[ ] Att. — non-stoich. 33-40 — med. s. III a.
1 ․․․c.11․․․․οσ․․ια․․c.7․․ια — — — — — — —
[ἐπει]δὴ ὁ ταμίας τῶν Σαραπιαστῶ[ν Ζώπυρος]
[καὶ ὁ] γραμματεὺς Θεοφάνης καὶ ὁ ἐ[πιμελη]-
[τὴς] Ὀλύμπιχος [ἀ]νεγκλήτους ἑαυτο[ὺς παρε]-
5 [σκε]υάκασιν πλεονάκις μὲν καὶ πρόσ[θεν κατασταθ]-
[έντες] ἐν ταῖς [ἐπ]ιμελείαις [τα]ύταις [καὶ τὰς] εὐ-
[θύνας] δεδώκα[σιν] περὶ [πάντ]ων παρὰ τὸν [εὔθυνον],
[κατασ]ταθέντ[ες] δὲ καὶ ἐπὶ Ἁγνίου ἄρχον[τος]
[δίκα]ιοι? καὶ ․σ․εν․α․․ ἐνιαυτὸν — — — — — —
10 ․․5․․ δεδόχθαι τοῖς [Σαρα]πιασταῖς ἐ[παιν]-
[έσαι α]ὐτοὺς καὶ [σ]τεφ[ανῶσ]αι θαλλοῦ [στεφάνωι]
[σὺν τ]αινιδίωι ὅταν πρ[ῶ]το[ν] θύωσιν ο[ἱ Σαραπι]-
[αστ]αὶ καὶ ἀναγορεύειν [αὐ]τῶν τὰ ὀν[όματα]
[τ]οὺς ἱεροποιοὺς ἀεὶ κα[θ’ ἑ]κάστην θ[υσίαν με]-
15 [τ]ὰ τὰ ἱερά· ἐὰν δὲ μὴ ἀναγορεύσωσ[ιν ἢ μὴ στε]-
[φα]νώσωσι, ἀποτεισάτω ἕκαστος αὐ[τῶν — —]
[δ]ραχμὰς ἱερὰς τοῖς Σαραπιασταῖς, [ὅπως ἂν]
[ἐ]φάμιλλον ἦι τοῖ[ς εἰς] αὐτοὺ[ς] φιλ[οτιμου]-
[μ]ένοις <εἰδόσιν> ὅτι τιμηθήσονται καταξίω[ς· εἶναι]
20 [δ]ὲ αὐτοῖς καὶ εἰς τὸ λοιπὸν φιλοτιμ[ουμέ]-
[ν]οις εὑρέσθαί τι ἄλλο ἀγαθὸν π[αρ]ὰ το[ῦ κοινοῦ]
[τ]ῶν Σαραπιαστῶν· v ἐπαινέσαι δὲ κα[ὶ στεφα]-
[ν]ῶσαι καὶ τὴν [π]ροεραν[ίσ]τριαν Ν[ι]κί[ππην ὅτι]
[ἔ]θυσε τὰς θυσίας ἐν το[ῖς] χρόνοις το[ῖς τεταγ]-
25 [μ]ένοις. v ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψή[φι]σ[μα ἐν στή]-
λει λιθίνηι καὶ ἀναθεῖναι εἰς τὸ — — — — — — — —
[τὸ] δὲ γενόμενον εἰς ταῦτα ἀνάλω[μα μερίσαι ἐκ]
[τ]οῦ κοινοῦ τὸν ταμίαν Ζώπ[υ]ρον.
col. I.29 [προ]ερανίστρια
30 Ν[ι]κίππη
ταμία[ς]
Ζώπυρος
[γ]ρα[μμα]τεὺς
[Θεοφάνης]
col. II.29 Σέλευκος
30 Δωρί[ω]ν
Εὐβ̣ουλίδ(ης)
Ἀντ — — —
Ξε[ν — — —]
 — — — — —
Search Help
Contact Us