[ ] Att. — non-stoich. — post med. s. IV a.
1 — — — ς [Λ]εω[κ]ρ[․του]
— — — ς Χα[ιρ]ε[φίλο]υ
[— — — — μ][χ]ου?
[— — — Ἀρι]σταίου
5 — — — ς [Π]οιθ[ι]κοῦ?
— — — Εὐαγγέλου
— — ος Φιλίνου
— — ος Λυσιμάχου
— οκλ[ῆ]ς Νικοκλέους
10 — — —  — — —
— — —  — — —
— — — — ονος
versus sex oblitterati
19 — — —  — σινίκου
20 — — —
— — —  — ίκου
— — —  — — —
[— π]ιό[δ]ω[ρ]ος Ὀλυμπιοδώρου
— — ας Ἀντιφάνους
25 — — — ι vac.
— — μένης Ναυσιχάρους
— — ῆς vac.
— — ος Μενίππου
— — — Λυσιάδου
30 — — ος Λυσιάδου
[Ἀγκ]υλῆθεν
․․․․κλῆς — — —
[․․․․στ]ρατος Νικοστράτου
․․․․μων Λύσωνος
35 ․․5․․δης Νικοδρόμου
[Κ]τ[ησικλ]είδης Κτήσωνος
[Μ]ελησίας Μελησίππου
․․․όφιλος Λεωστράτου
․․․υκλῆς Οἰνοβίου
40 [Θ]ουδῆς Θουδιάδου
[Χ]αιρέδημος Ἀρχέλου
[Δ]ιοφάνης Εὐτέλους
[Ἱππό]νικος Καλλίου
[Κ]ολωνῆθεν
45 [Ἀντι]οχίδης Δημοκράτους
— — —
Search Help
Contact Us