[ ] Att. — Ath.: Akr. — stoich. — A: c. 505 a.; B: c. 455 a. — IG I² 394,II/I — DAA 168 & 173
A.1 [δεσμο͂ι ἐν ἀχνύεντι(?) σιδερέοι ἔσβεσαν ℎύβ]ριν ⋮ / παῖδε[ς Ἀθεναίον ἔργμασιν ἐμ πολέμο] /
[ἔθνεα Βοιοτο͂ν καὶ Χαλκιδέον δαμάσαντες] ⋮ / το͂ν ℎίππος δ̣[εκάτεν Παλλάδι τάσδ’ ἔθεσαν].
B.1 [ἔθνεα Βοιοτο͂ν καὶ Χαλκιδέον δαμά]σαν[τες] / [παῖδ]ες Ἀθεναίον ἔργμα̣[σιν ἐμ πολέμο] /
[δεσμο͂ι ἐν ἀχνύεντι(?) σιδερέοι ἔσβε]σαν [ℎύβριν] / [τ]ο͂ν ℎίππος δεκ̣ά̣τ̣[εν Παλλάδι τάσδ’ ἔθεσαν].
Search Help
Contact Us