[ ] Att. — stoich. 23 — 448/7 a.
frg. ab.1         θεοί·
ἔδοχσεν τε͂ι βολ[ε͂ι καὶ το͂] δέ-
μοι· Οἰνεὶς ἐπρυ̣[τάνευε, Σπ]ου-
δίας ἐγραμμάτε[υε, ․․6․․․]ον
5 ἐπεστάτε, Κλενί[ας εἶπε· τὲ]μ β-
ολὲν καὶ τὸς ἄρχ[οντας ἐν] τε͂σ-
ι πόλεσι καὶ τὸς [ἐπισκό]πος ἐ-
πιμέλεσθαι ℎό[πος ἂν χσ]υλλέ-
γεται ℎο φόρος κ[ατὰ τὸ ἔ]τος ℎ-
10 έκαστον καὶ ἀπά[γεται] Ἀθένα-
ζε· χσύμβολα δὲ π[οιέσα]σθαι π-
ρὸς τὰς πόλες, ℎό[πος ἂ]μ μὲ ἐχσ-
ε͂ι ἀδικε͂ν τοῖς ἀ[πάγο]σι τὸμ φ-
όρον· γράφσασα δ[ὲ ℎε] πόλις ἐς
15 γραμματεῖον τὸ[μ φό]ρον, ℎόντιν’ ἂν ἀποπέμπει, σεμε-
ναμένε το͂ι συμβ[όλο]ι ἀποπεμπέτο Ἀθέναζε· τὸς δὲ ἀ-
πάγοντας ἀποδο͂[ναι] τὸ γραμματεῖον ἐν τε͂ι βολε͂ι ἀ-
ναγνο͂ναι ℎόταμ[πε]ρ̣ τὸμ φόρον ἀποδιδο͂σι· ℎοι δὲ πρ-
υτάνες μετὰ Διο[νύ]σια ἐκκλεσίαν ποιεσάντον τοῖ-
20 ς ℎελλενοταμία[σι ἀ]ποδεῖχσαι Ἀθεναίοις το͂μ πόλ-
εον τὰς ἀποδόσα[ς τὸμ φόρον ἐ]ντελε͂ καὶ τὰς ἐλλιπό-
σας χορίς, ℎόσαι [ἄν τινες ὀ͂σιν· Ἀθ]εναίος δὲ ℎελομέ-
νος ἄνδρας τέττ[αρας ἀποπέμπεν ἐπὶ] τὰς πόλες ἀντ-
ιγραφσομένος τ[ὸμ φόρον τὸν ἀποδοθέντα κα]ὶ ἀπαι-
25 τέσοντας τὸμ μὲ̣ [ἀποδοθέντα παρὰ το͂ν ἐλλιποσ]ο͂ν, τ-
ὸ μὲν δύο πλε͂ν ἐπ̣[ὶ τὰς ἐπὶ Νέσον καὶ ἐπ’ Ἰονίας ἐπὶ] τ-
ριέρος ταχείας, [τὸ δὲ δύο ἐπὶ τὰς ἐφ’ Ἑλλεσπόντο κα]-
ὶ ἐπὶ Θράικες· ἐ[σάγεν δὲ ταῦτα τὸς πρυτάνες ἐς τὲμ]
βολὲν καὶ ἐς τὸ[ν δε͂μον εὐθὺς μετὰ Διονύσια καὶ βο]-
30 λεύεσθαι περὶ τ[ούτον χσυνεχο͂ς ℎέος ἂν διαπραχθ]-
ε͂ι· ἐὰν δέ τις Ἀθ[εναῖος ἒ χσύμμαχος ἀδικε͂ι περὶ τὸ]-
ν φόρον, ℎὸν δεῖ [τὰς πόλες γραφσάσας ἐς γραμματεῖ]-
ον τοῖς ἀπάγοσ̣[ιν ἀποπέμπεν Ἀθέναζε, ἔστο αὐτὸν γ]-
ράφεσθαι πρὸς [τὸς πρυτάνες το͂ι β]ολομένο[ι Ἀθενα]-
35 ίον καὶ το͂ν χσ[υμμάχον· ℎοι δὲ πρυτά]νες ἐσαγ̣[όντον]
ἐς τὲμ βολὲν [τὲν γραφὲν ℎέν τι]ς ἂγ γράφσετα̣[ι ἒ εὐθ]-
υνέσθο δόρο[ν μυρίαισι δραχμ]ε̣͂σ[ι ℎ]έκαστος· [ℎο͂ δ’ ἂν]
καταγνο͂ι ℎ[ε βολέ, μὲ τιμᾶν αὐτ]ο̣͂ι κυ̣ρία ἔστο [ἀλλ’ ἐσ]-
φερέτο ἐς τ[ὲν ἑλιαίαν εὐθύ]ς̣· ὅτ̣αν δὲ δόχσει [ἀδικε͂]-
40 ν, γνόμας πο[ιέσθον ℎοι πρυ]τ̣άν̣ες ℎό τι ἂν δοκ[ε͂ι αὐτ]-
ὸμ παθε͂ν ἒ ἀ[ποτεῖσαι· καὶ ἐ]άν τις περὶ τὲν ἀπα̣[γογὲ]-
ν τε͂ς βοὸς ἒ [τε͂ς πανℎοπλία]ς ἀδικε͂ι, τὰς γραφὰ̣[ς ἐ͂να]-
ι κατ’ αὐτο͂ κ̣[αὶ τὲν ζεμίαν κ]α̣τὰ ταὐτά· τὸς δὲ [ℎελλεν]-
ο[ταμίας ἀναγράφσαντας ἐ]ς πινάκιον λελ[ευκομέν]-
45 [ον ἀποφαίνεν καὶ τὲν τάχσι]ν το͂ φόρο καὶ̣ [τὰς πόλες]
[ℎόσαι ἂν ἀποδο͂σιν ἐντελε͂ κα]ὶ ἀπογ̣[ράφεν ․․․7․․․]
                 c. 10 vv. desunt
frg. c.57 [․․․․9․․․․· χρεματίσαι δὲ καὶ τὲμ] βολὲν τὲν ἐσι[ο͂σ]-
[αν περὶ το͂ν ἀπαγόντον τὸμ φόρον· ℎ]όσοι δὲ το͂ν ἀπα[γ]-
[όντον Ἀθέναζε ἐς τὸ πινάκιον ἀν]αγεγράφαται ὀφέ-
60 [λοντες ἐν τε͂ι βολε͂ι, τὲμ βολὲν ἐπ]ιδεῖχσαι το͂ι δέμ-
[οι κατὰ τὲν πόλιν ℎεκάστεν· ἐὰν δ]έ τις το͂μ πόλεον ἀ-
[μφισβετε͂ι περὶ το͂ φόρο τε͂ς ἀποδ]όσεος, φάσκοσα ἀπ-
[οδεδοκέναι ․․․․․․․16․․․․․․․]θαι τὸ κοινὸν τε͂ς
[πόλεος· ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]ας τὰς πόλες καὶ τ-
65 [․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ γράφεσ]θαι δὲ μὲ ἐχσε͂ναι
[․․․․․․․16․․․․․․․, το͂ δὲ γραφέν]τος ὀφελέτο ℎο γρ-
[αφσάμενος τὲν τιμὲν ἐὰν φεύγει]· τὲν δὲ γραφὲν ἐ͂να-
[ι πρὸς τὸν πολέμαρχον μενὶ Γαμε]λιο͂νι· ἐὰν δέ τις ἀ-
[μφισβετεῖ ․․․․․․․17․․․․․․․․]κλέσες, ℎε βολὲ βο-
70 [λευσαμένε ․․․․․․․17․․․․․․․․], ἐσαγόντον δὲ ℎοι
[ἐσαγογε͂ς ἐς τὲν ἑλιαίαν τὸς Ἀθε]ναίοις τὸμ φόρον
[ὀφέλοντας ℎεχσε͂ς κατὰ τὸμ πίνα]κα τε͂ς μενύσεος· ἐ-
[․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ το͂ νέο] φόρο καὶ το͂ περυσ-
[ινο͂ ․․․․․12․․․․․· τὲν δὲ βολὲν π]ροβολεύσασαν ἐχ-
75 [σενεγκε͂ν ․․․․․․․․18․․․․․․․․] πέρι τε͂ι ℎυστερα-
[ίαι ἐς τὸν δε͂μον· ․․․․․12․․․․․ τ]ε͂ς ℎαιρέσεος χρε-
[ματίσαι — — — — — — — — — — —]    vacat
Search Help
Contact Us