[ ] Att. — Athens — 128/9-138 AD — IG II² 3966a+IG III.3841+ — BÉ 1989.405 (ll. 4, 5, 15-16)
See also:
4       ... διὰ τῆς ἱ[ερωτάτης τῶν πεντακοσίων βου]-
5 λῆς καὶ τοῦ εὐσε[βεστάτου δήμου διὰ τὴν πρὸς τὸν]
θεὸν Νέον Διόνυ[σον] ...
15         ... τῆς ἰδί[ας πατρίδος — — καὶ(?) διὰ]
βίου τετιμημένων ἡμῶν πολιτε[ίᾳ] ...
Search Help