[ ] Att. — stoich. — init. s. III a.
See also:
face A.frg. 1.col. I.1                    — ισοι κοινοι̣․․․․
              [— ο]υς μακροὺς ε․․․
                 — σαι τοὺς ὑπὲρ γῆς
              [— ἐγ]γ̣υτάτηι συνβαλ
5                     ποιῶν τὸ λιθολό-
[γημα — — — — — — με]νον τοῦ χωρίου α
                [— μ]έχρι τῆς κατατο-
[μῆς — — — — — — — —] τοῦ οἰκήματος τ-
[— — — — — πρὸς τὸν δ]ιαβήτην· ταῦτα ὁ-
10 [μαλιεῖ? — — — — — — —] ἐπειδὰν τὴν κατ-
[ατομὴν — — — — — — οἰκ]ήματος ἡμερῶν
— — — — — — — — — — — καθαρὰ μέ[γ]-
[εθος — — — — — — — — —]σαι τῆς ὑδ̣[ρα]-
[γωγίας? — — — — — — — — — π]ηχ․․5․․
col. II.4 ΑΦ̣
5 ΣΥΛ
7 ΠΕ
Π
frg. 2.col?.1         [— α]ι δὲ κα[ί —]
[— τὸ] ἴσο̣ν πέντε —
[— στῆσαι δ]ὲ καὶ τὰς πα[ραστάδας? —]
    — α̣ ἐξεργασάμ[ενον —]
5       αἱ πλινθίδες
[— μέτ]ωπον? πλ<ὴ>ν τ[ῶν —]
      — σασθαι δ —
     [— κ]αὶ στῆσα[ι —]
             μῆκος
10             — ν ἐπ —
              — ισ
frg. 3.col?.1                     — πε —
       [— τῶι σ]ηκῶι κ —
        [— ο]ἰκοδομῶν
           τουτὶ ὀρισ —
5 [— οἰκοδομήσ?]ει δὲ τὸν σηκὸ[ν —]
[— πρὸς τὸν ἀ]ναγρα<φέ>α ὃν ἂν [δῶι ὁ ἀρχιτέκτων —]
         — αι δὲ τῶν τοί[χων —]
          — των διοικ[οδομ —]
          — ια θήσει
10                γομφ —
face B.frg. 1.col. I.1          — αιο
   [— τὸ]ν λίθ —
    — ς [μ]ῆκ[ο]ς
[— πά]χος τρι —
5      — τα τρι —
     — δ[․]μα̣ι[․]
        — δισι
        — ν μῆ —
[κος — — —]ειε —
10          — σιε
col. II.11 ․Ε#⁷ — — — — — — — — —
ου ἄνω ὅσ[ον — — — — στυλοβ]-
άτει καὶ — — — — — — — — —
τοῦ ἐπικρ[άνου — — — — — —]
15 ἐξεργασ[α — — — — — — — ση]-
κὸν ἔνδ[οθεν — — — — — ἑ]-
κατέρω [— — — — — — — ὅπ]-
ως ἂν δι[— — — — — — — ἐ]-
πιθήσε[ι — — — — — — — —]
20 ν πάχ[ος — — — — — — — —]
πεν[τε — — — — — — — — —]
δακ[τυλ — — — — — — — — —]
αμ — — — — — — — — — — —
σε̣ — — — — — — — — — — —
frg. 2.col?.1 [— — — — — — — — — — — — — — μ]ένω[ι] κατ[ὰ τὰς] ὑ-
[πογραφὰς ἃς ἂν δῶι ὁ ἀρχιτέκτων, κίονας δὲ στή]σει Δωρικο[ὺ]ς Ὑ-
[μηττίους τέτταρας, ὁμαλίσας τὰς ἕδρας ὀρθ]ὰ κατὰ τοὺς κατω-
[τάτω σφονδύλους, ὕψος τῶν κιόνων σὺν τῶι ἐπι]κράνωι ἐννέα πο-
5 [δῶν καὶ ἡμιποδίου, πέντε σφονδύλων οἰκοδο]μῶν ἕκαστον, πάχο-
[ς κάτωθεν ἑπτὰ παλαστῶν, ἄνωθεν δὲ τριημ]ιποδίους, ἐρραβδωμ-
[ένους, ἀριθμὸς ῥαβδώσεων εἴκοσιν· v κατὰ δ]ὲ τὸν τοῖχον ἑκάτε<ρ>-
[ον παραγώνιον παραστάδα εἰσοικοδομήσε]ι Ὑμηττίαν ἴσας τὰ μ-
[έτρα, ὕψος ἐννέα ποδῶν καὶ ἡμιποδίου σὺν] τῶι ἐπικράνωι. τὰ δὲ
10 [ἐπίκρανα τῶν παραστάδων καὶ τῶν κιόνων πά]ντων Πεντελεϊκὰ π-
[οιήσει. τὰ δὲ τῶν παραστάδων κατὰ ἑκάτερο]ν τὸν κρόταφον ἐπι-
[τεμεῖ ὀρθὸν καὶ εὐγώνιον?, μῆκος ἐννεαπά]λαστον. [θ]ήσει δὲ π[λ]-
[ινθίδας ἴσας τὰ μέτρα, ἐπεργασάμενος τὰς ἕ]δρας, καὶ τὰς παρ[α]-
[στάδας οἰκοδομήσει? — — — — — — — — — — — — — — —]
frg. 3.col?.1 [— — — — — — — ὑπερτ]όνα[ιον — — — — — — — — —]
[․․․․․․14․․․․․․ γεῖσον?] Δωρικὸν ἐ[πιθήσει ὑπερέχον ἡμιπόδιον?].
[τοὺς δὲ λίθους τοῦ τοίχ]ου ἐπὶ θάτερα θήσ[ει ἀγομφώτους, ἐπὶ δὲ]
[θάτερα τὸν λίθον ἕκαστο]ν περὶ γόμφωι. καὶ δ[ήσει τὰ ἐπίκρανα δε]-
5 [σμοῖν δυεῖν, τοὺς δὲ τοῦ] τοίχου λίθους ἑνὶ δ[εσμῶι σιδηρῶι ἕκασ]-
[τον, ἐπὶ δὲ τῶν ἐπικράν]ων ἐπιστύλια v ἐπιθ[ήσει, πλάτος ἑπτὰ πα]-
[λαστῶν, ὕψος δίποδα, συ]νπληροῦντα ἅπαν τὸ χ[ωρίον. ποιήσει δὲ πᾶ]-
[ν τὸ ἐπιστύλιον δυεῖ]ν λίθοιν κατὰ τὸ μεταστ[ύλιον ἕκαστον, θήσε]-
[ι δὲ τὸν λίθον ἕκασ]τον ἐξεργασάμενος ἀκολ[ούθως τῆι συγγραφῆι]
10 [καὶ τῆι μισθώσει, τ]αὐτὸ εἶδος καὶ μέγεθος, το[ὺς δὲ γωνιαίους ἴσ]-
[ους τοῖς γεγραμμέ]νοις. συνθήσει δὲ τοὺς ἁρμ[οὺς τοὺς ἑκατέρου]
[τοῦ τόνου τοῦ ἐπιστυ]λίου ἐπὶ παλαστὴν ἁρμότ[τοντας πρὸς ἀλλή]-
[λους εὐτενεῖς, καὶ γομφώσ]ει περὶ γόμφοιν σιδη[ροῖν τοὺς λίθους]
[τοῦ ἐπιστυλίου, ἑνὶ δὲ κατὰ τὸ]ν ἁρμὸν ἕκαστον. [δήσει δὲ τοῦ ἐπιστ]-
15 [υλίου τὸν ἁρμὸν ἕκαστον δεσμ]ῶι ἑνὶ μῆκος παλ[αστ — — — —]
[․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․ δακτ]ύλοις, πάχ[ος — — — — —]
[․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․ ο]υ. v δοκο[ὺς δὲ ἐπιβαλεῖ?]
[․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․ κα]ὶ δήσε̣[ι — — — — — —]
frg. 4.col?.1         [— τοῖν το]ίχ[ο]ιν #⁷
                — εος θράνου̣[ς —]
        [— Ὑμητ]τίαν Δ[ω]ρική[ν —]
              δὲ τ[ο]ῦ ἀπαετώ[ματος —]
5      τῶι το]ίχωι γεῖσον ἐπιθ[ήσει {²⁷ἐπιθ[εῖναι?}²⁷ —]
   [— τὸν ση]κόν ∶ συνπληρο̣[ῦντα —]
[— τοῦ γείσ]ου ἅπαντα γο[μφώσει {²⁷γο[μφῶσαι?}²⁷ —]
    [— τοῦ] ἄκρου τοίχο[υ —]
          [— π]οδες, πλάτ[ος —]
10            — ιθίαι ἀκο[λούθως —]
οἱ ἱεροπ]οιοὶ εἰς τ[ὸ ἱερόν —]
       — τες ἕξ, οἱ δ[ὲ —]
        — δεις κα —
        — ιθα χω[ρι —]
15         — τον δ̣ —
         — Σ̣#⁷
frg. 5.frg. 4.col?.1 ․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ στ — — — — — — — — — — —
․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ λια χαλ<κ>ᾶ ἡ[λωτά?· ταῦτα ἐξεργασάμενος]
[ὑγιῆ καὶ εὐτενῆ καθάπερ] γέγραπται, ἀπ[οδώσει — — — — —]
[․․․․․․․17․․․․․․․․ λεύ]κωμα πρὸς τὰ μ[έτρα — — — — — —]
5 [․․․ πρὸς τὸ παράδειγμα ὅπω]ς ἂν φρά̣ζ̣ει ὁ [ἀρχιτέκτων καὶ ὅπως ἂν]
[διδῶι τὰ μέτρα καὶ τοὺς ἀν]αγραφέας. κα[ὶ παρέξει ἅπαντα ὁ μισθω]-
[τὴς ὧν ἂν δέηι πρὸς τὸ ἔργο]ν πλὴν λίθω[ν καὶ κεράμου. ἐὰν δὲ προσδέ]-
[ηται πρὸς τὸ ἔργον καὶ ἄλ]λο ὅ τι ἂν κελε[ύηι ὁ ἀρχιτέκτων, παρέξει]
[καὶ τοῦτο ὁ μισθωτὴς καὶ] τέλος ἔχον ἀπο[δώσει κατὰ τὰς συγγραφάς].
10 [στῆσαι δὲ ταύτην τὴν συγγ]ραφὴν εἰς τὸ [ἱερὸν τοῦ Ἀσκληπιοῦ?]
․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․ μάχου Α — — — — — — — — —]
                      vacat
Search Help
Contact Us