[ ] Boiotia — Thespiai — ca. 220-210 BC — AD 14 (1931/32) 28,4-4a — SEG 23.271, 32.497, 37.386, 42.430, 46.538
— — —
1 [ἐν κυνῦ σούνε]δ̣ρυ Πούθων Κ[λ]εοκράτεο[ς], Ἐμ-
[․․․ c.9 ․․․]λεος, Σαωσίας Δάμωνος· ἀφεδρι[α]-
[τεύω]ν Δεξικλεῖς Δεξικλεῖος· ἀγών̣α̣ρχος
[Δά]μ̣ων Νεάνδρω· τῆς ἐπ[ὶ] π̣[όλ]ιο̣ς̣ ἀρχ̣ῆ̣ς̣· θ̣ε-
5 [ωρὸς(?)] Σωκράτεις Μνασικλεῖος· ἱαρομν̣ά̣μων
Ἀγάθων Τελενίκω· {²vac.}² ναῶν {ων} ἐπιμε̣λ̣ητὰς
[Ἱ]σμεινίας Χα[ρ]ικλεῖος· γ<ρ>αμμα<τισ>τὰς ἱαρῶ̣[ν Ε]ὔχ[ωρ]ος
Φαράδαο· ἀεθλοθέτας Μώσης Εὔξε̣[ις] Ἀ̣ρ[ί]στω-
νος· τα̣μ̣[ί]α̣ς ἱαρῶ[ν] Λουσίας Ἀμφ<ι>κράτεος·
10 λιμέναρ[χυ] ἐν Κρεῦσ[ι]ν Εὐήνετος Εὐμάρωνος,
Μικίνας Λουσίππω, Ἀντίοχος Ἀρίστωνος, Σάων
Μνασίαο, Ἑρ[μ]ᾶς Κλεαίνω, Εὔδαμος Ἀσωποδώ-
ρω, Εὐϝέργων [Θε]οξένω· ἀγων[ο]θέτας Μωσ-
είων            {²vac.}²          · κατόπτη Πουθέας
15 Θάλλω, Μούρων Δωρίωνος,     {²vac.}²
γραμματιστὰ[ς]         {²vac.}²        · ϝίλαρχυ
Φαεῖνος Τορτέαο, Νικόμαχος Μελάνθου,
Μνασικλεῖς Σάωνος, Ἀθανόδωρος Θεομνάστω·
ταραντίναρχο%⁸⁰%⁸⁰ς Εὐβωλίδας Ἀσκλάπωνος·
20 λοχαγὸς τῶ ἀγείματος Κλέων Αὐτον[ό]μω·
[ἁ]γεμόνες πελτοφόρης Δαμόκ[ρ]ιτος Ἀρισ[τ]ο-
[μ]άχω,                        {²vac.}²
{²vac.}² ἐφείβαρχος Πουθίων Πουθίωνος· ἁγεμόνε[ς]
ἐπιλέκτυς Πειλεκλίδας Εὐκλεῖος, Στρότω[ν]
25 Ἀπολλοδώρω· φαρετρίτης Ἁγίας Ἀγα[θ]οκλεῖος·
σφενδονάτης            {²vac.}²         · ἀρχικ[ου]ναγὺ
Ἐράτων Εὐτούχω, Πράξων Σωστράτω, Λοχαγ[ὸ]ς
Ἁφη[στίων]ος(?), Φιλώνδας Σωκλεῖος. v λοχαγὺ ὁπλί-
της Εὔθυνος Τίμωνος·                {²vac.}²
30       {²vac.}² πρισγουτέρυς Ξενοφάνεις Ξένωνος·
σιτῶνη ἐπὶ τὸν βασιλικὸν Διοκλεῖς Ἀγαθοκλεῖος,
       {²vac.}²   · ταμίας βασιλ[ικ]ὸν Θέτιμος Θεοδό-
τω· ἐπὶ τὸν καθιαρωμένον σιτῶνη Ἀθανίας Δαμο-
[σθ]ένεος,                {²vac.}²                · ταμίας ἐπὶ τὸν
35 [κ]αθιαρωμένον Εὐμάρων [Κ]αφισοδώρω· σιτοπῶλη
Κ[λ]εώϊχος Ἀπελλέαο, Νεοφάνεις Ἀγαθοκλεῖος,
Δάμων Μ̣ε̣․․․․․ω· τ[αμία]ς(?) Ἀπ[έ]λ̣[λ]εις ․․#⁷#⁷#⁷․Λ․․
Φιλοθα[—c.9 —]Π[— — —c.17-18— — —]εις
․ΝΤΟ[— — — — — — — — — — — — — —]
40 [γ]ραμ̣[ματιστὰς — — — — — — — — — —]
[τεθ]μ̣οφού̣[λακες] Ν[— —c.11— —]νίκω, Σ[θ]εν[οκλί(?)]-
[δ]ας Νίκωνο[ς, Δ]όρκων [κὴ Σῖμ]ος Μικίναο, Κλέων
[Κ]λέωνος· γραμματιστὰς Σώστρων Ἱπποσθ[έ]-
νεος· ταμίη Καφισόδωρος Φιλοβότω, Εὐ[άγ]ων
45 Ἀρίστωνος, Φουσκίων Φουσκίωνος· παιδονόμυ
Θειβάγγελος Ἱσμεινίαο, Μίλλεις Φίλωνος,      {²vac.}²
      {²vac.}²     · γουνηκονόμυ         {²vac.}²
      {²vac.}²     · γουμ<ν>ασίαρχυ πρισγουτέ[ρ]υ[ς]
Φαράδας Εὐχώρω, <Ε>ὐθύφρων Εὐφράστω,    {²vac.}²
50       {²vac.}²      · νεωτέρυς Ἀρχέλαος Θέωνος, Ἐράτ-
[ων] Σίλαο, Πουθόνικος Πατρέαο· ἀγώναρχυ v Ἄρ-
χιππος Τίμωνος, Εὐμάρων Εὐφάσιος, Εὑρεισί-
ας Καραιογίτω·  {²vac.}²  γραμματιστὰς Ἀγαθοκλεῖς
Διονο[υ]σίω· ἑνδέκα%⁸⁰%⁸⁰ρχυ Ξενέας Ἀρ[ι]στοκράτ[ε]-
55 ος, Τιμοκλεῖς Κα%⁸⁰%⁸⁰λλικράτ[ε]ος, Μ[ν]ασίστρ[ο]-
[το]ς Ἀ[γ]άθωνος, Διονούσιος Μνασίωνος,
Ἀρίστων Διονουσ%⁸⁰%⁸⁰ίω [γ]ραμματιστ[ὰ]ς Ϝαστού-
[λ]λεις Τίμωνος· ὁδαγὺ Τορτέας Φαείνω,  {²vac.}²
Στρότων Σίωνος, Ξενόφαντος Παντίαο     {²vac.}²
60 [γ]ραμματιστὰς Θεάγγε[λ]ο[ς] Ν[ι]κία[ο]   {²vac.}²
60a                    {²Trois lignes en blanc.}²
61            Ἐπιγένε[ι]ος ἄρ[χ]οντος, ἀρχὴ ἐσσώμο[σ]σαν·
πολέμαρχυ Εὐφρόνιος Μό[λ]ω[ν]ος, Δαμοφάων Εὐορμίδαο, Ἀριστ[έ]ας
Νίκωνος· γραμματιστὰς Διοκλε[ῖ]ς Ποταμοδώρω· ἵππαρχος
Ἀμφίων Καφισοδώρω· ἀρχὴ ἐν [Ὀγ]χειστὸν ἧς ὁρκώσεις· ἐν
65 [κ]υνῦ σούνεδρυ Διογένε[ι]ς Λ[α]μπρινίδαο, Τελένικος
Φιλοξένω, Ἱαρίδας Σωσιγ[ί]τονος· τεθμοφούλαξ Εὔφορβος
[Μ]ενεκράτεος· ἀφεδ[ριατεύων] Σ[α]ωσίας Φιλοξένω· γραμμα[τισ]-
τὰς Νικόδαμος Φιλεῖο[ς]· ἀγώναρχος ․․․․#⁷ος Θε[ο]κ[λ]εῖος· Ε[․]-
․․․ΛΝ̣․․ΑΙ̣ΩΝ̣ [Ἀ]ντικράτεις Ἀθανίαο· ἱαρ[ο]μνά[μων Ἰ]σ[ο]-
70 [κρά]τεις Μικίνναο· να[ῶν ἐ]πιμ[ε]λ[η]τ[ὰ]ς — — — — — — — — —
ΓΡ․Ι․#⁷․ΡΙ . #⁷․Ν[— — — — — — —]ΟΤ[— — — — — — — — — —, Φι]-
[λ]ε̣[ῖ]νος Νικίαο, Θε[ά]γγελος Δ[ε]ξ[ι]κ[λεῖ]ος· λ[ι]μ[έ]ναρχυ Φίλ[ω]ν [․․․]-
․․Α, Ἑρμᾶς Ἀριστονίκω, Σίλας Ἀθ[αν— — —]Λ․ΚΓ̣[— — — — — —]-
κο[ς], Ἔμμονος Ε[ὐ]μαρείδαο·  {²vac.}²  [ἀ]γωνοθέτας Μ[ω]σεί[ω]ν
75 Κτε[σ]ικλεῖς Σάωνο[ς· κ]ατόπτη Θ[έ]δ[ω]ρ[ο]ς — — — — — — — —
․․․, Τ[ο]ρτέας Φαείνω, Σ[ω]σικ[λ]ε[ῖς] Θ[ε]ο[δ][ρω· γρα]μ[ματι]στ[ὰς ․․]
ΤΡ[—c.6-7 —]ς· ϝίλαρχ[υ] Κάνας Πουθέαο, Πα[τρέ(?)]ας ․․․․αρ․․․
[—c.7—  Ἱπ]ποκράτεος,                                     {²vac.}²
․α[ο]· [ταραν]τίναρ[χο]ς Χ[η]ρ[έ]ας Π[ετ]αγ[ένεος(?)]· λο[χαγὸς τῶ]
80 [ἀγείματ]ος Λο[ύ]σων Ἁφειστίωνο[ς] ΠΟ․․Ε․Ι— — — — — — — — —
․․․․ Εὔτουχος Θεογ[ε]ίτω, Καλ— — — — — — — — — — — — — — —
․․․ώνδας Θιοδ[ώ]ρ[ω· τ]όξα[ρ]χ[ο]ς ․Ε․․․Ο— — — — — — — — —
Ἀρχέδ[α]μος Εὐρ[ου]δίκω· λοχαγὺ ὁπλ[ί]τ[ης — — — — — — — — — —]
․․․․․․․․Ρ̣Ε․ΝΛ․․Ο․ΕΚΟ․․Η— — — — — — — — — — — — — — —
85 [․․․․․․․․ ἐφ]ε[ί]βαρχος [Θ]εμιστοκλε[ῖς] Νε․․οπω․․․τ․․
      {²vac.?}²     ταμίη Ἀλεξίμαχος Πο[ύ]θωνος, Νίκιππος Χ— — — — — —
․․․․․․άκρα[το]ς Πούθων[ος], Ἀθ[αν]ία[ς] Γ̣— — — — — — — — — — —
․․․․․ΣΩ̣, Χ[ηρώ]ν[δ]ας Νι[κί]δαο, Φ[ί]λιππο[ς — — — — — — — — — —]
— — —
Search Help
Contact Us