1 — — — — — οστα — — — — — ου — — — εὺς στρα[τηγ]ὸς
[χειρ]οτο[ν]ηθεὶς ἐπὶ Ῥαμ[νοῦ]ντα καὶ τὴν παραλίαν χώραν
[εἰς] τὸν ἐπὶ Μηδείου ἄρχοντος ἐνιαυτὸν Διὶ Σωτῆρι καὶ Ἀθ[η]-
νᾶι Σωτήιραι καὶ Θέμιδι καὶ Νεμέσει ἀνέθηκεν.
Search Help
Contact Us