List of bouleutai and magistrates of the Athenian cleruchy.  Base of local bluish limestone, inscribed on two faces.
[ ] Aeg. Islands — Samos Isl. — Heraion — ca. 350 BC — MDAI(A) 110 (1995) 273-304 — SEG 45.1162; cf. 46.1165
face A, left.col. I.1 Ἐρεχθηίς·
[Ἀγρυ]λ̣εῖς·
[— c.6 —π]πος̣
[— — — —]
5 [— — — —]
[— c.7 —]ς
[— c.7 —]ς
[Εὐωνυμε]ῖ̣ς·
[— — — —]
10 ․․․Λ̣․․․ης
Κτησικλείδη[ς]
Στησίας
Μελήσανδρος
Εὐθυκράτης
15 Ἀναγυράσιοι·
Λύκων
Λαμπτρεῖ[ς]·
Καλλίας
Κυδίας
20 Σωκράτης
Χαρίσιος
Δωρόθεος
Ὑγιαίνων
Κηφισιεῖς·
25 Σάτυρος
Κτησίας
Περγασεῖς·
Ἀξιόδωρο[ς]
Ἀλκίδημος
30 Φηγόσιοι·
Δημοτίων
Συβ̣ρίδαι·
Σώ[σ]τρατος
ἐκ Κήδων·
35 Λυσικράτης
vacat
col. II.36 Αἰγηίς·
Κολλυτεῖ̣ς·
Ἐπιτέλης
Δημοκήδης
40 Ἀνκυλεῖς·
Ἀ̣ντι̣κλῆς
Μελήσανδρος
Κολωνεῖς·
Δεινιάδης
45 Προμένης
Πολύ̣ευκτος
Ὀτ̣ρυνεῖς·
Καλλικράτ̣ης
Ἀπολλόδωρος
50 Β̣ατεῖς·
Καλλίδη̣μο[ς]
․υ․․μένης
Τειθράσιοι·
Προ․․․․Λ[— —]
55 Ἐρχιῆς·
Δημόξ[ενος]
[θ]α[ι]μένη̣ς
Φιλαΐδαι·
Πυθοκλῆς
60 Κόνων
Ἄρχιπ[πος]
Ἁ̣λαιῆς·
Ναύαρχος
Φιλογένης
65 Φηγαιῆ̣[ς]·
Λυσ[— — —]
Θε[ό]λαος
Ἰκαρ̣ιῆς·
Ἀπολλόδωρ̣ος
70 Καλλισθένης
Λυσικ̣λείδης
Λέως
Ἐρικεῆς·
Αἰσχυλίδης
vacat
col. III.75 Πανδ̣ιονίς·
Παιανιεῖς·
Ἀρίστυλλος
Φιλοκ̣ράτης
Φιλόδημ̣ος
80 Χαρίδημος
Λυσίπονος
Ἡγέμαχος
Προβαλίσιοι·
Ἐλπίας
85 Φαιδιμίδης
Στειριεῖ[ς]·
ΟΙ̣[․․․]Λ̣[— —]
[— c.5 —]φιλος
Φιλ̣ο̣ναύτης̣
90 Λ[— — — —]
Μυρ[ριν]ούσ̣ιοι·
Θ̣α̣ρρύνων
Εὐθύ̣φρων
Ἐπ̣[— — — —]
95 Ἀρ̣ί[στ]ω̣ν
Κον̣θυλίδαι·
Λ[— — — —]
#⁷[— — — —]
Λε[— — — —]
100 ΛΙ[— — — —]
Κυ̣δαθ̣ηναῖοι·
Λ[— — — —]
Δ̣[․․․․․]ότιμος
Θεο[․․․․]#⁷[— —]
105 Μέν̣[ανδ]ρ̣ο[ς]
Εὔδ̣η̣μο[ς]
Σω̣σθένης
vacat
col. IV.108 Λεωντ[ί]ς·
Φρεάρ̣ρ̣ιο[ι]·
110 Εὐ̣μολπίδης
Εὐάνγελος
Ἐπικ̣ράτης
Εὔφρων
Κρωπίδαι·
115 Θεόδοτος
Αἰθαλίδαι·
Θή̣ρων
Καλλ̣[ί]δη̣μο[ς]
Σμ[ικ]υθίων
120 Παιον[ίδ]αι·
Πυθόδω̣[ρ]ος
Ἐπι[— — — —]
Λευκονο[ε]ῖς·
Ἀριστογ[είτ]ων
125 Ἐπικλείδης
Σκαμβωνίδαι·
Ἀρχῖνος
Ὑβάδαι·
Δαισιάδης
130 Σονιέες·
Φ̣ιλΙΙΙ[․․]ς̣
Φιλομ[— — — —]
Λυσανίας
Φιλόστρατος
135 Ποτάμι[οι]·
[․․․]#⁷[․․․]μ̣ος
Ἁλ̣[ι]μού[σι]ο[ι]·
[— — — — —]
[․․]Ο[— — —]
140 Δ̣ε̣ιρ̣α̣δ̣[ι]ῶ̣ται·
[․․]Ο[․․․]Ο․ω[ν]
ἐξ Οἴο[υ]·
Νίκιππ[ος]
Χολλε̣ῖδ̣αι·
145 Ο̣Υ[— c.3 —]ίδης
vacat
col. V.146 Ἀκ̣αμ[αν]τίς·
Ε̣ἰτεαῖο[ι]·
Ἀ̣ρί[στ]υλλος
Φιλη̣[— — —]
150 [Ξ][ν]θ̣ιππο̣[ς]
Ἀρχέας
Ἰφιστιάδ̣[αι]·
I[— — — — —]
Θορίκιοι·
155 Ἰοφῶν
[— c.5 —]στρατος
[— c.6 —]ος
[— c.7 —]η̣μ[ος]
[— — — — —]
160 [․․]Λ[— — — —]
[— — — — —]
Μνησίθ̣[ε]ος
Μνησίμαχ̣ος
Προ[σπ]άλτιοι·
165 Διόδοτος
Λέοφρων
Ναυσί̣στρατος
Κεφαλεῖς·
Εὐ[— — — —]
170 Σ̣φή̣[ττιοι]·
[— — — — —]
Πόριοι·
Ε̣ὔη̣ν̣ο[ς]
Ἱέ̣ρ̣ων
175 Κικυννεῖς·
Ἡγήμων
Γοργίας
[— — — — —]
[— — — — —]
180 Κ̣αλλίστρατος
vacat
col. VI.181 [Οἰνηίς]·
[Ἀχαρνεῖς]·
[— — — —]
Ι[— — — —]
185 Θεο[․․]μ̣ος
Φιλῖνος
Ἀντίνομο[ς]
Γλαυκία[ς]
Κα̣λλίας̣
190 Θεόδωρος
Λακ̣[ιά]δ̣α̣[ι]·
[— — — — —]
Ἀθηνογέ̣νης
Λ[— — — —]
195 [— — — — —]
Μ̣[ν]ησίθ[ε]ος
[․․]ΛΟ[— — —]
Θεόπομπος
[․․]π[․]οπ̣ος
200 Θριά[σ]ιοι·
Διονύσιος
[— — c.9 — —]ης
Θαυμα̣[σί]ω̣ν̣
Φυλάσ[ι]οι·
205 [— — c.9 — —]ης
ΛΟ[— — — —]
Π[— — — — —]
[Β]ο[υτ]ά̣δαι·
[— c.5 —]ω̣ν
210 Π̣[ε]ρι̣θοίδαι·
[— c.5 —]ίας
[— c.6 —]ος
Λου[σ]ιῆς·
Ὀ̣νη[σι<φ>]ῶν
vacat
face B, front.col. VII.215 [Κεκροπίς]·
[demoticum]
[Ἐπ]ιγ̣ένης
[— — —]Ο[—]
[Κ]η̣φισόδοτος
220 ․․․ΙΙ․της
Διογένη[ς]
Ῥίνων
[— — — —]
[— — — —]
225 Ἁ̣λαιεῖ̣ς·
[Φ]ιλόδημος
Φ̣α̣νιάδη̣[ς]
Σ[τεφ]αν̣ίδης
Ἀθμονέες·
230 Τλησίας
Ξενοφάνης
Καλλικ̣λ̣έης
Μελιτέες·
Ῥαίδιος
235 Δημήτριος
Εὐξίθεος
Φλυεῖς̣·
Θ̣εόφιλος
Ἔνδοιος
240 Χαιρίας
Ξυπεταιόνες·
Ἀπολλόδωρος
Ἀλκήνωρ
Αἰξων̣[έε]ις·
245 Δε[ινό]στρ<α>τος
Ἀμφίστρατος
Ἱε̣ροκ[λ]ῆ̣ς
Φίλτων
vacat
col. VIII.249 [Ἱπποθωντίς]·
250 [demoticum]
Διογ̣έ̣[νης]
Κηφισοφ̣ῶν
Θυμαιτάδαι·
Ἀγάθυμ[ο]ς
255 ․Ε․․․δης
[Κειρ]ιάδαι·
[— c.7 —]ν̣ης
[— — — —]
Πε[ι]ραεῖς·
260 Περίανδρος
Ἀντιχάρης
Εὐθυκλῆς
Ἐροιάδαι·
Ἀχελώιος
265 Ἀπή[μ]αν̣τος
Ἐλευσίνιοι·
Σιμωνίδης
Αἰσχίνη̣ς
Ε[ὐ]φημικλῆς
270 Ἱπποσθένης
Εὐακ[ι]δ̣[․․․]ΙΝΗ̣Σ
Εὔ̣δημο̣ς
Κόπ[ρ]ει[ο]ι·
Αἰσχ[ί]νης
275 Ἀζηνιέ̣ε̣ς·
Φιλόδη̣μος
Ἁμα̣[ξ]αντεῖς·
[— — — —]ο̣ς
Ἐ̣ξιφ[— — —]
280 Θε[όδ]ωρος
Αὐτόλυτος
Δεκελεε[ῖ]ς·
Λυσίας
Χειρε̣φῶν
285 Αὐρ̣ίδαι·
Ἡφαιστίων
vacat
col. IX.287 [Αἰαντίς]·
[Φα]λ̣[ηρεῖς]·
Διόγνη̣τ̣ος
290 Διόμν<η>στος
Ἑρμόθεος
Ῥαμνόσιοι·
Ἀριστόμαχος
Χαρίας
295 Χαιρίας
Φανόθεος
Λάχης
Ἥρων̣
Ἀφιδναῖοι·
300 Ἀρχέδη[μ]ος
Ἀριστόδημος
Μενεχάρης
Μνησίφιλος
Κάλλιππος
305 Μαραθώνιοι·
Πολέμαρχος
Νικο[μ]ήδης
Νικοφάνης
Ζήνων
310 Σώπολι[ς]
Οἰναῖοι·
Μειδία̣[ς]
Ἰσόδικο[ς]
Τρικορύσιοι·
315 Ἀθηνόδωρος
Φίλιππος
Λέων
Ἀθηνοκλῆς
vacat
col. X.319 Ἀντιοχ̣[ίς]·
320 Ἀτηνεῖς·
Καλλιφάνης
Κίμων
Βησαεῖς·
Ἐπικύδης̣
325 Ἀναφλύσ[τ]ιοι·
Δίων
Αἰγιλιεῖ[ς]·
Ἱερομν̣ήμων
Ἡρόδοτος
330 [Μεί]ξιππος
I[— c.6 —]ωτίδης
Παλληνεῖς·
Νικόλοχος
Ἀρχένεως
335 Ἀρχέβιος
Λ[υ]σίβιος
Φιλοκράτης
Πεδιοκλῆ̣ς
Ἀλωπεκεῖς·
340 Φανοκλῆς
Πυθογένης
Πυθόδωρος
Τισαγόρας
Γλαύκιππος
345 Ἀμ̣φικρα̣[— —]
Ο․․\[— — —]
Ἑρμ[ο]κλῆ̣[ς]
Ἀντι[— — —]
Σημαχ̣[ί]δαι·
350 Θ[— — — —]ος
Κρ[άτ]ης
Κη̣φισιά̣δης
vacat
col. XI.353 ἄρ̣[χ]ω̣ν· Δη̣μή̣τριος Μυρρινόσ[ι]οςIII
βασιλεύς· [Χ]α̣ρίτω̣ν Σφή[ττι]οςV
355 πολέμ[α]ρχος· Λυσίας Ἰωνίδη̣[ς]II
θεσμ[ο]θέται·
Πειθίας ΛαμπτρεύςI
[ί]ν[ω]ν ἈχαρνεύςVI
Μελέα̣[γ]ρ[ος] ΦλυεύςVII
360 Κα̣λ[λ]ίδημος ἐξ Οἴ̣ουVIII
Πυρρίας ΦαληρεύςIX
Ἰσοκρά̣[της Πα]λλ[η]ν̣εύςX
γραμματεύς·
Πύρραν̣δρος ΘορίκιοςV
365 στρατ[η]γοί·
Ἀρχέστρατος Β̣ατῆθενII
Φιλῖνος ἈχαρνεύςVI
#⁷Ν#⁷[․]Ι[․․]Σ[․]ΣΛ[․․․]εὺς
Δίων ΠοτάμιοςIV
370 Ἀρχίας Ἁ̣μ̣αξαντεύςVIII
γραμματεὺς δήμου·
Ἱερώνυμος ἸκαριεύςII
γραμματεὺς βουλῆς·
Ε[ὐ]ε̣τ̣ίω̣ν Σ[φ]ήττιοςV
375 ἐπὶ τοῖς νόμοις·
Μεγακλῆς ἈμφιτροπῆθενX
κῆρυξ δ̣ήμου·
Ἐρμογένης ἘλευσίνιοςVIII
ἀντιγραφεύς·
380 Δημαγόρας ὌαθενVI
        vacat
Search Help