[ ] Aitolia — Thermos — ca. 262-236 BC
A {²videntur quattuor versus praecessisse, quorum vestigia exstant incertissima.}²
1 [— — — — — — — — — — — —] α̣ὐ̣τ̣οῖ̣ς̣ καὶ ἐκγόν̣ο̣[ις] τ̣ο[ῖ]σ̣δ̣ε·
I.2 [․․c.7․․]ω̣ι Θεοφ̣άν[τ]ου̣ Ἀθη̣ν̣α̣ίωι̣. ἔ̣ν̣γ̣υ̣ο̣ς̣
[․․․c.9․․․] Δυ̣μ̣ά̣ν. — Ἀρχεμ̣άχωι Εὐη̣ν̣ο[— —]
[․․c.8․․․], Ἀ̣θ[η]να̣ίωι Ἁγησ̣ίου Ἐρεσίωι. ἔν̣γ̣υ̣ος
5 [ἀμφ]ο̣[τέ]ρ̣ω̣ν Δράκων Πολιεύς. — Σ[ι]μ̣μάργ̣ωι
[Ἀ]γ[λ]α̣ΐδα Μελιταιεῖ ⋮ ἔνγυος Στρατόνικος
Ὑ̣ποσείρ̣ιος. — Εὐδαιμοκλεῖ Εὐδαίμονος
[Μ]εσ̣σ̣ανίωι. ἔνγυος Νίκανδρος Τριχονεύς.
[Ἀ]ν̣τ̣ι̣όχωι Πρωτομάχου Λαρισαίωι. ἔνγυος
10 [Ἀν]τ̣ί̣οχ̣ος Εὐπαλιεύς ⋮ Θεοδώρωι Κλεωνύμου
․c.6․․ωι. ἔνγυος Γρίπαλος Ἀνταιεύς.
Θε̣οκ̣ρίτωι, Ἁ̣γιάδαι Κλεοδάμου υἱοῖς Μεγαλο-
⸏πολ̣ί̣τ̣αι̣ς. ἔνγυος Ἀλεξιμένης Πάφανος {²⁷Πά<μ>φανος?}²⁷
Πυθ[ο]κ̣λ̣εῖ Εὐφορίωνος Σικυωνίωι. ἔνγυος
15 Ν̣εοπτόλεμος Ναυπάκτιος. — Φιλοπόλιδι Τελέ-
σ̣τ̣ου Κ̣αρυστίωι. ἔνγυος Λαμέδων Καλυδώνιος.
Π̣έρ̣σ̣η̣ι Πέρσου Ἀμφιπολίτει. ἔνγυος Σώσανδρος
Ἡρακλεώτης. — Ἡρακλείτωι Μητρία Μιτυλη̣ναίωι.
ἔν̣γυος Σ̣ώσανδρος Ἡρακλεώτης. — Φιλίππωι Ἀδμήτου
20 ⸏ Μακεδόνι. ἔνγυος Σώσανδρος Ἡρακλεώτης.
Ἀγάθωνι Ἀγαθοκλέους Θεσσαλῶι ἐγ Λαρίσης. ἔνγυος̣.
⸏ Σ̣κόπ̣α̣ς̣ Τριχονεύς. — Λεοντίδει Ὀλυμπιοδώρου
[․․c.7․․]ωι. ἔνγυος Πολύδωρος Ἡρακλεώτας.
Π̣ο̣[σ]ε̣ι̣δ̣ί̣π̣πωι τῶι ἐπιγραμματοποιῶι Πελλαίωι.
25 ⸏ ἔνγ̣υ̣ο̣ς̣ Κ̣<λ>ε̣οκράτης Ἡρακλεώτας. {²vac.}²
Π̣[․․5․․]ρ̣ίχ̣ωι Κορράγου ⋮ Νικάρχωι Νικ̣άνορος
[Μακεδ]όσ̣ι. ἔνγυοι ἀ̣μφοτ̣έρων Λάαρχος, Πλεί̣σ̣ται-
ν̣ο̣ς̣ Φ̣ολά̣ντιοι. — Ἀντιφίλωι Ἀπολλοδώρου Ἐχιν̣αί̣ωι,
Κ̣ηφ̣ισοφῶντι καὶ Φιλίππωι Θεοδέκτου Πεπαρη̣θίοις̣,
30 Κ̣λεογ̣ένει Φιλομήλου Πεπαρηθίωι, Κλεινθόωι̣
Ἀρχω̣νί̣δου̣ Πεπαρηθίωι. ἔνγυος πάντων {²vac.}²
Κριτόλαος Δυμάν. — Δαμοκλεῖ Φιλίνου Ἐρετριεῖ.
ἔνγυος Λύκωπος Καλυδώνιος. — Δείνωνι Φωκίωνος
Ῥοδίωι̣. ἔνγυος Ξενοφάνης Ἀμφισσεύς. — Ἁγήτορι
35 Θεοπόμπου Ῥοδίωι. ἔν̣γυ̣ος Ξενοφάνης Ἀμφισσεύς.
Λ̣[αζ]εύξιδι <Δι>ογένους Ῥοδί̣ωι. ἔνγ̣υος Ξενοφάνης
[Ἀ]μ̣φισ̣σ̣ε̣ύς. — Δαμονίκωι Εὐρυδίκου Τορθυνεῖ.
ἔ̣νγυος Δορκίνας Ναυπάκτιος. {²vac.}²
[Ἀ]νταμενείδηι Διοφάντου Χαλκιδεῖ — Ἀπολλοδότωι
40 Παραμόνου Χαλκιδεῖ — Ζευξίππωι Σκύθα Καλχα-
δονί̣ω̣ι. ἔνγυ̣ος̣ πά̣ν̣τ̣ων Πτολεμαῖος Λυκόφρ̣ονος
[Ναυ]π̣άκ̣τιος. — Ἀ̣ν̣τ̣άρχωι Θεοπόμπου Ἀμβρακιώτηι,
[․․․c.11․․․․]ω̣ν̣ος [Χαλκ]ι̣δεῖ. ἔνγυος Δορκίνας
[․․․c.11․․․․ Ναυ]π̣ά̣κ̣τιος. — Ἡγέ̣μονι Δωροθέου̣
45 [— —. ἔνγυος — —]λ̣ων Ἀντόχου Ναυπάκτιος̣.
[— — — — —]υ̣ων̣ο̣ς̣ Ἀ̣θηναί̣ωι̣. ἔνγυος {²vac.?}²
[— — — — — — — —]τ̣ι․c.4․ Ἐχεκλείδ̣ο̣υ̣
[— — — — —. ἔνγυ]ος Π̣α̣[․c.6․․]ο[․․]οσ[— — —]
[— — — — — — — Σι]κ̣υ̣ων̣ίω̣ι̣. ἔ̣ν̣γ̣υ̣ο̣ς̣ Π̣ολέμαρ-
50 [χος — — — — — — — — — — —]θ̣ωνίωι.
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
II             {²vacat}²
51 Λ̣ε̣υ̣κ̣ί̣ωι Λευκ̣ίου̣ Ὀλκαίω[ι] Ῥ̣ω̣μ̣α̣[ί]ωι. ἔ̣ν̣[γ]υ̣[ος]
Δ̣α̣μ̣οίτας Ναυ̣πάκ̣τιος. — Π̣ύρρωι̣ Φ̣[ι]λ̣[— —]
Π̣ελλανεῖ Δ̣αμόται Νικάν̣ορος Σ̣[— — — —].
ἔ̣νγ̣υ̣ος ἀμ̣φο̣τέ̣ρων Τριχᾶς Ἐοι̣τά̣ν̣. {²vac.}²
55 Ἀρισ̣τάρχωι Ἀριστε̣ίδ̣α Ἀχαι̣ῶι̣ ἐ̣κ̣ Λ[— — —].
ἔν̣γ̣υος Πετραῖος Ἴσ̣ιος. — Νίκωνι Ν̣ε̣οπ̣τολ̣έ̣[μου]
Κ̣α̣λχαδονίωι. ἔνγυ̣ος Ἀρχέλαος̣ Ἀρσ̣[ιν]οε̣ύ̣ς̣.
Ἀρχωνίδηι Πυθώνακτ̣ος Θασίωι. ἔνγ̣υ̣ο̣ς̣ [— — —]
Καλ̣υδώνιος̣. — Ἑρμίππ̣ωι Τιμοθέου Ἐ̣[λαΐτηι(?)],
60 Σκύθηι Ἀθηναίου Ἐλ̣αΐτηι, Μοσχίων̣ι Ἀ̣ρ̣[— —]
⸏ Κυζικηνῶι. ἔνγυος̣ τούτων Σώσα<ν>δρος Ἡ̣ρ̣α̣κ̣[λεώτας].
⸏ Δεινεῖ Σατύρου Με̣σσανίωι. ἔνγυος Τ̣ρι̣χᾶ̣ς Ἐ̣ο̣[ιτ]ά̣ν̣.
62a {²a dextra vs. 63:}² <⁴Με>⁴(σσανίωι)
63 Σωσάνδρωι Νικομάχου̣ Ἀπειρώται. ἔνγυ̣ος
Λ̣ύ̣κ̣ωπος Καλυδώνι̣ος. Ἀστυνόμωι Λυ̣σ̣ί̣α [— — —].
65 ἔ̣ν̣γ̣υος Ἀντί̣οχος Λέ̣οντ̣ος Ἡρακλεώτ̣[ας].[— —]
Κτ̣ηρίου, Πρωτάρχωι Ἀμφίου Ἐρετρι̣εῦσ̣ιν. ἔ̣[νγ]υ̣ο̣ς̣
τ̣ούτων Λύκωπος Κα̣λ̣υδώνιος. — Πυ̣ρρ̣[— —, — —]
⸏ Εἰραμένους Συρακ̣οσίοις. ἔνγυος Πολε̣[— — — —].
Ἀλκιμένει Ἐπικράτ̣ου̣ς Πελλαίωι, Ἀμ̣ύν̣τ̣α̣ι̣ Α̣[— —]
70 ⸏ Πελλαίωι. ἔνγυος ἀμφοτέρων Τριχᾶς Εἰοιτά̣ν̣.
Ἀγακλεῖ Σιμμίχου Μακεδόνι ἐκ̣ Πέλλης. ἔνγυ̣ος̣
⸏ Δαμοίτας Ναυπ̣άκτιος. — Πειθίαι Ὀνομ̣α̣[— —]
72a {²a dextra vs. 73:}² Χ(αλκιδεῖ)
73 ⸏ Χα̣λκιδεῖ. ἔνγυος Λύκος Διοκλέους Κ̣α̣λ̣[υδώνιος].
Θεοδώρωι Πα̣σικλέους Μεταποντίνωι, {²vac.}²
75 Λέοντι Ἀντι̣λ̣έοντος Μεταποντίνωι̣. ἔ̣ν̣γ̣υ̣ο̣ς̣
⸏ τούτων Τριχᾶς Ἐοιτάν. — Ἱ̣εροκλεῖ Δεξιχ̣ά̣[ριος],
Εὐδάμωι Δεξιχάριος, Φαιδίμωι Διοπείθ[ους — — —].
ἔνγυος τούτων Τρ̣ιχᾶς Ἐοιτά̣ν. — Ἀπ[ολλ]ο[— —]
⸏ Λε̣οντέος Λακεδαιμονίωι. ἔνγ̣υο̣ς̣ Τρι̣χᾶ̣ς̣ Ἐ̣ο̣[ι]τ̣ά̣ν̣.
80 Ἀρχωνίδαι Εὐκλείδα Σικ̣υ̣ωνίω̣ι̣. ἔνγ̣υ̣ο̣ς̣ {²vac.}²
⸏ Ἄ̣σ̣τυδος {²sic!}² Ταυρίσκου Ἀ̣ρακυν̣ε̣ύ̣ς. {²vac.}²
Λυσάνδρωι Δεάλκου, Δα̣ΐφρονι Ἀλκιδά̣μ̣ου
⸏ Θασίοις. ἔνγυος Εὐρυδά[μ]ων Τριχονεύς.
⸏ Χαιρίωνι Νέωνος Κορινθίωι. ἔνγυος Τριχᾶ̣ς̣ Ἐ̣οιτά̣[ν].
84a {²a dextra vs. 85:}² Σ(ικυωνίοις)
85 Πανταλέοντι̣ Σιλα̣ν̣[ί]ωνος Σικυωνίωι, Ε[— —]
Ἀδμάτου Σικυω̣ν̣[ί]ωι. ἔν̣γυ̣ος ἀμφοτέρων Τ[․․]νιος̣
⸏ <Π>λ̣ευρώνιος̣. — Π̣ρώνακτι Πρώνακτος Κρη̣τ̣[ὶ]
87a {²a dextra vs. 88:}² <⁴Κρ>⁴(ητί)
88 ἐξ Ἐλευθ[έρ]νας. ἔνγυος Λύκος Διοκλέ̣ου̣ς̣
⸏ Καλυδών̣ι̣ος. — {²vac.}²
90 Δρομέα̣ι̣ Διοκ̣λ̣έους Ἀ̣θηναίωι, Μ̣ίκ̣ωνι
[— — — — — —] Ἀθηναίωι. ἔνγυος ἀμφοτέρ̣ων
[․]α̣․․θανίας Φυσκίωνος Χασίλιος. — {²vac.}²
Δ[ράκ]ωνι Χαριλά̣ου — Ἱκέται Θαρρ̣υδάμο̣υ̣
[Ἀκρ]α̣γαντίνοις. ἔνγυος τούτ̣ων Ἀ̣λέξω̣ν̣
95 [Ν]α̣υπά̣κτιος. — Καλλ̣ικ̣ράτει Εὐδ̣ίκου Ἀμ̣[βρα]-
[κ]ι̣ώται. ἔνγυος Μαχ̣άτ[α]ς Ναυπ̣ά̣κ̣τ̣ι̣ο̣ς̣.
[ἐ]π̣ὶ̣ στ̣ρ̣ατα̣γοῦ Πολ̣υκ̣ρ̣ί̣του τὸ δεύτ̣ε̣ρ̣ο̣ν̣· [— — —]
Σ̣καμάνδρου Π̣ελλα̣ν̣ε̣ῖ̣. ἔνγυος Χ̣[— — — — — —].
ἐ̣π̣ὶ̣ Π̣ολυκρίτου [․c.6․․]Ο[— — —]ωλ[․]κα[— —]
100 [․c.4․]ά̣ν̣τωι Με̣νο[ίτ]ο̣[υ Σ]ε̣[λ]ευκεῖ ἀ̣πὸ Μ̣[․c.6․․]Ο[— —]
[— — — — —]Ο[․]Ο[․․ ]ἀπὸ Τε[— — — — — — —]
           {²vacat?}²
B.II {²incertum quot versus perierint}²
102 [․․] Ὀρ̣χ̣ομε̣[ν]ί̣ω̣ι̣. ἔγ̣γ̣%⁸⁰%⁸⁰υ̣ο̣ς̣ — —
[— — —]θ[․c.4․]ΛΛ[․․]Ο[— — —]
[— — —] Εὐ[․c.4․]ου̣, Λ̣[— — —]
105 [․․] Ὀρ̣χ̣ομε[νί]οι̣[ς]. ἔγ̣γ̣υ̣ος̣ [— —]
[․․․․]εασ̣[․c.4․]Ο[— — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]
[․․․․]ωι Λ̣[․․c.8․․․]Ο[․․]ΛΙ#⁷[— —]
{²sequuntur septem versus, in quibus nihil nisi hic illic vestigia unius litterae agnoscuntur.}²
109 [— — — — — — — —]κίω[ι].
110 [ἔνγυ]ος̣ [․c.6․․]ο̣ς̣ Τ̣ρι̣χ̣ονεύς.
[— — — — — — — — — — — —]δι[— —]
[ἐκ {²⁷ἀπὸ?}²⁷ — — —]ας. ἔ̣νγ̣υος
[․․]λ[․․․ Κα]λ̣υ̣δών̣[ιος].
Ἑ̣[ρ]μ̣ο̣[λ]άωι̣ Δαναοῦ Ἐφεσ̣ί̣ωι. ἔνγ̣υ̣ο̣[ς]
115 [․․․]ω̣[ν] Ἐπι̣ν̣ίκου Κα̣λ̣υ̣δών̣ι̣ο̣ς̣. {²vac.}²
[․]έ̣ρση[ι] Μ̣ενεμ̣άχου Μ̣ά̣γ̣νη̣τ̣[ι]
[ἐκ] Δημ̣ητ̣ριά̣δ̣ος̣. ἔ̣νγυος(!)
[Πο]λ̣έμ̣[αρ]χ̣ος̣ Π̣ολ̣ε̣μ̣ά̣ρχου,
[․․․․ο․․․]ς̣ Μ̣άχων̣ο[ς Να]υ̣πάκτ̣ιοι.
120 [— — — —]κ̣ώμου [Ἀν]θ[η]δ̣ον̣ί̣ω[ι].
[ἔνγυος ․․․]δωρο[ς][π]ού̣ντ̣ιος.
{²reliqui versus plane evanidi, exstant vestigia paucissimarum litterarum.}²
C.II {²incertum quot versus perierint, exstant incertissima vestigia.}²
122 [— — —]τω[․]Ο[— — — —]
[— —] Θερ․․․εμε— — —]
[․․]ΛΟ]․3-4․]ου Π̣επα̣ρ̣ηθίο[ις].
{²sequuntur octo versus, in quibus nihil fere dispicitur.}²
125 [ἐ]π̣ὶ Π̣ολυ[κ]ρ̣[ίτ]ο[υ Κ]α̣[λλ]ι[έως σ]τ̣ρ̣α̣-
[τα]γοῦντος τ̣ὸ [․․c.8․․․, ἱππαρ]-
[χοῦ]ν̣τος̣ [․․․․]ΙΛ̣[— — — —]
[․․ο]υ̣, γ̣ρα̣μ̣μ̣α̣τ̣ε̣ύ̣ο̣ν̣τ̣[ος — — —]
[․․5․․]ο[․] πολ̣ι̣τ̣[εί]α̣[ν Αἰ]τωλ̣ο[ὶ]
130 [ἔδωκ]α̣ν̣ κα̣τὸ̣ν̣ {²⁶κατ(ὰ) τὸν}²⁶ [νόμο]ν τ̣οῖσ̣δ̣ε̣·
{²octo versus plane evanidi.}²
   {²vacat unus versus}²
131 [ἐ]πὶ Νε̣οπτολέμου· [․․5․․]ν[․]Λ[— —],
Θεοδ̣ώρωι Τ̣ι̣μ̣ανορ̣ί̣δ̣α Π̣ατρέοι̣[ς].
ἔνγυ̣οι Πολέμ̣αρχος, ․c.5․κος [Εὐ]-
παλα̣ιε̣ῖς̣. {²vac.}²
135 [ἐπ]ὶ Ν̣εοπτολέμ̣ο̣υ̣ [στ]ραταγο̣[ῦ],
[ἱππαρ]χοῦν̣τος̣ [․]υ[․c.5․]Ο[․․]ο[․]
[Τριχ]ο̣νέως̣, γ̣ραμ̣μ̣α̣τ̣[εύο]ν̣τ̣ο̣[ς]
[․․․․]Ιου Καλυ̣δ̣[ωνίου πολιτεί]-
[αν Αἰ]τ̣ωλοὶ̣ ἔδ[ωκαν κατὰ τὸν νό]-
140 [μον] τ̣ο̣ῖ̣σ̣δε̣·
[— — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help