Dedication to (Artemis/Hekate) Dithagoia.  Marble sacrificial table.
[ ] N. Black Sea — Pantikapaion (Kerch) — ca. 140-111 BC — VDI (1987.1) pp. 55-87
See also:
1 ὑπὲρ̣ [τοῦ(?)] β̣α̣σ̣ιλέως̣ [τρὶ]ς̣ [Πα]ι̣ρ̣ι̣σ̣ά̣δ̣ο̣υ̣ [το]ῦ̣ {²⁷[υἱο]ῦ̣}²⁷ βασ̣ιλέως̣
[Βοσπόρου(?)] Παιρισάδ̣ο̣υ̣ Σ̣ε̣να̣μωτ̣ις Ἡρακλείδου γυνή,
βασιλέως δὲ Σκιλούρ[ο]υ θυγάτηρ v ἀνέθηκεν τὴν τράπεζαν vacat Διθαγοιαι.
Search Help