Honorific decree for Krates.  Sacred Hall, west wall; inscription in seven columns.
[ ] Ionia — Priene — aft. 90 BC — IvPriene (1906) 111 — S.L. Ager, Arbitrations (1996) 503, 171.I — ISE III (2002) 162, 182
See also:
col. XV.1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ι ἀπῆσ̣α̣ν [․]ω̣[․․․․․]․ωρων
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀποδ]οχῆς δυσελπίστως τε παν-
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]․ τόποις ἐπ’ αἰτίαι τῆς ἐργασίας
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — πα]ρὰ Ῥωμαίοις μέγα τι τὴν νο-
5 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]νον ἀπὸ τῆς ἐξουσίας ὑφο-
[ρᾶσθαι? — — — — — — — — — — — — — — — — —] τά τε παγ̣έντα σημεῖα ἦρεν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]σουσαν ἐπιστροφὴν ἐκ τοῦ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — τοῦ π]ερὶ αὐτὸν φρονήματος οὔτε
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ο]ὐδὲ ἐν οἷς ἐθεώρει τὸν κίνδυ-
10 [νον — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] καὶ εἰ δέοι τι πάσχειν δεινὸν
[— — — — — — — — — — — — — — τῆς κατὰ τῶν τ]όπων κυριείας ἐξ ὧν τὸ μὲν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — π]ρεσβείας ὡς ἐναντία πέπρακ-
[ται — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἡ]γ̣ησαμένω̣ν ἀδίκους μεθ’ ὃ
[— — — — — — — — — — χειροτονηθεὶς πρεσβευτὴς] πρὸς Γάϊον Ἰούλιον Γαΐου υἱὸν Καί-
15 [σαρα — — — — — — — — — — — — — — — — ἀποδ]ημήσας εἰς Πέργαμον ἐποιήσατο
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ὥστε τὸν ἀνθύπατον ἐπιτάξαι
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἐπ̣όνησαν· ἐπὶ δὲ στεφανηφό-
[ρου — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ν συντελεσθέντων ὑπ’ αὐτῶν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπὶ δὲ στε]φανηφόρου μηνὸς Ληναιῶνος
20 [— — — — — — — — — — — — — — — — — διδόναι τ]ὸ ἱκανὸν περὶ τῆς οἰκοδομίας
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — στρ]ατηγοῦ Γαΐου Ἰουλίου Γαΐου υἱοῦ
[Καίσαρος — — — — — — — — — — καὶ ταύτην τὴν π]ρεσβείαν ἐτέλεσεν δωρεὰν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — χειροτονη]θεὶς καὶ αὐτὸς πρεσβευτὴς
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — δ]ικαστῶν καὶ τῆς ἐπὶ τοὺς τό-
25 [πους — — — — — — — — — — — ἐτέλεσεν καὶ ταύτην] τὴν πρεσβείαν δωρεάν, τῆς τε
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀποδ]ειχθεὶς καὶ αὐτὸς ἔγδικος εἰς
[— — — — — — — — — — ἐχειροτόνησεν αὐτὸν ὁ δῆ]μ̣ος εἰς τὴν δευτέραν ἑξάμη-
[νον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] πεφροντισμένως τό τε τῆς
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κ]αὶ δίκαιον προστάντων ἑαυ-
30 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν τ]ῶι τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ χρόνωι
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]αντας παρεμισθώσατο τὴν ἐπι
[— — — — — — — — — — — εἰς Λαοδίκειαν? τὴν ἐπὶ τ]ῶι Λύκωι, οὗ διὰ τὴν περιοῦσαν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — θεωρὸς γε]νόμ̣[ε]νος [δ]α̣πάνην [πρ][ς]
{²three blocks missing with 78 lines of text}²
col. XVI.111 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὰς μὲν]
[ἁλέας τὰς βασιλικὰς ἃς π]ρότερο[ν] εἰργάζετο βασιλεὺς Ἄτταλος, οὔτε διακατέχει ὁ δῆμος ἡμῶν οὔτε
[ἡ σύγκλητος ἐξουσίαν οὐ]δεμίαν εἰς τοὺς δημοσιώνας πεποίηται· τὰς δὲ κατασκευασθείσας ὑφ’ ἑαυ-
[τοῦ καὶ τὰς ἀνακειμέ]νας ἐκ πλείονος χρόνου τῆι Ἀθηνᾶι τῆι Πολιάδι, ἃς κατέχει καὶ καρπίζεται
115 [ἡ θεά, ἀνέσῳσεν, π]αρακαλῶν τὸν ἀνθύπατον τοῖς μὲν ὑπὸ τῶν ἁλωνῶν λεγομένοις μὴ προσ-
[έχειν, ἀκέραια δὲ ἐᾶσ]αι τῶι δήμωι τὰ πράγματα, μέχρι ἂν ἐπιγνῶμεν τὸ κριθησόμενον ὑπὲρ
[αὐτῶν ὑπὸ τῆς συγκ]λήτου, ἔπεισέν τε τὸν ἀνθύπατον καὶ αὐτὸς ἀποφήνασθαι, ὅτι οἴεται δεῖν δια-
[κατέχεσθαι τοὺς τόπ]ους ὑφ’ ἡμῶν· πάλιν τε τῶν δημοσιωνῶν βιασαμένων κα<ὶ> προσαγαγόν-
[των καθ’ ἡμῶν κατηγορί]α̣ν τῶι στρατηγῶι καὶ οἰομένων δεῖν διδόν[αι] τ̣ὸ ἱκανὸν ἕως οὗ γένητα̣ί̣ τ̣ι̣ ἀ̣[πό]-
120 [κριμα παρὰ τῆς συγκλήτου], αὐ̣τὸς ὑπὲρ τῆς πατρίδος δι̣[αθ]έμενος [λόγους] καὶ τῆι προσεδ[ρ]είαι ΙΛ̣[․․․]
[․․․․․․․․․․․․]α̣ι̣σας̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[δι]ὰ̣ [τῆ]ς ἰδίας κρίσεως πᾶσαν ἀναδεξάμενος καὶ α̣ὐ̣[τὸς — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․ πρ]ά̣γματα· ἐπὶ δὲ στεφανηφόρου Σωσικράτου [σ]υν[— — — — — — — — — — — — — — — —]λ̣η̣[․]
σ[․․]ε̣, περὶ ὧν ἐδογμάτισεν ἡ σύγκλητος τῶν τε πά̣ν̣[των? ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] χρό̣νον, ἀ[πο]-
125 δεδειγμένος καὶ αὐτὸς ἔκδικος, καὶ συνεσκεύα̣[σεν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἀποδημ]ή̣σας εἰς
Ἐρυθρὰς εἰσηνέγκατο τὴν πᾶσαν ἐπιμέλειαν κα[ὶ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ δικαιο]λ̣ο-
γήσας ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐν τῶι θεάτρωι τῶι Ἐρυθραίων κ․[․․]σ̣[․․․․․․․․․․․․]ν [ἀ]νδ̣ρ̣ῶ̣ν, [συ]νπα-
ρόντος καὶ ἄλ̣ου πλήθους ἱκανοῦ καὶ τὸ μάλιστα νη̣[․․․․․․․․․․․․․ τὸ ἀμφισβήτημ]α τὸ κατὰ [τὸ]ν
εἴσπλουν συνκατ[ώ]ρθωσεν μετὰ τῶν συνεκδίκων [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ συ]νη̣[σ]θ̣έν[τες τοῖς]
130 γεγονόσιν εὐημερήμασιν ἑαυτοῖς ἐκ τῆς κ̣ρ̣ί̣σεω[ς — — — — — — — — — — — —]εια̣[․․․ τ]ὰ̣ ὅ[λα ἐτή]-
ρησεν τῆς πόλεως δίκαια· κομισάμενος δὲ καὶ αὐτὸς [τῆι π]ατρ̣[ίδι τ]ὰ̣ κρίμ[ατα ․․․․․․․․․]α̣ν
εἰς τὴν πόλιν μετὰ τῶν συναποδεδειγμένων ἐ̣[κδίκων — — — — — — — κ]α[ταστήσας] δὲ καὶ τὴν
πόλιν ἀδάπανον καὶ τῶν εἰς τὰς ἰδίας παρασκευὰς [ἀναλωμάτων, δαπανήσ]α̣ς κ̣α̣ὶ̣ εἰς ταῦτα̣ παρ’
αὐτοῦ· διὰ παντὸς δὲ τῶν δημοσιωνῶ̣ν [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]μ[α]σ̣ιν? τ̣ῶ̣ν̣ [․․․․]α̣ν̣ε̣[․․․․]
135 ἡμῶν καὶ καταπειραζόντων ἀεί ποτε τοὺ[ς] εἰς Ἀσίαν ἐ̣[στ]α̣[λμένους στ]ρα̣[τ]ηγ̣ούς, ἐντυ[χ]όντων δὲ καὶ
τῶι στρατηγῶι Λευκίωι Λευ[κ]ιλίωι Λευκίου [υἱ]ῶ̣[ι ․․․․․․․․․․․․․․]ου[ς] τοὺς [․․․․․]ου̣[․․]ο[․․․] α̣ὐ-
τὸς τοῖς πρεσβεύουσιν πα̣[ρ’ ἡμῶν] πρὸς α̣[ὐτὸν ․․․․․․․․․․․․] αὐτὸν π̣[ρ]ο̣σ̣ε̣[․․․․]σε φ̣[․․․․] περὶ τ̣ῶν
ἁλεῶν ὧν ἐνεκάλουν̣ κ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ης π̣ρ̣ὸς τὴν πατ̣ρ̣ί̣δ̣α̣,
καὶ ἀποδημήσας εἰς Ἔ̣φ̣ε̣σ̣ον̣ [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]σ̣[․․․․․․․․․․ μ]η̣δ̣ὲ̣ν ἐπιβ̣α̣λ̣λόντων ἑαυ-
140 τοῖς τόπ[ω]ν οἱ δημοσιῶναι [․․․․․․․․․․․․․ πρεσβ]ε̣ί̣αν τοῦ δήμου [πρὸς τ]ὴν σύγκλητον ἀ̣πεστα̣λ̣[κ]ό̣-
τος περὶ τῶν ἁλεῶν, αἳ καὶ ἑκα̣στο̣[․․․․․․․․․․․․]αι τω[․․․․․․] τὰ π̣[ρά]γ[μ]α̣τα, μ̣έχρι ἂν ἡ σύγκλητος
[π]ερὶ αὐτῶν διαλάβ̣ῃ, οἷς καὶ π̣ε̣ι̣σ̣θέντ̣ος το[ῦ] στ[ρ]ατηγοῦ̣ [․․]ν[․․]η[․․․]η[․]θηκαι τῶι δήμωι τὰ πρα[?]-
[․․․]τα ἀκέραια, τὴν δὲ γεγ[․․․․․․․]τε[․]ν[․․․․․․․]αν· ἐπὶ δὲ στεφανη[φ]όρ[ο]υ Ἀκρισίου τῆς πρὸς Μιλησίου[ς]
col. XVII.144 ἡ̣μῖν κρίσεως ἐνστάσης τῆς ἐπὶ [το][․․․․․]ρου, ἀποδε[ι]χθεὶς καὶ [αὐτὸς ἔκδικος ἀπεδ]ήμησεν [μ]ε[τὰ τῶν συν]-
145 [κ]εχειροτονημένων, καὶ τῆς μὲν ἡμετέρας πόλεως βο̣υ̣λο[μένης κρίνεσθ]α̣<ι> π̣ερ̣[ὶ] ὧν ἦν [ἡ διαφορά],
περὶ δὲ ὧν ἦμεν προκεκριμ̣ένο[ι ὑπ’] Ἐρυθραίων καὶ ν̣ε[ν]ικήκ[αμ]ε[ν ․․․․․․․․․․ κατ]ὰ̣ τὸν εἴσπλουν [․․․․․․․]-
[τ]οις ἐπικοινωνούντων, καὶ περὶ ὧν ὁ στρατηγὸς Λεύκιος Λε[υκίλιος ἔγραψεν] καὶ ἀνέπεμψεν [πρὸς τὴν]
[σ]ύγκλητον, καθότι καὶ τὸ ψήφισμα περιέχει, καὶ τῶν τωιτωις? [․․․․․․․․․․․․․․]ν ἀκέραια [ταῦτα πάντα ἀ]-
[φεθῆ]ναι [τ]ὰ πράγματα, καθότι ἦν δίκαιον· Μιλησίων δὲ καθ[όλου ἀξιούντ]ων κριθῆνα̣ι̣ [․․․․․․․․]
150 [․․․․․․․ δίκη]ν δὲ κενὴν θελόντων ἀποφέρεσθαι καὶ φαμ[ένων ․․․․․․․ κρ]ιθῆναι περὶ πάν[των ․․․]
[․․․․․․․․]ο̣ν ἢ ἄλλως μὴ κ[ρι]θ̣ήσεσθαι, καὶ παρακαλού[ντων ․․․․․․․․․․․․․․․]μη̣ ἰ̣σου[․․․․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ρ̣ιο[․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ο[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — γι]-
155 [ν]ώ̣σ̣κ̣ε̣ι̣ν [․․․․․․․․․․․․]ατας [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․]σ[․․․․․]σ[․․․․․․․]μα̣ρ̣[․․]να[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․]υ̣[․․]αιν[․․․․]δ̣[․]νον[․․․․․]θ̣αι[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․]ου γ̣ε[ν]ομένης τῆ̣ς τῶ̣ν νυ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
καὶ [․․․․]ο[․]ντων ε̣α[․․․]ε[․․․]νε̣ο[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
160 κα[․․․․․․․․]ων ἐν[δ]ε̣[δ]ό̣σ[θαι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․․․․․․․․․․․․]σον απ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․․․․․․․]θε̣ν εν[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․․․․․]κλυ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․]ους̣ [․․․]ο[․․․․․․․․․․․․․․․]σ̣ο[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — δι]-
165 αλ̣υσαν[τ․․․․․․․․․․․․․․․․․]τον[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․․․․․․․․․․․․․]υ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․․․․․] χ̣ειροτονηθεὶς [δ]ὲ καὶ ἀγ[ωνοθέτης — — — — — — — — — — — — — — — ἐπὶ στεφα]-
νηφόρου Ἀκρισίου διὰ τὴν πεν[τετηρίδα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․ μ]ετε̣ῖν[αι ․․․․․․․․․․] καὶ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
170 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
δ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
α̣[․․․․․․․․․․․․․․․․․․]κ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․]α̣[․․․․․․․․] οἶ[κ]ον [κ]αὶ παρ[— — — — — — — — — — — — — — — — ἐποιήσατο δὲ καὶ]
κρεαδοσίαν μετὰ τῶν συναγω[νοθετῶν πᾶσι τοῖς πολίταις καὶ παροίκοις καὶ κατοίκοις καὶ ξένοις],
col. XVIII.175 ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς παρεπιδημοῦσιν ἐκ τῶν πόλεω[ν θεω]ροῖς καὶ τεχ[νίταις] καὶ [ἰ]ατ[ρ]ο̣ῖς καὶ ἀλε[ίπ]ταις καὶ
προσγυμνασταῖς καὶ τοῖς παρεπιδημοῦσιν πρὸς [συντέλειαν ἀγών]ω[ν ἐφ][β]οις· ἐδαπάνησεν δὲ
παρ’ ἑαυτοῦ μετὰ τῶν συναγωνοθετῶν καὶ εἰς [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․μ]α̣χ̣ίαν? καὶ [․․․․]ε̣ρ̣α̣ι̣, δὶς
τὴν ἐν τούτοις ποιούμενος χορηγίαν· ἐδαπάνη[σεν δὲ καὶ ․․․․․․․․․․․․․ ἀγω]νοθέτης τὰ̣ [κ]ρέα̣ ὑ̣[․․․․]
καὶ τὰ εἰς τὰς στεφανώσεις τοῖς νικῶσιν· πομπ[εύσ]ας δὲ [μ]ετὰ [․․]σ[․․․․]α[․․]νον̣[․․․]η[․․․․․․]ρ̣ι̣ς [․․]ΤΙΛΙΣ
180 μὲν τῆς σεμνοτάτης θε[ᾶς ․․․․․․] δὲ τῆς [․․․․․․]τ̣ε̣μενι̣[․]περ[․․․․․․․․․․․]υ̣[․]αι καὶ παραστήσας
τῆι θεᾶι τὰς θυσίας καὶ κ[ατευξάμε]νος μὲν [κάλλι]στα τῶι δήμωι καὶ καλλιερήσας ὑπέρ τε τῆς τῶν πο-
[λιτῶν σωτ]ηρίας καὶ ε̣[ὐξάμενος ὑπέρ τε τῶν πο]λ̣ι̣[τῶν καὶ τ]ῶ̣ν κατοικούντων τήν τε πόλιν καὶ τὴν χώραν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]πρα[․․․․․․․․․․․]νας τὰς κ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
185 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] θεῶν δὲ τὰς σ̣υ̣ν̣[․․․]η̣[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τοὺς ἐπιδεδ]η̣μ̣η̣κότας ξένους τοὺς τῶν [․․․․․․․․․]ν̣η̣[․․․]αρε[․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ μ]ε̣τ[ὰ] τῶν [συναγ]ων[οθετῶν ἐπὶ] τὴν κ̣οινὴν τῆς πόλεως ἑ̣[στί]αν̣ τ̣ο̣[ὺς]
[παρεπιδημοῦντας θεωρ]οὺ[ς] ἀπὸ τῶν πόλ̣εων καὶ τοὺς τούτων θεωροδόχους, τὸν [δὲ] δ̣ῆ̣μ̣ο[ν] π̣αρ̣α-
[․․․․․․․․ δαπάνης παρέλ]υσε[ν] οὐ μετρίας, αὐτὸς δὲ τὴν νε[νομισμένην παρὰ πᾶσιν ἑστί]αν κοινὴν τ̣[ῆς]
190 [πόλεως κοσμήσας δόξης ἔτυχε]ν κα̣ὶ ἐπ̣αίν̣ων προσηκόντω[ν]· το[ὺς δὲ ․․․․․․․]ους ἄ̣[ρχοντας] εἰς τὴν α[ὑτοῦ]
[οἰκίαν ἐκάλεσε πάντας καὶ] τοὺς ἐπιμ̣η̣[νίο]υς τῶν [στ]ρ̣α̣τ̣η̣[γ]ῶν καὶ τὸν γυμ[ν]ασί[α]ρχον τῶν νέων [κ]αὶ τὸ[ν]
[νεωποίην καὶ τὸν γραμμ]α̣τέα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ [δ][μ]ου καὶ τὸν ἀντιγραφέα καὶ τὸν γυμνασίαρ[χο]ν τῶ[ν]
[γερόντων καὶ τοὺς παι]δονόμους καὶ τὸν ἀναγνώστην καὶ τὸν κήρυκα τῆς πόλεως· ἕνεκα δὲ τοῦ μ[ὲν] ἐπα[ι]-
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]νο̣υ̣σ̣α[τ]ων? αὐ[․]ητ[․]η[․․․]ι̣ω̣τους? τῆς δι’ ἑαυ-
195 [τοῦ ․․․․․․․․․․․․․] ἐπὶ [δ]ὲ ἑκα[․․․․․․]το[․․]α̣ρ̣μ̣ο[․․ διαφ]όρου̣ μετὰ τῶν συναγωνοθετῶν· τοῦ [δὲ] κ̣η̣-
[ρύγματος τὸ μὲν διάφορον τὸ] π̣[εσ]ὸν εἰς [τ]αῦτ[α μ]ε[τὰ] τῶν συναγωνοθετῶν ἐκ τῶν ἰδίων δαψιλῶς κα[ὶ]
[․․․․․․․․․․․․ ἐτέλ]εσεν̣ [․․․․․․․․]α̣τ̣α̣ο[․]ν[․․․․][ν]ια̣[υτ]ῶ̣ι̣, κ̣αὶ καθ’ ὃ τῆς Ὁμονοίας ἦν ἱερεὺς [κ]αὶ τ[․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] δ̣α̣ψ[ι]λῆ καὶ [․․․]ν[․․․]τε[․․]α̣υ̣[․]α̣[․․]ω̣ν̣· ὀλίγον καὶ τῆς ἰδίας μεγα̣-
[λοψυχίας ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ν̣[․ κ]α̣ὶ̣ ξε̣νικὰ σ̣υ[ναλ]λ̣άγ̣μ̣α̣τα τόκων μειζόνων καὶ διὰ ταῦτα βα[ρου]-
200 [μένης τῆς πόλεως καὶ ἐνοχλουμένης ὑπὸ τ]ῶν σ̣υ̣[μβ]α̣λ̣όντων ἐπενόησεν τὸν τρόπον, δι’ οὗ τὸν μὲν δῆ[μον]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]α̣[․․]τ̣ο̣[․]α̣ καταστήσει· ψηφίσματά τε γράψας ἐπὶ Ἀκρισίου κρο[․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ΛΛΛΟ[․․․] τῆς π̣ό̣λ̣ε̣ως καὶ τῶι νεωποίηι δανεισαμένοις παρὰ τῆς Ἀθην[ᾶς ․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] δὲ δεῖ[ν] μέ[ν]ε̣ι̣ν ἐπὶ τῶν ἱερῶν χρημάτων ἀπὸ τῶν δηλουμένων [․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τῶ]ν τόκων ὧν τὰ ψηφίσματα περιέχει ἀποδοῦναι, τὰ συναλλάγματ[α ․․]
205 [․․․․․․․․․․․․․․․ χρημ]άτων, τῆς τε τῶν διαφόρων ἀποκα[ταστάσ]εως τῆι θεᾶι προενόησεν ἐπ[ὶ τὸ]
col. XIX.206 [τ]έλος ὑποτάξας ὑποθήκας ῥητὰς πρὸς τὴν ἀπόδο[σιν] τῶν χρημάτων· [οὐ μ][ν]ο[ν πᾶσαν τὴν περὶ]
τούτων ἐπιμελῆ πεποίηται πρόνοιαν προϊστάμε[νος] κατὰ τὸν κ̣[ά]λλιστ[ον τρόπον τῶν συναλλα]-
γμάτων, ἀλλὰ καὶ καθόλου περὶ τῆς τῶν ἱερῶν χρ[ημάτ]ων [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ δια]-
τελεῖ διὰ παντὸς καὶ λέγων καὶ πράσσων τὸ [τῶι δήμωι σ]υν[φέρον ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]-
210 τητος ἀεί ποτε προΐσταται, σπεύδων ἀ[π]οσ̣?[․․․․․․․․․] τὴν ἀ̣[․․․]ασ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․]-
νων χρυσῶν ἀναθεμάτων σύντομο̣ν [κατάλογον συνέ]γραψεν [․․․]της̣ [․․․․․․․․․․․․․․․․․]
ἐπὶ Μεγαρίστου, Ταυρεῶνος, ΑΣ̣μοπ̣οι̣?[․․]ν[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τῆι πρὸς τ]ὸ θε[ῖον]
ὁσιότητι· ἄξιον δὲ τῆς καὶ κατὰ κοινὸν καὶ κ[ατ’ ἰδίαν μεγαλοψυχί]ας [․․․․․․]ον[․․․]νεις [— —]
{²one block missing with 24 lines of text}²
col. XX.238 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ας· ἀν̣α̣λαβὼν [δὲ τ]ὸν στέφανον γλυκισμόν τε ἐπετέλεσεν ἐν τῆι ἑαυτοῦ
[οἰκίαι ․․․․․․․․․․․․․․․․]ο[․]ω[․․․․․․․․․ω]ν καὶ δούλων, ἔτ̣[ι δὲ τῶν] παρεπιδημούντων ξένων
240 [․․․․․․․․․․․․․․․․․ π]αροίκοις [․․․․․․․․․] τ[ῶν θεῶ]ν [παραστήσας] τὰς θυσίας καὶ καλλιερήσας
[τῶι Διὶ τῶι Ὀλυμπίωι καὶ] τῆι θ̣[εᾶι ․․․․․․․․]λ̣ο̣[․ ὑπὲρ τῆς σωτηρία]ς τῆς τῶν πολιτῶν καὶ
[τῶν ἄλλων τῶν κατοικού]ν[τ]ων τή[ν τε πόλιν καὶ τὴν χώραν ․․․․․ ὁμο]νοίας τῆς τε ἐν ἅπασιν
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]εν τὰς πόλ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]ς δὲ μὴ μόνον
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]σμένως ἐν τοῖ[ς — — — — — — — — — — — — — — — — —]την αὐτοῖς κα-
245 [θὼς ἔδοξεν ἐ]ν νο[μαί]αι [ἐκκ]λησίαι [τῆι] βου[λῆι καὶ τῶι δήμωι· κατακλίνας δὲ καὶ ἐν τῶι Β]ιαντείωι εὐ-
[ώχησεν — — — — — — — — —]ο[․․․․․]ιπ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τοὺς πολίτας πάντας] κατὰ φυ-
[λὰς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
250 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — —]τ[․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ε̣λ̣[․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]δ̣[․]απ[․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὴ]ν πόλ[ιν]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]α̣το
255 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ω̣σ̣εν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]μοιρον
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ε̣
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]αν ἐπι
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — πρ]ὸς τὸ θεῖ-
260 [ον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] τῆς θε-
[ᾶς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῶν] λοιπῶν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοῦ τ]ε̣ [β]ουλευ-
[τηρίου? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]τ̣ι̣οις
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ο
265 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]τ̣η̣
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὴ]ν πόλιν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ν ἀνα
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
col. XXI.270 τιμῇ οὔτε τῆι πρὸς τοὺς [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
κοινῆι διατελεῖ τὰ μέγι[στα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
προσφερόμενος ἑαυ[τὸν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ο̣ν[․․]
δεομένων τῆς ἐξ αὐ[τ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀ]-
μέμπτως ἀνεστρα̣μ̣[μένος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὑπὲρ τῆς τῶν]
275 πολιτῶν ἐπικαρπίας [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ο̣[․․․․․․․] κα-
λῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ εὐ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ος [․․] π̣ρὸς [αὐ]-
τὸν ἔχ̣[ει τὴ]ν προθυ[μίαν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]ὴν τού[του]
εὐε[ργεσίαν]· διὰ δὴ [τ]αῦ[τα δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
280 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․]αι̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
α̣υ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
285 δὲ χαλκῆν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — δι]-
α̣λ̣ε<ι>που̣[σ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ε̣[․]ων ἐχομ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ποιήσασθαι δὲ τὴν ἀναγγελίαν τῶν]
τ[ι]μ̣ῶν τοὺς ἀ̣γ̣[ωνοθέτας τ]οὺς καθ’ ἕ[κ]αστ̣ο[ν] ἔ̣τ̣ο̣ς̣ ἀ[ποδειχθησομένους καὶ τοὺς γραμματεῖς τῆς βουλῆς καὶ τοῦ]
δήμου ἐν τοῖς Διονυσίοις τῶι ἀγῶνι τῶι παιδικῶι [ὅταν ὁ δῆμος τὰς πατρίους σπονδὰς συντελῆι]·
290 ὅταν τε μεταλλάξῃ τὸν β[ίον], στεφα[νῶσαι] αὐτὸν [ἐπὶ τῆς ἐκφορᾶς στεφάνωι χρυσέωι· ποιήσασθαι δὲ]
τὴν ἀναγόρευσιν τοὺ<ς> ἐσομ[έ]νο[υς] τό<τε> γραμμα[τεῖ]ς τῆς [βουλῆς καὶ τοῦ δήμου ἐν τῆι ἀγορᾶι· εἰς δὲ τὸν]
στέφανον χορηγῆσαι τὸν νεωποίην τῆς πόλεως [τὸ] ἀν[άλωμα· ἐξεῖναι δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἐκφορᾶς τῶν]
λοιπ[ῶν τὸν β]ουλόμενον στεφανοῦν Κράτητα [․․]α[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ταυ[․․․․․ συ]ν̣ακολουθῆσ̣αι δὲ τ[ῆ]ι ἐκφορᾶι [τούς τε] π̣αι[δονόμους μετὰ τῶν παίδων καὶ τὸν γυμνασίαρχον]
295 τῶν νέ[ων ἔχ]οντα̣ τοὺς ἐφήβους καὶ τοὺς νέους κα[ὶ τοὺς στρατηγοὺς μετὰ τῶν ἄλλων πολιτῶν· εἶναι δὲ]
[αὐ]τῶ[ι σίτησι]ν μὲν [ἐμ πρυτανεί]ωι̣ [καὶ ἐμ Πανιωνίωι καὶ μετουσίαν τῶν συντελουμένων ἱερῶν καὶ θυ]-
σιῶν ἐν [τῆι β]ουλῆι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα [εἰς τοῖχον τῆς ἱερᾶς στοᾶς· ἵνα δὲ τὸ ἀνάλωμα τὸ εἰς]
τὴν ἀνα[γραφ]ὴ̣ν χορηγήσηι ὁ νεω̣[ποίη]ς [— — — — — — — — — — ἵνα διὰ τῆς ἐσομένης διαγραφῆς ἥ τε]
Κράτητος [κα]λ̣οκἀγα̣θία μηνύηται καὶ [ἡ] τῆς [πα]τρ̣ίδ[ος εἰς αὐτὸν ἀμοιβὴ γεγενημένη τῶν]
300 πεπραγμένων ὑπ’ αὐτοῦ.
Search Help
Contact Us