[ ] Att. — non-stoich. — c. 188/7 — IG II² 893 Add. (pt. 1.2 p. 668)
frg. a.1 [θε]οί·
[ἐπὶ Συμμάχου ἄρχο]ν[το]ς [ἐ]πὶ τῆς Ἀντιοχίδος δω-
[δεκάτης πρυτανείας, ἧι Ἀρ]χικλῆς Θεοδώρου Θορί-
[κιος ἐγραμμάτευεν· Σκιρ]οφοριῶνος ἕκτει ἐπὶ [δ]-
5 [έκα, ὀγδόει καὶ δεκάτ]ει τῆς πρυτανείας· [ἐκκ]λη-
[σία κυρία ἐν τῶι] θεάτρωι μετα[χ]θε[ῖ]σα ἐ[κ τ]-
[οῦ ?Κεραμεικο]ῦ· τῶν προέδρων ἐπεψήφι[ζ]-
[εν ․․․c.11․․․․]ωνος Ῥαμνούσιος καὶ συμ-
[πρόεδροι· ἔδοξεν] τῆι βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι·
10 [․․․․․c.15․․․․․․ Λαμ]πτρεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ
[․․․αρχος τιμώμενος ὑπὸ το]ῦ βασιλέως Πτολε-
[μαίου φίλος καὶ εὔνους ὢν δ]ιατε[λ]εῖ τῶι δή-
[μωι τῶι Ἀθηναίων καὶ κοινῆι καὶ κα]θ’ ἰδίαν
[— — — — — — — — — — — σπ]ουδὴν
15 [— — — — — — — — — — — ὅτ]ου ἂ[ν]
15a — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — —
frg. b-c.16 [— — — — — — — δεδόσθαι δὲ αὐτῶι κα]
[πολιτείαν δοκιμασθέντι ἐν τῶι δικαστη]ρίωι
[κατὰ τὸν νόμον, τοὺς δὲ θεσμοθέτας, ὅτα]ν καὶ ὣς
[πληρῶσιν δικαστήριον εἰς ἕνα καὶ πεντα]κοσίους
20 [δικαστάς, εἰσαγαγεῖν τὴν δοκιμασίαν κ]αὶ δοῦναι
[περὶ αὐτοῦ τὴν ψῆφον τῶι δήμωι· καὶ εἶν]αι αὐτῶι
[γράψασθαι φυλῆς καὶ δήμου καὶ φρατρίας] ἧς ἂν βού-
[ληται· εἶναι δὲ αὐτῶι καὶ εἰς τὸν μετὰ] ταῦτα χρό-
[νον διαφυλάττοντι τὴν πρὸς τὸν δῆμο]ν εὔνοιαν
25 [εὑρέσθαι καὶ ἄλλο ἀγαθόν, οὗ ἂν δοκῆι] ἄξιος εἶναι.
[ἵνα δὲ καὶ φανερὰ ὑπάρχηι τὰ δεδο]μένα αὐτῶι
[φιλάνθρωπα ὑπὸ τοῦ δή]μου, [ἀναγράψαι τ]όδε τὸ ψήφι-
[σμα τὸν γραμματέα τὸν] κατὰ πρ[υτανείαν] ἐν στήλει
[λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν ἀ]κροπόλει, εἰς [δὲ τὴν] ἀναγραφὴν
30 [καὶ ἀνάθεσιν τῆς] στήλης μερίσ[αι τ]ὸ γενόμεν-
[ον ἀνάλωμα τὸν ταμί]αν τῶν στρατιωτι[κῶν].
31a                  vacat 0.008
              in corona oleaginea:
32                  [ἡ β]ουλὴ
                 [ὁ δ]ῆμος
                  — — αρχον
35                  [Ἐρε]τριέα.
Search Help
Contact Us