[ ] Att. — post 128/9 p. — IG II² 3964 Add. (pt. 3.1 p. 351)
See also:
ἡ ἐξ Ἀ[ρείου πάγου]
βουλὴ [καὶ ἡ βουλὴ]
τῶν Φ [καὶ ὁ δῆμος]
Τί Φλ Γ[λαυκίαν Ἀ]-
  χαρ[νέα].
1 Γλαυκίου υἷα τὸν [ἐκ προγόνων μέγα κῦδος ἔχοντα],
    μητρὸς Ἀθην[αίδος ἐλπίδα, νῦν δὲ γόον],
ἕβδομον ἐκ δεκ[άδος μοῦνον πλήσαντ’ ἐνιαυτόν]
    μοῖρα σε ἦγε ν[έων φίλτατον εἰς Ἔρεβος]·
5 ἀλλὰ πόλις μέγα π[ένθος ἀποφθιμένοιο λαχοῦσα]
     ἀθανάτους τιμ[ὰς τῶιδ’ ἀπένειμε τύπωι].
6a                   vac.
7                  Ἀν[τιφῶντος].
7a                   vac.
8              ζακορε[ύοντος — — —]
                τοῦ — — —
Search Help