[ ] Att. — non-stoich. — 38/7 — IG II² 1043 Add. (pt. 1.2 p. 671)
See also:
1 Σῶσις Σώσιδος Ὀῆθεν ὑπὲρ τῶν [συνεφήβω]ν ἀνέθηκεν.
ἀγαθῇ τύχηι τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναί[ων· ἐπὶ Κ]αλλικ[ρα]τίδου ἄρ[χο]-
[ντ]ος ἐπὶ τῆς Αἰαντίδος τρίτης πρυτανείας· Βοηδρομ[ιῶνος] τετράδι ἱστ[αμένου],
[τ]ετάρτηι τῆς πρυταν[είας· β]ουλὴ ἐν τῶι θεάτρῳ ἡ [μεταχ]θεῖσα ἐκ τοῦ Πα[ναθ]-
5 [η]ναϊκοῦ σταδίου· τ[ῶν προέδρ]ων ἐπεψήφιζεν Δίω[ν ․c.6․․ε]ὺς [κ]αὶ συνπρόεδροι· Λῦσ[ις]
[Ἀ]σκληπι[άδου Ἁλιμούσιος εἶ]πεν. vvv ὑπὲρ ὧν ἀπαγ[γέλλε]ι ὁ κοσμητὴς τῶν ἐφήβων
[Ὀλυμπιόδωρος Ὀλύμπου Ἁγνού]σιος ὑπὲρ τῆς θυσία[ς ἧς] ἔθυεν μετὰ τῶν ἐφήβων ἐν
[τῶι πρυτανείωι τῆι Ἑστίαι καὶ τοῖς ἄλλ]οις θεοῖς οἷς πάτρ[ιον ἦ]ν τὰ ἰσητητήρια ὑπέρ τε τῆς
[βουλῆς καὶ τοῦ δή]μου κα[ὶ παίδων κ]αὶ γυναικῶν καὶ τ[ῶν φί]λων καὶ συμμάχων καὶ γεγο[νέ]-
10 [ναι ἐν πᾶσιν τὰ ἱ]ερὰ καλὰ κα[ὶ σωτή]ρια· vvv τύχηι ἀ[γαθῆι δ]εδόχθαι τηῖ βουλῆι, τὰ μ[ὲν ἀγαθὰ]
[δέχεσθαι τὰ γ]εγονότα ἐν [τοῖς ἱερε]ίοις ἅπ[ασι ἐφ ὑγι]είᾳ καὶ σωτηρίᾳ τῆς βουλ[ῆς καὶ]
[τοῦ δήμου καὶ] παίδων καὶ γυ[ναικῶν καὶ] τῶν [φίλων καὶ σ]υμμάχων· vv ἐπαινέσαι δὲ καὶ
[τὸν κοσμητὴ]ν Ὀλυμπιόδω[ρον Ὀλύμπο]υ Ἁ[γνούσιον καὶ] τοὺς ἐφήβους καὶ στεφανῶ-
[σαι ἕκαστον] αὐτῶν θαλλ[οῦ στεφάνωι ἐπὶ τῆι πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβ]είαι καὶ τῆι παρ ὅλον τὸν ἐνιαυ-
15 [τὸν σπουδῆι καὶ φ]ιλοπον[ίαι, ἵνα τούτ]ων [συντελουμένω]ν φαίνηται ἡ βουλὴ τειμῶσα
[τοὺς ἀγαθοὺς τῆς] ἐπιβαλ[λούσης αὐτοῖς τι]μῆς. vv Λ[ῦσις Ἀσκληπιά]δου Ἁλιμούσιος εἶπεν· ἐπιδὴ πρό-
[σοδον ποιησάμενοι] πρὸς τὴ[ν βουλὴν οἱ ἐφη]βεύσαντε[ς ἐν τῶι ἐπὶ Με]νάνδρου ἄρχοντος ἐνιαυτῶι ἐνφανίζου-
[σιν τὸν κοσμητὴν αὐτῶν Ὀλυμπιόδωρον Ὀλύμ]που Ἁγνούσ[ιον εὐγενῆ καὶ φι]λότιμον εἰς ἑαυτοὺς γεγονέναι καὶ πε-
[φροντικέναι — — — — — — — — — — — — — — π]ροτρεπόμε[νον ἐπὶ τὰ κάλλι]στα τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ παρακαθίζον-
20 [τα ταῖς τῶν φιλοσόφων καὶ γρα]μματικῶν σ[χολαῖς καὶ ταῖς] γινομ[έ]ναις ἀκρόασεσι· ἐπιμεμελῆσθαι δὲ
[καὶ τῶν περὶ τὸ σῶμα ἀ]σκήσ[εω]ν, ἔτι δὲ καὶ τῆς ἐ[ν τοῖς ὅπλοις ἐμπειρία]ς καὶ τῆς τῶν ἵππων γυμνασία{ι}ς {²⁶γυμνασίας}²⁶
[καὶ διηγωνίσθαι? ἐν τοῖς] ἀγῶσιν ἔν τε τοῖς Θησιήο[ις καὶ Ἐπιταφίοις, ὁμοί]ως δὲ κ[α]ὶ ἐν τοῖς Ἀντωνιήοις τοῖς Πανα-
[θηναϊκοῖς Ἀντω]νίου θεοῦ νέου Διονύσο[υ — — — —]ου Ἀνθεστηριῶνος τῇ ἑπτακαιδεκάτῃ
․․c.8․․․δι κα[ὶ] τετελεκέναι τὴν πομπ[ὴν — — —]κέναι, ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ἀγ̣ῶνα ἐπιμελῶς τὸν
25 [τεθέ]ντ[α αὐτ]οῖς ἐπάνδρως ἠγω[νίσθαι, τεθυκ]έναι δὲ μετὰ τῶν ἐφήβων παραστήσαντος Τλα-
․․c.7․․ος ․․c.7․․ως τοῦ γυμνασιαρ[χήσαντος αὐ]τῶν ἐπὶ μῆνας δύο ταῦρον ὡς ὅτι κάλλιστον
․․c.7․․μιν․․․․ τοὺς ἐφήβους ἐν τῶι [․․․c.9․․․ τὴν] λαμπάδα ἐπάνδρως ποιουμένων τὴν πρὸς ἀλλή-
[λους ἅμιλλαν καὶ ἐνδόξ]ως· διατετ[ηρηκέναι δὲ αὐτ]οὺς καὶ ἐν ταῖς βιοτικα[ῖ]ς δαπάναις τοὺς μὲν προ[υ]-
[χεῖς καὶ φιλοτίμους? π]ροτρεψάμεν[ον εἰς γυμν]ασιαρχίας, τοὺς δὲ συνμέτρους τῷ βίωι κουφίσαν-
30 [τα τῆς εἰς ταῦτα δαπάνης· π]ρονενο[ῆ]σθα[ι δὲ καὶ τῶν θ]υσιῶν <ὧν> οἵ τε ἐθισμοὶ καὶ οἱ νόμοι προσέταττον κα[ὶ]
[τῶν εἰσιτ]ητηρ[ίων· τε]θυκέναι δ[ὲ] με[τὰ τῶν ἐφή]βων τῇ τε κληματίδι καὶ τῇ πομπῇ τοῦ Ἐλαφηβολιῶ-
[νος· ἀν]εστράφθαι δὲ καὶ δι ὅλου [τ]ο[ῦ ἑνιαυτοῦ ἴσως κ]αὶ πάντων αὐτῶν τὴν ἐπιμέλειαν ποιούμενον καὶ πρὸς
[πάντας π]ατρικὴν εὔνοιαν προσφ[ερόμενον ἐφ οἷς καὶ αὐ]τοὶ βουλόμενοι εὐχαριστεῖν αὐτῷ ἐστεφάνωσάν τε
[αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι καὶ παρακαλοῦσιν τὴν βουλὴν ἐπιχ]ωρῆσαι αὐτοῖς ποιήσασθαι αὐτοῦ χαλκῆς εἰκό[ν]-
35 [ος ἀνάθεσιν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὁμοίω]ς δὲ καὶ γραπτῆς εἰκόνος ἀνάθ[ε]σιν ἐν ὅπλωι
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ται· vvv ἀγαθῇ τύχῃ δεδόχθαι τῇ βουλῇ ἐπικε-
[χωρῆσθαι τοῖς ἐφήβοις στεφανῶσαι τὸν ἑαυτῶν κοσμητὴν Ὀλυμ]πιόδωρον Ὀλύμπου Ἁγνούσιον ἐπὶ
[τῆι πρὸς ἑαυτοὺς εὐνοίαι, ποιήσασθαι δὲ καὶ τὴν τῆς εἰκόνος ἀνάθεσιν] ἐν ὧι αἰτοῦνται τόπῳ, ὁμοίως δὲ καὶ
[τὴν τῆς γραπτῆς εἰκόνος — — — ἀνάθεσιν — — —, ἵνα τούτων συντελου]μένων φαίνηται ἡ βουλὴ τὴν
40 [καθήκουσαν πρόνοιαν ποιουμένη τῆς ἀγωγῆς] τῶν ἐφήβω[ν καὶ τιμῶσα τοὺς ἀγαθοὺς τῶν ἀνδρ]ῶν· vv ἐπειδὴ οἱ ἐφηβεύσαν-
[τες ἐν τῶι ἐπὶ Μενάνδρου ἄρχοντος ἐνι]αυτῶι καλῶς [καὶ εὐσχημόνως πεποίηνται τὴν] ἀναστροφ[ὴν] διὰ παντὸς τοῦ
[τῆς ἐφηβείας χρόνου πειθαρχοῦντες τῶι τε] κοσμητῆι καὶ τοῖς π[αιδευταῖς καὶ παρεδρεύοντες τ]αῖς τῶν [φιλο]σόφων καὶ ῥ[ητόρ]-
[ων καὶ γραμματικῶν σχολαῖς καὶ ἐν τοῖς γυμν]ασίοις τὴν καθήκουσαν ἀνα[στροφὴν ποιούμενοι· ἐπιμε]μέ[ληνται δὲ] καὶ τῆς [περὶ]
[τὸ σῶμα γυμνασίας καὶ ἀσκήσεως, ἔτι δὲ καὶ τῆς ἐν τοῖ]ς ὅπλοις φιλοπονία〚ι〛ς {²⁶φιλοπονίας}²⁶ παρ ὅλον τὸ[ν ἐνιαυτὸν — — —]
45 [— — — — — — — — — — — τὰς ἐπὶ τὴν χώραν ἐ]ξόδους κατὰ τὸ δυνατὸν πάντα πράτ[τοντες μεθ ὁμονοίας — — —]
[— — — — — — — — — — — — μετὰ πάση]ς φιλοτιμίας· διαφυλάττοντες δὲ καὶ τὴν [πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσέβειαν τάς τε]
[πομπὰς συνέπεμψαν τῆι πόλει πάσας καὶ τὰς λειτ]ουργίας ἐλειτούργησαν· ἔθυσαν δὲ καὶ τοῖς — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — παραστήσαντες ὡ]ς ὅτι κάλλιστα θύματα· ἔθυσαν δὲ καὶ τοῖς Διογε[νείοις ἐν τῶι τεμένει καὶ τὰς]
[ἄλλας θυσίας ἐπετέλεσαν τὰς καθηκούσας] καὶ ἐκαλλιέρησαν περί τε τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου — — — — — — — — — —
50 [— — — βυβλία ἀνέθηκαν — — — εἰς τὴν ἐν Πτ]ολεμαίωι βυβλιοθήκην κατὰ τὸ ψήφισμα ὃ Μητροφά[νης — — — εἶπεν]·
[ἵνα οὖν ἡ βουλὴ φαίνηται ἀποδεχομένη τ][ν] τῶν ἐφήβων ἀρετὴν καὶ τὴν πρὸς τὰ καλὰ φιλοτ[ιμίαν, ἀγαθῆι τύχηι]
[δεδόχθαι τῆι βουλῆι ἐπαινέσαι τοὺς ἐφ]ήβους τοὺς ἐπὶ Μενάνδρου ἄρχοντος καὶ στεφανῶ[σαι χρυσῶι στεφάνωι]
[ἐφ ἧι πεποίηνται εὐταξίαι καὶ τῆι π]ερὶ τὰ κα[λ]ὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων σπουδῆι, [κ]αὶ ἀνειπε[ῖν τὸν στέφανον Διονυσίων τῶν]
[μεγάλων τῶι καινῶι ἀγῶνι κ]αὶ Παναθηναίων καὶ Ἐλευσινίων ἐν το[ῖς γυμνι]κοῖς ἀγῶσιν· τ[ῆς δὲ ἀναγορεύ]-
55 [σεως τοῦ στεφάνου ἐπιμελ]ηθῆναι τὸν στρατηγὸν καὶ τὸν κήρυκα τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλ[ῆς· ἐπαινέσαι δὲ]
[καὶ τὸν γραμματέα Ἄτταλον] Ἀριστείδου Κυδα[θ]ηναιέα καὶ τὸν παιδοτρίβην Θεόδωρον Δημητρίο[υ Στειριέα]
[καὶ τὸν ὁπλομάχον Ἀντιφάνη]ν Νικάδα Μελιτέα το[ὺ]ς παιδευτάς, καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον αὐτῶν θαλλο[ῦ στε]-
[φάνωι ἐφ ἧι πεποίηνται ἀνασ]τροφῇ. ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα μετὰ τῶν ἄλλων εἰς τὴν αὐτὴν στήλην, ἵνα [τού]-
[των συντελουμένω]ν ἡ βουλὴ φαίνηται τιμῶσα [το]ὺς ἀπὸ τῆς πρώτης ἡλικίας τῶν νέων ἐπιδιδόντας ἑ[αυ]-
60 [τοὺς ἐπὶ τὰ κάλλιστα τῶν ἐπιτ]ηδευμάτων, γίνωνται δὲ καὶ ἕτεροι τῶν ὁμοίων ζηλωταί. vvvvv Κράτιππος Φιλοκλ[έο]-
[υς — — — εἶπεν]· ἐπειδὴ πρόσοδον ποιησάμ[ενοι π]ρὸς τὴν βουλὴν οἱ ἐφηβεύσαντες ἐν τῶ̣ ἐπὶ Μενάνδρ[ου]
[ἄρχοντος ἐνιαυτῶι] καὶ ὁ κοσμητὴς αὐτῶν Ὀλυμπιόδωρ[ος Ὀλύμ]που Ἁγνούσιος ἐμφανίζουσιν Σῶσιν Σώσιδος Ὀ[ῆ]-
[θεν παρακολουθ]οῦντα τῇ τοῦ πατρὸς ἀρετῇ φιλοδόξ[ως κ]αὶ μεγαλομερῶς τὰ πρὸς ἁτοὺς ἀνεστράφθαι καὶ κοιν-
[ῆι πρὸς πάντας καὶ πρ]ὸς ἕνα καὶ ἕκαστον βουλόμενον ὅσον ἐφ [ἑαυτῶι] τηρῆσαι τοὺς συνεφήβους ἀνεπιβαρήτους καὶ ἀνεισ-
65 [φόρους γυμ]νασιαρχήσαντά τε αὐτὸν καὶ φυλαρχήσαν[τα καὶ ποιη]σάμενον τὴν χορηγίαν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ὑπερτι-
[θέμενόν τ]ε τῆι μεγαλοψυχίαι ἀνατιθέναι καὶ τὴν στ[ήλην τὴν] ἕξουσαν τά τε ψηφίσματα καὶ τὴν ἀναγραφὴν
[τὴν τῶν ἐ]φήβων καὶ ταῦτα πάντα πεπραχέναι ε[ἰς πᾶσα]ν δύναμιν τοῦ βίου τὴν φιλαγαθίαν ἐπιδικνύμενον,
[καὶ διὰ ταῦ]τα παρακαλοῦσιν τὴν βουλὴν ἐπιχ[ωρῆσαι ποιήσασθα]ι αὐτοῦ γραπτῆς εἰκόνος ἀνάθεσιν ἐν τῇ Ἀτ-
[τάλου στ]οᾶι· vvvv τύχῃ ἀγαθῇ δεδόχθ[αι τῆι βουλῆι, ἐπαινέσαι Σῶσιν Σώσι]δος Ὀῆθεν ἐφ ᾗ ἔχει ἀπὸ τῆς πρώτης ἡλικί-
70 [ας εἰς τ]οὺς συνεφήβου[ς φιλοτιμίαι, ἐπικεχωρῆσθαι δὲ τοῖς συνεφή]βοις αὐτοῦ καὶ τῷ κοσμητῇ Ὀλυ[μπι]-
[οδώρωι] Ὀλύμπο[υ Ἁγνουσίωι ἀναθεῖναι Σώσιδος εἰκόνα γραπτὴν ἔ]χουσαν τὴν ἐπιγραφὴν τήνδε· [οἱ]
[ἐφηβεύσαντες ἐν τῶι ἐπὶ Μενάνδρου ἄρχοντος ἐνιαυτῶι καὶ ὁ κοσμητὴς αὐ]τῶν Ὀλυμπιόδωρος Ὀλύμπου [Ἁγ]-
[νούσιος — — — — — Σῶσιν Σώσιδος Ὀῆθεν — — — — ἀνα]γράψαι δὲ καὶ τόδε τὸ ψήφισ[μα]
[— — — εἰς τὴν αὐτὴν στήλην — — — — —]εγν․c.5․ητος πρὸς φιλαγαθίαν — — —
col. I  {²in corona:}²
75 [Ὀλυμ]-
  π[ιόδω]-
ρο[ν Ὀλύμ]-
π[ου Ἁγνο]-
[ύσι]ον.
col. II  {²in corona:}²
75 [ἡ βου]λὴ
 τοὺς
 ἐφή-
 βους.
col. III  {²in corona:}²
75 ὁ δῆμος
 — — —
80 [οἱ ἐ]φηβεύσαντες ἐπὶ Μενάνδρου ἄρχοντος·
col. I.81         [Ἐρεχθεῖδος]
— — —   — — ους Κηφισιεύς
[— — —   — — σ]τράτου Κηφισιεύς
[— — —   — — — Παμ]βωτάδης
85 — — —   — — —   — — εύς
[— — —   — — —   Λ]αμπτρεύς
— — —   — — —   — — — ς
[— — —   — — —   Κηφισ]ιεύς
— — —   — — —   — — —
90         [Αἰγεῖδος]
— — —   — — —   Βα[τῆθεν]
         Πα[νδιο]νίδος
— — στρατος  [Ͻ] Παιανιεύ[ς]
[Νουμέρ]ιος Γλαύ[κο]υ Παιανιε[ύς]
95          Λεωντί[δ]ος
[Πειθ]όδημος? Πείθωνος Χολλε[ίδης]
Ἀπολλώνιος Τιμαρίσκου Σκαμβ[ωνίδης]
Ἀπολλωνίδης Νουμ[ηνί]ου Φρε[άρριος]
Διογένης     Ͻ      Π[αι]ονίδη[ς]
100 [Δ]ιονύσιος Πρωτίωνος Εὐπ[υρίδης]
             vacat
Ἀριστείδης Λευκίου Νικ — —
Ἀπολλώνιος Μικίωνος Ἀν[τιοχεύς]
Μᾶρκος Τερέντιος Ῥωμα[ῖος]
105 Δέξων Νουμηνίχου Τ — — —
Βίοττος Εὐκλέους   — — —
Φιλόδημος Μενε —   — — —
Ἐπαφρόδειτο[ς   — — —   — — —]
[Αἰ]σχίνης Ἀρισ — —   — — —
110 [Ἀρε]ταῖος Κο — —   — — —
․c.6․․νδρο[ς   — — —   — — —]
— — — ης   — — —   — — —
— — —   — — —   — — —
— — —   — — —   — — —
115 — — —   — — —   — — —
— — —   — — —   — — ου
[Ἀ]πο[λλ —   — — —  Ἡρακ]λεώτης
Ζώπυρο[ς]     Ͻ   [Μι]λήσιος
Εὐμένης     Ͻ   Τιανεύς
120 Εὐήμερος Μενάνδρου Μιλήσιος
Νικόμαχος Μενελάου Σιδώνιος
Ἀρτεμίσιος Ἡλιοδώρου Ἀλαβανδεύς
Ἐπικράτης Ἡσύχου Σιδώνιος
Μόσχος Ἀπολλωνίου Πλαταιεύς
col. II.81             Πτολεμαι[ΐδ]ος
Φιλιστίδης Ἀθ[ην]αγόρου Φλυεύς
Τίτος Καισέλ[λιος Ῥ]οῦφος Φλυεύς
Κριτόβουλος Με[ιλί]χου Προσπάλτιος
85 Ἀλέξανδρος Δωσιθέου Φλυεύς
Φαιδρίας Ἐ[π]άνδρου Ἀφιδναῖος
Βάκχιος  [Ͻ] Ἀφιδναῖος
           Ἀκ[αμα]ντίδος
Πολύσ[τ]ρατος Ͻ Θορίκιος
90 Ξέ[νων Ν]έωνος Πόριος
[Ἀριστ]έας Ἀπολλωνίου Ἕρμειος
— οκράτης Ὀνησάνδρσυ Σφήττιος
— — δομος Μαρνάκου Σφήττιος
— — ιος Λικίνιος Ποπλίου Σφήττιος
95               Οἰνεῖδος
[Σῶσι]ς Σώσιδος Ὀῆθεν
[Διόγν]ητος? Διονυσίου Ἀχαρνεύς
— — — ωρ Ἀλεξάνδρου Φυλάσιος
          [Κε]κροπίδος
100 — — — ς Νικοφῶντος Ἁλαιεύς
— — — ς     Ͻ     Αἰξω[ν]εύς
Ἀπολλώνιος Ἀπολλοφά[νο]υ Αἰξωνεύς
Διονύσιος Καλλιστράτο[υ Μι]λήσιος
[Ἱ]εροκλῆς Νικασίωνος Μιλήσιος
105 [Π]ραξαγόρας Πραξαγ[ό]ρου [Κ]αρύστιος
․․ότιμος Ἀντιόχου   — — —
․․․φιλος Διονυσ[ίου   — —]νιος
[— — — λ]εοντ — — — ς
— — —   — — —   — — —
110 — — — ος Ἀφροδισίου [Μι]λήσιος
[Πόπ]λιος Γράνιος Ποπλίου υἱὸς Ῥω[μαῖος]
[Αἰσ]χίνης Εὐδόξου Μ[ι]λήσι[ος]
Ἱέ̣ρ̣ων Σώτου Πλαται[εύς]
Ἀφροδείσιος Φιλοστράτο[υ   — — —]
115 Λεύκιος     Ͻ    Ῥωμ[αῖος]
Ἱέρων Στράτωνος Μ — — —
Ἀθηνάδας Εὐτυχ —   — — —
Σωτᾶς    Ͻ     — — —
[Ἐπ]ίνικος   — — —   — — —
120 Τ[ί]τος Σ — —   — — —
Π[α]ράμον[ος   — — —   — — —]
— — —   — — —   — — —
— — —   — — —   — — —
— — —   — — —   — — —
col. III.81 Σώστρατος Δημ̣[— —   Μελι]τεύς
Κλεοξενίδης Κ[— —   Ἐπιε]ικίδη[ς]
        Ἱππο[θωντίδος]
Ἄτταλος Δημ[— —   — — ού]σιο[ς]
85 Πόντιος Κα — —   — — εύ[ς]
             Αἰαντ[ίδος]
Ἐπίνικος  [Ͻ Τ]ρικορ[ύσιος]
Εὐφορίων Κα — —   Φαληρ[εύς]
           Ἀντιο[χί]δος
90 Διοκλῆς Εὐ[φρ]άνορος Κριωεύ[ς]
Ἑρμοκράτης Πιστοκράτου Ἀθηναῖο[ς]
Δημήτριο[ς Ἑ]ρμίππου Ἀ[θ]ηναῖος
Ζώσιμ[ος Σφα]ίρου [Ἀθ]ηναῖος
Δωρίω[ν   — — ι]άδου [Ἀθη]ναῖος
95 Μητροφ[—   — — —   Ἀθηναῖο]ς
Ἀσκληπ — —   — — —   Ἀθηναῖος
Τίτος   — — —   — — —
Μενε[—   — — —   Ἀθηνα]ῖος
Ασ[— —   — — —   Ἀθην]αῖος
100 Εὐ[— —   — — —   Ἀθη]ναῖος
[— — —   — — —   Ἀθην]αῖος
— — —   — — —   — — —
— — —   — — —   — — —
— — —   — — —   — — — ς
105 — — —   — — —   — λου — —
— — —   — — —   — ε․․λου —
— — —   — — — ς Μιλήσιος
— — —   — — δότου Μιλήσιος
[— — —   Ͻ] Σιδώνιος
110 — — —   — — ου Ταναγραῖος
— — —   — — —   Σαλαμείνιος
— — —   — — —   Μιλήσιος
— — —   — — ου Σαλαμείνιος
— — —   — — ου Μιλήσιος
115 — — —   Ἀπολλοδώρου Μιλήσιος
— — — ς Ἀξιπόλιδος Μιλήσιος
— — τος Εὐνόστου Ὠρώπιος
[— — α]νδρος Σατύρου Μιλήσιος
— — ς  Ͻ Ῥωμαῖος
120          {²rasura}²
— — —  Ͻ Ῥωμαῖος
— — —   — στίχου [Μιλ]ήσιος
— — — ης Καλλ[— —  Μιλή]σιος
[— — —   Ἀπ]ολλ — —   — — εύς
col. I/II.125    ἡ βουλὴ
 τὸν γραμματέα
  {²in corona:}²
127    Ἄττα-
  λον Κυδα-
   θηναιέ-
130      α
col. II/III.125 [ἡ βουλὴ]
[τὸν παιδοτρίβην]
  {²in corona:}²
127     [Θεό]-
   [δω]ρον
[Στ]ειρι-
130     [έ]α
col. III.125 [ἡ βουλὴ]
[τὸν ὁπλομάχον]
 {²in corona:}²
127    Ἀντι-
   φάνην
   Με[λι]-
130     τέ[α]
frg. c.col. I {²fortasse pertineat ad col. I v. 82-88 (Erechtheis)}²
1 [— — — — — —]τ[— — — — — — —]
[— — μα]χος Δη[— —   — — —]
[— — ]εὺς Ἀπολλοφ[άνου   — — —]
[Λεύ]κιος Σέππιο[ς Κηφισιεύς]
5 [Ἀπολ]λωνίδης Θ[— —   — — —]
[․c.5․]ς  Λευκ[— —   — — —]
[— — —]ος  [ — — —   — — —]
Search Help
Contact Us