[ ] Att. — non-stoich. — fin. s. III a. — IG II² 854 Add. (pt. 1.2 p. 668)
See also:
[— — — — — — — — τοὺς δὲ θεσμοθέτας]
1 [εἰσαγαγεῖν αὐτῶι] τὴν [δοκιμασίαν καὶ δοῦναι]
[περὶ αὐτοῦ καὶ] μὴ παρόντος [τὴν ψῆφον. ἀναγράψαι δὲ]
[τόδε τὸ ψ]ήφισμα τὸν γραμμ[ατέα τὸν κατὰ πρυτα]-
[νείαν] ἐν στήλει λιθίνει κα[ὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει],
5 [εἰς δὲ] τὴν ἀναγραφὴν καὶ τ[ὴν ἀνάθεσιν τῆς στή]-
[λης με]ρίσαι τὸν ταμίαν τῶν [στρατιωτικῶν τὸ γε]-
[νόμενον] ἀνάλωμα.
7a                 vacat 0.07
                in corona:
8                 ἡ βουλ[ὴ]
                ὁ δῆμο[ς]
10                 Τιμωνί[δην]
                Μαρ[ωνίτην] {²⁷Μαρ[αθήσιον]? Μαρ[αθηνόν]?}²⁷
Search Help
Contact Us