IG II² 3897
[ ] Att. — fin. s. I a.
See also:
col. I.1      [ὁ δῆμο]ς vac.
[Λεύκιον Σωφ]ήιον Ἀππίου ὑὸν
[ἀρετῆς ἕν]εκα ἀνέθηκεν.
col. II.4 [Λε]ύκιος Σωφήιος Ἀπ[πίου ὑὸς]
5 Φαῖδρον [Λυ]σιά[δ]ου Βε[ρενικίδην]
τὸν ἑαυτ[οῦ φίλον].
col. I-II.7 ․․․7․․․Ο — — —
[Λεύ]κιον Σωφήιο[ν]
[ἀρε]τῆς ἕνεκ[α].
Search Help
Contact Us