[ ] Delos — shortly bef. 301 BC
face A.1 [ἱεροποιοὶ οἱ ἐπὶ τοῦ δεῖνος ἄρ]χ̣ο̣ντος ἱεροποιήσαντες Ἀμφίας Χοιρύλου, Ἀριστέας [․․․․․]
[— — — — — — — — — — — —] κλῆς Σωσισθένους τάδε παρελάβομεν χρήματα π[αρ’ ἱερο]-
[ποιῶν τῶν ἐπὶ τοῦ δεῖνος ἄρχοντος ἱερο]ποιησάντων, Φερεκλείδου τοῦ [Εὐ]κλείδου, [Ε]ὐ̣π̣[αλά]μ̣ο̣[υ? τοῦ ․․]
[— — — — — — — — — — — — Ἀμ]υνομενοῦ τοῦ Μητ[ρ]οδώρου, καὶ γραμματέ[ως] Κ[λε]ος [․․․]
5 [— — — — — — — — — βουλευτῶν παρ?]ό̣ντων καὶ γραμματέως Εὐπαλάμου· ἀργυρίου νομ[ίσμα]-
[τος δραχμὰς — — — — — — καὶ χρ]υσοῦς δύο, καὶ ἄλλας κατέβ[αλ]ον ο<ἱ> ἱεροποιοὶ [— — — —]
[— — — — — — — — ἄλ]λας κατ[έβ]αλεν Λεοντιάδης καὶ ἔγγυοι ․ΔΔΔ̣․𐅂̣ [— — — — — —]
[— — — — — — — — — —] 〚— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —〛 ἄλλα κατέ[β]αλε [․․․․]
[— — —]Ο̣[․]Α̣[․]Ι [κεφάλαιον οὗ? π]αρελάβομεν 𐅈̣𐅆̣𐅄̣ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂//. καὶ τάδ’ ἐπρά[ξ]αμ[εν] ἐν[η]ρ[όσ]ια [․․]
10 [— — —]Μ̣ΙΒΛΛ[— —] Λε<ι>μῶνος Θεοδωρίδης Ἐπικράτ[ο]υ̣ς {ι} 𐅅Η· Φ[ο]ινίκων Ἕρμων ΧΗ· τοῦ Ἱπποδ[ρό]μ[ου]
Ἀ̣[ρ]ι̣[στείδης? Ἀρ]ιστέου Χ̣[Η]Η̣· Πορθμοῦ Ἀντικράτης Ξενομήδ[ο]υς Χ[Η]Η𐅄𐅂[․․· Χ]αρ[η]τεί[α]ς Νίκανδρος
[— — — —]ου̣ς̣ ΧΧΗΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅃· Πανόρμου Μαισιάδης Ἡρακλείδου 𐅅ΗΗΗΗΔ[Δ]𐅃· Λιμνῶν Γνωσίδ[ι]κος
[Ἡρακλείδου?] 𐅅Η𐅄𐅂· Ῥάμνους ἐγλιπόντος Χίονος ἀνεμισθώσαμεν· Διονυσίου Πασίτιμος ΧΗ[Η]ΗΔ[ΔΔ?]
[— — —· Φί?]λαρ̣χ̣ος Δεξικράτους τῆς Σκιτωνείας 𐅅ΗΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁· Χαρωνείας Ἑρμόδοτος Ἀριστέ[ου]
15 Χ𐅄̣𐅃̣․․․․․ Θεοδώρου τῆς ἐμ Πύργοις ΧΗ[Η]𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· Νικοῦ χώρου Αὐτο[σ]θένης 𐅅𐅄𐅂𐅁/ κ[αὶ]?
Λυκωνεί[ου] Λ[υ]σ[ίξεν]ος? Ἀριστοβούλου ΗΗ𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂· κεφάλαιον ἐνηροσίων ὧν εἰσεπράξαμεν ΤΤΧΧΗΗΗ
ΔΔΔ𐅃𐅂[𐅂]𐅂𐅂Ι[Ι?]. τόκους ἐφ’ ἡμῶν οἵδε ἔθεσαν· Εὐκλείδης [Ξ]εν[ω]φέλους Η𐅄ΔΔ𐅃· Ἀνδρομέν[ης ․․]
[— — — — —]ΔΔ𐅃· [Εὐ]φράνωρ Ἱπ[πο]τάδου ΔΔ· ἐξ [Ἑρ]μιόνος ΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ· Ἀνδρομένης κατέβαλ[ε]
[․]Τ[[․․․․․․․․]· τῆς πορφύρας τῆς περὶ τὴν Ῥήνειαν Θυμίας ΔΔΔΔ· ἐκ τοῦ θησαυροῦ ἐξείλομεν Δ̣Δ̣
20 Δ̣Δ̣𐅃̣[𐅂]𐅂̣𐅂̣𐅂̣Ι̣𐅁̣, καὶ ἀδοκίμων χαλκῶν 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· καὶ τόδε ἄλλο κατέβαλε ἔκτεισμα Πεισίδικος ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙ̣[Ι?]·
[τῆς κ]όπρου τῶν περιστερῶν Δεξικράτης Δ𐅂𐅂𐅂· κεραμίδων τῶν παλαιῶν πραθεισῶν 𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ,
[ἐπρία]το Ἀντίλακος· κεραμίδων Θεόπομπος 𐅃𐅂𐅂ΙΙ· ἐπιβολὴ παρὰ Μίκωνος Δ· Φᾶνος Η𐅄
Δ̣Δ̣Δ̣𐅂̣· ἃς Ἄμνος κατέβαλε ΧΧΧΧ𐅅ΗΗΗ. καὶ τάδε ἄλλα εἰσῆλθεν· χῆνα ἐπρίατο Μνῆσις vac.
[Ἀγορ?]άλλου 𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· καὶ ἄλλογ Γνωσίδικος 𐅂𐅂𐅂𐅂· καὶ ἄλλον Γλαῦκος 𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλ[ο]ν̣ Λεώ̣στρατος 𐅂ΙΙ·
25 [ὠιὰ] Ἀριστείδης ΙΙΙΙΙ· ἄλλα Νικοτέλης ΙΙΙ. 〚— — — — — — — — — — — —〛 ἀπὸ δ[ὲ]
[τούτω]ν? τάδε ἔδομεν τοῖς ἐργώναις κελευόντων τῶν ἐπιμελητῶν· Κηφισοδώρωι Κνιδίωι Χ·
[ἀρ]χιτέκτονι ΧΗΗ𐅄Δ, ἐνοίκιον ΗΔΔ· Χαρισθενίδηι Παρίωι ΧΧΗΗΗ𐅄· γραμματεῖ μισθὸς 𐅄ΔΔ[Δ]·
[τῶι] ν[εω]κόρωι εἰς τὸν Ἀρχηγέτην Δ𐅂𐅂· τῶι ὑπη[ρ][τη]ι ΗΔΔ· κεφάλαιον [𐅆]𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂. καὶ τάδε ἄλλα ἀνηλώ-
[σα]μ[ε]ν· ξύλων τάλαντα εἰς Πύθιον ΗΔΔ, τιμὴ τοῦ ταλάντου 𐅂Ι𐅁, κεφάλαιον ξύλ[ω]ν τιμῆς Η𐅄·  vac. {Μ̣}
30 [μηνὸς] Ληναιῶνος· εἰς ἱεροπόιον ἐλαίου χοῦς, τιμὴ 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ̣Ι𐅁· ο̣ἶνος εἰς ἱε[ρισ]μ[ὸ]ν? ΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· μηνὸς Ἱεροῦ· [ἐλα]ίο<υ>
[χοῦς εἰς ἱ]εροπόιον, τιμὴ 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· τῶι χορῶι τῶν γυναικῶν δᾶιδες [π]α[ρ]ὰ Δημητρίου 𐅃𐅂· φανοὶ παρὰ Τ̣[ε]-
[λ]ε̣[σα]ρ̣χ̣ίδου? 𐅂𐅂· ἔλαιον εἰς χέρνιβον 𐅂𐅂Ι𐅁̣· ῥυμὸς ε[ἰς] βωμὸν ΙΙΙΙΙ· ξύλα εἰς βωμὸν· 𐅂· ὀθ[ό]νια εἰς χέρνιβ[ον ․]·
μη[νὸ]ς Γαλαξιῶνος· ἐλαίου χοῦς 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· τῶι Διονύσωι ἄγαλμα παρ’ Ἀναξιθέμιδος 𐅃· Καΐκωι
ἐργασαμένωι 𐅃𐅂· ξύλα εἰς τὸ φαλλαγωγεῖον παρ’ Εὐδιδάκτου 𐅃𐅂𐅂𐅂· ποιήσαντι Καΐκωι τ[ὸ]
35 [φ]αλλαγωγεῖον 𐅃· Ναννάκωι γράψαντι τὸ ἄγαλμα Δ𐅂𐅂· Καΐκωι στήσαντι τὸ ἄγαλμα καὶ
[ἀλεί]ψαντι 𐅂𐅂· ἧλοι εἰς τὸ φαλλαγωγεῖον καὶ εἰς τὸ<μ> φαλλὸν 𐅂Ι̣ΙΙ· εἰς τὰ ἄ[λ]λα τὰ περὶ τὸ ἄγαλμα Δ𐅂𐅂·
τοῖς κοσμηταῖς ἐς τὴν κόσμησιν σφόγγοι 𐅂Ι· νίτρον ΙΙ· ἐλαίου ἡμίχουν 𐅂𐅂Ι𐅁· σφήκωμα ΙΙΙΙ· ἀλει̣-
π̣[τήρ]ιον? 𐅂𐅂· κόφινοι δύο παρ’ Ἀντιπάτρου 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ξύλα εἰς τὰς θύρας τὰς ἐν τῶι Ἀρχηγέτηι
𐅂̣· [Ε]ὐφράνορι μισθὸς 𐅂𐅂· ἧλοι ΙΙΙΙ· τοῦ Δηλίου οἴκου τὰς θυρίδας ἀ̣νοικοδομήσαντι μισθὸς Σω-
40 σανδρίδηι 𐅂𐅂𐅂𐅂· τὰς θύρας ἐπισκευάσαντι τοῦ Δηλίου οἴκου Πρωτέαι μισθὸς 𐅃𐅂𐅂𐅂· Ἀρτίμαι
[ἀν]αρρώσαντι? τὰ κατακλῆιθρα καὶ κλῆιθρον ποιήσαντι σιδηροῦν 𐅂𐅂𐅂𐅂· ἧλοι 𐅂𐅂· Ἀντα[ί]-
[ω]ι̣? τῆι δοκῶι κάλυμμα ποιήσαντι καὶ τὰς κλίμακας ἐπισκευάσαντι μισθὸς 𐅃𐅂𐅂𐅂· ἐν τῶι Θεσ-
[μο]φορίωι τοῦ τ[αμ]ιείου τὸν [τ]ο̣[ῖχο]ν? ἀνοι[κοδο]μήσαντι Δημοφῶντι μισθὸς 𐅂𐅂𐅂𐅂· τοῦ οἴκου τοῦ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]λάκωι μισθὸς 𐅂[𐅂𐅂]Ι ΜΓ̣Λ̣ΟΤ․#⁷#⁷#⁷#⁷ΕΛ̣
45 {²c. vss. 12 deleti}²
57 ․ος τοῖς τ̣․․ητρίοις ἐν τῶι Διοσκουρίωι καὶ τὸν διάτοιχον ἀνοικοδομήσαν[τ]ι κ[αὶ ․․]
λ․ μή̣[σ]αντι μισθὸς ΔΔΔΔ𐅃· ἐπιβλῆτες παρὰ Στρατονίκου, τιμὴ ΔΔΔΔ𐅃· γεῖσα εἰς τὸ Διοσ-
κούριον παρὰ Δηλίκου, τιμὴ ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙ̣· τὰς θύρας τοῦ Διοσκουρίου ἐπισκευάσαντι καὶ τὰς
60 [τρα]πέ[ζ]ας μισθὸς Πρωτέαι 𐅃𐅂𐅂· ξύλα εἰς ὑποθήματα ταῖς τραπέζαις παρ’ Εὐδιδάκτου, τιμ<ὴ>
𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἧλοι 𐅂𐅂· καλαμῖδες παρὰ Λεωφο̣ν̣τίδου εἰς τὸν ἐσχαρῶνα, τιμὴ 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· παρακομί-
[σ]α[σι τ]ὰ γεῖσα καὶ τὰς καλαμῖδας καὶ τὰς ἐπιβλῆτας μισθὸς 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· κεράμου ζεύγη ἐπὶ τὸ Δι-
[οσκ]ούριον ΔΔΙΙΙΙ παρὰ Ἀριστοκράτους, τιμὴ τοῦ ζεύγους 𐅂ΙΙ· θέντι Σωσανδρίδηι ΙΙ𐅁 τοῦ ζεύγους·
κ[ο]μίσασιν 𐅂𐅂· τὸμ φοίνικα κατακόψαντι εἰς δοκοὺς καὶ ἐκπελεκήσαντι Εὐφράνορι μισθὸς
65 𐅂𐅂𐅂𐅂· ἀ[ν]ενέγκασιν 𐅂ΙΙΙ· ἐν τῶι Ἀσκληπιείωι τὰς κλίνας ἐπισκευάσαντι καὶ τὰς θύρας
καὶ τὰς τραπέζας μισθὸς Καΐκωι ΔΔ𐅃𐅂· ξύλα εἰς ἐπίκλιντρα καὶ πόδας ταῖς κλίναις παρὰ
Ὀλυμπιάδου, τιμὴ Δ𐅂𐅂· εἰς τὰς τραπέζας σανίδες παρὰ Μένωνος καὶ εἰς τὰ ὑποθήματα, τιμ<ὴ>
Δ𐅂𐅂· κέραμος ἐπὶ τὸ ἑστιατόριον τὸ ἐν τῶι Ἀσκληπιείωι παρὰ Ἀριστοκράτους ζεύγη ΔΔΔΔ𐅃Ι,
τιμὴ τοῦ ζεύγους 𐅂ΙΙ· θέντι Σωσανδρίδηι τοῦ ζεύγους ΙΙ𐅁· κομίσασι 𐅂𐅂𐅂Ι· παρακονιάσαντι
70 [τ]<ὸ>ν τοῖχον τοῦ ἑστιατορίου Ἡρακλείδηι μισθὸς Δ𐅂𐅂· ἀλείψαντι τὸ ἑστιατόριον Παρμένοντι
μισθὸς Δ[ΔΔ]Δ𐅃𐅂· ἧλοι εἰς τὰς θύρας καὶ τὰς κλίνας παρὰ Ἀρτίμα μναῖ τρεῖς, τιμὴ 𐅃𐅂𐅂𐅂· τὴν θύραν
[ἐ]πι[σκ]ευάσαντι Εὐφράνορι οὗ ὁ ἰνωποφύλαξ μισθὸς 𐅂𐅂𐅂𐅂· ἦρος εἰς τὸν Ἰνωπὸν παρὰ Πολυξένου,
[τ]ι[μ]ὴ ΔΔ[Δ]𐅃𐅂𐅂· κομίσασι 𐅂· ἀνακαθάρασι τὴν ἔγρυσιν τοῦ Ἰνωποῦ 𐅂𐅂· κέραμος ἐπὶ τὸ Ἡρακλεῖον
παρὰ Ἀριστοκράτους ζεύγη 𐅄ΙΙΙ, τιμὴ τοῦ ζεύγους 𐅂ΙΙ· θέντι Σωσανδρίδηι ΙΙ𐅁 τοῦ ζεύγους· κομί-
75  σασιν 𐅃𐅂· τὴν θύραν τοῦ Πουλυδάμαντος ἐπισκευάσαντι Εὐφράνορι μισθὸς 𐅂· ἧλοι παρὰ
Ἀρτίμα 𐅂𐅂ΙΙ· τὸν τοῖχον τοῦ Θεσμοφορίου τὸμ πρὸς εὖρον ἄνεμον ἀνοικοδομήσαντι Σωσαν-
[δρί]δηι μισθὸς ΔΔΔ𐅃· ξύλα ἐπὶ τὸ πρόθυρον παρ’ Ἰσοδίκου 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· γεῖσα παρὰ Δηλίκου, τιμὴ
·Δ̣𐅃̣· Ὀλύμπωι ἐπισκευάσαντι μισθὸς 𐅃𐅂𐅂𐅂· τοὺς βωμοὺς ἀλείψαντι καὶ τὸν τοῖχον τὸν βό-
[ρει]ογ καὶ τὴγ κρηπῖδα Ὀλύμπωι μισθὸς ΔΔΔ· κέραμος ἐπὶ τὸν νεὼν τῆς Δήμητρος παρὰ
80 Ἀριστοκράτους ζεύγη 𐅄ΙΙΙ, τιμὴ τοῦ ζεύγους 𐅂ΙΙ· κομίσασι τὸγ κέραμον καὶ τὰ γεῖσα καὶ τὰ ξ[ύ]-
[λα? μ]ισθὸς 𐅃𐅂· θέντι τὸγ κέραμον Σωσανδρίδηι τοῦ ζεύγους ΙΙ𐅁· κάλαμον ἐπιθέντι ἐπὶ τὸν νεὼ[ν]
[τῆς] Δήμητρος Ἀρχικλεῖ μισθὸς 𐅂𐅂𐅂𐅂· τὰς θύρας ἐπισκευά[σαν]τι τοῦ Θε[σ]μοφορίου Εὐφράνορι
·𐅃̣𐅂̣ΙΙΙ· ξύλα 𐅂𐅂ΙΙΙ· ἧλοι παρὰ Ἀρτίμα 𐅂𐅂· τὸν τοῖχον ἀνοικοδομήσαντ[ι] τὸν πρὸς ν̣[ό]τ̣ον τ[ῆς] παλαί-
[σ]τρας κα[ὶ ἀπ]οθρι<γ>κώσαντι Ὀλύμπωι μισθὸς ΔΔΔ𐅃𐅂· σκαφεῖα ἐπι[σκε]υάσαντι Πυθέαι μισθὸς
85 ΔΔ· [σ]καφεῖον [ἠ]γοράσαμεν εἰς τὴμ παλαίστραν παρὰ Ξέν[ο]υ ΔΔ𐅂· τ̣ο̣[ὺ]ς δ̣[ια]το[ίχ]ους? [τ]ῶι Τεκτα[ί]-
[ωι][ν]οικοδομήσαντι Ὀλύμπωι μισθὸς ΔΔΔ𐅃· τὴν κρηνῖδα τὴμ πρὸς τὸ εἴσω ἐπ[ισ]κευ-
[άσαντι Ὀλύμ]πωι μισθὸς 𐅃𐅂· γεῖσα 𐅂𐅂𐅂· ἐκκαθάραντι τὴγ κρη[νῖδ]α Νικ[ά]ν̣[ο]ρ̣ι̣ 𐅃̣· τὸν τ[οῖ]χον
[τὸν — c.7 — πρὸς τ]ῶι Καρυστίων οἴκωι ἀλείψαντι καὶ ἀπο[θριγκ]ώσαντι Ὀλύμπωι μισ-
[θὸς — — c.13 — —]αντι Εὐβούλωι μισθὸς 𐅂𐅂· ἀπενέγκαντι Μάκρων[ι ․] 𐅃̣· [Ἀ]ρι̣σ̣το̣μένη[ι]
90 [— — — — — — — —]𐅂̣ καὶ εἰς τὸ Ἀσκληπιεῖον καὶ εἰς τὸ Καβείρ[ε]ιον τὸ ε[ἰ]ς Κύνθον
[— — — — — — — — — —]ιον καὶ εἰς τὸ Ἡρακλεῖον καὶ εἰς τὸ Νυμφαῖον καὶ εἰς τὸν
[— — — — — — — — — — —]τος τὸ πρόπυλον καὶ τὴγ κρήνην τὴμ Μινόην καὶ
[— — — — — — — — καὶ τὸν Ἀρχη]γέτην καὶ τὸ Λητῶιον καὶ τὸ Θεσμοφόριον κα[ὶ]
[— — πίττης κεράμια — παρὰ —ο]δώρου {²Glotz}², τιμὴ τοῦ κεραμίου ΔΔ𐅂𐅂· Ὀλύμπωι ἀ[λεί]-
95 [ψαντι — — — — — — — — — — —] Ἡρακλείδηι μισθὸς ΔΔ𐅂𐅂𐅂[— — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — τῶι ἐσ]χαρῶνι ἐ̣ρ̣είψαντι Ὀλύμ[πω]ι μισθὸς [․]Δ
[— — — — — — — — — — — — — —]ε̣ ΙΙΙΙ· τὸν διάτοιχον ἀνοικοδομήσαντι Ὀλύμ-
[πωι] μισθὸς 𐅂𐅂𐅂̣ ․․․․λοντος [τὸν τοῖχον] τ[ὸ]μ πρὸς τῶι πρυτανείωι καὶ τὰ ἄλλα τειχία δι[α]-
[․․․․ ἐπ]ιρ̣ρ̣ώ̣σ̣α̣ν̣τ̣ι? [— — — — — —]αντι τὸν ἐσχαρῶνα καὶ τὸ ταμιεῖον Ὀλύμ-
100 [πωι μι]σθὸς Δ̣𐅂̣𐅂̣𐅂̣· κέραμος [π]αρ’ [Ἀρ]ιστ[οκρ]άτ[ους, ζ]εύ[γ]η 𐅄𐅃Ι, τιμὴ τοῦ ζεύγους 𐅂ΙΙ· [κομί]-
[σα]σι[ν] 𐅃𐅂𐅂· ἑστιατορίου καὶ πρυταν[εί]ου τὰ κ[ατὰ] νότον ἐπισκευάσαντι Ὀλύμπωι
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —] τιμὴ Δ𐅃𐅂𐅂· τὸν τοῖχον τὸν παρὰ
Κ̣Λ̣[․․․․․․․] τοῦ ἱεροῦ ἀνοικοδομήσαντι καὶ [ἀ]π[οθ]ρ[ι]γκώσαντι Ὀλύμπωι μισθὸς κατὰ συγ-
[γρα]φὴν ΔΔΔ𐅃· ἐξαλε[ίψ]αντι μισθὸς ․ΔΔ· τὸ ἐν τῶι ἱεροποίωι οἴκημα ἐξαλείψαντι Ὀλύμπ<ωι>
105 μισ[θὸ]ς ΔΔΔ̣𐅂̣· [κ]έραμο[ν] ἐ̣[πιθέντι ἐπὶ τοῦ] οἰ[κή]ματος καὶ τοῦ στοϊδίου μισθὸς Ὀλύμπωι
[— — — — — —]ΔΔΔ[— — — — — — — —] τοῖχον οἰκοδομήσαντι καὶ τὸν διάτοιχον
[— — — — — — — — — — — —] κεραμ[ί]δας ΔΔ𐅃· τὰ τέγη τὰ ἄλλα ἐπισκευάσαντι
[— — — — — — — —] κέραμος [π]α[ρὰ] Ἀριστοκράτους ΔΔΔ𐅃𐅂· γεῖσα παρὰ Δηλίκου 𐅃𐅂· ἐνέν-
[κασι — — — — — — — — — — — —] εἰς τὴν στοάν, τιμὴ 𐅃𐅂· ἐνέγκασι [Ι]Ι[Ι]Ι· θυμέλην
110 [— — — — — — — — — — — —] ἀγαγόντι καὶ ἐργασαμένωι Νίκωνι μισθὸς Δ𐅃· λίθος παρὰ
[— — — —]𐅂𐅂𐅂𐅂[— — — — —]ΙΙΙ· σ̣υ̣ναγαγόντι καὶ ἐργασαμένωι Νίκωνι μισθὸς Δ[․]· πίττα
[— — — — — — — — —] καὶ [τ][παρὰ] τ̣ο̣ῦ̣ Καρυστίου κεράμια Δ𐅃ΙΙΙ, τιμὴ τοῦ κεραμίου ΔΔ𐅂𐅂·  vac.
[κέρα]μ̣[ον?] σ̣[υ]ναγαγό[ντι] Κ̣ρ̣α̣[τί]ππ̣ωι? μισθὸς 𐅄𐅃· δ̣ι̣κ̣[α]στηρίωι μισθὸς 𐅃Ι· ξύλα ἐπὶ τὸ Εἰλει-
[θύαι]ον [κ]αὶ Ἀμφί[σ]τροφον παρ’ Εὐδιδά[κ]του δραχμ[ῶ]ν Δ𐅃𐅂· ἐργασαμένωι Εὐφράνορι μισθὸς Δ𐅂𐅂·
115 [κέρ]αμο[ς] ἐπὶ τ[ὸ] Εἰλ[ει]θύαιον καὶ [Ἀμ]φίστροφον παρὰ Ἀριστοβούλου ζεύγη ΔΔ, τιμὴ τοῦ ζεύγου<ς>
𐅂Ι[Ι]· θέντι Ε̣ὐ[φρ]άν[ο]ρ̣ι̣ ΙΙ𐅁· παρα[κ]ο[ν]ιάσαντι τοῦ Εἰληθυαίου καὶ τοῦ Ἀμφι[σ]τρόφου τοὺς τοίχους
[Ἡ]ρακλείδηι ․․· ἐπικ[λῆιθρα?] τῆι πύληι τῆι πρὸς τὴν ἀπόβασιν παρὰ Ἀρκέοντος, τιμὴ
𐅂̣𐅂· τὴμ πύλ[η]ν περ[ικ]ονιά[σ]αντι Πρωτέαι μισθὸς 𐅂· ἧλοι ΙΙΙΙ. vac.
face B.1 [μηνὸς Πανήμ?]ου· τὸ ․ΛΓ̣[․․․․]τα̣ τέγος̣ ἐπισκευάσα[ντι — — — — —]
[— — —]ΙΙ․Δ𐅂𐅂𐅂 καὶ τὸν τοῖχον ποιήσαντι Ἀρτίμαι [— — — — — — —]
[— — —]π̣[α]ρ̣α̣κονιάσαντι καὶ τὸγ κέραμον Ἡρα[κλείδηι — — — — —]
[— — παρ’ Ἀ]ρ̣τ̣ί̣μα Δ𐅃· μηνὸς Ἑκατομβαιῶνος· εἰς [ἱεροπόιον ἐλαίου]
5 [χοῦς, τιμὴ —]· τῆς Ἀφροδίτης τὸ ἄγαλμα γανώσαντι κα[ὶ — — — —]
[․․․] δίφ[ρον? π]οιή[σα]ντ[ι] Νίκωνι μισθὸς 𐅃𐅂𐅂𐅂· κονιάσαντι τοῦ π[․․․․․]
[— — — — — — — —] μισθὸς Δ𐅃𐅂· τοῦ Ποσειδῶνος τὸμ [β]ωμὸν [ἐξα]-
[λείψαντι? — —]α̣ι̣ μισθὸς Δ𐅃𐅂̣𐅂̣· ξύλα εἰς τραπέζας καὶ ἐπίκλιντ[ρα ․․]
[— — — — — — — — — — — —] μί[α], τὴν ὀργυὰν μναῖ [․․․], τιμὴ ΔΔΔ[𐅃․․]·
10 [ἧλ]ο̣ι̣? [π]αρὰ [Ἀρ]τίμα μναῖ τέτταρες ἡμιμναῖον, τιμὴ 𐅃𐅂̣[․․․․]Ρ̣Ε[․․․]Λ[․․․․]
μισθὸς 𐅄Δ· τὸμ βωμὸν κονιάσαντι τοῦ Ἀπόλ[λω]νος τοῦ Τεμεν[ί]του καὶ τὸ[ν τοῦ]
[Ἀπόλλ]ωνος τοῦ {Ι} Πατ[ρώι]ου Ἡρακλείδηι μισθὸς ΔΔΔ𐅂𐅂· τὸγ κ̣[έραμον?]
ἀπαγαγόντι Βρ̣ον̣τέα̣ι? ἐγ Μυκόνου μισθὸς 𐅂𐅂𐅂𐅂· [․․]Τ[․]Ν[․․․] ἐπισκευάσα[ν]-
τι τῶι παιδὶ τῶι Θεοδήμου [μι]σθὸς 𐅃𐅂ΙΙ· ΚΛΕ[․]Υ[․․․․․]Μ[․]ΕΙΧΑΛ
15 [․․] ἐπὶ Κε[ρ]ατῶνα Ἡρακλείδηι 𐅂𐅂· τὸμ βωμὸν τῆς Ἀρτέμιδος [— — —]
[․․]Ε[— — —]Ε[․․․․]ΤΡ̣Α̣ Παρμένοντι χαλκίον ἐπισκευάσαντι κα[ὶ ․]Σ[․․․]Λ̣
[․․․․]αν[τι] μισθὸς 𐅃𐅂ΙΙΙ· κ[λε]ῖδα τῶι νεωκορίωι ποιήσαντι Ἀρτίμαι μισθὸ[ς ․․]·
[— —]ον το[ῦ] Ἀπόλλ[ω]νος πο̣ι̣ή̣σαντι Ἡρακλείδηι κατὰ συγγραφὴν μισθὸς [․․]·
[— — —] ἐπισκευάσαντι Ἀρτίμαι μισθὸς 𐅂𐅂𐅂𐅂· θερμαύσ[τ]ρ[α]ς̣ Η̣ [— —]
20 [— — — — —]τ̣α̣ς̣ [π]ρὸς [ὀ]ροφαῖς κ̣ο̣ν̣ιάσαντι Ἡρακλείδηι μισθὸς ΗΔ·
[μηνὸς] Μετα[γειτνιῶνος· εἰ]ς ἱεροπόιον ἐλαίου χοῦς, τιμὴ 𐅂𐅂ΙΙΙΙ· τὸμ φοίνικα τὸν
[— — — — — — — — —]αντι Εὐβούλωι μισθὸς 𐅂𐅂· χαλκεῖον [․․․․]
[— — — — — — — — —]σαντι Ἡρακλείδηι μισθὸς 𐅂𐅂𐅂𐅂· μηνὸς Βου-
[φονιῶνος· εἰς ἱεροπόιον ἐ]λαίου χοῦς 𐅂ΙΙΙ· [τ]ρίπο[δα]ς? ἐπισκευάσαντι Ἡρα-
25 [κλείδηι — — — — — — — — — — —]αντι μισθὸς [․․․] Εὐθυ[μ]ίδει ἐπισκευάσαν-
[τι — — — — — — — — — — — —]𐅃𐅂ΙΙΙ· [τ]ὸμ [β]ωμὸν κονιάσαντι Ἡ̣ρ̣[α]-
[κλείδηι — — — — — — — — — — —]𐅃𐅂𐅂𐅂 [․․․․․]αντι Παρμένοντι χαλκ[ία]
[— — — — — — — — — — — — — Παρμένον?]τι [τὸ χ]αλκίον τὸ μέγα ἐπισ-
[κευάσαντι — — — — — — — — — — — — ἐπι]σκευάσαντι Ἡρακλ[εί]-
30 [δηι — — — — — — — — — — — — — — —] τειχίον ο[ἰκ]οδομήσα[ν]-
[τι — — — — — — — — — — — — —]ΗΜ̣[․․․] ἀνενέγ[κ]ασι [— —]
[— — — — — — — — — — — — — — — —] Εὐφ]ράνορ̣ι̣? [— —]
[— — — — — — — — — — — — — — — —]Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· τὸν Κερα[τῶνα]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —] κέραμος̣ Υ̣[ — —]
35 [— — — — — — — — — — — — — — — —] κύβους εἰς τὸν [— —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ρίου τοῦ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΙΟΧΙΙΙ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]𐅂𐅂𐅂
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —] καὶ τ[․․]
40 desunt vss. c. 25
65 [πα]ρ’ Ἀντι[χά]ρου, τιμὴ ΔΔ[— — — — — — — — — — — — —]
παρ’ Ἀριστοκράτου ΧΧ[— — — — — — — — — — — — Σωσαν]-
δρίδηι το[ὺ]ς [κ]ύβους Η̣[․․]Μ̣[— — —]Σ[․․]Λ[— — — — —]〚—〛 ΔΙ̣Φ̣ΑΤ̣Α[․․․]
δονω̣ι̣ ΔΔ[— — — — —]ΠΙΛΙΠ̣[—]ΗΙΤ[— —]ΔΔ[— — — — —]
Η μολύβ[δ]ου [․․․․․κ]ράτηι τῆι σ[τήληι?] 𐅃̣𐅂𐅂̣𐅂̣[—]Υ̣[— — —]
70 𐅂𐅂ΙΙΙ vac.
{²vacat 0.12m}²
71 οἵδε ἐνέλιπον τῶν ἐνηροσίων· vac.
{²vss. 2 consulto oblitterati}²
72 〚— — —〛 τῆς ἐν Ῥάμνοις Χίων Λυκόφρονο[ς — — — —]
[ο]ὗτοι ὀφείλουσι τῶι θεῶι αὐτοὶ καὶ οἱ ἐγγυη[ταὶ — — —]
[․․] ἐγγεγραμμένοι κατὰ τὴν συγγραφὴν [— — — —]
75 [καὶ τ]όδε ἄλλο ἀργύριο[ν οἱ ἱ]εροποιοὶ κατέβαλ[ον — — —]
[τάδε ξ]ύλων κατε[χρήσθη] Π̣[․․․․․]#⁷ΗΜΟΝΕ̣[— — — —]
vss. 2 deleti
                                 [— — —] τὴν γῆν] τὴν ἐν
[Ῥάμν]οις ἐμισθώσα[το — — — — — — — — — —]Η̣Ν[․․]
80 [․․․]ΗΝ καὶ τὰ ἄλλα τεμέν[η —c.8—] Ἐπ̣ικ̣ύ[δης? Λ]υκόφρ[ο]-
νος, Ἐπικύδης Ἀριστέου δραχμῶν 𐅅̣Η̣𐅂̣ [— ]vac.
                   vac.
face C right {²ad dextram lateris A vs. 16}²
1 Η̣ΔΔΔ̣𐅃𐅂𐅂ΙΙ.
{²ad dextram lateris A vss. 20-24}²
2 Πολύζηλος
ΔΔ𐅃𐅂𐅂·
Διακτορίδης
5 Η𐅄· Γέρυλ-
λος Η𐅄.
{²ad dextram lateris A vss. 27-32}²
7 [Θ]υμίαι vac.
κήρυκι Φιλω-
νύμωι 𐅄Δ·
10 ἰνωποφύλακ[ι]
δημάκωι
𐅄ΔΔΔΔ.
Search Help
Contact Us