[ ] Att. — stoich. — 408/7 a.
frg. XV-XVI.1 [— — — — — — — ἐπὶ] Ε[ὐ]κ[τέμονος ἄρχον]τος
          [ἀρχ]ιτέκτ[ον]
          [Ἀρχ]ίλοχο[ς]
          [Ἀγρυ]λε͂θε[ν]
frg. XIII.col. I stoich 23
5 [․․]ε̣[․] τ̣ούτ̣[ο]ι̣[ν π]ροσλαβόντοι-
[ν] δυοῖν ἀνδροῖν, Σοσίαι Ἀλοπ-
εκε͂σι οἰκο͂ν ∶𐅂∶ Σίνδρονι ∶𐅂∶ τὲν
ὀροφὲν κατιστᾶσιν, τὲν καμπ-
ύλεν ∶ σελίδα εἰς ἕδραν καὶ τὰ-
10 ς ἄλλας ἐπαγαγο͂σιν εἰς ἕδρα-
ν ℎεκάστεν, Μάνιδι ἐν Κολλυτ-
ο͂ι οἰκο͂ντ ∶𐅂∶ Κροίσοι ἐν Σκαμ-
βονιδο͂ν ℎοικο͂ντι ∶𐅂∶ Ἀνδρέαι
ἐμ Μελίτει ℎοικο͂ντι ∶𐅂∶ Πρέπο-
15 ντι Ἀγρυλε͂σι οἰκο͂ντι ∶𐅂∶ Μέδο-
ι ἐμ Μελίτει ℎοικο͂ντι ∶𐅂∶ Ἀπολ-
λοδόροι ἐμ Μελίτει ℎοικο͂ντ-
ι ∶𐅂∶ ℎικριόματα καθελο͂σιν τὰ
ἀπὸ τὸν κιόνον το͂ν ℎεν τε͂ι πρ-
20 οστάσει, ℎὲχς ἀνδράσιν, Τεῦκ-
ρος ἐν Κυδαθεναίοι ℎοικο͂ν ∶𐅂,
Κέρδον Ἀχσιοπείθος, 𐅂∶ Κροῖσ-
ος ἐν Σκαμβονιδο͂ν ∶ ℎοικο͂ν ∶𐅂∶ Π-
ρέπον Ἀγρυλε͂σι ℎοικο͂ν ∶𐅂∶ Κεφ-
25 ισόδορος ∶𐅂∶ Σποδίας ∶𐅂∶ ℎικριό-
σασι τοῖς ἐνκαυταῖς ℎεκ το͂ ℎ-
[ε]ντὸς ℎυπὸ τὲν ℎοροφέν, Μάνι-
[δι ἐν Κ]ολλυτο͂ι ∶ ℎοικο͂ντι ∶𐅂ΙΙΙ∶ λ-
[εκάνας(?)] ἀναφορέσασιν Πρέπο-
30 [ντι Ἀ]γρυλε͂σι ℎοικο͂ντι ∶𐅂∶ Μέδ-
[ο]ι ἐμ Μελίτει ∶ ℎοικο͂ντι ∶𐅂∶ κεφ-
[ά]λαιον ℎυποργοῖς ∶𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂
[Ι]ΙΙΙ𐅁∶ πρίσταις καθ’ ἑμέραν ℎερ-
γαζομένοις, δυοῖν ἀνδροῖν, ℎ-
35 εκκαίδεκα ℎεμερο͂ν, δραχμε͂ς
τε͂ς ℎεμέρας ℎεκάστες, ℎεκατ-
[έ]ροι, Ῥαιδίοι ἐν Κολλυτο͂ι ℎο-
ικο͂ντι καὶ συνέργοι, ΔΔΔ𐅂𐅂∶ π-
ρίσταις καθ’ ἑμέραν ℎεργαζο-
40 μένοις, τρίτες δοδεκεμέρο, κ-
αλύμματα εἰς τὲν ℎοροφέν, ℎε-
πτὰ ℎεμερο͂ν, δραχμὴν τῆς ℎεμ-
έρας ℎεκάστες, δυοῖν ἀνδροῖ-
ν, Ῥαιδίοι ἐν Κολλυτο͂ι ℎοικο͂-
45 ντι καὶ συνέργοι ∶Δ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ κεφά-
λαιον πρίσταις ∶ΔΔΔΔ𐅃𐅂∶ ℎενκ-
αυταῖς, τὸ κυμάτιον ℎενκέα[ν]-
τι τὸ ℎεπὶ το͂ι ℎεπιστυλίο[ι τ]-
ο͂ι ℎεντός, πεντόβολον τὸ[ν πό]-
50 δα ℎέκαστον, μισθοτὲς Δι[ονυ]-
σόδορος ἐμ Μελίτει ℎοικ[ο͂ν, ℎ]-
εγγυετὲς ℎερακλείδες Ὀ[ε͂θε]-
ν ∶ΔΔΔ∶ κεφάλαιον ℎενκαυτ[αῖς]
ΔΔΔ∶ χρυσοχόοις, χάλχας χ[ρυσ]-
55 όσαντι, προσαπέδομεν τὸ [ℎοφ]-
ειλόμενον τε͂ς προτέρας [πρυ]-
τανείας, τε͂ς ℎοινεΐδος, Σ[ισύ]-
φοι ἐμ Μελίτει ℎοικο͂ντ[ι ․․․]
κεφάλαιον χρυσοχόοις ∶[․․․ μ]-
60 ισθοί· ἀρχιτέκτονι Ἀρχ[ιλόχ]-
οι Ἀγρυλε͂θεν ∶ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂∶ ℎυ[πογρ]-
αμματεῖ Πυργίονι ∶ΔΔΔΙΙΙ[ΙΙ∶ κεφ]-
άλαιον μισθο͂ ∶𐅄Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ∶ σύ[μπα]-
ντος ἀναλόματος κεφάλα[ιον]
65 Χ𐅅ΗΗ𐅄ΔΔΔΔΙΙΙ𐅁.
ἐπὶ τε͂ς Λεοντίδος ℎεβ[δόμες]
πρυτανευόσες ⁙ λε͂μμα [παρὰ τ]-
αμιο͂ν τε͂ς θεο͂, π[α]ρὰ Ἀρ[εσαίχμ]-
[ο] Ἀγρυλε͂θεν [καὶ συναρχόντο]-
70 [ν], ΧΧΧΧΗΗΗ[𐅂𐅂Ι․․5․․ ℎαναλόμ]-
[α]τα· κε[․․․․․․․․18․․․․․․․․]
          lacuna
frg. XIV.col. I.72 [․․․․․12․․․․․ λιθοργικο͂· ῥα]-
[βδόσεος το͂ν κιόνον το͂ν πρὸς]
[ἕο το͂ν κατὰ τὸν βομόν· τὸν πρὸ]-
75 [ς το͂ βομο͂ τε͂ς Διόνες, Λάοσσος]
[Ἀλοπεκε͂θεν ∶Δ∶ Φίλον ℎερχιεὺ]-
[ς ∶Δ∶ Παρμένον Λαόσσο ∶Δ∶ Καρίον]
[Λαόσσο ∶Δ∶ ℎίκαρος ∶Δ∶ τὸν ℎεχόμ]-
[ενον ℎεχσε͂ς, Φάλακρος Παιαν]-
80 [ιεὺς ∶Δ∶ Φιλόστρατος Παιανιε]-
[ὺς ∶Δ∶ Θαργέλιος Φαλάκρο ∶Δ∶ Φιλ]-
[ο͂ργος Φαλάκρο ∶Δ∶ Γε͂ρυς Φαλάκ]-
[ρο ∶Δ∶ τὸν ℎεχόμενον ℎεχσε͂ς, ℎα]-
[μεινιάδες ἐν Κοίλει ℎοικο͂ν],
85 [Δ∶ Αἰσχίνες ∶Δ∶ Λυσανίας ∶Δ∶ Σομέ]-
[νες ℎαμεινιάδο ∶Δ∶ Τιμοκράτε]-
[ς ∶Δ∶ τὸν ℎεχό]μενον ℎε[χσε͂ς, Σιμ]-
[ίας Ἀλοπεκ]ε͂σι ℎοικο͂ν, [𐅃𐅂𐅂Ι. Κ]-
[έρδον, 𐅃𐅂𐅂Ι]. Σίνδρον Σιμί[ο, 𐅃𐅂]
90 [𐅂Ι. Σοκλε͂ς] Ἀχσιοπείθος ∶𐅃𐅂[𐅂Ι].
[Σαννίον Σι]μ<ί>ο ∶𐅃𐅂𐅂Ι. ℎεπιγένε-
[ς Σιμίο, 𐅃𐅂]𐅂Ι. Σόσανδρος, 𐅃𐅂𐅂. τ-
[ὸν ℎέκτον] κίονα ἀπὸ το͂ βομο͂ τ-
[ε͂ς Διόνε]ς, Θευγένης Πειραιε-
95 [ύς, 𐅃𐅂𐅂𐅂Ι]Ι. Κεφισογένες Πειρα-
[ιεύς, 𐅃𐅂]𐅂𐅂ΙΙ. Τεῦκρος ἐν Κυδαθ-
[εναίοι] οἰκο͂ν ∶𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ. Κεφισόδ-
[ορος ἐν] Σ̣καμβονιδο͂ν ℎοικο͂ν,
[𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ. Νικ]όστρατος ∶𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ. Θε-
frg. XV.col. I.100 [υγείτο]ν Πειραιεύς, [𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ․․]
[․․․․9․․․․] το͂ν κατὰ [τὸν βομό]-
[ν· τὸν ․․6․․․ ἀ]πὸ το͂ β[ομο͂ τε͂ς Δ]-
[ιόνες — — — — — — — — — — — —]
           lacuna
frg. XIII.col. II.104 𐅃. τέκτ[ονι καθ’ ℎεμέραν ℎεργα]-
105 ζομένοι μι[σθὸς 𐅃ΙΙΙΙΙ τε͂ς τ]-
ρίτε[ς] δοδε[κεμέρο, πέντε ὀβο]-
λὸς τε͂[ς] ℎεμ[έρας ℎεκάστες ℎε]-
πτὰ ℎε[μ]ερο͂[ν, ․․․․9․․․․ Ἀλοπ]-
εκε͂σι ℎοικ[ο͂ντι, 𐅃ΙΙΙΙΙ. τοῖς καλ]-
110 ύμμασι ∶ πε[ρικολλέσαντι ℎὰ π]-
ροσεμισθ[όσαμεν, δυοῖν δραχ]-
μαῖν ℎέκα[στον τὸ ℎοπαῖον, τε]-
ττάρον ℎο[παίον, Μάνιδι ℎεν Κ]-
ολλυτο͂ι ℎ[οικο͂ντι, 𐅃𐅂𐅂𐅂. τὸ κυ]-
115 μάτιον περ[ικολλέσαντι ℎὰ π]-
ροσεμισθόσ[αμεν, δυοῖν δραχ]-
μαῖν ℎέκαστ[ον τὸ ℎοπαῖον, ℎο]-
παῖα ἕχς, Μάν[ιδι ἐν Κολλυτο͂ι]
ℎοικο͂ντι ∶𐅃𐅂[𐅂. τὸ κυμάτιον πε]-
120 ρικολλέσαν[τι ℎὰ προσεμισθ]-
όσαμεν, δυοῖ[ν δραχμαῖν ℎέκα]-
στον τὸ ℎοπα[ῖον, ℎοπαῖα ἕχς, Κ]-
ροίσοι ∶Δ[𐅂]𐅂. κ[εφάλαιον τεκτο]-
νικο͂ ∶𐅄𐅂𐅂ΙΙΙΙ∶ [ℎυποργοῖς καθ’ ℎε]-
125 μέραν [ℎ]εργ[αζομένοις, τὲν τρ]-
οχιλείαν [․․․․․․14․․․․․․ Κ]-
εκροπίο ℎ(?)[․․․․․․14․․․․․․ Κ]-
εκροπικα[․․․․․․15․․․․․․․]
ινας συνθε[․․․․․․14․․․․․․]
130 σασιν ἐν τε͂ι [․․․․10․․․․ ἀνδ]-
ράσι[ν], δραχμ[ὲν τε͂ς ἑμέρας, Κό]-
νονι, 𐅂∶ Ἀπολλ[οδόροι ∶𐅂∶ Πρέπον]-
τι ∶𐅂∶ Μέδοι ∶𐅂∶ [․․․․․․14․․․․․․]
Μαμμάνοι ∶𐅂∶ [․․․․10․․․․ ∶𐅂∶ ℎίκ]-
135 ρια καθελο͂[σι καὶ ἀποκομίσα]-
σι ℎαπὸ το͂ το[ίχο το͂ πρὸς βορέ]-
ο ℎαφ’ ὁ͂ν τὰ ζ[όιδια ἐτέθε, ℎέχς]
ἀνδράσι, Π[ρέποντι ∶ΙΙΙ∶ Μέδοι ∶ΙΙΙ∶ Ἀ]-
πολλοδό[ροι ∶ΙΙΙ∶ ․․․․․12․․․․․]
140 αίοι ∶ΙΙΙ[․․․․․․․17․․․․․․․․]
ℎοτε[․․․․․․․․19․․․․․․․․․]
μο[․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]
ν[․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]
           lacuna
frg. XIV.col. II.144 [․․․․․․․17․․․․․․․․ Φυρόμα]-
145 χ[ος Κεφισιεύς, τὸν τὲν ἅμαχσ]-
αν [σ․․․․․․․․19․․․․․․․․․β]-
άλλ[οντα 𐅄ΔΔΔ. Πραχσίας ἐμ Με]-
λίτε[ι ℎοικο͂ν τὸν νεανίσκον]
τὸν τὸ σ[․․․․․․․17․․․․․․․․]
frg. XVI.col. I.150 [․․]ς τ[ὸγ γρ]άφοντα νεα[νίσ]κον
καὶ τ[ὸμ πρ]ο[σ]ε[στ]ο͂τα ℎαυτο͂ι ∶Η.
[Μ]υνν[ίον] ἐν Κολλυτο͂ι ℎοικ[ο͂ν]
[․․․]ο[․․ κ]αὶ τὲν ἅμαχσαν πλ̣[ὲν]
[τοῖν ἑμιόν]οιν 𐅄ΔΔΔΔ. Ἀγ[α]θάν-
155 [ορ Ἀλοπεκε͂σι] ℎοικο͂ν τὸ γυνα-
[ῖκε τὸ πρὸς τε͂ι ἁμ]άχσει καὶ τ-
[ὸ ℎεμιόνο ΗΗΔΔΔΔ․․6․․․]ν ἐκ
          lacuna
frg. XVII.col. I.158 [․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․ τ]-
[ὸν τὸ δ]όρυ ℎέχοντα, 𐅄Δ. Φυρόμα-
160 [χος Κ]εφισιεύς, τὸν νεανίσκο-
[ν τὸ]ν παρὰ τὸν θόρακα, 𐅄Δ. Πραχ-
[σίας] ἐμ Μελίτει ℎοικο͂ν, τὸν ℎ-
[ίππο]ν καὶ τὸν ℎοπισθοφανε͂ τ-
[ὸν πα]ρακρόοντα, ΗΔΔ. Ἀντιφάν-
165 [ες ℎεκ] Κεραμέον, τὸ ἅρμα καὶ τ-
[ὸν νε]ανίσκον καὶ τὸ ℎίππο τὸ
[ζευγ]νυμένο, ΗΗΔΔΔΔ. Φυρόμαχ-
[ος Κε]φισιεύς, τὸν ℎάγοντα τὸ-
[ν ℎί]ππον, 𐅄Δ∶ Μυννίον ℎαγρυλε͂-
170 [σι] ℎοικο͂ν, τὸν ℎίππον καὶ τὸν
[ℎά]νδρα τὸν ℎεπικρόοντα καὶ
[τὲ]ν στέλεν ℎύστερον προσέθ-
[εκ]ε ∶ΗΔΔ𐅃𐅂𐅂. Σο͂κλος ℎαλοπεκε͂-
[σι] ℎοικο͂ν, τὸν τὸν χαλινὸν ℎέ-
175 [χο]ντα, 𐅄Δ∶ Φυρόμαχος Κεφισιε-
[ύς], τὸν ℎάνδρα τὸν ℎεπὶ τε͂ς βα-
[κτ]ερίας εἱστεκότα τὸν παρὰ
[τὸ]ν βομὸν, 𐅄Δ∶ ℎίασος Κολλυτε-
[ύς], τὲγ γυναῖκα ἑ͂ι ἑ παῖς προσ-
180 [πέ]πτοκε, 𐅄ΔΔΔ v κεφάλαιον ℎα-
[γα]λματοποϊκο͂, ΧΧΧΗΗΗΔ𐅃 v λε͂-
[μμ]α, <Χ>ΧΧΧΗΗΗ𐅂𐅂Ι∶ ℎανάλομα τὸ α-
[ὐτ]όν. #⁵⁶ vacat ℎεπὶ τε͂ς Πανδι-
[ονί]δος ὀγδόες πρυτανευούσ-
185 [ες] v λέμματα παρὰ ταμιο͂ν τε͂ς
[θε]ο͂, Ἀρεσαίχμο ℎαγρυλε͂θεν κ-
[αὶ] συναρχόντον, ΧΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂
[𐅂Ι v ℎα]ναλόματα. ℎονέματα· σα-
[νί]δες δύο ℎες ἃς τὸν λόγον ℎα-
190 [ν]αγράφο[μ]εν, δραχμε͂ς ℎεκατέ-
[ρα]ν, 𐅂𐅂. κεφάλαιον ℎονεμάτον
[𐅂𐅂]. λιθοργικο͂· ῥαβδόσεος το͂ν
[κι]όνον το͂ν πρὸς ἕο το͂ν κατὰ τ-
[ὸν] βομόν· τὸν τρίτον ℎαπὸ το͂ β-
195 [ομ]ο͂ τε͂ς Διόνες, ℎαμεινιάδες
[ἐν Κ]οίλε<ι> ℎοικο͂ν, Δ𐅃𐅂𐅂𐅂. ℎαισχ-
[ίνε]ς ∶Δ𐅃𐅂𐅂𐅂. Λυσανίας, Δ𐅃𐅂𐅂𐅂. Σ-
[ομέ]νες ℎαμεινιάδο ∶Δ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ Τι-
[μοκ]ράτες ∶Δ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ τὸν ℎεχόμεν-
200 [ον ἑχσ]ε͂ς, Σιμίας Ἀλοπεκε͂σι ℎ-
[οικο͂ν ∶Δ]𐅂𐅂𐅂. Κέρδον ∶Δ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ∶ Σίν-
[δρον Σιμ]ίο, Δ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. Σοκλε͂ς ℎαχ-
[σιοπείθ]ος, Δ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. Σαννίον Σι-
[μί]ο, Δ[𐅂𐅂ΙΙ]ΙΙΙ. ℎεπιείκες [Σ]ιμίο ∶Δ
205 [𐅂𐅂Ι]ΙΙΙΙ. Σό[σ]ανδρος Σιμίο, Δ𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ.
[τὸ]ν ℎεχόμενον ἑχσε͂ς, [ℎ]ονέσι-
[μος] Νικοστρ[ά]το ∶Δ𐅃𐅂[ΙΙΙ]Ι. ℎεύδο-
[χσο]ς Ἀλοπεκε͂σι ℎο[ικο͂]ν, Δ𐅃𐅂ΙΙ
[ΙΙ∶ Κλ]έον ∶Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ. Σίμ[ον ℎαγ]ρυλε͂-
210 [σι ℎ]οικο͂ν ∶Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ. [ℎαντ]ίδοτος
[Γλαύ]κο, Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ. ℎε[ύδι]κος, Δ𐅃𐅂ΙΙ
[ΙΙ. τὸν] ℎεχόμενον [ℎεχ]σε͂ς, Θευγ-
[ένες] Πειραιεύ[ς, Δ𐅃]. Κεφισογέ-
[νες Π]ειραιεύ[ς, Δ𐅃. Τ]ε[ῦ]κρος ἐν
215 [Κυδα]θεναίοι [ℎοικ]ο͂ν, Δ𐅃. Κεφι-
[σόδο]ρος ἐ[ν Σκαμβ]ονιδο͂ν ℎοι-
[κο͂ν], Δ𐅃. Νικό[στρατος] ∶Δ𐅃. Θευγε-
[ίτον] Πειραι[εύς], Δ𐅃. τὸς ὀρθοσ-
[τάτ]ας καταχ[σο͂]ντι τὸ παρὰ τὸ-
220 [ν θ]υεχο͂ βομό[ν], Πολυκλε͂ς [Λ]ακι-
[άδε]ς ∶ΔΔΔ𐅃. ῥα[β]δόσεος το͂ν κιό-
[νον τ]ο͂ν πρὸ[ς ἕ]ο το͂ν κατὰ τὸν β-
[ομό]ν· τὸν πρὸς το͂ βομο͂ τε͂ς Διό-
[νες, Λ]άοσσος Ἀλοπεκῆ[θ]εν, ΔΔ. Φ-
225 [ίλο]ν ℎερχι[ε]ύς, ΔΔ. Πα̣ρ̣μ̣ένον Λ-
[αόσ]σο, ΔΔ. Κ[αρί]ον Λαόσσο ∶ΔΔ∶ ℎί-
[καρος ∶Δ]Δ. τὸν ℎεχόμενον [ἑ]χσε͂-
[ς, Φά]λ̣ακρος Παιανιεὺς ∶ΔΔ∶ Φιλ-
[όστρ]ατος Παιανιε, ΔΔ. Θ[α]ργέλ-
230 [ιος Φ]αλάκρο, [Δ]Δ. Φιλο͂ρ[γο]ς Φαλ-
[άκρ]ο ∶ΔΔ. Γε͂ρυ[ς] Φαλάκρ[ο], ΔΔ ∶ τὸν
[ℎεχ]όμενον [ἑχ]σε͂ς, Ἀμ[ει]νιάδε-
[ς ἐ]ν Κοίλε[ι οἰ]κο͂ν ∶ΔΔ. Αἰσχίνη-
[ς, Δ]Δ. Λυσα[νίας, Δ]Δ. Σο[μ]ένες ℎαμ-
235 [ει]νιάδ[ο, ΔΔ. Τ]ιμοκ[ρ]άτες, ΔΔ. τὸ-
[ν ℎ]εχό[μεν]ον ἑχσε͂ς, Σιμίας ⋮ Ἀλ-
[οπ]εκε͂σι ℎοικο͂ν, Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ. Κέρδ-
[ον], Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ. Σίνδρο[ν] Σιμίο ∶Δ𐅂𐅂
[𐅂𐅂Ι]Ι. Σοκλε͂ς ℎαχσ[ιοπ]είθος, [Δ𐅂]
240 [𐅂𐅂𐅂]ΙΙ. Σαννίον Σι[μίο], Δ𐅂𐅂𐅂[𐅂ΙΙ. ℎ]-
[επιε]ίκες Σιμίο, [Δ𐅂𐅂]𐅂𐅂[Ι. Σόσα]-
[νδρος] ∶Δ𐅂𐅂𐅂𐅂Ι∶ τ[ὸν ℎε]χό[μενον]
[ἑχσε͂ς], ℎονέσιμ[ος Νικοστράτ]-
[ο, Δ𐅃𐅂𐅂]𐅂ΙΙΙ𐅁. ℎ[ε][δοχσος Ἀλοπεκ]-
245 [ε͂σι ℎοικ]ο͂ν, Δ[𐅃𐅂𐅂𐅂. Κλέον, Δ𐅃𐅂𐅂]
[𐅂ΙΙ. Σίμον ℎαγρυλε͂σι ℎοικο͂ν, Δ]
[𐅃𐅂𐅂𐅂Ι𐅁. ℎαντίδοτος Γλαύκο, Δ𐅃]
[𐅂𐅂𐅂Ι𐅁. ℎεύδικος, Δ𐅃𐅂𐅂𐅂Ι𐅁].
             lacuna
frg. XVI.col. II.249 αμέ[νοι ․․] ℎε#⁷[․․․․9․․․․ τὲν]
250 σελίδα [τ]ὲν [καμπύλεν, δυοῖν δ]-
ραχμαῖν ℎέ[καστον τὸ κάλυμμ]-
α, ἓχς ℎό[ν]τα, Μάν[ιδι ἐν Κολλυτ]-
ο͂ι ℎοικο͂ντι, Δ[𐅂𐅂. τὸ καλύμματ]-
α ἐχσεργασαμ[ένοι ․․6․․․ τὲ]-
255 ν σελίδα ἐν αὐ[τοῖς ․․․8․․․․]
δυοῖν δρα[χμαῖν ℎέκαστον τὸ]
κάλυ[μμα, ℎὲχς ὄντα, ․․․8․․․․]
            lacuna
frg. XVII.col. II.258 [— — — κεροπλάσταις τὰ παρα]-
δείγματα πλάττοσι το͂ν χαλκ-
260 ο͂ν το͂ν ℎ[ε]ις τὰ καλύμματα, Νεσ-
εῖ ἐμ Μελίτει ℎοικο͂ντι ∶𐅃𐅂𐅂𐅂.
ℎέτερον παράδειγμα πλάσαν-
τι, τὲν ἄκανθαν, ℎεις τὰ καλύμ-
ματα, Ἀγαθάνορ Ἀλοπεκε͂σι ℎο-
265 ικο͂ν, 𐅃𐅂𐅂𐅂 κεφάλαιον κεροπλ-
άσταις ∶Δ𐅃𐅂. μισθοί· ἀρχιτέκτ-
ονι Ἀρχιλόχοι Ἀγρυλε͂θεν, ΔΔ
Δ𐅃𐅂, ℎυπογραμματεῖ Πυργίον-
ι ℎοτρυνεῖ ∶ΔΔΔ. κεφάλαιον μι-
270 σθο͂, 𐅄Δ𐅃𐅂. ἐνκαυτε͂ι τὸ κυμάτι-
ον ἐνκέαντι τὸ ℎεπὶ το͂ι ℎεπι-
στυλίοι το͂ι ℎεντός, πεντόβο-
λον τὸν πόδα ℎέκαστον, πόδας
ℎεκατὸν δεκατρε͂ς, μισθοτε͂ι
275 προσℎαπέδομεν πρὸς ℎο͂ι πρό-
τερον εἶχε, Διονυσοδόροι ἐμ
Μελίτει ℎοικο͂ντι, ℎεγγυετὲ-
ς ℎερακλείδες, Ὀε͂θεν, ΔΔΔΔ𐅂𐅂
𐅂𐅂Ι∶ κεφάλαιον ℎενκαυτε͂ι ∶ΔΔ
280 ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂Ι∶ λε͂μμα ∶ΧΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂
Ι. ἀνάλομα τὸ ℎαυτό v ∶∶ ℎεπὶ τε͂-
ς Αἰγεΐδος v λέμματα παρὰ τα-
μιο͂ν τε͂ς θεο͂, παρὰ Ἀρεσαίχμο
Ἀγρυλε͂θεν καὶ συναρχόντον,
285 Χ[․]ΗΗΗ#⁷[․․6․․․] v ℎεις ἱερὰ με-
[τ]ὰ το͂ν δεμι[ορ]γο͂ν, ℎένει καὶ ν-
έαι, ℎεις θυσίαν τε͂ι Ἀθεναία-
ι, 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ. ἀναλόματα· ℎονέμα[τ]-
α· χάρται ℎεονέθεσαν δύο ℎες
290 ἃ τὰ ἀντίγραφα ℎενεγράφσαμ-
εν, 𐅂𐅂ΙΙΙΙ. σανίδες τέτταρες, 𐅂𐅂
𐅂𐅂. χρυσίον ℎεονέθε ℎεις τὰς
χάλκας, πέταλα Η𐅄Δ𐅃Ι, δραχμε͂-
ς ℎέκαστον τὸ πέταλον, παρ’ Ἀδ-
295 όνιδος ἐμ Μελίτει ℎοικο͂ντο-
ς ∶Η𐅄Δ𐅃𐅂. μόλυβδος ℎεονέθε [δύ]-
ο ταλάντο ℎεις πρόσθεσι[ν το͂]-
ν ζοιδίον παρὰ Σοστράτ[ο ἐμ Μ]-
ελίτει ℎοικο͂ντος ∶Δ∶ χρυσ[ίο π]-
300 ετάλο δύο ℎεονέθε χρυσο͂[σαι]
τὸ ℎοφθαλμὸ το͂ κίονος παρ’ [Ἀδ]-
όνιδος ἐμ Μελίτει ℎοικο͂[ντ]ο-
ς, 𐅂𐅂. κεφάλαιον ℎονεμάτο[ν] Η𐅄
ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂Ι∶ λιθοργικο͂· ῥαβδό-
305 σεος το͂ν κιόνον το͂ν πρὸ[ς] ἕο τ-
ο͂ν παρὰ τὸν βομόν· τὸν [πρὸ]ς το͂
βομο͂ τε͂ς Διόνες, Λάο[σσος] Ἀλ[ο]-
πε ∶ Φίλον ℎερχιεύς ∶ Π[αρμ]έν[ον]
Λαόσσο, Καρίον Λαό[σσο, ℎίκαρ]-
310 ος, ΗΔ. τὸν ℎεχόμενο[ν ℎεχσε͂ς, τ]-
ὸν δεύτερον, Φάλα[κρος Παιαν]-
ιεύς, Φιλόστρ[ατος Παιανιεύ]-
ς, Θαργέλιος [Φαλάκρο, Γε͂ρυς Φ]-
αλάκρο ∶Η[Δ. τὸν ℎεχόμενον ἑχσ]-
315 ε͂ς, Ἀμειν[ι]άδ[ες ἐν Κοίλε οἰκο͂]-
ν, Λυσαν[ία]ς, Σομέν[ες Ἀμεινιά]-
δο, Αἰσχ[ίν]ες, Τιμο[κράτες, ΗΔ. τ]-
ὸν ℎε[χόμ]ενον ἑχσ[ε͂ς, Σιμίας Ἀ]-
λοπε [ℎ]οικο͂ν, Κέρ[δον, Σίνδρον],
320 Σοκ[λε͂]ς, Σαννίο[ν, ℎεπιείκες, Σ]-
[σα]νδρος, 𐅄Δ. τ[ὸν ℎέκτον κίον]-
α [ἀπ]ὸ το͂ βομο͂ τ[ε͂ς Διόνες, Θευγ]-
[νε]ς Πειραι, Κ[εφισογένες Πε]-
ι[ρα]ι, Τεῦκρος [ἐν Κυδαθε ℎοικ],
325 Κεφισόδορος, [Νικόστρατος, Θ]-
ευγείτον Πειρ, [ΗΔ. κεφάλαιον]
[λ]ιθοργικο͂ 𐅅. χάλκα[ς ἐργασαμ]-
ένοις, Νεσεῖ ἐμ Μελί ℎ[οικο͂ν, μ]-
ίαν ∶Δ𐅂𐅂𐅂𐅂. Σοτέλες Α[․․․7․․․],
330 μίαν, Δ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ ℎευμελί[δες] ἐν Σκ-
αμ ℎοικ, Δ𐅂𐅂𐅂𐅂. Φίλι[ος] ἐν Σκαμ-
βο ∶ ℎοικ, Δ𐅂𐅂𐅂𐅂. Ἀγόρανδρος ἐν
Κολλυ ∶ ℎοικ, μίαν ∶Δ𐅂𐅂𐅂𐅂. χάλκα-
ς ἐργασαμένοι ἕχς, Μάνιδι ἐν
335 [Κολλυτο͂ι ℎ]οι, 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂. χάλκ-
[ας ℎεργ]ασα[μ]ένοι ℎένδεκα, Στ-
[ασιάνα]κτι ἐν Κ[ολ]λυ ∶ ℎοικο͂ντ-
[ι, Η𐅄𐅂𐅂𐅂]𐅂∶ χάλκεν ℎεργασαμέν-
[οι ? Ἀπισ]τίπποι Κεττίοι ∶Δ𐅂𐅂𐅂
340 [𐅂 v χάλκ]ας ℎεργασαμένοι τρε-
[ῖς, Θεοδ]ότοι ℎαχαρ ΔΔΔΔ𐅂𐅂. τὸ
[παράδ]ειγμα ℎεργασαμένοι, τ-
[ὲν ℎάκα]νθαν, ℎεις τὲν [ℎοροφέ]-
[ν, ℎο͂ι ο]ὐκ ἐχρησάμεθ[α, Στασιά]-
345 [νακτι(?) ℎ]εν [Κ̣]ολλυ ∶ ℎοι[κ 𐅃𐅂𐅂𐅂. χά]-
[λκεν ℎ]ε̣[ργα]σαμένο[ι ․․․7․․․]
             lacuna
frg. XIX.col. II fortasse rationes pryt. nonae continuantur (frg. XIX):
— — — — — — — — — — — — — — — —
347 ο[— — — — — — — — — — — δυοῖν δρ]-
αχμαῖν ℎ[έκαστον — — — — — — ἐμ]
Μελίτει [ℎοικο͂ντι — — — — — πετά]-
350 λος χρυσ[ο͂ — — — — — — — — — —]
μενον χα — — — — — — — — — — —
λιον ℎελ — — — — — — — — — — —
χαλκο͂ν δ[— — — — — — — — — — ἐ]-
[μ] Μελίτ ∶ ℎ[οικ — — — — — ὀφθ]-
355 [α]λμὸ το͂ν [κιόνον — — — — — — —]
[․χ]ρυσος — — — — — — — — — — —
[․․․․]ινο — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — —
frg. XIXA.col. II rationes eiusdem pryt. (?) (frg. XIXA):
358 — — — λ̣α — — — —
— — — δ̣εν̣ — — —
360 — — — ℎοικ(ο͂ντι) — —
— — — παρὰ Ἀ̣ — — —
— — — σαντ — — —
— — — — — — —
frg. XX.col. II rationes decimae prytaniae (frg. XX):
        vacat 0.018
363 {²non-stoich}² [ἐπὶ τε͂ς ․․․7․․․]δος ∶ δεκάτε-
[ς πρυτανευόσε]ς ∶ λέμματα
365 [ἐς τὰ ℎιερὰ μετὰ το͂]ν δεμιοργ-
[ο͂ν ․․․․c.13․․․․․]νος ∶ ὀ̣πείο
[․․․․․c.14․․․․․]ΙΙ𐅁∶ Πολυκ-
[λε͂ς — — — — — — — — — — — —]γε
— — — — — — — — — — — — — — —
369 Ἴασος [— — — — — — — — — — — ἐ]-
370 μ Με ∶ οἰ[κ — — — — — — — — —]
𐅂𐅂∶ Διο[— — — — — — — — — Ἀ]-
γαθά[νορ — — — — — — — — — — —]
𐅃𐅂ΙΙ∶ Γ̣ — — — — — — — — — — —
𐅂. Ἀν[τιφάνες — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — —
frg. XXI.col. II rationes eiusdem pryt. (frg. XXI):
375 — — οις — — —
— — Μ̣ικίονι ∶ ε — — —
— — 𐅂⋮ κλιμακ — — — —
[— — τέ]τταρας π[όδας? — —]
— — φύλακι ⋮ Ι — —
380 [— — τ]ορνευτε͂ι — —
— — ἔδε ἐς τ — — —
frg. XXIA.col. II rationes eiusdem pryt. (frg. XXIA):
382 — — — σ̣αι̣ — — —
— — — — μ — — —
— — — — ε — — —
385 — — — — ν — — —
— — — — — — — —
frg. XXII.col. II rationes eiusdem pryt. (frg. XXII):
387 — — σ — —
— — γοσι — —
— — οσες π — —
390 — — ι ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ α — — —
— — γει ∶𐅂𐅂𐅂∶ πρ — —
— — οτορολεο — —
— — σιθεο ζευγει ∶𐅂 — —
[— — τ]ὰ χσύλα ἐπὶ — — —
395 [— — ἀνδ]ροῖν δυοῖν ⋮ΙΙ — —
— — — ιτα — —
frg. XXIII.col. II rationes eiusdem pryt. (frg. XXIII):
396 — — ελο — —
[— — Νικό]στρατ[ος — —]
— — ς. 𐅃𐅂ΙΙΙΙ, Διοκλ[ε͂ς? — —]
— — ος ∶ΔΙΙ, Μίκον ∶𐅃 — —
400 — — 𐅂𐅂𐅂𐅂, Ἀντιφάνες — —
— — ον 𐅃, Πραχσίας — —
[— — Κ]ολλυ Δ, Ἀριστ — —
[— — Λά]οσσος ΙΙΙΙ𐅁, Ἴασ[ος — —]
[— — Σ]τράτον Δ, — —
405 — — κίονι? — —
frg. XXIV.col. II.406 — — — α — — —
— — — ν ℎεφ — — —
— — — ι σκο — — —
— — — — ασε — — — —
410 [— — τὲ]ν γυν[αῖκα — —]
— — νεν 𐅄 — — — — —
— — εν το δ — — — —
[— — γ]υναῖ[κα — — —]
— — ι ∶𐅄 α — — — — —
415 — — — τ — — — — —
frg. XXV+.col. I.423 — — — — — — — — — — Ε
col. II.416 θ — — — — — — — — — —
ογο[— — — — — — — — π]-
ρὸς βορ̣ — — — — — — —
ἀπέδομ[εν Φυρομάχοι Κ]-
420 εφισιεῖ ∶Δ — — — — —
κεφά[λαιον ἀγαλμ]-
ατοπ[οϊκο͂ ΧΧ𐅅ΗΗΗ]
Η𐅃𐅂 — — — — —
λε͂μ[μα ΧΧΧ𐅅ΗΗ𐅄ΔΔ]
425 ΔΔ𐅃 — — — — —
ἀνά[λομα τὸ ℎαυτό]·
σύμ[παντος κεφάλαιον]
ℎὸ παρ[ελάβομεν ἀργυρίο παρὰ]
το͂ν τ[αμιο͂ν το͂ν τε͂ς θεο͂ ℎοῖς]
430 Δορόθ[εος ․․5․․ ἐγραμμάτευε]
Χαιρε[— — καὶ συν∶— — — —]
ἀνάλ[ομα τὸ ℎαυτό].
      vacat
frg. XXVC.col. II           — — —
433          [․․․․]ν̣ο̣ — — — — —
       vacat 0.029
434 vacat   ἐπὶ τε͂[ς — — ίδος — — πρυτανευο]-
435        ύ̣σ̣[ε]ς #⁷ — — — — — — — —
       — — —
frg. XVIII.col. II fragmentum incerti loci (frg. XVIII):
— — — — — — — — — — —
436 — — — — — — — — — — Ι
— — — — — — — λευκοτε͂ι
[— — — — χάλ]κας ἓχς κ-
[— — — — — ὀ]βολ ∶ ℎεκα ∶
440 — — — — ο ∶ ℎοικ ∶ΔΔ
— — — — — — — σ̣αντι τ-
— — — — — — — — — — χ
   8 vv lacerati
    vacat 0.10
frg. XXVA.col. II fragmentum incerti loci (frg. XXVA):
        vestigia
443 [Ὀνέ]σιμος [Νικοστράτο ․․6․․․]
[Κε]φισογέ[νες Πειραιεύς ․․․․]
445 [․․․]𐅂· Ἀμε[ινιάδες ἐγ Κοίλει οἰ]-
[κο͂ν] 𐅂𐅂 — — — — — — — — — —
[․․․]𐅂· — — — — — — — — — —
frg. XXV B.col. II fragmentum incerti loci (frg. XXV):
448 vacat   χρ — — —
        λε — — —
450         ρα — — —
        γρ̣ — — —
frg. XXV D.col. II fragmentum incerti loci (frg. XXVD):
452 — — ․ΑΡ
— — ΑΣ ∶
— — ΧΣ
455 — — ∶∶ ΗΗ
— — ․ΑΤ
— — ․․Μ
— — ․․Ε
— — —
frg. XXVE.col. II fragmentum incerti loci (frg. XXVE):
 vacat 0.042
459 — — τον π — —
460 — — 𐅄𐅂𐅂 v — —
 — — —
Search Help
Contact Us