[ ] Att. — non-stoich. — med. s. IV a.
frg. d,b.1 — — — — — — τ
[— — — — ἕκ]αστα                         τοῖς Ἀμ-
— — [φικτίο]σι ἢ το     [κὰτ τὸς νόμος] ἢ τὰ γεγρ-
[αμμένα το]ῖς Ἀμφικτ[ίοσιν]           Ι ὁ ἑκὼν το
5 — — — — — τω καὶ τ                 [ἐλ]ευθέρων ο
[— — — ἁ π]όλις ἐξ                     [κ]αθιαρε///
[— ἐν τῶι ἱα]ρῶι φον                      τ̣αύρωι̣
[— — πὸτ τὸ]ς μὲν φ#⁷                [ἀπο]τεισά-
[τω πεντήκο]ντα στ[ατῆρας]                   μεν
10 — — — — — — κων                             ξαν
— — — — — — ι μετ                            νο
— — — — — — τω
— — — — — — ευ
frg. c.1 — — — — — — — οντιν̣
[— — — — τιν]ὰ συλάσηι
— — — — νη, τὸν ἀγορατ[ρὸν πρᾶξαι]
[— — — στ]ατῆρας τῶι πα
5 — — — — ο ἢ ἰόντα ηΙΙειΛ
[ἀποτεισάτ]ω δέκα στατ[ῆρας]
— — — — — τἠπιτιμία π
— — — — — φ̣ος ἢ ξένος ἢ
— — — — — — σατωσον
10 — — — — — — — οντικη
— — — — — — — σ․μηδ
frg. a.1 — — — — — — — ν τινα ἢ α
[— — — — — αι δέ]κα μὴ συλ-
[άσηι — — τἠπιτιμί]α τῶι θεῶι ε
— — — — — — — — — ει μὲν συλ-
5 [άσαντι — — — αἰ δέ]κα ἕλωντα-
[ι — — — — — — — —]αντι, ἀποτ-
[εισάτω — — — — — — — —]ενοντω
— — — — — — — — — ΛΦΟΣΑΝ
— — — — — — — — — — — ινει με
10 [— — — — — — — — α]ἰ δέ τίς κ-
[α — — — — — — — — —]α τῶι ἱε
— — — — — — — — — — — ν ἢ ο
— — — — — — — — — — — — — τι
— — — — — — — — — — — — — τ
Search Help
Contact Us