1 [Ἀκαμαντίδος]
1a — — — —
2 — — — — — Φιλη̣ —
[— — — ὁ κ]αὶ Ζώσιμ[ος]
— — — Στράτωνος
5 [— — ω]ν Διοφάντου
     Ἁδριανίδος
— ίνιος Κε —
— — —
Search Help