[ ] Att. — 1st half 1st c. AD — IG II² 3897
See also:
a.1         [ὁ δῆμο]ς
[Ἄππιον Σωφ]ήϊον Ἀππίου ὑὸν
[ἀρετῆς ἕν]εκα ἀνέ[θ]ηκεν.
b.4 [Λε]ύκιος Σωφήϊος Ἀπ[πίου ὑὸς]
5 Φαῖδρον [Λυσι]ά̣[δ]ου Β̣ε̣[ρενικίδην]
τὸν ἑαυτ[οῦ κα]θηγη[τὴν ἀνέθηκεν].
c.7          ὁ δ̣[ῆμος]
[Λεύ]κιον Σωφήϊο̣[ν Ἀππίου ὑὸν]
[ἀρε]τῆς ἕνεκ[α ἀνέθηκεν].
Search Help