[ ] Att. — stoich. 46 — post 340 a.
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Σ․․․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΔΙ․․Ι․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — #⁷․․․Δ#⁷․․․․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ο․ε#⁷․․․․α̣․
5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ν․․․ονο
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ο․․․ι․․και․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ρ․ο․
[․․․․ οὐδὲ δῶρα δέξομαι οὔτ’ αὐτὸς ἐγὼ] οὔτ[ε][λ]λος v ἐμοὶ οὐ-
[δὲ ἄ]λλ̣ε̣<ι> εἰδότος ἐ̣μο[ῦ μηχανῆι ἢ τ][χνη]ι οὐδεμιᾶι· κ̣α̣ὶ ἐάν μ-
10 [ο]ι [δ]οκεῖ ἀδικεῖν κα[τευθ]υν[ῶ] α[ὐτ]οῦ [καὶ τιμήσ]ω οὗ [ἄ]ν μ[ο]ι [δ]ο-
κεῖ ἄξιον εἶναι τὸ ἀδί[κ]ημα· [νὴ τ][ν] Δ[ία ν]ὴ τὸ[ν] Ἀπόλλω νὴ τὴ[ν]
[Δ]ήμη̣τρα, εὐορκ̣οῦντι μ[έν] μ̣οι πολ[λ]ὰ κα[ὶ ἀγα]θά, εἰ δ’ ἐπιορκο-
[ί]ην τἀναντία· ὁμνύναι [δ]ὲ τὸν ὅρκον καὶ τὸν λογιστὴν λογι-
εῖσθαι ἃ ἄν μοι δοκεῖ ἀν[ηλ]ωκέναι, [καὶ] το[ὺ]ς σ[υν]ηγό[ρ]ους συ-
15 νη̣γορήσειν τῶι δήμωι τ[ὰ δ]ίκαια καὶ ψ[ηφ]ιεῖσθαι ἃ ἄν μοι δ-
οκεῖ δικαιότατα εἶναι· τ[ῶ]ι δὲ εὐθύ[ν]ωι μὴ ἐξεῖναι ἐξελεῖ-
ν τὴν εὔθυναν ἐὰν μὴ τοῖς [π]λέοσιν δ[ό]ξει τῶν δέκα τῶν αἱρ[ε]-
θέντων διαψηφιζομένοις [κ]ρύβδην· τὴν δὲ ψῆφον διδότω [ὁ ν]-
[έ]ος δήμαρχος καὶ ἐξορκού[τ]ω αὐτοὺς ἐναντίον τῶν δημο[τῶ]-
20 [ν]· εἶναι δὲ καὶ ἔφεσιν αὐτῶι [ε]ἰς ἅπαν̣τας τοὺς δημότας· ἐ[ὰν]
[δ]έ τις ἐφῆι, ἐξορκούτω ὁ δήμα[ρ]χος τοὺ<ς> δημότας καὶ διδό[τω]
[τ]ὴν ψῆφον ἐὰν παρῶσιν μὴ̣ ἐλάττους ἢ ∶ΔΔΔ∶ ἐὰν δὲ καταψη̣[φίζ]-
ωνται αὐτο̣ῦ οἱ δημόται, ὀφειλέτω τὸ ἡμιόλιον ὅσου ἂν [τιμ]-
ηθεῖ αὐτῶι ὑπὸ τῶν δέκα τῶν αἱρ[ε]θέντων· μὴ ἐξεῖναι δ[ὲ πρό]-
25 τερο<ν> ἀφεῖναι τοὺς δημότας τῶι δ[η]μάρχωι πρὶν ἂν δῶ[ι τὰς ε]-
ὐ<θύν>ας ὁ περυσινὸ̣ς̣ δήμαρχος καὶ τὰ [ἄ]λλα χρηματίση̣ι τ[ὰ ἐν τῶ]-
ι ψηφίσματι, ἐάν δὲ ἀφῆι, ὀφειλέτω ․ δραχμάς. ἐὰν δέ τ[ινι δέ]-
ει ἀργύριον, δανείζειν τοὺς̣ ἱερέα[ς] ἀξιοχρείωι ἐπ[ὶ χωρίω]-
ι ἢ οἰκίαι ἢ συνοικίαι καὶ ὅρον ἐφ̣[ισ]τάναι, οὗ ἂν εἶ [θεοῦ πα]-
30 ραγράφοντα ὅ〚υ〛του {²⁶ὅτου}²⁶ ἂν εἶ τὸ ἀργύριο[ν· ἐ]ὰν δὲ μὴ ὁρί[σηι αὐτά?],
ὀφείλειν τὸν ἱερέα οὗ ἂν εἶ θεοῦ ἱερεὺς καὶ τὰ χρ[ήματα αὐ]-
τοῦ ὑποκείσθω τῶι θεῶι οὗ ἂν εἶ ἱερε[ι]ωμένος. τῆι [δὲ πέμπτ]-
ει θυέτω τὴν πληροσίαν ὁ δήμαρχος τῶ[ι] Διὶ ἀπὸ [𐅅 δραχμῶν κ]-
αὶ νεμέτω τὰ κρέα τεῖ ἑβδόμει ἱσταμένου τοῖς π[αροῦσιν κ]-
35 αὶ συναγοράζουσιν καὶ συνενεχυράζ̣ουσιν α — — — — — — — — —
μ̣ι· τῆι δὲ ἐνάτει ἐπὶ δέκα τοῦ Ποσιδεῶν[ος] μη̣ν[ὸς χρηματίζ]-
[ε]ιν πε[ρὶ Διο]νυσίων, τὰ δὲ ἄλλα πάντα τ — — — — — — — — —
[․․․․10․․․․ χρη]ματίζειν πλὴν τοῦ δ — — — — — — — — — — — —
[․․․8․․․․ τῆι  αὐ]τῆι ἡμέραι τὸν δήμα[ρχον — — — — — — — — —]
40 ․․․․․․․16․․․․․․․ ὀ[φειλέτ]ω Η δρα[χμάς — — — — — — — — —]
Search Help