[ ] Att. — stoich. 24 — c. 330 a. — IG II² 1197 Add. (pt. 1.2 p. 672)
See also:
1 α — — — — — — — — — — — — — —
σγα — — — — — — — — — — — — —
θενη — — — — — — — — — — — —
ίδην Κα — — — — — — — — — — —
5 ν Φιλοθή[ρου — — — — — — — —]
ς συνακο[λουθ — — — — — — — —]
την Ἀντιχ[άρμου? — — — — — —]
Καλλίου, Γο[ργ ․․․․11․․․․․ Κ]-
εώφιλον Εὐδί[κου, καλεῖν αὐτο]-
10 ὺς εἰς τὴν προε[δρίαν τὸν δήμα]-
ρχον τὸν ἀεὶ δημ[αρχοῦντα καὶ]
εἶναι αὐτοῖς τὰς αὐτὰς [δωρεὰ]-
ς ὅσαιπερ καὶ τοῖς συνδίκοι[ς]
τοῖς περὶ Λάχητα ὅσαι κατὰ το-
15 ὺς νόμους δέδονται, ἵνα καὶ οἱ
ἄλλοι φιλοτυῶνται εἰδότες
ὅτι χάριτας ἀπολήψονται παρ-
ὰ τῶν δημοτῶν. ἀναγράψαι δὲ τό-
δε τὸ ψήφισμα εἰς στήλην λιθί-
20 νην Φιλόθηρον τὸν δήμαρχον       (23)
καὶ στῆσαι ἐν τῶι θεάτρωι.
   corona oleaginea
Search Help
Contact Us