ΔΔΔΔ — —c.15— —ωι 𐅃𐅂𐅂𐅂· ξύλ[α]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ήσαντι
— — — — — — — — — — — — — — — — —ΛΙ τῶι Ε[ἰλει?]θυαίωι 𐅂𐅂𐅂
40 — — — — — — — — — — — — — — — — — — καινὰς ἐπὶ τὸ νεωκόριον
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]ειχίον ἐπισκευάσαν[τι]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ερι․․․εων τιμὴ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — ἀμ]φιδῆ? καὶ ἧλοι 𐅂𐅂ΙΙΙ·
[— — — — — — — — — ἐξέδομεν ὑπὸ κήρυκος ἐν] τῆι ἀγορᾶι 𐅅Η𐅄ΔΔ· Φιλ-
45 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — Ἰο]υ̣λιήτης? τὸ ἄγαλμα
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — λος καθάρασι τὸν ἱε̣-
— — — — — — — — — — — — — — — — — — ε̣ι̣α ἐπὶ τὸν Ἰνωπὸγ κερα-
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — διακε[σα]μένωι
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ωι ἑλκύσαν[τι ․]
50 — — — — — — — — — — — — — — — — — 𐅂𐅂· μισθωτοῖς ἀπενέγκα-
[σι — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΛΑ εἰς τὸ νεωκόριον
— — — — — — — — — — — — — — — — — — φὴν εἰς τὸ ἱερὸν 𐅃̣ΙΟΙΙΩ
— — — — — — — — — — — — — — — — ΕΙΣ․Δ𐅃𐅂𐅂․․․Ε․․ΟΥ τιμὴ
[— — — — — — — — — — — — — ἐπὶ τὸν νεὼ] τοῦ Ἀπόλλωνος ζεύγη
55 — — — — — — — — — — — — — — — κ — — — — Π̣ρωτέαι ΤΑΣ̣․ΑΙ
[— — — — — — — — — — — — — — ἄνθ]ρακας? ․․․ον̣ ἐπὶ τὸ νεωκό-
[ριον — — — — — — — — — — — — —] χορῶι γυναικ[ῶ]ν̣ Ἱεροῦ μηνὸς
— — — — — — — — — — — — — τὸν ․․․․․ καὶ [ῥ]υμο[ὶ? ․] κεραμίδες
— — — — — — — — — — Λ․․․․ χοροῖς τῶγ γυναικῶν Ἀρτεμισίοις κ̣αὶ
60 [Βριτομαρτίοις — c.9 —] παρὰ Λάκων[ο]ς ξύλα ΚΛ․․․․ΟΙΗ[․․․ ἀ]νελόντι τοὺς̣
— — — — — — — — — — ἐργολαβήσαντι Πρωτέαι κατὰ συγγραφὴν 𐅄ΔΔΔΔ·
— — — — — — — — — — Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· λίθους ἐνέγκασι ἐργάταις 𐅂𐅂𐅂𐅂·
— — — — — — — ογ καὶ τὸ νεωκόριον 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· μισθωτοῖς γῆν ἐνέγ-
[κ]ασ[ι] 𐅂𐅂ΙΙΙΧ — — — εἰς μελάθραν παρὰ Τλήσιδος Δ̣Δ𐅃𐅂· ξύλα εἰς δοκοὺ[ς]
65 παρ[ὰ] Λεωφῶντος ΔΙΙ· Σίμωι Ἐράστου 𐅃𐅂𐅂̣𐅂̣· κεφαλὴ 𐅅̣𐅄̣𐅂𐅂𐅂· ξύλα εἰς σφῆκας π̣α̣-
ρὰ Τλήσιδος, τιμὴ 𐅄Δ· ξύλα εἰς διάφραγμα ΔΗ̣․․Α․ίσαντι Μ̣Ι̣ 𐅄̣Δ․․․․․
𐅂𐅂𐅂𐅂· φυκίον ἀγαγοῦσι καὶ ἀπενέγκασιν εἰς ἱερὸν 𐅂𐅂𐅂· μισθωτοῖς 𐅂𐅂𐅂̣𐅂̣ ․․․
σιν εἰς ἱερὸν 𐅂𐅂𐅂· δόκιον 𐅃𐅂· μίλτου καὶ κόλλης 𐅃𐅂𐅂𐅂· κεραμίδων ζ[ε]ύγ[η — — εἰς τ]ὰς {²Glotz}²
ὀροφὰς τῶν νεωκορίων καὶ τοῦ στοϊδίου 𐅄ΔΔΔ· Πρωτέαι τὸγ κέραμον θέν-
70 τι 𐅃𐅂𐅂𐅂· τοῖς Εἰλειθυαίοις οἷς παρὰ Χάρητος ΔΔ𐅃𐅂· εἰς τἄλλα ΔΔ· κονίας μέ-
διμνοι ΔΔ𐅃 παρὰ τῶμ Μεγαρέων, τιμὴ 𐅄ΔΔ𐅃· κονίας μέδιμνοι παρ’ Αὐτον[ό]-
μου ΔΙΙ, τιμὴ ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· τὴν ὑποδομὴν ἐξέδομεν ὑπὸ κήρυκος ἐν τῆι ἀγο-
ρᾶι κατὰ συγγραφὴν Θεόγνιδι ΧΧ· μισθωτοῖς κονίαγ κόπτουσιν μισθὸς 𐅄·
ἄμμον ἐνέγκασιν Δ· λατύπης μέδιμνοι ἕξ, ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· κονιάτηι Τλήσιδι τὸν Δή-
75 λιον οἶκογ κονιάσαντι ΗΔΔΔΔ· ὑπηρέτηι τῶι κονιάτηι μισθὸς ΔΔΔ· τοὺς κί[ο]-
νας ἐγνιτρώσασι καὶ ἐκκαθήρασιν Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· ὅτε ὁ βασιλεὺς ἐξέπλευσεν,
τὸγ κόπρον ἐξενέγκασιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ μισθωτοῖς ΔΔ𐅂𐅂𐅂· χοῖρος τὸ ἱε-
ρὸγ καθήρασθαι παρὰ Θεορρήτου 𐅃𐅂𐅂· ξύλα 𐅂· τὸ Διοσκούριογ καθηρ[α]-
μένωι 𐅂𐅂· χοῖρος παρ’ Ἀττάλου 𐅃𐅂𐅂· ξύλα 𐅂· τὸν ἐκ τῆς Ὀρτυγίας ἐξε-
80 νέγκαντι Δ· σκάφης ΙΙΙΙ· χοῖρος παρ’ Ἐπιθάλους 𐅃𐅂𐅂· ξύλα 𐅂· τῶι καθαρα-
μένωι τὸ ἱερὸν τῆς Ὀρτυγίας 𐅂𐅂· γράψαντι τοὺς τοίχους vac.
face B.1 οἵδε τοῦ σίτου τοῦ τῶ[ν]
ἱερῶγ χρημάτων ἐων[η]-
μένου πρόδοσιν ἐμβαλ[ό]-
μενοι ὀφείλουσιν· Τιμ[ησ]ί-
5 εργος ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ· Φιλοκλ[ῆς]
ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ· Διάκριτος 𐅃ΙΙ·
Ἀριστόλοχος Η. vac.
․․․․κτητος Δ𐅃𐅂𐅂𐅂·
Σῆμος ΔΔΔΔ𐅂ΙΙ𐅁̣𐅀̣𐅀̣․․
10 τοσ〚— — — — — — — —〛
ΙΙΙ〚— — — — — — — —〛
Εὔθυμος ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ․․ΙΙ․․
λης 𐅃𐅂𐅂ΙΙ. vac.
οἵδε δανεισάμενοι τοῦ [ἱ]-
15 εροῦ ἀργυρίου ἐπὶ τοῖς α[ὑ]-
τῶν ἅπασιν ὀφείλουσι
τόκου πεντωβόλου· Φιλ[ο]-
κλῆς ΗΗΗΗ· Παρμενίων [Η?]
ΗΗ· Ἀψ̣ —c.7— Δημ[ο]-
20 θεστίδης Η· Ἱέραρχος Η· 〚— —〛
〚— — — — — — — — —〛 Τει[σι]κλῆς
ΔΔ𐅂𐅂𐅂․․․․․․𐅅Η· Φωκαε[ὺς]
Η̣ΙΙ· Δεξικὸς ΗΔ̣․․․․․․․
〚— — — — — — — — —〛 — — —σ̣ι̣
25 Δ𐅃𐅂𐅂· Ἄγαννος ΔΔΔΔ· vac.
〚— —〛 Δημάρητος Η𐅄· Στ[η]-
σίλεως Λεάρ(χου)? ΗΗ  vac.
Ἀναψυκτίδου διώ[ξαν]-
τος ψευδ<ε>γγραφὴν ὦ[φ]-
30 λεν Ἀντίγονος Ἀσφή̣-
ρου 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅀//.
     vac.
Search Help
Contact Us