[ ] Att. — Eleusis — stoich. 52 (ll. 1-11) — 332/1 BC — ArchEph (1988) 19-30
See also:
1 [ο]ἱ̣ ἔφ̣[ηβ]ο̣ι ο̣[ἱ τῆς Κεκ]ρ[ο]π̣[ίδος οἱ ἐπὶ Νικοκράτους ἄρ]χο̣ν̣[τος καὶ ὁ σ]-
ωφ̣ρ̣ο̣νιστὴς̣ α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν Περικ[λῆς] Περ̣ικλε̣ί̣[δου] Π̣ιθ̣ε̣ὺ̣ς ἀ̣ν̣έ̣θ̣ε̣σα̣[ν στεφ]-
α̣νώσαντες χρυσῶι στεφάνωι ἀρετῆς ἕνεκα καὶ ἐπιμε̣λ̣είας τῆς εἰ̣-
ς ἑαυτοὺς στρατηγὸν τοῦ Πειρ̣α̣ιῶς Κόνω̣ν̣α Τιμο̣θ̣έου Ἀναφλύστιο<ν>
5 κα̣ὶ τὸν ἐπὶ τῆι χώ̣ρ̣α̣ι Σώφιλον Ἀ̣ρ̣ιστοτέλο̣υς Φυλά̣σιον καὶ τὸν σω-
φροντισὴ̣ν Πε̣ρ̣ι̣κλέα Περικλεί̣δου Π̣ιθ̣έα καὶ τὸν τ̣αξ̣ία̣ρ̣χ̣ον Σύνβ̣-
ο̣υλ̣ο̣ν Εὐβ̣ούλου Φλυέα καὶ τ̣ο̣ὺ̣ς λ̣οχα̣γο̣ὺς Θ̣ρά̣σιππον Φρυ̣να̣ίου Ἀθ̣-
μο̣νέα̣, Εὔβουλον Εὐβ̣ούλου Φλ̣υέ̣α̣, Ἐπι̣κρ̣ά̣την Ἀρχ̣εδή̣μου Π̣ι̣[θ]έ̣α̣, Ἀ̣τα̣-
ρβ̣ίωνα Τυννίου Α̣ἰξ̣ων̣έ̣α̣, Στέφα̣νον Α̣ἰ̣σι̣μ̣ί̣δου Ἁ̣λ̣α̣ιέα, Ἀρισ̣τ[όμ]α̣χο̣ν̣
10 Δη̣μοχ̣ά̣ρ̣ους Μ̣ε̣λ̣ι̣τ̣έα̣, Σίμ̣ω̣να Θ̣εο̣κλέους Ἀθ̣μονέ̣α καὶ τοὺς δ̣ιδα̣σκ-
ά̣λους Χαιρέστρατον Πα̣λ̣ληνέα, Ἀ̣γαθά̣νορα Συρακ̣ό̣σιο̣ν. {²vac.}²
I.11a {²vacat}²
12 [Π]ιθ̣ῆς
  Ἐ̣πικράτης Ἀρχεδήμ̣ου
  Ἀ̣ρχίας Θρασύλλου
15   Ἀ̣πολλοφῶν Ἀπολλοφά̣νους
  Εὐφράνωρ Εὐθυδίκου
[Ἀ]ρχῖνος Παντακλέους
[․․]α̣ρχος Βιόττου
[Ἀθμ]ο̣νῆς
20 [Θράσ]ιππος Φρυναίου
[Σίμ]ω̣ν Θε̣οκλέους
[․․6․․․]τρ̣α̣τος Μνησιμάχου
[— —c.9— —] Λ̣υκ̣ίσκου
[— — —c.13— —]․․․Υ
II.24a {²vacat}²
25 Αἰξωνῆς
  Ἀταρβίων Τυννίου
  Κα̣λ̣λία̣ς̣ Δε̣ι̣νοκράτους
  Πολυκράτης Φαν̣ί̣ου
  Δημήτριος Εὐκ̣λ̣έ̣ο̣υ̣ς
30   Κλεόστρατος Κλε̣<ο>φ̣άντου
  Δίφιλος Να̣υ̣σιχάρ̣ου[ς]
  Φιλή̣ρατος Πα̣ν<α>ρί̣σ̣του
Ξυπεταιόνες
  Τ̣ιμόστρατος Μ̣έ̣ν̣ω̣ν̣ο̣ς̣
35   Ἡ̣γ̣ίας Ἀγαπαίου
  Χ̣[ι]ωνίδης Ἐριώτου
[— — — — — — — — —]
III.37a {²vacat}²
38   Μενεκλῆς Μένωνος
Τρινεμῆς
40   Θ̣ουγ̣έ̣νης Φιλοκλέου
Φλυῆς
  Σύνβουλος Εὐβούλου
  Εὔβουλος Εὐβούλου
  Φ̣α̣ι̣[δρίας] Ῥ̣[ό]δ̣ων̣ο̣ς
45   Φ̣ι̣λ̣ό[δ]ημος Νικομάχου
  Φειδόσ̣τ̣ρατος Ἀμεινοκλέους
  Τιμω̣ν̣ίδης Ἀθ̣η̣ν̣οκλέους
  Ἀ̣ρ̣χ̣έ̣δ̣ι̣κος Ἀρχε̣δίκου
Μ̣ελ̣ι̣τῆς
50   Ἀρ̣ι̣στόμα[χ]ο̣ς̣ Δημ̣ο̣χάρους
  Ε̣ὐ̣θ̣ύδομο̣ς̣ Ἐπικράτους
[․․․․]․․ΝΕ․․[— — —]
[— — — —?— — — —]
IV.54 Ἁλ̣αιεῆς
55   Σ̣τ̣έφανος Αἰσι̣μ̣ίδου
  Σ̣ω̣κράτης Σθ̣ενοκράτους
  Σ̣τήσαρ̣χος Νικομάχου
  Ἡδύλος Δρύωνος
  Βρύων Δρύωνος
60   Ἀρεσ[ί]ας Ἀ̣τα̣ρ̣β̣ίδου
  Σωσ̣ικράτης Σωσίππου
  Ἐπίγονος Διο̣δώρου
  Εὔβ̣ο̣υ̣[λο]ς Φιλοκ̣λέους
  Ἐπικράτης Σ̣η̣μ̣ιάδου
65   Ν̣[․]α̣ι̣․[․]ος Ἱεροφῶντος
  Καλλιάδης Καλλίου
  Φιλόστρατος Νικοβούλου
  Σω̣κράτης Εὐ̣κράτους
  Εὐθ̣ή̣μων Ε̣ὐ̣κ̣λ̣έους
70   Λ̣ύσις Τ̣ιμ̣[— — — — — —]
  Κ̣αλλ[ίσ]τ̣ρ[ατος — — —]
[— — — — — — — — — —]
[— — — —?— — — — —]
Right.74 ὁ δῆμος.              ἡ βουλή.             ἡ φυλή.
75         Ἐλε[υσίν]ιοι.         Ῥαμνούσιοι.
Search Help
Contact Us