Honorific inscription for Euxenos of Sardis.  Pedimental stele.
[ ] Lydia — Sardis (Sart) — Kemerdamları — 1st c. BC — SEG 32.1237, date — SEG 50.1189; 51.1624 (cf.) — EA 36 (2003) 103, n. 42 (P.J. Thonemann)
See also:
1 {²SEG 32.1237 dated to the 1st cent. BC by P.J. Thonemann.}²
Search Help