[ ] Att. — non-stoich. — init. s. I a. — IG II² 1035 Add. (pt. 1.2 p. 671)
frg. a.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ους αὐτῶν ․․․․․12․․․․․τ̣ον [․․․․․․․16․․․․․․․ ἀποδ]όσθαι τοῖς ἀποδ-
— — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀποδόσεως τοῦ ἐπὶ τοὺ[ς ὁπλ]ε[ί]τας [στρατηγοῦ — — —] τούτων πραττομε-
2a [—                                  ]      vacat 0.028
3 [— — — — — — — — — — — — μὴ τετρυπημέ]ναι vvv ΧΧΧΗΗΗΗ𐅄ΔΙ v αἱ δὲ τετρυπημέναι, αἷς οὐκ ἐδόκει vvv Η𐅄𐅃  vacat
[— — — — — — — — — — — — — περὶ τῶν ἱερῶν καὶ] τεμενῶν ὅπως ἀποκατασταθῆι το[ῖ]ς θεοῖς καὶ τοῖς ἥρωσιν, ὧν ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρχε καὶ τοῦ δή-
5 [μου — — — — — — — — — — — — — —] ἐπὶ τέλος ἀχθῆναι κ[αὶ τ]ὰ λοιπὰ τὰ δι[ατείν]οντα πρός τε εὐσέβειαν καὶ τὴν τῶν ἱερῶν καὶ τεμε-
[νῶν — — — — — — — — — — — — — —] δεδόχθαι τῶι δήμωι τὸν ․․5․․ ἐπὶ τοὺς [ὁπλεί]τας στρατηγὸν Μητρόδωρον Ξένωνος Φυλάσιον
— — — — — — — — — — — — — — — — — — ς καὶ τειμὰς ἀνεῖται τοῖ[ς ὑπ’] αὐτοῦ π[ροεωηφισ]μένοις ἀκολούθως καὶ ὅσα ἀ[π]οκαθίστησι πρὸς
[— — — μὴ ἐξεῖναι εἰς τὸν μετὰ τα]ῦτα χ[ρόνον ἀπ]οδόσθαι τι τῶν ἱερῶν τεμενῶν κα[τὰ μ]ηδένα τρόπον, μηδὲ ὠνήσασθαι μη-
[δὲν — — — — — — — — — — — — — — — κα]τ[ὰ τῶν] ἀποδομένων γραφὰς ἀσεβείας [καὶ ὀ]φ[ίλ]ειν τῆι Ἀθηνᾶι τὸ χρῆμα ὅσον ἀπέδοντο·
10 — — — — — — — — — — — — — — — — — κιμ[ένοι]ς νόμοις· ἐπεὶ δὲ πάτριόν ἐστιν ἐν μηδενὶ τῶν τεμενῶν μήτ’ ἐντίκτειν μὴτ’ ἐναπο-
[θνήσκειν — — — — — — — — — — — — —]ους [ἰδ?]ιωτικῶν γεγονυῶν κτήσεων ἀπαρατήρητον αὐτῶν τὴν χρῆσιν γεγε[νῆσ]θαι, τὸν μὲν ἐξη-
[γητὴν — — — — — — — — — τ]ὸν δ’ ἐπὶ τοὺς ὁπλείτας στρατηγὸν Μητρόδωρον Ξένωνος μετὰ τοῦ βασιλέως Μαντίου
[— — — — — — — — — — — — θυσίαν? ἀρεσ]τήριον [ἑ]κά[στ]ω[ι] τῶν θεῶν κ[αὶ τ]ῶν ἡρώων παριστάνοντος θύματα τοῦ ταμίου κατὰ τὰ
— — — — — — — — — — — — — — — — — — περὶ τῶ[ν ἱερῶν κ]αὶ τεμενῶν [καὶ τ]ὰ ἀποκατασταθέντα ἱερὰ καὶ τεμένη καὶ εἴ τινα δημοτε-
15 [λῆ — — — — — — — — — — — — — ἀναθε]ῖναι <τ>ὴν μὲ[ν ἐν ἀκροπ]όλει παρὰ [τῆι Π]ολιάδι Ἀθηνᾶι, <τ>ὴν δ’ ἐν Πιραιεῖ παρὰ τῶι Διὶ τῶι Σωτῆρι καὶ τῆ[ι]
[Ἀθηνᾶι τῆι Σωτείραι μετὰ τοῦ βασιλ]έως καὶ τοῦ ταμίο[υ τῆς ἱ]ερᾶς δια[τάξε]ως εἰς τετραετίαν καὶ ἀναγράψαι ἐν στήληι τά τε τῶν με[μ]ι-
[σθωμένων ὀνόματα καὶ — — τὸ δὲ ἀ]νά[λωμα] εἴς τε τὰ θύμα[τα καὶ τὰς στήλας μερί]σαι τῶι τα[μί]αι τῆς ἱερᾶς διατάξεως τοὺς καθεσταμέ-
[νους — — — — — — — — — — — — — —] ἱερὰ κ[αὶ πρ]ονοησόμενον [ὅπως αἱ τῶ]ν ἀν[α]κτηθ[έν]των ἱερῶν καὶ τεμενῶν μισθώσεις καὶ αἱ τῶν
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ου․․․․ εἰ δέ τινα διὰ τὴν ἀ[πόδοσιν?] παραλ[έλειπται] τῶν [π]επραμένων ὑπὸ στρατηγοῦ ἢ ταμίου τῆς
20 [ἱερᾶς διατάξεως — — — — — — — — —]ωι[․․․ τ]ὴν μίσ[θ]ω[σιν] γίνεσθ[αι τῶ]ν ἀ[νακτη]θησομέ[νων] κατὰ ταῦτα· τὰ δὲ ὄρη τὰ δημόσια καὶ τὰς δημοτελεῖ[ς]
[— — — — — — — — — — — — — — — — Δήμ]ητρο[ς κα]ὶ Κόρης ․․5․․ωσ․․6․․․εισ․․5․․ι̣ασιν· εἰ [δέ τιν]ε[ς ὑπ]ερβάντες τοὺς ἱεροὺς ὅρους ἐπειργάσαν-
[το — — — — — — — — — — — — — — — —]ν ․․τον ․․․αιτη․․․σ․․ον [εἰς τ]ὴν ἐπισκευὴ[ν τ]οῦ [ἐν Ἐλε]υσῖνι ἱεροῦ, ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ἀνει-
[μένον — — — — — — — — — — — — —] τῶν [καθ]ιερ[ωμ]έν[ων] αὐτῆι ἀπ̣ολογοῦσα ἀπαρχ[ὴν ․․6․․․]νεν ἀπὸ τῶν κα[ρ]πῶν τῆι θεῶι καὶ
— — — — — — — — — — — — — — — — νηι ὄντα τ[ῆς π]όλεως δύο μ[ὲ]ν παραχρῆμα [ἀπ]ὸ τῶν νῦν ․․․7․․․ντων ἰδιωτῶν ἐχόντων τὴν ἐξ αὐτ-
25 — — — — — — — — — — — — — — — — ασ․․․․9․․․․ματα κα[ὶ ․․․․]ματα τὰ ἀνατεθέντα ὑπ’ Ἀτ[τάλου βασ]ιλέως εἰς τὴν ἀσφάλειαν τῆς
[πόλεως — — — — — — — — — — — —]τε[․․6․․․ τὰ π]επολιτευ[μένα πρ]ὸς ἀείμνηστον δό[ξα]ν τοῦ δ[ήμου ἀμετα]κίνητα διαμένηι, ὀμνύειν τὸ[ν] ἀεὶ
[— — — — — — — — — — — — — διατη]ρῆ[σαι τὰ ἀπ]οκατασταθέ[ντα ἱ]ε[ρ][κ]αὶ τε[μέν]η καὶ ἐ[π]ι[τε]λ[έσειν τὰς τῶ]ν ἡρώων θυσίας καὶ τιμ[ὰ]ς [τὰ]ς πα-
[τρίους — — — — — — — — — — — —] Μ[ητρόδω]ρος Ξένωνος Φυλά[σιος ․․․․]εν — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — ἀπο]κατ[έστη]σεν.  vacat
30 [— — — — — — — — ἐν τῶι ἐπὶ Λυ]κ̣ομήδους ἄρχοντο[ς] ἐνιαυ[τῶι Μ]ητρόδωρος [Ξένωνος Φυλ]άσιος τάδε ἀποκατέστησε
— — — — — — — — — — — — — — — ων ἀνῆκε τῆι πό[λε]ι καθ[ιερωθ]ὲν π[ρ]ότερ[ον μὲν ὑπὸ τοῦ] κτίσαντος τὴν νῆσον
[Κυχρέως? — — — — — — ὅπου κεῖτα]ι ἡ ἀρχαία πόλις πόλις [ἡ προ]σον[ομ]ασθεῖσ[α] Κυ[χρεία, τέμεν]ος Αἴαντος ὃ καθιέρωσε
[— — — — — — — — — — — — ἀκρωτήριο]ν ἐφ’ οὗ κεῖται τὸ [Θεμισ]τ[οκ]λέους τ[ρόπαιον κατὰ Π]ε[ρ]σῶν καὶ πολυάνδρειον τῶν
[ἐν τῆι μάχηι τελευτησάντων — — — — —]ένοις καὶ προθυ[σ]άμενο[ι ἐ]ν τῶ[ι] πρὸς Μ[εγαρέας] πρὸ τῆς νήσου πολέ[μ]ωι· v κῆπον ἐν Κρ․
35 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — σεις καὶ χορε[ῖ]αι εδρω․․․․ενπλευ̣․․․․9․․․․πόλει τὸ λεγόμενον ὑπὸ Σόλωνο[ς]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ν τὸ ἐν Ἐλαφυδρίοις ․․․7․․․οντο․․․․․12․․․․․ν τὸ παρὰ τὸν παράπλουν τῶν ἱερῶν
[νεῶν — — — — — — — — —] πρὸς τῆι καλουμένηι π̣․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ν v Ἐητι̣ό̣νειαν ἐξ ἧς αἱ ἱεραὶ ναῦς
[— — — — — — — — — — — — — — — — — κατ’] ἔθος κλάζοντο — — — — — — — — — — — — — — — ἅπασιν νέμειν καὶ ὑλάζεσθαι
— — — — — — — — — — — — — — — — ν․․5․․ πρὸ[ς τ]ῆι — — — — — — — — — — ται ἀπὸ τοῦ στεφανώματος τῆς θεο[ῦ]
40 — — — — — — — — — — — — — — — — — θι̣ — — — — — — — — — — ν καὶ τὰ [π]ροσόντα τῶι Ἀσκληπιείωι τὰ ἀνεθέ[ν]-
[τα — — — — — — — — — — — —]ης․ολ․․ν [— — — — — — — — — — — — — — Πελοπον]νησιακῶι πολέμωι καὶ τὸ προσὸν
[— — — — — — — — — — — Πιρ]αιέως παρ’ ἱππασίας τὰ[ς πρὸς τὴν] ἀκτήν· v ψιλὰ [τὰ προσ]όντα τῶι Διονυσιείωι καὶ τὰ προσόντα
— — — — — — — — — — — τὸ ἀρχαῖον βουλευτήριον· v ψύκτρας τὰς πρὸς τ[οῖ]ς νεωρίοις τοῦ λιμένος τοῦ ἐν Ζέαι πρὸς τοῖς κλεί-
[θροις — — — — — — — — σ]τρατήγιον τὸ ἀρχαῖον· v τέμενος Ἀγαθῆς Τύχης· v ψιλὸν τὸ ἀνειμένον τῶι ἀρχαίωι θεάτρωι· v ψιλὰ τὰ
45 [προσόντα — — — θεᾶς {²⁷Ἀρτέμιδος?}²⁷ Ὑ]ρ̣κ̣άνης(?) ὃ ἱδρύσατο Θεμιστοκλῆς πρὸ τῆς περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίας· v ψύκτρας τὰς ἐν τῶι μεγάλωι
[λιμένι — — — — ἀπὸ τοῦ μέρους] τοῦ περικλειομένου τοῖς νεωρίοις καὶ τῶι Ἀφροδισίωι καὶ ταῖς στοαῖς μέχρι τῶν κλείθρων· vacat
[— — — — — — — — — — — — — — ἀ]πὸ τοῦ δείγματος τοῦ ἀνατεθέντος ὑπὸ Μάγνου καὶ τὸ προσὸν ὕπαιθρον, ὅπου τύποι καὶ
[— — — — — — — — — — — — — — π]αρὰ τὰ μακρὰ τίχη Ἀθηνᾶς [Π]ολιάδος· v τέμενος Ἀγαθῆς Τύχης· v τεμένη Θησέως· v τέμενο[ς]
— — — — — — — — — — — — — — — πρὸς Ὑμηττὸ[ν] καὶ τὰ προσόντα μέταλλα καὶ τὸ διόδιον τῆς λιθοτομίας· vacat
50 — — — — — — — — — — — — — — — — ἀφέσεις τὰς ἀπὸ τῶν ὑσπλήγων τοῦ Παναθηναϊκοῦ σταδίου καὶ τὰ ὑπὸ vacat
[— — — — — — — — — — — — — — — τ]έμενος Ἀθηνᾶς [Λ]αμπτρᾶσι τὸ λεγόμενον Δορύκλειον· vacat
— — — — — — — — — — — — — — — — εν κατὰ χρησμὸν καὶ τὸν οἰκοδο[μ]ηθέν[τ]α τόπον πρὸς τῶι βωμῶι· v Ὑακίνθιον
— — — — — — — — — — — — — — — πρὸ τῶν προβο[λ]ῶν θύουσιν ἥ[ρ]ω[ι] Στρατηγῶι· v ἱερὸν Εὐκλείας καὶ Εὐνομίας
— — — — — — — — — — — — — — — — παλαίστραν· v οἰκίαν τὴν λεγομ[έ]νην Κυρρήστου, ἣν ὁ δῆμος προσκατεσκε-
55 [ύασε — — — — — — — — — — — — —]έντα ἀνεθῆναι Διὶ [Ὑμητ?]τίωι καθότι καὶ πρότερον ἦν· v οἴκησιν τὴν πρὸς
— — — — — — — — — — — — — — — πάσας καὶ παραδ[ρο]μίδας· v τάφρους πάσας τὰς κύκλωι τίχ[ο]υ?ς· v Σαραπ[ι]-
— — — — — — — — — — — — — — — ς ἀφώρισεν ἐν ἄστει· vvvvv ἀκρόδρυα· v ζευγῶν λ̣ι̣ — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — Ἥ]βης ὄρος τὸ πρὸς Ὑμηττῶι· v ἐσχατιὰν Λαμπτρᾶσι τὴν πρὸς — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — πᾶ]σιν νέμειν κ[αὶ ὑ]λάζεσθαι. vacat
60                  vacat 0.035
frg. b fr. b pertinet ad decretum prius, cuius vs. 1-3 exstant.
1 [— — τέμενο]ς ὃ καθιέρωσεν Δια — —
— — — — ι τῶν ταμιευσάντων — —
— — δὲ καὶ τῆς ἀποκαταστά[σεως]
— — θεῶν τινος ἢ ἡρώων π — —
5 — — — μ̣ενη καὶ εἴ τ<ι>να κατὰ το — —
— — — — — τῶν θεῶν καὶ τῶ[ν ἡρώων]
— — — — — — — — προνοη̣[θ — — — —]
— — — — — — — — — οε — — — — —
frg. c.58a fr. c ad partem sinistram vs. 58 et 59 pertinere videtur.
59      ρι̣ε̣․τ̣εμ
60 [δη]μόσια ακαι
     vacat
Search Help
Contact Us