[ ] Att. — non-stoich. — fin. s. II a.? — IG II² 1026 Add. (pt. 1.2 p. 670)
1 — — — — — — — — οσπ — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — ους — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — εχοπα — — — — — — — — — —
[— — — — — — — εὔ]νοιαν τ — — — — — — — — —
5 — — — — — — — — #⁷Α τῶν χ — — — — — — — —
— — — — — — — — χρημάτων — — — — — — — — —
— — — — — — — — ν ἐκ τῶν ω∶∶ν — — — — — —
[ἐψηφίσθαι τῆι] βουλῆι ἐπαινέ[σαι — — — —]
[— — — — — — — Ἀσ]ωποκλῆν εὐσε[βείας ἕνεκα]
10 [— — — — — ἧς ἔχων δια]τελεῖ [κα]ὶ στεφα[νῶσαι —]
— — — — — — — — — ․ειον θησαυρὸν — — — — —
— — — — — — — — — ασταανθη — — — — — — — —
— — — — — — — — — ους καταθν — — — — — — —
[— — — — — — — θη]σαυ[ρ]ὸν ἐν πολ — — — — —
15 — — — — — — — — — ενον παραλλι — — — — — —
— — — — — — — — — ατων καὶ τῶν — — — — — —
— — — — — — — — — ναιτ̣ε̣τολευκο — — — — — —
Search Help
Contact Us