[ ] Att. — non-stoich. — init. s. III a.?
frg. a.col. I.1       ․․․․Ιν εἰς Ἐλευσίνιο[ν]
      πένπτει ἱσταμένου
      ἱεροφάντηι καὶ κήρυκι
      ε[ἰ]ς ἄριστον τὴν ἑορτὴν
5       προαγορεύουσιν τῶν
𐅂ΙΙΙ Προηροσίων.
      ἑβδόμηι ἱσταμένου
 ΔΔ Ἀπόλλωνι Πυθίωι [α]ἶξ
      καὶ τὰ ἐφ’ ἱεροῖς, πρόγονον
10       καὶ τὰ μετὰ το[ύ]του
      τράπεζαν κοσμῆσαι
      τῶι θεῶι ἱερεώσυνα ἱερεῖ
      — — — — — — — — — — — —
      ἱε[ρο]φάντηι καὶ τα[ῖ]ς
15       ἱερείαις ταῖς [ἐν] Ἐλ[ε]υσῖν[ι]
      ἐν τεῖ πανν[υ]χ[ί]δι
      παρέχειν σπονδ[ὰς]
      ψαιστὰ καὶ ․τ — —
col. II.7 ΔΔ
     ἱε[ρ —]
     τελ — — —
10      Ποσ[ειδῶνι —]
     πελα[νὸς —]
     ι․λε․σ — —
frg. b.col. II.19       πρὸς [τ]ὸ μέγαρον
20   Δ εἰ[ς] ἀπόμετρα τῆι ἱερείαι
      τῆι τοῦ Πλούτωνος ἱερείαι
      — — — σ․․ΛΣΑΣ τοῖν Θεσμο[φόροιν]
      — — — — — — υ κανοῦν
      — — — — — — ς ξύλα ἐπὶ βωμὸν καὶ — —
Search Help
Contact Us