Honorific decree for the ephebes of the archonship of Diodotos and their instructors.  Two joining fragments of a stele of gray marble. Non-stoich. c. 53.
[ ] Attica — Athens — Agora (a), Kerameikos (b) — 203/2 BC — IG II² Add. 944b (b) — Hesperia 43 (1974) 246-259 (a) — SEG 26.98; 32.125; 35.96
1 [ἐπὶ Ἀπολλοδώρου ἄρχοντος, ἐπὶ] τῆς Αἰ̣α[ντίδος τρίτης πρυτανείας],
[ἧι — — 9-10 — —νος ὈῆθενIX ἐγραμ]μάτευεν· Βοη̣[δρομιῶνος — 7-8 —]
[— — 12-13 — — τῆς πρυτανεί]α̣ς· βουλὴ ἐν τῶι Παν̣α̣[θηναϊκῶι στα%⁸⁰]-
[δίωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζε]ν Νικόστρατος Μενεμάχου Ἀχα̣[ρ%⁸⁰%⁸⁰]-
5 [νεὺς καὶ συμπρόεδροι· vv ἔδο]ξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Σωσιγ[έ]-
[νης — — — c.19 — — —]ς εἶπεν· v ἐπειδὴ οἱ ἔφηβοι οἱ ἐπὶ Διοδό[%⁸⁰]-
[του ἄρχοντος τὰς θυσίας τὰ]ς καθηκούσας ἀπὸ τῆς ἑστίας ἀρξάμενο[ι]
[ἐν τῶι πρυτανείωι καὶ τὰς] ἐγγραφὰς ἐκεῖ συνετέλεσαν κατὰ τὴν τοῦ̣ [v]
[δήμου προαίρεσιν, ἐπόμπευσ]αν δὲ καὶ τὰς πομπάς, τήν τε τῶν Σεμνῶν θ[ε]-
10 [ῶν καὶ τοῦ Ἰάκχου, ὡς μάλισ]τ̣α τοῖς πατρίοις ἀκολούθως εὐτακτοῦντ[ες],
[ἤραντο δὲ καὶ τεῖ θυσίαι τοὺ]ς βοῦς, ἀπεδήμησαν δὲ καὶ εἰς Ἐλευσῖνα εἰς [v]
[τὸ ἱερόν, ὅπως ἂν εὐσεβῶς] ἔχει πάντα τὰ πρὸς τοὺς θεούς, λελειτουρ%⁸⁰-
[γήκασιν δὲ καὶ τοῖς Μυστ]ηρίοις καθ’ ἃ παρηγγέλθη αὐτοῖς, διετέλεσαν
[δὲ καὶ εὐτακτοῦντες εἰς τὰ] γ̣υμνάσια, ἔδραμον δὲ καὶ τὰς λαμπάδας v
15 [ἁπάσας καὶ τοὺς ἄλλους ἀγῶ]νας ἠγωνίσαντο καλῶς καὶ εὐσχημόνως,
[τοῖς δὲ Ἐπιταφίοις τὴν ἐν τοῖς] ὅπλοις ἀπόδειξιν ἐποιήσαντο, ἐπεμελή[%⁸⁰]-
[θησαν δὲ καὶ τῆς φυλακῆς τῶν] πόλεων πειθόμενοι τοῖς τε στρατηγοῖς κα[ὶ v]
[τῶι κοσμητεῖ, ἐλειτούργησα]ν δὲ καὶ ἐν τῶι Ἡφαιστιείωι, διετέλεσαν δὲ κα[ὶ]
[τὴν ἄσκησιν εὐτάκτως ποιοῦν]τ̣ες μετὰ τῶν ὅπλων οὐθενὸς αὐτοῖς μεριζ[ο]-
20 [μένου ὑπὸ τοῦ δήμου, ἐποιήσα]ντο δὲ καὶ πρὸς τεῖ μελέτει τεῖ κατὰ τὸν πλο[ῦν]
[— — — c.17 — — — ἀπόδει]ξιν τεῖ βουλεῖ τὴν ἐν τοῖς ὅπλοις ἀκολούθω[ς]
[τοῖς τε νόμοις καὶ τοῖς ψηφίσ]μ̣ασι τοῖς εἰς πολεμικὴν χρείαν καθήκουσιν, κα%⁸⁰-
[τεσκεύασαν δ’ ἑαυτοὺς ὑπ]ὲρ πατρίδος μέλλοντας ἀγαθοὺς ἀγωνιστὰς
[— — — — c.20 — — — —]οι τε καὶ ἐπιμελεῖς, ἀκολούθως δὲ ταῖς ἐγγρα%⁸⁰-
25 [φαῖς — — — c.17 — — — τ]ὰ ἐξιτητήρια παρασκευάζονται ποιεῖν, ἵνα
[— — — c.18 — — — μετὰ] πάσης εὐκοσμίας καθάπερ καὶ τὰς χλαμύδας v
[καὶ τὰ ἄλλα ἐνδύματα αὐτῶ]ν· v ὅπως ἂν οὖν ἀεὶ τοῖς ἐφηβεύουσιν ἐφάμιλ-
[λον εἶ εἰδόσιν τοὺς πειθαρ]χ̣οῦντας τοῖς χειροτονουμένοις ἐπὶ τὴν εὐ-
[ταξίαν τιμηθέντας, ἀγαθεῖ τύ]χ̣ει, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ· τοὺς λαχόντας vv
30 [προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσα]ν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων, γνώμην v
[δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλ]ῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ ἐπαι%⁸⁰-
[νέσαι τοὺς ἐπὶ Διοδότου ἐφη]βεύσαντας καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι
[εὐνοίας ἕνεκεν καὶ εὐταξί]ας καὶ φιλοτιμίας, ἣν ἔχοντες διατετελέκα%⁸⁰-
[σιν πρὸς τὴν βουλὴν κ]αὶ τὸ[ν] δῆμον, καὶ ἀνειπεῖν τοὺς στεφάνους Διονυσίων
35 [τε τῶν ἐν ἄστει καὶ] Παναθηναίων καὶ Ἐλευσινίων τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν·
[τῆς δὲ ἀναγορεύσεω]ς καὶ ποιήσεως τῶν στεφάνων ἐπιμεληθῆναι τοὺς vv
[στρατηγοὺς καὶ τὸ]ν̣ ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν· ὑπάρχειν δὲ αὐτοῖς καὶ [v]
[προεδρίαν ἐμ πᾶσ]ιν τοῖς ἀγῶσιν οἷς ἡ πόλις τίθησιν· δοῦναι δ’ αὐτοῖς κα[ὶ]
[πίνακος ἀνάθεσιν ο]ὗ ἂν αὐτοὶ αἱρῶνται· ἐπαινέ̣[σαι δὲ] καὶ τὸν παιδοτρί%⁸⁰-
40 [βην Ἑόρτιον Ἑρμοδώρ]ου Ἀχαρ̣ν̣έ̣[α], ὅ̣τ[ι το]ῖς νό[μοις ἀκολούθως] καὶ τοῖς ψη%⁸⁰-
[φίσμασιν — — — — — — — — — c.30 — — — — — — — —· ἐπαινέσαι] δ̣ὲ καὶ τὸν
[— — — — — — — — — — — c.43 — — — — — — — — — — — — ἀκον]τ̣ι̣σ̣τὴν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]να̣
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ου
45 [— c.6 — κα]ὶ̣ τὸν γ̣ραμμ̣[ατέα — — — — — c.20 — — — — — καὶ στε]φα%⁸⁰-
[νῶσαι ἕκ]α̣στον αὐτῶν [θ]αλλο[ῦ στεφάνωι· ἀ]ν̣α̣γ̣ρ̣ά̣ψαι δὲ τό[δε τὸ] ψήφι-
[σμα καὶ] τὰ ὀνόματα αὐ̣τῶν τὸν γραμμ[α]τέα τὸν κατὰ πρ[υτ]α[ν]είαν
[ἐν στήλ]ει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τεῖ ἀγορᾶι· τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλω[%⁸⁰%⁸⁰]-
[μα δοῦ]ν̣αι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν.         vacat
                                        vacat 0,027
cr. 1 in circulo triplici:
50   ἡ βουλή,
  ὁ δῆμος
[τ]ὸν κοσμη-
τ̣ὴν Νικόβου-
λ̣ον Ἐργοχά-
55   ρου Ὀῆ-
     θ̣εν
cr. 2 in circulo triplici:
57 ἡ βουλή,
ὁ δῆμος
τοὺς ἐφή-
60   βους
cr. 3 in circulo triplici:
61     οἱ ἔφη-
 βοι τὸν κο-
 σμητὴν Νι-
 κόβουλον Ἐρ-
65   γοχάρου
    Ὀῆθεν
                           vacat 0,045
67 [οἱ ἐφ]ηβεύσαντες ἐπὶ Διοδότου ἄρχοντος·
col. I.68 [ἈντιγονίδοςI]
   [— — —]ος Σωφίλου Ἀγρυλῆθεν
70    [— — —]σ̣τος Φίλωνος Λαμπτρεύ
[ΔημητριάδοςII]
   [— — — — —] Φιλωτάδου Φυλάσιος
   [— — — — Δη]μ̣ητρίου Ἀτηνεύς
   [— — — — Δη]μητρίου Ἀτηνεύς
75     [— — — — —]φίλου Μελιτεύς
[ἘρεχθεῖδοςIII]
   [— — — — — —]ου Κηφισιεύς
   [— c.3 —]#⁷[․․]Σ#⁷#⁷[— c.5 —] Κηφισιεύς
ΑἰγεῖδοςIV
80    Διοκλῆς Φιλοστράτου̣ Ἐ̣ρχιεύς
   Φιλόστρατος Φιλοστ[ρ]ά̣του Ἐρχιε
ΠανδιονίδοςV
ΛεωντίδοςVI
   Χαρίας Ἀπολλοδώρου Ε̣[ὐπυρίδης]
85 Πτολεμαΐδο[ς]VII
   Ἀρχέτιμος Πολυσ̣τράτου Βε[ρενι]
   Αἰσχίνης [Ἀσκλη]πιάδου Βερ[ενικί]
   Ἀπολλών̣[ιος Ἀπο]λλοδώρο[υ — —]
vacat 0,018
col. II.89 ἈκαμαντίδοςVIII
90 ΟἰνεῖδοςIX
   Εὔκριτος Εὐκρίτου Ἐπικηφίσιος
   Ἐργοχάρης Νικοβούλου Οἰῆθεν
   Στησίλεως Νικοβούλου Οἰῆθεν
   Ἀνθεμίων Θεοφῶντος Περιθοίδης
95    Οἰνόβιος Οἰνοβίου Ἐπικηφίσιος
   Δημήτριος Μηνοφίλου Ἀχαρνεύ̣[ς]
ΚεκροπίδοςX
   Λυσῖνος Κηφισοφῶντος Ἀθμονε
ἹπποθωντίδοςXI
100    Κόνων Ξενοφάντο̣[υ — — — — —]
   Ἄβας Κλεάνδρο[υ — — — — — —]
Αἰαντί[δος]XII
    [— — — — — — — — — — — —]
row 1.cit. 1.103    ἡ βουλή,
  ὁ δῆμος
105 τὸν παι[δο]-
τρίβην Ἑ[ό]ρ̣-
τιον Ἑρμοδώ̣-
ρου Ἀχαρ-
   νέα
vacat 0,041
cit. 2 vestigia
row 2.cit. 1.110   ἡ βουλή,
  ὁ δῆμος
τὸν κατα-
παλτ[α]φέ-
την Νέ̣α[ν]-
115 δρον Πεδιέ-
 ως ἐκ Κερα-
  μέων.
vacat 0,10
cit. 2 vestigia
Search Help